Slúž Jehovovi celým srdcom

Slúž Jehovovi celým srdcom

„Jehova, spomeň si, prosím, ako som pred tebou chodil v pravdivosti a celým srdcom.“ ​(2. KRÁĽ. 20:3)

PIESNE: 52, 65

1. – 3. Čo znamená slúžiť Jehovovi celým srdcom? Uveď príklad.

VŠETCI sme nedokonalí a robíme chyby. Preto sme veľmi vďační, že Jehova s nami nezaobchádza „podľa našich hriechov“. (Žalm 103:10) Musíme ich však ľutovať a na základe Kristovej výkupnej obete pokorne prosiť Boha o odpustenie. To však samo osebe nestačí. Ak má byť naše uctievanie Jehovovi prijateľné, musíme sa snažiť o to, k čomu Dávid nabádal Šalamúna, keď mu povedal: „Slúž [Jehovovi] celým srdcom.“ ​(1. Par. 28:9) Ale ako to môžeme robiť, keď sme nedokonalí?

2 Pri hľadaní odpovede na túto otázku bude užitočné, keď porovnáme život kráľa Asu a kráľa Amaciaha. Obaja títo judskí králi konali to, čo je správne v Jehovových očiach, no Asa do toho vložil celé svoje srdce. (2. Par. 15:16, 17; 25:1, 2; Prísl. 17:3) Obaja boli nedokonalí a robili chyby. Asa sa však snažil vo všetkom poslúchať Jehovu, pretože mu bol celým srdcom oddaný. Naproti tomu Amaciah neslúžil Jehovovi celým srdcom. Keď zvíťazil nad Božími nepriateľmi, priniesol si ich bohov a začal ich uctievať. (2. Par. 25:11–16)

3 Slúžiť Jehovovi celým srdcom znamená oddať mu svoj život a uctievať výlučne jeho. Slovo „srdce“ sa v Biblii obvykle vzťahuje na to, aký je človek vo svojom vnútri, teda aké sú jeho túžby, myšlienky, sklony, postoje, schopnosti, pohnútky a ciele. Ten, kto slúži Jehovovi celým srdcom, sa nespráva pokrytecky. Neuctieva Jehovu mechanicky alebo preto, že to od neho niekto očakáva. Ako je to s nami? Ak sme Jehovovi napriek našej nedokonalosti úplne oddali svoj život a neuctievame ho len navonok, potom sa dá povedať, že mu slúžime celým srdcom. (2. Par. 19:9)

4. O čom budeme uvažovať v tomto článku?

4 Určite chceme dobre rozumieť tomu, čo znamená slúžiť Jehovovi celým srdcom. Preto sa teraz zamyslime nad životom kráľa Asu, Jehošafata, Ezechiáša a Joziáša. Títo štyria judskí králi slúžili Jehovovi s nerozdeleným srdcom. Všetci robili chyby, no napriek tomu mal z nich Jehova radosť, lebo videl, že sú mu výlučne oddaní. Vďaka čomu sa na nich tak pozeral a ako ich môžeme napodobňovať?

ASOVO SRDCE „BOLO CELÉ S JEHOVOM“

5. Aké rozhodné kroky podnikol Asa?

5 Asa bol tretím judským kráľom po rozdelení Izraela na dve kráľovstvá. Odstránil modlárstvo a vyhnal z krajiny chrámových prostitútov. Dokonca svoju starú matku Maachu zbavil postavenia kráľovnej matky, „pretože urobila hroznú modlu“. (1. Kráľ. 15:11–13) Navyše nabádal obyvateľov Judska, „aby hľadali Jehovu... a uplatňovali zákon a prikázanie“. Tým všetkým podporoval pravé uctievanie. (2. Par. 14:4)

6. Čo urobil Asa, keď do Judska pritiahli Etiópčania?

6 Počas prvých desiatich rokov Asovej vlády Jehova požehnal Judsko pokojom. Potom proti nemu pritiahol Etiópčan Zerach s miliónovou armádou a tristo dvojkolesovými vozmi. (2. Par. 14:1, 6, 9, 10) Čo urobil Asa v tejto krízovej situácii? Prejavil úplnú dôveru v Jehovu. (Prečítajte 2. Paralipomenon 14:11.) Ten jeho úprimnú modlitbu vypočul a pomohol Asovi, aby etiópsku armádu porazil. (2. Par. 14:12, 13) Keď chcel Jehova ukázať, že je pravý Boh, niekedy nechal zvíťaziť nad nepriateľmi i kráľov, ktorí mu boli neverní. (1. Kráľ. 20:13, 26–30) Teraz však Jehova zachránil svoj ľud preto, lebo Asa sa na neho spoliehal. Je pravda, že neskôr si tento kráľ nepočínal múdro. Napríklad sa obrátil na kráľa Sýrie a požiadal ho o pomoc namiesto toho, aby sa obrátil na Jehovu. (1. Kráľ. 15:16–22) Ako sa napriek tomu Boh pozeral na Asu? Do Biblie dal o ňom zaznamenať, že jeho „srdce bolo celé s Jehovom po všetky jeho dni“. Ako môžeme napodobňovať Asov dobrý príklad? (1. Kráľ. 15:14)

7., 8. Ako môžeš napodobniť Asu?

7 Každý z nás sa môže preskúmať, či slúži Jehovovi celým srdcom. Polož si otázku: Som rozhodnutý robiť to, čo sa páči Jehovovi, zastávať sa pravého uctievania a chrániť jeho ľud pred zhubným vplyvom? Predstav si, koľko odvahy musel Asa pozbierať, aby sa postavil proti svojej starej matke Maache, ktorá mala postavenie kráľovnej matky! Pravdepodobne nepoznáš nikoho, kto by páchal také hrozné veci ako ona. No napriek tomu sa možno ocitneš v situácii, v ktorej môžeš napodobniť Asovu odvahu. Napríklad čo keby niekto z tvojich príbuzných alebo blízkych priateľov zhrešil, nerobil pokánie a musel byť vylúčený? Konal by si rozhodne a prerušil by si s ním kontakt? K čomu by ťa nabádalo tvoje srdce?

8 Niekedy sa môžeš tak ako Asa stretnúť so zdanlivo neprekonateľným odporom. Aj vtedy môžeš dokázať, že sa úplne spoliehaš na Boha. Možno sa ti posmievajú v škole, pretože si Jehovov svedok. Alebo si z teba uťahujú kolegovia v práci, pretože si berieš dovolenku na duchovné činnosti alebo robíš málo nadčasov. V takýchto situáciách pros Jehovu o pomoc, tak ako to robil Asa. Spoľahni sa naňho a odvážne sa zastávaj toho, o čom vieš, že je správne a múdre. Pamätaj, že Boh posilnil a podporil Asu a posilní aj teba.

9. Ako dokazujeme, že slúžime Jehovovi celým srdcom?

9 Boží služobníci nemyslia len na seba. Asa povzbudzoval aj iných, aby „hľadali Jehovu“ a podporovali pravé uctievanie. To isté sa snažíme robiť i my. Jehova má určite radosť, keď vidí, že sa o ňom rozprávame s druhými, pretože ho milujeme a úprimne sa zaujímame o ľudí a ich večnú budúcnosť.

JEHOŠAFAT HĽADAL JEHOVU

10., 11. Ako môžeme napodobňovať Jehošafata?

10 Asov syn Jehošafat „stále chodil cestou svojho otca Asu“. (2. Par. 20:31, 32) V akom zmysle? Podobne ako jeho otec povzbudzoval ľud, aby naďalej uctieval Jehovu. Preto zorganizoval kampaň, počas ktorej Léviti vyučovali „knihu Jehovovho zákona“. (2. Par. 17:7–10) Dokonca sa vydal na cestu do hornatého kraja Efraim na území severného izraelského kráľovstva, aby ľudí „priviedol späť k Jehovovi“. (2. Par. 19:4) Jehošafat bol kráľom, „ktorý hľadal Jehovu celým svojím srdcom“. (2. Par. 22:9)

11 Aj dnes Jehova chce, aby sa o ňom učili ľudia na celom svete, a do tejto vzdelávacej činnosti sa môže zapojiť každý z nás. Je tvojím cieľom každý mesiac učiť druhých o Božom Slove a pomáhať im, aby aj oni zo srdca slúžili Bohu? Keď sa o to budeš usilovať, s Božím požehnaním možno zavedieš biblické štúdium. Modlíš sa o to? Si ochotný obetovať štúdiu so záujemcom niečo zo svojho voľného času? A podobne ako sa Jehošafat vydal na cestu do Efraima, aby ľudí podnietil vrátiť sa k pravému uctievaniu, aj my môžeme pomáhať tým, ktorí sú nečinní. Starší môžu okrem toho navštevovať vylúčených v obvode zboru a ponúknuť pomoc tým, ktorí prestali s hriešnym konaním.

12., 13. a) Čo urobil Jehošafat, keď dostal strach? b) Prečo by sme mali napodobňovať Jehošafatov príklad?

12 Keď na Judsko zaútočila veľká presila nepriateľov, Jehošafat sa rovnako ako jeho otec Asa spoliehal na Jehovu. (2. Paralipomenon 20:2–4) Jehošafat dostal strach, no „zameral svoju tvár hľadať Jehovu“. V modlitbe pokorne pripustil, že on a jeho ľud sa tvárou v tvár nepriateľom cítia bezmocní a že nevedia, čo majú robiť. Plne dôveroval Jehovovi a povedal: „Naše oči sú upriamené na teba.“ ​(2. Par. 20:12)

13 Rovnako ako Jehošafat, možno ani my niekedy nevieme, čo máme robiť, a dokonca máme strach. (2. Kor. 4:8, 9) Ale spomeňme si na Jehošafatovu verejnú modlitbu, v ktorej uznal, že on a jeho ľud na nepriateľov nestačia. (2. Par. 20:5) Hlavy rodín by sa mali riadiť jeho príkladom a prosiť Jehovu, aby ich viedol a aby mali dostatok síl zvládať problémy, ktoré majú. Nehanbi sa nahlas vyjadrovať svoje vrúcne prosby pred členmi rodiny. Uvidia, že sa úplne spoliehaš na Jehovu. Boh pomohol Jehošafatovi a pomôže aj tebe.

EZECHIÁŠ STÁLE KONAL TO, ČO JE SPRÁVNE

14., 15. Ako Ezechiáš prejavil bezvýhradnú dôveru v Boha?

14 Ezechiáš bol ďalším kráľom, ktorý sa „stále pridržiaval Jehovu“. Na rozdiel od Jehošafata sa musel vymaniť spod zlého vplyvu svojho otca, ktorý uctieval modly. Ezechiáš „odstránil výšiny a rozbil posvätné stĺpy a zoťal posvätný kôl a rozdrvil na kusy medeného hada, ktorého urobil Mojžiš“, pretože Izraeliti ho používali pri falošnom uctievaní. Bol bezvýhradne oddaný Jehovovi. Čítame o ňom, že „stále dodržiaval jeho prikázania, ktoré prikázal Jehova Mojžišovi“. (2. Kráľ. 18:1–6)

15 Keď na Judsko zaútočila Asýria, vtedajšia svetová veľmoc, a hrozilo, že zničí Jeruzalem, Ezechiáš sa spoliehal výlučne na Jehovu. Asýrsky kráľ Senacherib sa posmieval Jehovovi a pokúšal sa Ezechiáša prinútiť, aby sa vzdal. Ten však vedel, že Jehova je oveľa mocnejší ako jeho nepriatelia, a v modlitbe vyjadril úplnú dôveru, že zachráni svoj ľud. (Prečítajte Izaiáša 37:14–20.) Boh vypočul jeho modlitbu a poslal anjela, ktorý pobil 185 000 Asýrčanov. (Iz. 37:36, 37)

16., 17. Ako môžeš napodobňovať Ezechiáša?

16 (Prečítajte 2. Kráľov 20:1–3.) Časom Ezechiáš smrteľne ochorel. Úpenlivo prosil Jehovu, aby pamätal na jeho vernosť a pomohol mu. Jehova vypočul jeho modlitbu a uzdravil ho. Z Biblie vieme, že dnes nás Boh zázračne neuzdraví ani nám nepredĺži život. Ale každý z nás sa môže modliť tak ako Ezechiáš: „Naliehavo ťa prosím, Jehova, spomeň si, prosím, ako som pred tebou chodil v pravdivosti a celým srdcom.“ Si presvedčený, že Jehova ťa bude podporovať aj vtedy, keď si chorý? (Žalm 41:3)

17 Aké ďalšie poučenie si môžeme vziať z príkladu Ezechiáša? Možno sme si uvedomili, že niečo oslabuje náš vzťah k Bohu alebo odvádza našu pozornosť od pravého uctievania. Môže to napríklad súvisieť s tým, ako používame sociálne siete. Aj niektorí kresťania radi využívajú tieto komunikačné prostriedky, aby boli v kontakte s rodinou a blízkymi priateľmi. Ale mnohí ľudia vo svete si z druhých na sociálnych sieťach robia modly. Trávia na týchto sieťach množstvo času a sledujú profily ľudí, ktorých ani nepoznajú. Prezerajú si ich fotografie a čítajú si ich príspevky. Keby sme to robili aj my, mohli by nás pohltiť veci, ktoré nemajú žiadnu hodnotu. Mohli by sme sa dokonca vychvaľovať, koľkým ľuďom sa páčia naše príspevky, alebo sa uraziť, keď ich niekto prestane sledovať. Vieme si predstaviť, že by apoštol Pavol alebo Akvila a Priscilla denne zverejňovali svoje fotografie alebo si prezerali profil niekoho, kto nie je členom kresťanského zboru? O Pavlovi čítame, že „sa dôkladne zaoberal slovom“. A Akvila s Priscillou využívali čas na to, aby druhým „presnejšie vysvetlili Božiu cestu“. (Sk. 18:4, 5, 26) Môžeme si položiť otázky: Dávam si pozor, aby som si z ľudí nerobil modly? Nemárnim drahocenný čas vecami, ktoré nie sú dôležité? (Prečítajte Efezanom 5:15, 16.)

JOZIÁŠ DODRŽIAVAL JEHOVOVE PRIKÁZANIA

18., 19. V čom by si chcel napodobniť Joziáša?

18 Aj kráľ Joziáš, ktorý bol Ezechiášovým pravnukom, dodržiaval Jehovove prikázania „celým svojím srdcom“. (2. Par. 34:31) Už počas dospievania „začal hľadať Boha svojho predka Dávida“, a keď mal asi 20 rokov, začal z Judska odstraňovať modlárstvo. (2. Paralipomenon 34:1–3) Horlivo konal to, čo sa páči Jehovovi, a to v oveľa väčšej miere ako iní judskí králi. Jedného dňa sa v chráme našla kniha Božieho Zákona. Bol to pravdepodobne originál, ktorý vlastnoručne napísal Mojžiš. Keď ho Joziášovi čítali, uvedomil si, že má v službe Jehovovi ešte veľa čo zlepšiť. A nabádal k tomu aj druhých. Výsledkom bolo, že Izraeliti „neodbočili od nasledovania Jehovu“ počas celého Joziášovho života. (2. Par. 34:27, 33)

19 Ak si mladý, môžeš Joziáša napodobniť. Ako? Tak, že sa budeš snažiť lepšie spoznať Jehovu. Joziášov starý otec, kráľ Manaše, sa dopustil vážnych hriechov, ale neskôr to ľutoval a Jehova mu odpustil. Od neho sa možno Joziáš dozvedel, aký je Jehova milosrdný. Aj ty si vytvor blízky vzťah k starším členom rodiny a zboru a popros ich, aby ti porozprávali, čo dobré pre nich Jehova urobil. Pamätaj aj na to, ako na Joziáša zapôsobilo čítanie Božieho Slova. Keď sa dozvedel, čo sa v ňom píše, prehĺbilo to jeho lásku k Jehovovi, a tak urobil potrebné zmeny. Aj ty si môžeš čítaním Biblie posilniť odhodlanie ešte viac poslúchať Jehovu. Povedie to k tomu, že si k nemu vytvoríš bližší vzťah a budeš šťastnejší. To ťa podnieti, aby si o ňom hovoril druhým. (Prečítajte 2. Paralipomenon 34:18, 19.) Okrem toho si pri štúdiu Biblie uvedomíš, ako by si sa mohol zlepšiť v službe Jehovovi. Ale nezostaň len pri tom. Tak ako Joziáš vynalož úsilie a urob potrebné zmeny!

SLÚŽ JEHOVOVI CELÝM SRDCOM

20., 21. a) Čo spoločné mali štyria králi, o ktorých sme uvažovali? b) O čom budeme uvažovať nabudúce?

20 Čo sa môžeme naučiť od týchto štyroch judských kráľov, ktorí slúžili Jehovovi celým srdcom? Boli úplne oddaní Jehovovi a horlivo konali jeho vôľu. Neprestali ju konať ani tvárou v tvár mocným nepriateľom. A čo je najdôležitejšie, slúžili Jehovovi z čistých pohnútok.

21 Štyria králi, o ktorých sme uvažovali, mali aj svoje nedostatky a robili chyby. Jehova, ktorý skúma srdcia, však videl, že ho úprimne milujú. My sme tiež nedokonalí. Čo Jehova vidí, keď nás skúma? Slúžime mu celým srdcom? Nad týmito otázkami sa zamyslíme v nasledujúcom článku.