19. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Láska a spravodlivosť chráni pred skazenosťou

Láska a spravodlivosť chráni pred skazenosťou

„Ty nie si Boh, ktorý má potešenie zo zla; nikto zlý nesmie bývať pri tebe ani na chvíľu.“ ​(ŽALM 5:4)

PIESEŇ Č. 54 Musíme mať pravú vieru

ČO SA DOZVIEME *

1. – 3. a) Ako sa Jehova pozerá na zlo podľa slov v Žalme 5:4–6? b) Prečo môžeme povedať, že zneužívanie detí je v rozpore s Kristovým zákonom?

JEHOVA nenávidí všetku skazenosť. (Žalm 5:4–6) Môžeme si byť istí, že taký hrozný zločin, ako je sexuálne zneužitie dieťaťa, je mu zvlášť odporný. Sme Jehovovi svedkovia, a preto sa na tento zločin pozeráme rovnako ako Jehova a v zbore ho netolerujeme. (Rim. 12:9; Hebr. 12:15, 16)

2 Zneužívanie detí v akejkoľvek forme je v úplnom rozpore s „Kristovým zákonom“. (Gal. 6:2) Prečo to môžeme povedať? V predchádzajúcom článku sme sa dozvedeli, že Kristov zákon – teda všetko, čo Ježiš vyučoval a konal, – je založený na láske a zabezpečuje spravodlivosť. Praví kresťania sa riadia týmto zákonom, a preto sa k deťom správajú tak, aby sa cítili milované a v bezpečí. Ale zneužitie dieťaťa je sebecký a odporný zločin, následkom ktorého sa dieťa cíti nemilované a stráca pocit bezpečia.

3 Je smutné, že sexuálne zneužívanie detí sa vo svete šíri ako mor a že sa ním nakazili aj niektorí kresťania. Ako je to možné? Svet je plný „zlých ľudí a podvodníkov“ a niektorí z nich sa snažia preniknúť do zboru. (2. Tim. 3:13) Aj niektorí v  kresťanskom zbore podľahli zvráteným telesným túžbam a dopustili sa sexuálneho zneužívania detí. Teraz sa pozrime na to, prečo je zneužívanie detí vážnym hriechom. Potom si povieme, ako starší riešia prípady vážneho previnenia, medzi ktoré patrí aj sexuálne zneužívanie detí, a ako môžu rodičia chrániť svoje deti. *

VÁŽNY HRIECH

4., 5. Prečo je zneužitie dieťaťa hriechom proti obeti?

4 Sexuálne zneužitie dieťaťa má ďalekosiahle následky. Ubližuje obeti aj tým, ktorí sa o obeť starajú, teda členom rodiny a bratom a sestrám v zbore. Je to vážny hriech.

5 Hriech proti obeti. * Spôsobovať druhým bolesť a trápenie je hriech. Ako uvidíme v nasledujúcom článku, ten, kto zneužíva dieťa, robí presne to – otrasným spôsobom mu ubližuje. Zrádza jeho dôveru a oberá ho o pocit bezpečia. Musíme chrániť deti pred takýmto krutým zaobchádzaním, a ak sa niektoré dieťa stane obeťou zneužívania, musíme mu poskytovať útechu a pomoc. (1. Tes. 5:14)

6., 7. Prečo je zneužitie dieťaťa hriechom a) proti zboru? b) proti svetským autoritám?

6 Hriech proti zboru. Keď niekto, kto je spojený so zborom, sexuálne zneužil dieťa, prináša pohanu na zbor. (Mat. 5:16; 1. Petra 2:12) Stavia do zlého svetla milióny verných kresťanov, ktorí „tvrdo bojujú za vieru“. (Júda 3) Kresťanský zbor nestrpí vo svojom strede nekajúcnych jednotlivcov, ktorí sa dopúšťajú vážnych hriechov a kazia dobré meno zboru.

7 Hriech proti svetským autoritám. Kresťania sa majú podriaďovať „nadriadeným vrchnostiam“. (Rim. 13:1) Túto podriadenosť dávame najavo tak, že poslúchame zákony krajiny, v ktorej žijeme. Ak niekto v zbore poruší zákon, napríklad sa dopustí sexuálneho zneužitia dieťaťa, hreší proti svetským autoritám. (Porovnaj Skutky 25:8.) Hoci starší nie sú oprávnení presadzovať zákony danej krajiny, nechránia páchateľa pred právnymi dôsledkami jeho hriechu. (Rim. 13:4) Previnilec musí zožať to, čo zasial. (Gal. 6:7)

8. Ako sa Jehova pozerá na hriechy spáchané proti inému človeku?

8 Predovšetkým je to hriech proti Bohu. (Žalm 51:4) Keď človek hreší proti inému človeku, hreší aj proti Jehovovi. Všimnime si jeden príklad zo Zákona, ktorý dal Boh izraelskému národu. Zákon hovoril, že ten, kto okradol svojho blížneho alebo ho podviedol, „sa neverne správal voči Jehovovi“. (3. Mojž. 6:2–4) Je teda jasné, že keď niekto, kto je spojený so zborom, sexuálne zneužije dieťa a tak ho oberie o pocit bezpečia, koná neverne voči Bohu. Prináša veľkú pohanu na Jehovovo meno. Z toho dôvodu musí byť sexuálne zneužívanie dieťaťa odsúdené ako to, čím skutočne je – ako vážny hriech proti Bohu.

9. Aké informácie založené na Biblii poskytla Jehovova organizácia v priebehu rokov a prečo?

9 V priebehu rokov poskytla Jehovova organizácia množstvo informácií založených na Biblii o sexuálnom zneužívaní detí. Napríklad mnohé články v Strážnej veži a v Prebuďte sa! obsahujú rady, čo môžu robiť obete takého zneužívania, aby zmiernili svoju citovú bolesť. Obsahujú aj návrhy, ako pomáhať obetiam zneužívania a ako ich povzbudzovať. Rodičia v nich môžu nájsť rady, ako chrániť svoje deti. Starší dostávajú podrobné pokyny založené na Biblii, ako majú postupovať v prípade sexuálneho zneužitia dieťaťa. Organizácia stále aktualizuje tieto pokyny. Prečo? Lebo chce zaistiť, aby sme danú záležitosť riešili v súlade s Kristovým zákonom.

AKO STARŠÍ RIEŠIA PRÍPADY VÁŽNEHO PREVINENIA

10. – 12. a) Na čo starší pamätajú, keď riešia prípad závažného previnenia, a čo všetko musia zvážiť? b) O čo sa snažia starší podľa slov v Jakubovi 5:14, 15?

10 Keď starší riešia prípad vážneho previnenia, myslia na to, že Kristov zákon od nich vyžaduje, aby s každým v zbore zaobchádzali láskavo a v súlade s tým, čo je v Božích očiach správne a spravodlivé. Keď sa dozvedia o nejakom vážnom previnení, musia starostlivo zvážiť niekoľko vecí. V prvom rade im záleží na tom, aby nebolo znesvätené Božie meno. (3. Mojž. 22:31, 32; Mat. 6:9) Úprimne sa zaujímajú aj o duchovné blaho bratov a sestier v zbore. Chcú tiež poskytnúť útechu a podporu každému, kto sa stal obeťou previnenia.

11 Okrem toho, ak je previnilcom niekto zo zboru, starší sa snažia zistiť, či robí pokánie. Ak áno, snažia sa mu pomôcť, aby si napravil vzťah k Jehovovi. (Jak. 5:14, 15) Kresťan, ktorý podľahne nesprávnej túžbe a vážne zhreší, je duchovne chorý. To znamená, že nemá dobrý vzťah k Jehovovi. * Starší slúžia ako duchovní lekári a snažia sa chorému, čiže previnilcovi, pomôcť, aby sa duchovne uzdravil. Vďaka ich biblickým radám si môže obnoviť vzťah k Bohu. To je možné jedine vtedy, keď sa úprimne kajá. (Sk. 3:19; 2. Kor. 2:5–10)

12 Je jasné, že starší majú vážnu zodpovednosť. Veľmi im záleží na tom, aby sa dobre starali o stádo, ktoré im Boh zveril do starostlivosti. (1. Petra 5:1–3) Chcú, aby sa bratia a sestry cítili v zbore v bezpečí. Preto keď sa dozvedia o vážnom previnení vrátane zneužitia dieťaťa, konajú rýchlo. Teraz sa zamyslime nad otázkami na začiatku  13.,  15. 17. odseku.

13., 14. Musia sa starší riadiť svetským zákonom o nahlasovaní podozrenia zo zneužitia dieťaťa svetským autoritám? Vysvetli to.

 13 Musia sa starší riadiť svetským zákonom o nahlasovaní podozrenia zo zneužitia dieťaťa svetským autoritám? Áno. V krajinách, kde existuje takýto zákon, sa ním starší riadia a nahlásia podozrenie zo zneužitia dieťaťa. (Rim. 13:1) Tento zákon nie je v rozpore s Božím zákonom. (Sk. 5:28, 29) Teda keď sa starší dozvedia o podozrení zo zneužitia dieťaťa, okamžite sa skontaktujú s pobočkou, aby zistili, ako majú postupovať v súlade so spomínaným zákonom.

14 Keď budú starší hovoriť s obeťou zneužívania, s rodičmi a ďalšími, ktorí o záležitosti vedia, pripomenú im, že majú právo nahlásiť obvinenie orgánom štátnej moci. Ale čo ak sa obvinenie týka niekoho zo zboru a prípad by sa mohol dostať na verejnosť? Mal byť mať kresťan, ktorý obvinenie nahlásil, pocit, že potupil Božie meno? Nie. Ten, kto priniesol pohanu na Božie meno, je páchateľ.

15., 16. a) Prečo sú podľa 1. Timotejovi 5:19 potrební aspoň dvaja svedkovia, aby starší mohli zostaviť právny výbor? b) Čo urobia starší, keď sa dozvedia, že niekto zo zboru je obvinený zo sexuálneho zneužitia dieťaťa?

 15 Prečo starší potrebujú najmenej dvoch svedkov daného činu, kým podniknú v zbore právne kroky? Lebo táto požiadavka je súčasťou vysokých biblických noriem spravodlivosti. Ak sa previnilec sám neprizná, sú potrební dvaja svedkovia, aby sa previnenie dokázalo a aby starší mohli podniknúť právne kroky. (5. Mojž. 19:15; Mat. 18:16; 1. Tim. 5:19) Znamená to, že je možné nahlásiť podozrenie zo sexuálneho zneužitia dieťaťa svetským orgánom až potom, keď ho potvrdili dvaja svedkovia? Nie. Táto požiadavka sa nevzťahuje na to, keď chcú starší alebo niekto iný nahlásiť podozrenie zo spáchania trestného činu.

16 Keď sa starší dozvedia, že niekto zo zboru je obvinený zo sexuálneho zneužitia dieťaťa, urobia všetko pre to, aby dodržali svetský zákon, podľa ktorého majú povinnosť prípad nahlásiť. Potom záležitosť skúmajú z biblického hľadiska. Ak jednotlivec obvinenie popiera, starší si vypočujú svedkov previnenia. Keď previnenie potvrdia aspoň dvaja ľudia – ten, kto vzniesol obvinenie, a niekto ďalší, kto môže potvrdiť, že obvinený sa dopustil tohto alebo iného skutku sexuálneho zneužitia dieťaťa –, starší zostavia právny výbor. * Ak neexistuje druhý svedok, neznamená to, že ten, kto vzniesol obvinenie, nehovorí pravdu. Aj keď obvinenie nemôžu potvrdiť dvaja svedkovia, starší si uvedomujú, že mohlo dôjsť k vážnemu hriechu, ktorý niekomu veľmi ublížil. Preto naďalej citovo podporujú a utešujú tých, ktorí sa cítia zranení. Okrem toho budú ostražití, aby chránili zbor pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo hroziť od údajného previnilca. (Sk. 20:28)

17., 18. Vysvetli, akú úlohu má právny výbor.

 17 Akú úlohu má právny výbor? Výraz „právny“ neznamená, že starší rozhodujú o tom, či obvinený má byť potrestaný úradmi za porušenie zákona. Nezasahujú do toho, ako bude záležitosť vyriešená z hľadiska trestného práva. Ponechávajú to na orgánoch štátnej moci. (Rim. 13:2–4; Tít. 3:1) Úlohou starších je posúdiť, čiže rozhodnúť, či jednotlivec môže zostať časťou zboru alebo nie.

18 Úloha starších v právnom výbore je duchovná, čiže náboženská. Na základe Biblie posudzujú, či sa previnilec kajá alebo nie. Ak dôjdu k záveru, že sa nekajá, je vylúčený a zbor bude o tom informovaný. (1. Kor. 5:11–13) Ak sa kajá, môže zostať v zbore. Starší mu však oznámia, že možno už nikdy nebude spôsobilý mať v zbore nejaké úlohy alebo slúžiť ako vymenovaný služobník. Starším veľmi záleží na tom, aby sa deťom v zbore dobre darilo, a preto môžu súkromne upozorniť rodičov, aby boli ostražití, keď budú ich deti v prítomnosti toho človeka. V takých prípadoch starší dbajú na to, aby chránili súkromie tých, ktorým ten človek ublížil.

AKO MÔŽETE CHRÁNIŤ SVOJE DETI

Rodičia chránia svoje deti pred sexuálnym zneužívaním tak, že ich poučujú o sexualite primerane ich veku. Využívajú na to informácie, ktoré nám poskytuje Božia organizácia. (Pozri 19. – 22. odsek.)

19. – 22. Čo môžu urobiť rodičia, aby chránili svoje deti? (Pozri obrázok na titulnej strane.)

19 Kto má zodpovednosť chrániť deti, aby im niekto neublížil? Ste to vy, rodičia. * Vaše deti sú darom od Boha, „dedičstvom od Jehovu“. (Žalm 127:3) Túto zodpovednosť vám zveril Jehova. Čo môžete robiť, aby ste ich chránili pred sexuálnym zneužitím?

20 Po prvé, vyhľadajte si informácie o zneužívaní detí. Zistite si, akí ľudia zneužívajú deti a aké taktiky používajú, aby ich oklamali. Pozorne si všímajte, či dieťaťu nehrozí nejaké nebezpečenstvo. (Prísl. 22:3; 24:3) Pamätajte na to, že vo väčšine prípadov býva páchateľom človek, ktorého dieťa pozná a dôveruje mu.

21 Po druhé, otvorene sa s deťmi rozprávajte. (5. Mojž. 6:6, 7) K tomu patrí byť pozorným poslucháčom. (Jak. 1:19) Myslite na to, že deti sa často zdráhajú povedať niekomu o zneužívaní. Možno sa im páchateľ vyhráža, že im ublíži, ak to niekomu povedia, alebo sa boja, že im nikto neuverí. Keď si všimnete, že niečo nie je s dieťaťom v poriadku, klaďte mu láskavé otázky a trpezlivo ho počúvajte.

22 Po tretie, poučte svoje deti. Odovzdajte im informácie o sexualite primerané ich veku. Učte ich, čo majú povedať a urobiť, keby sa ich niekto chcel dotýkať nevhodným spôsobom. Využívajte na to materiál, ktorý na tento námet poskytla Jehovova organizácia. (Pozri rámček „ Praktické rady pre rodičov i deti“.)

23. Ako sa pozeráme na sexuálne zneužitie dieťaťa a akú otázku si zodpovieme v nasledujúcom článku?

23 My Jehovovi svedkovia považujeme sexuálne zneužitie dieťaťa za vážny hriech a hrozný zločin. Riadime sa Kristovým zákonom, a preto v našich zboroch nechránime páchateľa pred následkami jeho hriešneho konania. Ako však môžeme pomáhať tým, ktorí boli zneužití? Túto otázku si zodpovieme v nasledujúcom článku.

PIESEŇ Č. 42 „Máte pomáhať tým, ktorí sú slabí“

^ 5. ods. V tomto článku si rozoberieme, ako môžeme chrániť deti pred sexuálnym zneužívaním. Dozvieme sa, ako postupujú starší, aby chránili zbor pred skazenosťou, a čo by mali robiť rodičia, aby chránili svoje deti.

^ 3. ods. VYSVETLENIE VÝRAZOV: Sexuálne zneužitie dieťaťa zahŕňa všetky aktivity, pri ktorých dospelý zneužije dieťa na uspokojenie svojich sexuálnych túžob. Patrí k nemu pohlavný styk, orálny alebo análny sex, hladkanie pohlavných orgánov, pŕs alebo zadku alebo iné zvrátené konanie. Medzi obete patria najčastejšie dievčatá, ale zneužívaní sú aj chlapci. Páchateľmi sú najčastejšie muži, ale zneužívania sa dopúšťajú aj ženy.

^ 5. ods. VYSVETLENIE VÝRAZU: V tomto a nasledujúcom článku sa slovo „obeť“ vzťahuje na niekoho, kto bol v detstve zneužívaný. Tento výraz používame preto, aby bolo jasné, že dieťaťu niekto ublížil a zneužil ho a dieťa na tom nenesie žiadnu vinu.

^ 11. ods. To, že je niekto duchovne slabý, nie je ospravedlnením vážneho hriechu. Ten, kto hreší, je plne zodpovedný za svoje zlé rozhodnutia a skutky a Jehova ho bude súdiť za to, čo urobil. (Rim. 14:12)

^ 16. ods. Starší nikdy nevyžadujú, aby bolo dieťa konfrontované s údajným páchateľom. Potrebné informácie môžu získať od rodiča alebo od iného dôveryhodného blízkeho priateľa dieťaťa bez toho, aby bolo dieťa vystavené ďalšej citovej traume.

^ 19. ods. To, čo platí pre rodičov, sa vzťahuje aj na zákonného zástupcu alebo na toho, kto nesie rodičovskú zodpovednosť za dieťa.