Škoľme si svedomie štúdiom Božích zákonov a zásad

Škoľme si svedomie štúdiom Božích zákonov a zásad

„Zaoberám sa tvojimi pripomienkami.“ ​(ŽALM 119:99)

PIESNE: 29, 11

1. Čím sa ľudia odlišujú od zvierat?

JEHOVA dal ľuďom mnoho cenných darov, vďaka ktorým sú nadradení zvieratám. Jedným z nich je svedomie. Mali ho už prví ľudia v záhrade Eden. Ako to vieme? Keď porušili Boží zákon, skryli sa, z čoho vidno, že ich trápilo svedomie.

2. V akom zmysle sa svedomie podobá kompasu? (Pozri obrázok v úvode článku.)

2 Ľudia so slabo vyškoleným svedomím sa podobajú lodi, ktorá sa riadi pokazeným kompasom. Vydať sa na plavbu bez presného kompasu môže byť riskantné. Vzdušné a morské prúdy by mohli loď ľahko vychýliť z kurzu. Ale vďaka spoľahlivému kompasu môže kapitán viesť loď správnym smerom. Naše svedomie je akýmsi morálnym kompasom. Je to náš vnútorný zmysel pre to, čo je správne a čo nesprávne, a môže nás viesť správnym smerom. Ale aby nás svedomie mohlo spoľahlivo viesť, musíme si ho školiť.

3. K čomu to vedie, keď si neškolíme svedomie?

3 Keby sme si neškolili svedomie, nevarovalo by nás pred nesprávnym konaním. (1. Tim. 4:1, 2) Mohlo by nás dokonca presvedčiť, že „zlé je dobré“. (Iz. 5:20) Ježiš varoval svojich nasledovníkov: „Prichádza hodina, keď sa bude každý, kto vás zabije, domnievať, že preukázal Bohu svätú službu.“ ​(Ján 16:2) Presne tak konali tí, ktorí zavraždili učeníka Štefana, a ďalší im podobní. (Sk. 6:8, 12; 7:54–60) Je ironické, že náboženskí fanatici, ktorí o sebe tvrdia, že uctievajú Boha, porušujú jeho zákony a dopúšťajú sa hrozných zločinov, ako je napríklad vražda. (2. Mojž. 20:13) Je zrejmé, že svedomie ich vedie nesprávnym smerom.

4. Čo je potrebné urobiť, aby nás svedomie viedlo správne?

4 Čo je potrebné urobiť, aby nás svedomie viedlo správne? Vieme, že zákony a zásady obsiahnuté v Božom Slove sú „užitočné na učenie, na karhanie, na nápravu vecí, na ukázňovanie v spravodlivosti“. (2. Tim. 3:16) Preto by sme mali usilovne študovať Bibliu, rozjímať o tom, čo sme si v nej prečítali, a uplatňovať to v živote. Vďaka tomu sa učíme premýšľať tak ako Jehova a školíme si svedomie, ktoré nás bude spoľahlivo viesť. Zamyslime sa teraz nad tým, ako nám v tomto ohľade pomáha štúdium Jehovových zákonov a zásad.

RIAĎME SA BOŽÍMI ZÁKONMI

5., 6. Aký úžitok máme z toho, že uplatňujeme Božie zákony?

5 Ak máme mať úžitok z Božích zákonov, nestačí si ich len čítať a oboznámiť sa s nimi. Mali by sme ich milovať a riadiť sa nimi. Božie Slovo hovorí: „Majte v nenávisti to, čo je zlé, a milujte to, čo je dobré.“ ​(Ámos 5:15) Ako sa to dá dosiahnuť? Podstatné je, aby sme sa naučili pozerať na veci tak ako Jehova. Uveďme si príklad: Predstavme si, že máme problémy so spánkom. Lekár nám odporučí určitú diétu, cvičenie a zmenu životosprávy. Keď vyskúšame jeho rady, zistíme, že lepšie spávame. Určite budeme lekárovi veľmi vďační, že nám pomohol skvalitniť si život.

6 Aj náš Stvoriteľ nám dal zákony, ktoré nás chránia pred škodlivými účinkami hriechu a skvalitňujú nám život. Spomeňme si napríklad, aký úžitok máme z toho, že uplatňujeme biblické zákony a vyhýbame sa klamstvu, podvodom, kradnutiu, sexuálnej nemravnosti, násiliu a špiritizmu. (Prečítajte Príslovia 6:16–19; Zjav. 21:8) Keď poslúchame Jehovu a potom vidíme, ako dobre sa nám darí, posilňujeme si k nemu lásku a prehlbujeme si vďačnosť za jeho zákony.

7. Ako nám to pomáha, keď si čítame Bibliu a rozjímame o živote biblických postáv?

7 Na to, aby sme sa naučili, čo je správne a čo nesprávne, nie je nutné, aby sme najprv pocítili následky porušenia Božích zákonov. Môžeme sa poučiť z chýb druhých, o ktorých sa píše v Božom Slove. V Prísloviach 1:5 čítame: „Múdry bude počúvať a prijme viac poučenia.“ To najlepšie poučenie dostávame od Boha, keď si čítame Bibliu a rozjímame o živote biblických postáv. Zamyslime sa napríklad nad trápením, ktoré si spôsobil Dávid, keď porušil Jehovov zákon a dopustil sa cudzoložstva s Bat-šebou. (2. Sam. 12:7–14) Keď si čítame túto správu, môžeme si položiť otázky: Ako mohol Dávid predísť bolestným následkom, ktoré musel znášať pre svoj hriech? Čo by som urobil, keby som sa ocitol v podobnom pokušení ako on? Mal by som silu odolať? Utiekol by som ako Jozef alebo by som podľahol ako Dávid? (1. Mojž. 39:11–15) Keď premýšľame o katastrofálnych následkoch hriechu, učíme sa „mať v nenávisti to, čo je zlé“.

8., 9. a) Najmä v akých situáciách je potrebné mať dobre školené svedomie? b) Ako si školíme svedomie?

8 Určite sa zďaleka vyhýbame skutkom, ktoré Boh nenávidí. Ale existujú oblasti života, pre ktoré nenachádzame v Biblii žiadne priame usmernenie. Ako môžeme v takých prípadoch zistiť, čo je v súlade s Božou vôľou? Tu prichádza na rad naše biblicky školené svedomie.

9 Jehova nám vo svojom Slove láskavo poskytol zásady, vďaka ktorým si môžeme vyškoliť svedomie. Sám nás uisťuje: „Ja, Jehova, som tvoj Boh, Ten, čo ťa vyučuje na tvoj úžitok, Ten, kto ťa nechal kráčať po ceste, po ktorej máš chodiť.“ ​(Iz. 48:17, 18) Keď uvažujeme o biblických zásadách a necháme ich pôsobiť na naše srdce, naprávame a formujeme svoje svedomie. Vďaka tomu sa potom múdro rozhodujeme.

DAJME SA VIESŤ BIBLICKÝMI ZÁSADAMI

10. a) Čo je zásada? b) Ako Ježiš vyučoval svojich učeníkov?

10 Zásada je „základná pravda alebo princíp, na základe ktorého človek dospeje k určitému rozhodnutiu alebo vykoná určitý skutok“. Aby sme pochopili nejakú biblickú zásadu, je potrebné vedieť, ako Jehova uvažuje, a poznať dôvody, prečo nám dal isté zákony. Ježiš vyučoval základné pravdy, vďaka ktorým jeho učeníci dokázali predvídať, k akým následkom povedie určitý postoj alebo skutok. Napríklad ich učil, že hnev vedie k násiliu a nemravné predstavy k cudzoložstvu. (Mat. 5:21, 22, 27, 28) Teda keď chceme mať dobre vyškolené svedomie, mali by sme sa riadiť biblickými zásadami. Potom budeme svojimi rozhodnutiami prinášať Bohu slávu. (1. Kor. 10:31)

Duchovne zrelý kresťan je vnímavý na svedomie druhých (Pozri 11. a 12. odsek.)

11. V čom sa môžu odlišovať kresťania, pokiaľ ide o svedomie?

11 Môže sa stať, že aj dvaja kresťania s biblicky vyškoleným svedomím majú na isté záležitosti odlišný názor. Pouvažujme napríklad o pití alkoholických nápojov. Biblia nezakazuje striedme pitie alkoholu, ale varuje pred nadmerným pitím a opilstvom. (Prísl. 20:1; 1. Tim. 3:8) Dajme tomu, že niektorý kresťan dbá na biblické rady a pije striedmo. Znamená to, že už nemusí brať do úvahy nič iné, len svoje svedomie? Vôbec nie. Hoci mu jeho svedomie dovoľuje piť alkohol, mal by brať do úvahy aj svedomie druhých.

12. Ako nás slová v Rimanom 14:21 podnecujú, aby sme rešpektovali svedomie druhých?

12 Pavol ukázal, že kresťania by mali byť vnímaví na svedomie druhých, keď napísal: „Je dobre nejesť mäso alebo nepiť víno alebo nerobiť nič, o čo sa potkýna tvoj brat.“ ​(Rim. 14:21) Si ochotný odoprieť si niečo, na čo máš právo, aby si nepohoršil spolukresťana, ktorého svedomie sa líši od tvojho? Nepochybne áno. Niektorí bratia boli pred spoznaním pravdy závislí od alkoholu, ale teraz sú rozhodnutí úplne sa mu vyhýbať. Určite nikto z nás by nechcel prispieť k tomu, aby sa brat s takou minulosťou vrátil k svojmu zlozvyku. (1. Kor. 6:9, 10) Preto by bolo neláskavé nútiť ho piť alkohol, ak raz povedal nie.

13. Prečo je Timotej pre nás dobrým príkladom?

13 Keď mal Timotej asi 20 rokov, bol ochotný dať sa obrezať, hoci to bolo preňho bolestivé. Uvedomoval si, že pre Židov, ktorým išiel zvestovať dobré posolstvo, bola obriezka dôležitá. Nechcel byť prekážkou, pre ktorú by odmietli prijať kresťanstvo. Prejavil rovnaký postoj ako apoštol Pavol. (Sk. 16:3; 1. Kor. 9:19–23) Si ako Timotej ochotný niečoho sa vzdať, aby si duchovne pomohol druhým?

„USILOVNE SPEJME K ZRELOSTI“

14., 15. a) Čo si to od nás vyžaduje, ak sa máme stať zrelými kresťanmi? b) Ako súvisí kresťanská zrelosť s láskou?

14 Nikto z nás nechce zostať len pri „základnej náuke o Kristovi“, ale všetci chceme „usilovne spieť k zrelosti“. (Hebr. 6:1) Zrelosť však nezískame automaticky. Musíme sa o ňu usilovať. Na dosiahnutie duchovnej zrelosti je potrebné nadobudnúť viac poznania a porozumenia. Z toho dôvodu sme opakovane povzbudzovaní, aby sme si každý deň prečítali nejakú časť z Biblie. (Žalm 1:1–3) Je to aj tvojím cieľom? Keď si denne čítaš Bibliu, lepšie jej rozumieš a stále viac spoznávaš Jehovove zákony a zásady.

15 Tým najdôležitejším zákonom pre kresťanov je zákon lásky. Ježiš povedal svojim nasledovníkom: „Podľa toho všetci poznajú, že ste moji učeníci, ak budete mať lásku medzi sebou.“ ​(Ján 13:35) Ježišov nevlastný brat Jakub nazval lásku „kráľovským zákonom“. (Jak. 2:8) Pavol napísal: „Láska je naplnením zákona.“ ​(Rim. 13:10) Nie je prekvapujúce, že v Biblii sa kladie taký veľký dôraz na lásku, lebo v nej čítame: „Boh je láska.“ ​(1. Jána 4:8) Láska, ktorú nám Boh prejavuje, sa neobmedzuje len na to, že k nám niečo cíti. Ján napísal: „Tak nám bola zjavená Božia láska, že Boh vyslal svojho jednosplodeného Syna do sveta, aby sme prostredníctvom neho získali život.“ ​(1. Jána 4:9) Láska ho podnietila k činu. Teda ak milujeme Jehovu, jeho Syna, našich bratov i ostatných ľudí a dávame to najavo skutkami, dokazujeme, že sme zrelými kresťanmi. (Mat. 22:37–39)

Ak budeme uvažovať o biblických zásadách, svedomie nás bude spoľahlivejšie viesť (Pozri 16. odsek.)

16. Prečo sú pre zrelých kresťanov dôležité biblické zásady?

16 Čím sme zrelšími kresťanmi, tým lepšie si uvedomujeme, aké dôležité sú pre nás biblické zásady. Je to preto, lebo zásady majú široké uplatnenie, zatiaľ čo zákony sa vzťahujú len na konkrétnu situáciu. Napríklad malé dieťa nerozumie, prečo je nebezpečné mať priateľov, ktorí neposlúchajú Jehovu. A tak starostliví rodičia musia stanoviť isté pravidlá, aby ho chránili. (1. Kor. 15:33) Ale keď dieťa dorastie, rozvinie si schopnosť premýšľať a naučí sa uplatňovať biblické zásady. Vďaka tomu sa pri výbere priateľov rozhoduje múdrejšie. (1. Korinťanom 13:11; 14:20) Keď rozjímame o biblických zásadách, školíme si svedomie, ktoré nás potom spoľahlivejšie vedie, a učíme sa uvažovať v súlade s Božím myslením.

17. Prečo môžeme povedať, že máme všetko potrebné, aby sme robili múdre rozhodnutia?

17 Dá sa povedať, že máme všetko potrebné, aby sme robili múdre rozhodnutia, ktoré sa páčia Jehovovi? Áno. Ak sa naučíme dobre uplatňovať zákony a zásady, ktoré nachádzame v Božom Slove, budeme „celkom spôsobilí, úplne vyzbrojení pre každé dobré dielo“. (2. Tim. 3:16, 17) Preto sa usilujme spoznávať biblické zásady, aby sme zistili „aká je Jehovova vôľa“. (Ef. 5:17) Využívajme pri tom študijné pomôcky, ktoré nám poskytla Jehovova organizácia, ako je Index publikácií Watch Tower, Pomôcka na vyhľadávanie v publikáciách Jehovových svedkov, Watchtower Library, Internetová knižnica Strážnej vežeaplikácia JW Library. Tieto pomôcky slúžia na to, aby sme z nášho rodinného či osobného štúdia mali čo najväčší úžitok.

ÚŽITOK Z BIBLICKY ŠKOLENÉHO SVEDOMIA

18. Aký úžitok nám to prinesie, keď budeme konať v súlade s Jehovovými zákonmi a zásadami?

18 Aký úžitok nám prinesie štúdium Jehovových zákonov a zásad? Odpoveď nachádzame v Žalme 119:97–100: „Ako ja milujem tvoj zákon! Celý deň sa ním zaoberám. Tvoje prikázanie ma robí múdrejším, ako sú moji nepriatelia, lebo je moje na neurčitý čas. Nadobudol som väčšie pochopenie ako všetci moji učitelia, lebo sa zaoberám tvojimi pripomienkami. Správam sa s väčším porozumením ako starší muži, lebo som zachovával tvoje nariadenia.“ Vyhraďme si čas a zaoberajme sa Božími zákonmi a zásadami. Vďaka tomu budeme múdrejší, nadobudneme väčšie pochopenie a budeme konať s väčším porozumením. Ak vyvinieme úsilie a budeme si školiť svedomie štúdiom Božích zákonov a zásad, dospejeme „k miere vzrastu, ktorý patrí ku Kristovej plnosti“. (Ef. 4:13)