Krst — nevyhnutný krok v živote kresťana

Krst — nevyhnutný krok v živote kresťana

„[Krst] vás teraz tiež zachraňuje.“ ​(1. PETRA 3:21)

PIESNE: 7, 6

1., 2. a) Ako reagujú mnohí rodičia, keď sa ich dieťa chce dať pokrstiť? b) Prečo uchádzači o krst dostávajú otázku, či sa zasvätili Jehovovi? (Pozri obrázok v úvode článku.)

MARIA vstáva spolu s ďalšími uchádzačmi o krst. Jej rodičia pozorne sledujú, ako jasne a nahlas odpovedá na dve otázky, ktoré položil rečník. O chvíľu sa už dáva pokrstiť.

2 Mariini rodičia sú hrdí na to, že ich dcéra sa rozhodla zasvätiť svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. No predtým jej mamu znepokojovali otázky: Nie je Maria na krst primladá? Uvedomuje si, aký závažný krok robí? Nebolo by lepšie, keby s krstom trochu počkala? Takéto otázky si kladie mnoho milujúcich rodičov, keď ich dieťa vyjadrí túžbu dať sa pokrstiť. (Kaz. 5:5) A je to pochopiteľné, lebo krst je najdôležitejším krokom v živote kresťana. (Pozri rámček „ Zasvätil si sa Jehovovi?“)

3. Ako apoštol Peter vysvetlil, že krst je veľmi dôležitý?

3 Apoštol Peter prirovnal krst k stavbe korábu. Napísal: „To, čo tomu zodpovedá, vás teraz tiež zachraňuje, a to krst.“ ​(1. Petra 3:20, 21) Koráb poskytoval jasný dôkaz toho, že Noach bol rozhodnutý konať Božiu vôľu. Prejavilo sa to tak, že verne vykonal prácu, ktorú dostal od Jehovu. Vďaka tomu, že Noach prejavil vieru a postavil koráb, Jehova zachránil jeho i jeho rodinu pred potopou. Čo nás chcel Peter naučiť týmto znázornením?

4. Prečo sa dá krst prirovnať k stavbe korábu za Noachových čias?

4 Koráb bol dôkazom toho, že Noach má vieru. Podobne aj krst pred očitými svedkami je jasným dôkazom toho, že človek sa na základe viery vo vzkrieseného Krista zasvätil Jehovovi. Tak ako Noach, aj oddaní kresťania poslušne vykonávajú prácu, ktorú im zveril Jehova. A podobne ako Noach prežil potopu, aj verní Boží služobníci, ktorí sa dali pokrstiť, prežijú koniec tohto zlého sveta. (Mar. 13:10; Zjav. 7:9, 10) To ukazuje, že zasvätenie a krst sú veľmi dôležité. Človek, ktorý zbytočne odkladá krst, môže stratiť vyhliadku na večný život.

5. O čom budeme uvažovať v tomto článku?

5 Ako sme si ukázali, krst je veľmi dôležitý. Preto v tejto súvislosti pouvažujeme nad tromi otázkami: Čo sa o krste píše v Biblii? Aké kroky musí človek urobiť pred krstom? Prečo by sme pri štúdiu so záujemcami či s deťmi mali pamätať na to, aký je krst dôležitý?

ČO SA O KRSTE PÍŠE V BIBLII

6., 7. a) Vysvetli, aký význam mal krst, ktorý zaviedol Ján. b) Ktorý krst sa líši od všetkých ostatných a prečo?

6 Prvý krst, o ktorom sa píše v Biblii, vykonal Ján Krstiteľ. (Mat. 3:1–6) Ľudia, ktorí prichádzali za Jánom, aby ich pokrstil, to robili na znak pokánia z hriechov proti mojžišovskému Zákonu. Ale ten najdôležitejší krst, ktorý Ján vykonal, nemal nič spoločné s pokáním. Ján mal úžasnú česť pokrstiť Ježiša, dokonalého Božieho Syna. (Mat. 3:13–17) Ježiš sa nedopustil žiadneho hriechu, a tak sa nemusel kajať. (1. Petra 2:22) Jeho krst bol symbolom toho, že je pripravený konať Božiu vôľu. (Hebr. 10:7)

7 Počas Ježišovej pozemskej služby vykonávali krst aj Ježišovi učeníci. (Ján 3:22; 4:1, 2) Rovnako ako Ján, aj oni krstili ľudí, ktorí sa kajali z hriechov proti mojžišovskému Zákonu. Po Ježišovej smrti a vzkriesení sa však ľudia, ktorí sa rozhodli stať Kristovými nasledovníkmi, krstili z iného dôvodu.

8. a) Aký príkaz dal vzkriesený Ježiš svojim nasledovníkom? b) Vysvetli, aký význam má krst, ktorý zaviedol Ježiš.

8 V roku 33 n. l. sa vzkriesený Ježiš zjavil zástupu viac ako 500 mužov, žien a asi aj detí. Možno práve pri tejto príležitosti povedal: „Choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.“ ​(Mat. 28:19, 20; 1. Kor. 15:6) Teda Ježiša počuli možno stovky jeho nasledovníkov, keď im prikázal, aby „robili učeníkov“. Jasne poukázal na to, že každý, kto chce na seba vziať jeho jarmo, čiže chce sa stať jeho nasledovníkom, sa musí dať pokrstiť. (Mat. 11:29, 30) Každý, kto si praje slúžiť Bohu prijateľným spôsobom, musí uznať, že Ježiš zohráva kľúčovú úlohu v uskutočňovaní Božieho predsavzatia. Potom môže byť pokrstený. Iba takýto krst vo vode Boh schvaľuje. Mnohé biblické správy dokazujú, že Kristovi nasledovníci v prvom storočí pochopili význam krstu a zbytočne s ním neotáľali. (Sk. 2:41; 9:18; 16:14, 15, 32, 33)

NEOTÁĽAJ

9. Čo sa o krste učíme od etiópskeho prozelytu?

9 Skutky 8:35, 36. Zamyslime sa nad príkladom etiópskeho prozelytu, ktorý sa vracal domov z Jeruzalema, kde bol uctievať Boha. Jehovov anjel podnietil Filipa, aby ho oslovil a „oznámil mu dobré posolstvo o Ježišovi“. Ako tento Etiópčan zareagoval? Neotáľal a dal sa pokrstiť, pretože túžil konať to, čo od kresťanov očakáva Jehova. Tým jasne dokázal, že si zo srdca cení pravdy, ktoré sa dozvedel.

10. Čo sa o krste učíme od apoštola Pava?

10 Druhým príkladom je istý muž, ktorý prenasledoval kresťanov. Pochádzal zo židovského národa, ktorý bol oddaný Bohu, ale neskôr prišiel o vzťah s Jehovom. Tento muž bol horlivý pre tradície judaizmu. Spoznal však niečo lepšie. Raz sa mu z nebies prihovoril vzkriesený Ježiš Kristus. Ako na to zareagoval? Uvítal pomoc Ananiáša, ktorý bol kresťanom. V Biblii čítame, čo sa stalo ďalej: „Vstal a bol pokrstený.“ ​(Sk. 9:17, 18; Gal. 1:14) Určite vieš, že reč je o Saulovi, ktorý sa neskôr stal známym ako apoštol Pavol. Všimni si, že keď sa dozvedel, aká je Ježišova úloha v Božom predsavzatí, bol za to vďačný a konal. Neotáľal a dal sa pokrstiť. (Skutky 22:12–16)

11. a) Čo vedie záujemcov k tomu, aby sa dali pokrstiť? b) Ako sa cítime, keď sa niekto dáva pokrstiť?

11 Podobne je to aj dnes. Mladí, ale i starší, ktorí študujú Bibliu, prejavujú vieru a úprimne si cenia biblickú pravdu, túžia zasvätiť svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. Prejav ku krstu, ktorý je určený hlavne krstencom, je vrcholným bodom každého zjazdu. Jehovovi svedkovia sa veľmi tešia, keď záujemcovia prijímajú pravdu, robia pokroky a dávajú sa pokrstiť. A kresťanskí rodičia majú veľkú radosť, keď medzi uchádzačmi o krst vidia svoje deti. V služobnom roku 2017 svoje zasvätenie Jehovovi symbolizovalo krstom vo vode vyše 284 000 tých, „ktorí [sú] správne naklonení k večnému životu“. (Sk. 13:48) Je zjavné, že títo noví učeníci pochopili, že krst je kresťanskou požiadavkou. Čo museli urobiť, aby sa mohli dať pokrstiť?

12. Čo musí urobiť záujemca, aby mohol byť pokrstený?

12 Skôr ako sa záujemca dá pokrstiť, musí si vypestovať vieru, ktorá je založená na tom, že dobre pozná Boha, jeho predsavzatie a vie, čo Boh urobil na záchranu ľudstva. (1. Tim. 2:3–6) Vďaka takejto viere dokáže zavrhnúť konanie, ktoré sa Jehovovi nepáči, a zosúladiť svoj život s jeho spravodlivými normami. (Sk. 3:19) Pochopiteľne, keby sa takýto človek naďalej dopúšťal konania, ktoré Boh nenávidí, nebol by spôsobilý zasvätiť mu svoj život. (1. Kor. 6:9, 10) No nestačí sa iba riadiť Jehovovými vysokými morálnymi normami. Ten, kto sa chce zasvätiť Jehovovi, chodí aj na zborové zhromaždenia a pravidelne sa zapája do zvestovania a vyučovania dobrého posolstva o Kráľovstve, vďaka čomu môžu ďalší ľudia získať večný život. Ježiš povedal, že túto prácu budú vykonávať jeho praví nasledovníci. (Sk. 1:8) Ak záujemca robí tieto veci, je spôsobilý zasvätiť svoj život Jehovovi v osobnej modlitbe a symbolizovať svoje zasvätenie krstom vo vode pred očitými svedkami.

VEĎ ZÁUJEMCOV KU KRSTU

Snažíš sa na biblických štúdiách hovoriť so svojimi záujemcami o tom, aký je krst dôležitý? (Pozri 13. odsek.)

13. Prečo by sme pri štúdiu so záujemcami mali pamätať na to, že krst je kresťanskou požiadavkou?

13 Pri štúdiu so svojimi deťmi a inými záujemcami, ktorým pomáhame duchovne napredovať, by sme mali mať na pamäti, že praví nasledovníci Ježiša Krista musia byť pokrstení. Potom sa pri vhodných príležitostiach nebudeme báť taktne s nimi hovoriť o tom, aké dôležité je zasvätiť sa Jehovovi a dať sa pokrstiť. Určite si želáme, aby naše deti a ďalší záujemcovia robili pokroky a speli ku krstu.

14. Prečo na nikoho nevyvíjame nátlak, aby sa dal pokrstiť?

14 Isteže, ani rodič, ani brat či sestra, ktorí vedú štúdium, ani iní v zbore by nemali na záujemcu vyvíjať nátlak, aby sa dal pokrstiť. Jehova nikoho nenúti, aby mu slúžil. (1. Jána 4:8) Naopak, pri štúdiu by sme mali záujemcovi zdôrazňovať, aké dôležité je vytvárať si osobný vzťah k Jehovovi. Potom, keď pocíti úprimnú vďačnosť za to, že spoznal pravdu, a zatúži sa stať Kristovým učeníkom, sám sa bude chcieť dať pokrstiť. (2. Kor. 5:14, 15)

15. Musí človek dosiahnuť určitý vek na to, aby sa mohol dať pokrstiť? Vysvetli to.

15 Človek nemusí dosiahnuť konkrétny vek na to, aby sa mohol dať pokrstiť. Každý robí pokroky a dozrieva iným tempom. Mnohí sa krstia už ako mladí a ďalej verne slúžia Jehovovi. Iní spoznávajú pravdu a dávajú sa pokrstiť v pokročilom veku. Niektorí majú dokonca vyše 100 rokov!

16. Prečo by sa záujemca mal dať pokrstiť ako Jehovov svedok, aj keď už bol pokrstený v inom náboženstve?

16 Jedna staršia záujemkyňa bola pokrstená v rôznych náboženstvách. Sestry, ktorá s ňou viedla štúdium, sa opýtala, či je naozaj nevyhnutné, aby sa dala znova pokrstiť. A tak na štúdiu spolu preskúmali niekoľko biblických textov na túto tému. Záujemkyňa pochopila, že krst je biblickou požiadavkou, ktorá sa týka aj jej. Preto sa zakrátko dala pokrstiť, aj keď mala už takmer 80 rokov. Čo sa z toho učíme? Na to, aby bol krst platný, musí byť založený na presnom poznaní Jehovovej vôle. Takže aj keď niekto možno už bol pokrstený v inom náboženstve, je nevyhnutné, aby sa znova dal pokrstiť ako Jehovov svedok. (Prečítajte Skutky 19:3–5.)

17. O čom je dobré premýšľať v deň krstu?

17 Krst je veľmi radostnou udalosťou. Je to však aj príležitosť vážne sa zamyslieť nad významom zasvätenia a krstu. Žiť v súlade so svojím zasvätením si vyžaduje veľké úsilie. Práve preto Ježiš povedal, že jeho učeníci budú musieť, obrazne povedané, niesť jarmo. Už viac nemajú žiť „pre seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený“. (2. Kor. 5:15; Mat. 16:24)

 18. Aké otázky si rozoberieme v nasledujúcom článku?

18 Ako sme sa dozvedeli v tomto článku, krst je veľmi vážnym rozhodnutím. Preto si Mariina mama kládla otázky spomenuté v úvode. Ak si rodič, možno sa pýtaš sám seba: Je moje dieťa pripravené dať sa pokrstiť? Pozná Jehovu tak dobre, aby sa mu zasvätilo? Ako sa pozerá na svetské ciele? Nemalo by najprv získať dobré vzdelanie, nájsť si prácu a až potom sa dať pokrstiť? Čo ak sa po krste dopustí vážneho hriechu? Tieto otázky si rozoberieme v nasledujúcom článku a pouvažujeme, ako môžu kresťanskí rodičia získať vyrovnaný pohľad na krst.