Daj sa naprávať a zmúdrieš

Daj sa naprávať a zmúdrieš

„Synovia... počúvajte kázeň a zmúdrite.“ ​(PRÍSL. 8:32, 33)

PIESNE: 34, 6

1. Ako môžeme zmúdrieť a aký úžitok nám to prinesie?

JEHOVA je zdrojom všetkej múdrosti a štedro sa o ňu delí s inými. V Jakubovi 1:5 čítame: „Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech stále žiada Boha, lebo dáva všetkým štedro a bez výčitiek.“ Jeden zo spôsobov, ako môžeme zmúdrieť, je prijať naprávanie od Boha. Vďaka Božej múdrosti sa môžeme vyhnúť morálnej a duchovnej ujme. (Prísl. 2:10–12) Okrem toho sa „zachováme v Božej láske“ a budeme mať vyhliadku na večný život. (Júda 21)

2. Vďaka čomu sa naučíme ceniť si naprávanie od Boha?

2 Hriešne sklony, výchova a iné faktory môžu spôsobiť, že je pre nás ťažké prijať naprávanie od Boha alebo sa naň správne pozerať. Ale keď pocítime, aký úžitok nám prináša, budeme zaň vďační a pochopíme, že je prejavom Božej lásky. V Prísloviach 3:11, 12 sa píše: „Nezavrhuj kázeň od Jehovu, syn môj... pretože koho Jehova miluje, toho karhá.“ Môžeme si byť istí, že Boh chce pre nás len to najlepšie. (Hebrejom 12:5–11) Dokonale nás pozná, a tak nás vždy napráva vhodným spôsobom a v správnej miere. V tomto článku si rozoberieme štyri otázky: (1) Ako môžeme naprávať samých seba? (2) Ako môžu rodičia naprávať svoje deti? (3) Ako nás Jehova napráva prostredníctvom zboru? (4) A čo bolí ešte viac než naprávanie?

MÚDRY ČLOVEK NAPRÁVA SÁM SEBA

3. Ako si môže dieťa rozvíjať schopnosť naprávať samo seba? Znázorni to.

3 Naprávať samého seba znamená ovládať sa a zlepšovať svoje správanie a myslenie. S touto schopnosťou sa však nerodíme, a preto musíme na nej pracovať. Znázornime si to: Keď sa dieťa učí bicyklovať, rodič obvykle musí bežať popri bicykli a pevne ho držať. Ale keď sa dieťa už trochu naučí udržiavať rovnováhu, rodič ho môže chvíľkami opatrne pustiť. A keď sa dokáže bicyklovať bez pomoci, môže ho pustiť úplne. Podobne keď rodičia dôsledne a trpezlivo vychovávajú svoje deti „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“, pomáhajú im zmúdrieť a rozvíjať si schopnosť naprávať samých seba. (Ef. 6:4)

4. Prečo je schopnosť naprávať samého seba dôležitou súčasťou „novej osobnosti“?

4 Rovnaká zásada platí pre tých, ktorí spoznávajú Jehovu v dospelosti. Je pravda, že si už čiastočne vypestovali schopnosť naprávať samých seba. Ale človek, ktorý ešte len začal slúžiť Jehovovi, nie je v duchovnom ohľade úplne zrelý. No keď si oblieka „novú osobnosť“, časom duchovne dozreje. (Ef. 4:23, 24) Naprávanie samého seba je dôležitou súčasťou duchovného rastu. Výsledkom je, že sa naučíme odvrhovať „bezbožnosť a svetské žiadosti a žiť uprostred tohto terajšieho systému vecí so zdravou mysľou a spravodlivosťou a zbožnou oddanosťou“. (Tít. 2:12)

5. Prečo by sme sa nemali vzdať, i keby sme „sedemkrát padli“?

5 Musíme si však uvedomiť, že všetci máme sklon k hriechu. (Kaz. 7:20) No jedna chyba ešte nemusí znamenať, že sme úplne zlyhali alebo že sa už vôbec nedokážeme napraviť. V Prísloviach 24:16 sa píše: „Spravodlivý môže padnúť i sedemkrát, a určite vstane.“ Čo nám pomôže, aby sme sa nevzdali? Určite nie sila vôle, ale Boží duch. (Filipanom 4:13) Ovocím tohto ducha je aj sebaovládanie, ktoré veľmi úzko súvisí so schopnosťou naprávať samého seba.

6. Ako sa môžeme stať lepšími študentmi Božieho Slova? (Pozri obrázok v úvode článku.)

6 Pri rozvíjaní schopnosti naprávať samého seba je tiež veľmi dôležitá vrúcna modlitba, štúdium Biblie a rozjímanie. Ale čo ak je pre teba štúdium Božieho Slova náročné alebo vôbec nie si študijný typ? Uvedom si, že Jehova ti pomôže, ak mu to umožníš. S jeho pomocou si môžeš „rozvinúť túžbu“ po jeho Slove. (1. Petra 2:2) Predovšetkým ho pros, aby ti pomohol prekonať nechuť k štúdiu. Potom konaj v súlade so svojimi modlitbami. Zozačiatku možno študuj kratšie. Časom bude pre teba štúdium ľahšie a príjemnejšie. Nakoniec si tie tiché chvíľky, keď sa môžeš zahĺbiť do úvah o Jehovových vzácnych myšlienkach, dokonca zamiluješ! (1. Tim. 4:15)

7. Prečo ľahšie dosiahneme nejaký duchovný cieľ, keď sa zdisciplinujeme?

7 Keď sa dokážeme zdisciplinovať, ľahšie dosiahneme nejaký duchovný cieľ. Uveďme si príklad istého brata, ktorý má rodinu. Uvedomil si, že už nie je taký horlivý ako predtým. Znepokojilo ho to, a tak si dal za cieľ stať sa priekopníkom. Začal si čítať články v našich časopisoch, ktoré sa zaoberajú týmto námetom. Vďaka štúdiu a modlitbe si posilnil vzťah k Jehovovi. Kedykoľvek mohol, slúžil ako pomocný priekopník. Aký bol výsledok? Napriek všetkým prekážkam zostal zameraný na svoj cieľ a po nejakom čase ho dosiahol.

PRI VÝCHOVE SVOJICH DETÍ SA RIAĎ JEHOVOVÝMI RADAMI

Deti sa nerodia so schopnosťou rozlišovať dobré od zlého, a preto sa to musia učiť (Pozri 8. odsek.)

8., 9. Vďaka čomu môžu rodičia vychovať deti tak, aby slúžili Jehovovi?

8 Rodičia majú jedinečnú česť vychovávať svoje deti „v kázni a v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Ef. 6:4) To je v dnešnom svete náročná úloha. (2. Tim. 3:1–5) Hoci deti majú vrodený dar svedomia, nevedia rozlišovať dobré od zlého. Musia sa to učiť, a preto ich treba vychovávať, čiže naprávať. (Rim. 2:14, 15) Jeden biblický slovník uvádza, že grécke slovo prekladané ako „naprávanie“ môže tiež znamenať „výchova dieťaťa“.

9 Deti sa zvyčajne cítia v bezpečí, keď ich rodičia láskavo naprávajú. Učia sa, že ich sloboda má hranice a že každé ich rozhodnutie alebo skutok prinesie svoje ovocie — buď dobré, alebo zlé. Preto je veľmi dôležité, aby sa rodičia riadili Jehovovými radami. Názory na výchovu sa v jednotlivých kultúrach líšia a menia sa aj z generácie na generáciu. Ale rodičia, ktorí sa spoliehajú na múdrosť od Boha, nie sú odkázaní na vlastné dohady ani na ľudské skúsenosti či názory.

10. Uveď príklad toho, čo pomáha rodičom vychovať deti tak, aby slúžili Jehovovi.

10 Znázornime si to na príklade Noacha. Keď mu Jehova povedal, aby postavil koráb, nemal so stavbou plavidiel žiadne skúsenosti. Preto sa musel spoliehať na Jehovu a riadiť sa jeho pokynmi. V Biblii čítame, že všetko urobil „práve tak“, ako mu prikázal Boh. (1. Mojž. 6:22) K čomu to viedlo? Postavil koráb hneď na prvýkrát! Okrem toho bol úspešnou hlavou rodiny, pretože tak ako pri stavbe korábu sa spoliehal na Božiu múdrosť. Dobre vyučoval svoje deti a dal im vynikajúci príklad, čo muselo byť pred potopou veľmi náročné. (1. Mojž. 6:5)

11. Prečo by rodičia mali pri výchove detí urobiť všetko, čo môžu?

11 Ako môžeš vychovávať svoje deti „práve tak“, aby sa to páčilo Bohu? Počúvaj Jehovu. Riaď sa pri výchove radami, ktoré nám dáva v Biblii a prostredníctvom svojej organizácie. Je veľmi pravdepodobné, že neskôr ti tvoje deti za to poďakujú. Jeden brat napísal: „Veľmi si cením, ako ma rodičia vychovali. Zo všetkých síl sa snažili zapôsobiť na moje srdce. Za svoje duchovné pokroky vďačím do veľkej miery práve im.“ Je pravda, že napriek veľkému úsiliu rodičov niektoré deti opustili Jehovu. Ale rodičia, ktorí sa zo všetkých síl snažili vštepiť svojmu dieťaťu do srdca pravdu, môžu mať čisté svedomie. A nemali by sa vzdávať nádeje, že ich dieťa, ktoré opustilo Jehovu, sa raz k nemu vráti.

12., 13. a) Ako rodičia dokazujú, že poslúchajú Boha, keď je ich dieťa vylúčené? b) Aký úžitok mala istá rodina z toho, že poslúchala Jehovu?

12 Azda najväčšiu skúšku poslušnosti rodičia zažívajú, keď je ich dieťa vylúčené. Istá sestra, ktorej dcéra bola vylúčená a odišla z domu, priznáva: „Hľadala som v našich publikáciách nejaké medzierky, aby som sa s dcérou a vnučkou mohla stretávať.“ Dodáva: „Manžel mi však láskavo pomohol pochopiť, že záležitosť by sme mali nechať v Jehovových rukách. Nemali by sme Jehovovi brániť, aby dcéru naprával.“

13 Po niekoľkých rokoch bola dcéra znovu prijatá. Sestra hovorí: „Dcéra mi teraz volá a posiela správy takmer každý deň. Veľmi si nás váži, lebo vie, že sme poslúchali Boha. Máme nádherný vzťah.“ Máš aj ty dieťa, ktoré bolo vylúčené? Dávaš najavo, že „dôveruješ Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraš sa o svoje vlastné porozumenie“? (Prísl. 3:5, 6) Mysli na to, že naprávanie je prejavom Jehovovej nesmiernej lásky a múdrosti. Nikdy nezabudni, že Boh dal svojho Syna ako výkupné za všetkých ľudí vrátane tvojho dieťaťa. Praje si, aby všetci získali večný život. (2. Petra 3:9) Teda keď Jehova napráva tvoje dieťa, dôveruj mu, že to robí na jeho dobro. Poslúchaj ho, aj keď je to pre teba náročné. Nebojuj proti nemu, ale spolupracuj s ním.

V ZBORE

14. Aký úžitok máme z toho, že Jehova nás vyučuje prostredníctvom „verného správcu“?

14 Jehova sľúbil, že sa bude o kresťanský zbor starať a že ho bude chrániť a vyučovať. Používa na to viaceré prostriedky. Napríklad ho zveril do starostlivosti svojho Syna, ktorý zasa ustanovil „verného správcu“, aby poskytoval aktuálny duchovný pokrm. (Luk. 12:42) Tento správca nám dáva mnoho cenných rád, a tak nás vyučuje a napráva. Polož si otázku: Podnietil ma nejaký prejav alebo článok v našich časopisoch, aby som upravil svoj postoj alebo správanie? Ak áno, máš dôvod na radosť, lebo si Jehovovi umožnil, aby ťa formoval, čiže naprával. (Prísl. 2:1–5)

15. Aký úžitok máme z „darov v podobe ľudí“?

15 Kristus dal kresťanskému zboru aj „dary v podobe ľudí“. Sú to starší, ktorí pasú Božie stádo. (Ef. 4:8, 11–13) Aký úžitok máme z týchto cenných darov? Po prvé, môžeme napodobňovať ich znamenitý príklad vo viere a v správaní. A po druhé, môžeme sa riadiť ich biblickými radami. (Hebrejom 13:7, 17) Nezabudni, že starší nás milujú a chcú nám pomáhať v duchovnom raste. Ak si napríklad všimnú, že vynechávame zhromaždenia alebo že sme duchovne poľavili, rýchlo nám prídu na pomoc. Vypočujú si nás, vrúcne nás povzbudia a dajú nám vhodnú biblickú radu. Pozeráš sa na ich pomoc ako na dôkaz toho, že Jehova ťa miluje?

16. Ako môžeme prispieť k tomu, že starší budú vykonávať svoju prácu s väčšou radosťou?

16 Zamysli sa aj nad tým, že pre starších nemusí byť ľahké usmerniť nás. Predstav si napríklad, ako sa musel cítiť prorok Nátan, keď sa mal porozprávať s kráľom Dávidom, ktorý sa snažil utajiť svoj vážny hriech. (2. Sam. 12:1–14) Aj apoštol Pavol musel pozbierať odvahu, keď mal pokarhať Petra, ktorý bol jedným z 12 apoštolov, ale oddeľoval sa od kresťanov nežidovského pôvodu. (Gal. 2:11–14) Ako môžeš uľahčiť náklad, ktorý nesú starší vo vašom zbore? Tak, že budeš pokorný, prístupný a vďačný. Pozeraj sa na pomoc starších ako na dôkaz toho, že Boh ťa miluje. Nielenže budeš mať z toho úžitok, ale prispeješ aj k tomu, že starší budú svoju prácu vykonávať s väčšou radosťou.

17. Ako starší pomohli istej sestre?

17 Istá sestra, ktorá vzhľadom na svoju minulosť nedokázala mať k Jehovovi blízky vzťah, povedala: „Trápila ma moja minulosť aj iné ťažkosti, až som sa emocionálne vyčerpala. Uvedomila som si, že sa musím porozprávať so staršími. Nepokarhali ma ani neskritizovali, ale povzbudili a posilnili. Hoci sú veľmi vyťažení, aspoň jeden z nich sa ma po každom zhromaždení opýtal, ako sa mám. Následkom toho, ako som žila v minulosti, som sa necítila hodná Jehovovej lásky. Ale prostredníctvom zboru a starších ma Jehova znovu a znovu uisťuje, že ma miluje. Prosím ho o pomoc, aby som ho nikdy neopustila.“

ČO BOLÍ VIAC NEŽ NAPRÁVANIE

18., 19. Čo by nám mohlo spôsobiť ešte väčšiu bolesť než naprávanie? Uveď príklad.

18 Hoci naprávanie môže byť bolestivé, existuje niečo, čo by nám mohlo spôsobiť ešte väčšiu bolesť. Sú to škodlivé následky toho, keby sme odmietali naprávanie. (Hebr. 12:11) Pouvažujme o tom, čo sa stalo Kainovi a kráľovi Cedekijahovi. Keď si Kain vypestoval vražednú nenávisť k svojmu bratovi Ábelovi, Jehova ho varoval: „Prečo si sa rozpálil hnevom a prečo tvoja tvár opadla? Ak sa obrátiš robiť dobre, či nebude vyvýšenie? Ale ak sa neobrátiš robiť dobre, hriech sa krčí pri vchode a žiadostivo túži po tebe; a čo ty, ovládneš ho?“ ​(1. Mojž. 4:6, 7) Kain však nepočúval a hriech ho premohol. Akú zbytočnú bolesť a trápenie si spôsobil! (1. Mojž. 4:11, 12) Keby poslúchol Boha, mohol si ušetriť mnoho bolesti.

19 Cedekijah bol zbabelým a zlým kráľom. Za jeho vlády sa Jeruzalem dostal do zúfalej situácie. Prorok Jeremiáš opakovane nabádal Cedekijaha, aby prestal konať to, čo je zlé. Kráľ sa však nechcel dať usmerniť. Výsledok bol tragický. (Jer. 52:8–11) Z týchto dvoch príkladov sa učíme, že Jehova nás chce uchrániť pred zbytočným trápením. (Izaiáš 48:17, 18)

20. Čo sa stane s tými, ktorí sa chcú dať naprávať Bohom, a čo s tými, ktorí to odmietajú?

20 Mnohí ľudia vo svete naprávaním opovrhujú. Ale každý, kto ho odmieta, čoskoro zožne trpké následky svojho nerozumného postoja. (Prísl. 1:24–31) Preto sa dajme naprávať a zmúdrieme. Dbajme na slová v Prísloviach 4:13: „Chop sa kázne; nepoľavuj. Ochraňuj si ju, lebo ona sama je tvojím životom.“