Zastávaj sa Jehovovej zvrchovanosti

Zastávaj sa Jehovovej zvrchovanosti

„Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci.“ ​(ZJAV. 4:11)

PIESNE: 2, 49

1., 2. O čom sa musí presvedčiť každý z nás? (Pozri obrázok v úvode článku.)

AKO sme rozoberali v predchádzajúcom článku, Diabol tvrdí, že Jehova nemá právo vládnuť ako Zvrchovaný Panovník a že ľudia sú šťastnejší, keď si vládnu sami. Má Satan pravdu? Predpokladajme, že ľudia by dostali možnosť vládnuť si sami a žiť navždy. Mali by sa lepšie, ako keby im vládol Boh? Čo si myslíš ty? Bol by si šťastnejší, keby si žil večne a vôbec sa nemusel zodpovedať Bohu?

2 Tieto otázky si musíš zodpovedať ty sám. Nikto to neurobí za teba. Všetci by sme sa mali nad nimi vážne zamyslieť. Tak sa sami presvedčíme, že Božia vláda je najlepšia a zaslúži si našu bezvýhradnú podporu. V Biblii nachádzame dôkazy, že tento záver je opodstatnený. Pouvažujme teraz o tom, čo sa v nej hovorí o oprávnenosti Jehovovej zvrchovanosti.

JEHOVA MÁ PRÁVO VLÁDNUŤ

3. Prečo má Jehova právo vládnuť ako Zvrchovaný Panovník?

3 Jehova má právo vládnuť ako Zvrchovaný Panovník celého vesmíru, pretože je Všemohúci Boh a Stvoriteľ. (1. Par. 29:11; Sk. 4:24) Videnie v Zjavení 4:11 opisuje 144 000 Kristových spoluvládcov v nebi, ako hovoria: „Hoden si, Jehova, náš Bože, prijať slávu a česť a moc, lebo ty si stvoril všetky veci a pre tvoju vôľu sú tu a boli stvorené.“ Keďže Jehova stvoril všetky veci, má plné právo vládnuť nad ľuďmi i nad duchovnými bytosťami.

4. Prečo je vzbura proti Bohu zneužitím slobodnej vôle?

4 Satan nestvoril nič. Preto nemá žiadne právo vládnuť. Keď sa Satan a prvá ľudská dvojica vzbúrili proti Jehovovej zvrchovanosti, konali opovážlivo. (Jer. 10:23) Je pravda, že mali slobodnú vôľu a mohli sa rozhodnúť, či budú poslúchať Boha. Ale mali na to právo? Nie. Vďaka slobodnej vôli môžu ľudia robiť množstvo rozhodnutí, ale neoprávňuje ich to búriť sa proti svojmu Stvoriteľovi a Životodarcovi. Je jasné, že vzbura proti Jehovovi je zneužitím slobodnej vôle. Ľudia potrebujú, aby ich Jehova viedol a vládol im.

5. Prečo môžeme dôverovať, že Božie rozhodnutia sú vždy spravodlivé?

5 Existuje aj ďalší dôvod, prečo má Jehova právo vládnuť ako Zvrchovaný Panovník. Je dokonale spravodlivý Vládca. Sám o sebe vyhlásil: „Som Jehova, Ten, kto prejavuje milujúcu láskavosť, právo a spravodlivosť na zemi; veď v týchto veciach mám potešenie.“ ​(Jer. 9:24) Nepotrebuje žiadnu zbierku zákonov od nedokonalých ľudí, aby vedel, čo je správne a čo nie. Jehovov dokonalý zmysel pre právo je súčasťou jeho osobnosti a všetky písané zákony, ktoré dal ľudstvu, sú založené na práve. „Spravodlivosť a súd sú ustanoveným miestom [jeho] trónu,“ a preto môžeme dôverovať, že všetky jeho zákony, zásady a rozhodnutia sú spravodlivé. (Žalm 89:14; 119:128) Satan tvrdí, že Jehovova vláda nie je spravodlivá. Ale na rozdiel od Jehovu nedokáže zabezpečiť, aby vo svete vládla spravodlivosť.

6. Prečo má Jehova všetky predpoklady na to, aby vládol svetu?

6 Jehova má právo byť Zvrchovaným Panovníkom aj preto, lebo dokonale všetko pozná a je nesmierne múdry, takže dokáže vládnuť nad svetom. Pouvažujme napríklad o tom, že Boh dal svojmu Synovi schopnosť zázračne uzdraviť ľudí z chorôb, ktoré nedokázal vyliečiť žiadny lekár. (Mat. 4:23, 24; Mar. 5:25–29) Z Jehovovho pohľadu to však nebol zázrak. Jehova rozumie všetkým procesom v ľudskom tele a má schopnosť uzdraviť každú chorobu. Dokáže tiež priviesť ľudí späť k životu a zabrániť prírodným katastrofám.

7. Prečo sa dá povedať, že Jehova je nadovšetko múdry?

7 Tomuto svetu pod Satanovou nadvládou sa stále nedarí vyriešiť národné či medzinárodné spory. Len Jehova, ktorý je nadovšetko múdry, dokáže zabezpečiť na celom svete mier. (Iz. 2:3, 4; 54:13) Čím viac sa dozvedáme o tom, aký je Jehova múdry, tým viac sa stotožňujeme so slovami apoštola Pavla, ktorý napísal: „Ó, hĺbka Božieho bohatstva a múdrosti a poznania! Aké nevyskúmateľné sú jeho súdy a ako je nemožné vystopovať jeho cesty!“ ​(Rim. 11:33)

JEHOVOVA VLÁDA JE NAJLEPŠIA

8. Aké pocity to v tebe vyvoláva, keď premýšľaš, ako Jehova uplatňuje svoju zvrchovanosť?

8 Z Biblie sa dozvedáme viac než len to, že Jehova má právo vládnuť. Učíme sa z nej, prečo je jeho vláda najlepšia. Jeden dôvod je ten, že jeho vláda sa vyznačuje láskou. Keď premýšľame o tom, ako Jehova uplatňuje svoju zvrchovanosť, pôsobí to na naše srdce. „Je milosrdný a milostivý, pomalý do hnevu a hojný v milujúcej láskavosti a pravde.“ ​(2. Mojž. 34:6) Boh zaobchádza so svojimi služobníkmi dôstojne a s úctou. Dokáže sa o nás postarať lepšie než my sami. Na rozdiel od toho, čo tvrdí Diabol, Jehova neupiera svojim verným služobníkom nič dobré. Veď dal za nás dokonca svojho milovaného Syna, aby sme mali nádej na večný život. (Žalm 84:11; Rimanom 8:32.)

9. Ako vieme, že Boh sa zaujíma o každého jednotlivca?

9 Jehova sa stará o svojich služobníkov nielen ako o skupinu, ale prejavuje úprimný záujem aj o každého jednotlivca. Zamyslime sa napríklad nad jednou udalosťou zo staroveku. V izraelských dejinách bolo asi 300-ročné obdobie, počas ktorého Jehova poveroval sudcov, aby oslobodzovali Izraelitov od utláčateľov. Ani v tomto búrlivom období neprehliadol ženu menom Rút, ktorá nebola Izraelitka, ale za cenu značných obetí ho začala uctievať. Jehova ju odmenil a dal jej manžela a syna. Ale to nie je všetko. Keď bude vzkriesená, dozvie sa, že jej syn sa stal predkom Mesiáša. A určite bude dojatá, keď zistí, že jej životný príbeh bol zaznamenaný do biblickej knihy, ktorá nesie jej meno. (Rút 4:13; Mat. 1:5, 16)

10. Z čoho vieme, že Jehova nie je k svojim poddaným drsný?

10 Jehova nie je Vládca, ktorý by svojich poddaných utláčal alebo bol k nim drsný. Naopak, jeho vláda im prináša pravé šťastie a slobodu. (2. Kor. 3:17) Dávid sa o Bohu vyjadril takto: „Dôstojnosť a nádhera sú pred ním, sila a radosť sú na jeho mieste.“ ​(1. Par. 16:7, 27) Podobné slová použil aj žalmista Etán: „Šťastný je ľud, ktorý pozná radostný krik. Ó, Jehova, stále chodia v svetle tvojej tváre. V tvojom mene sa radujú po celý deň a v tvojej spravodlivosti sú vyvýšení.“ ​(Žalm 89:15, 16)

11. Ako si môžeme posilňovať presvedčenie, že Jehovova vláda je najlepšia?

11 Čím viac rozjímame o Jehovovej dobrote, tým viac sa presviedčame, že jeho vláda je najlepšia. Cítime to isté, čo žalmista, ktorý napísal: „Deň na tvojich nádvoriach je lepší ako tisíc inde.“ ​(Žalm 84:10) Nie je to logické? Veď Jehova je náš láskavý Stvoriteľ. Vie, čo potrebujeme, aby sme mohli byť skutočne šťastní, a štedro uspokojuje všetky naše potreby. Keď ho poslúchame, hoci niekedy musíme priniesť určité obete, je to na náš úžitok a nakoniec nám to prinesie nevýslovné šťastie. (Prečítajte Izaiáša 48:17.)

12. Z akého hlavného dôvodu sa zastávame Jehovovej zvrchovanosti?

12 V Biblii sa píše, že na konci Kristovej tisícročnej vlády sa niektorí ľudia vzbúria proti Jehovovi. (Zjav. 20:7, 8) Čo by ich k tomu mohlo podnietiť? Diabol bude po prepustení zo svojho väzenia rozhodnutý zviesť ľudí. Nepochybne bude tak ako vždy pôsobiť na ich sebectvo. Možno bude ľudí presviedčať, že môžu žiť navždy bez toho, aby poslúchali Jehovu. To je, samozrejme, lož. Ale ešte dôležitejšia je otázka: Dáme sa Diablovým falošným tvrdením ovplyvniť? Ak Jehovu milujeme a presvedčili sme sa, že je dobrým a oprávneným Vládcom celého vesmíru, potom sa nám bude táto Diablova lož protiviť. Nikdy nám ani nepríde na myseľ, že by bolo lepšie žiť pod inou vládou ako pod Jehovovou, pretože jedine Jehova je oprávneným a milujúcim Vládcom.

VERNE SA ZASTÁVAJ BOŽEJ ZVRCHOVANOSTI

13. Ako sa môžeme zastávať Jehovovej vlády?

13 Jehova si ako Zvrchovaný Vládca zaslúži našu bezvýhradnú podporu. Ako sme videli, má právo vládnuť a jeho vláda je najlepšia. Jehovovu zvrchovanosť obhajujeme tak, že mu zostávame verní a že mu slúžime s nerozdeleným srdcom. Ako sa ešte môžeme zastávať jeho vlády? Tak, že Jehovu vo všetkom napodobňujeme. Keď sa riadime jeho radami, dokazujeme, že ho milujeme a že jeho vládu považujeme za najlepšiu. (Prečítajte Efezanom 5:1, 2.)

14. Ako môžu starší a hlavy rodín napodobňovať Jehovu?

14 Zo štúdia Božieho Slova sa dozvedáme, že Jehovova vláda sa vyznačuje láskou. Hlavy rodín a zboroví starší, ktorí milujú Jehovu a obhajujú jeho zvrchovanosť, by ho preto mali napodobňovať. Nemali by mať na druhých privysoké nároky, ako keby chceli vládnuť nad ich životom. Pavol sa tiež snažil napodobňovať Boha a jeho Syna. (1. Kor. 11:1) Neuvádzal iných do rozpakov ani ich do ničoho nenútil. Naopak, vrúcne ich nabádal, aby konali to, čo je správne. (Rim. 12:1; Ef. 4:1; Filém. 8–10) Tak to robí Jehova a tak by to mali robiť všetci, ktorí ho milujú a zastávajú sa jeho vlády.

15. Prečo je naša podriadenosť teokratickej autorite dôkazom, že sa zastávame Jehovovej zvrchovanosti?

15 Aký by mal byť náš postoj k tým, ktorým Jehova zveril autoritu? Mali by sme ich mať v úcte a ochotne s nimi spolupracovať, lebo tak dokazujeme, že sa zastávame Jehovovej zvrchovanosti. Niekedy možno nerozumieme nejakému rozhodnutiu alebo s ním nesúhlasíme, ale aj v takom prípade sa chceme podriaďovať teokratickým pokynom. Tým sa úplne odlišujeme od ľudí vo svete a svojím postojom dávame najavo, že sa ochotne podriaďujeme Jehovovej vláde. (Ef. 5:22, 23; 6:1–3; Hebr. 13:17) Keď to budeme robiť, prinesie nám to úžitok, lebo Boh chce pre nás to najlepšie.

16. Ako sa zastávame Jehovovej zvrchovanosti pri rozhodovaní?

16 Jehovovej zvrchovanosti sa zastávame aj tak, že robíme múdre rozhodnutia. Jehova nám nedáva konkrétne pokyny, čo urobiť v každej situácii. Dáva nám však spoznať, ako uvažuje. Vezmime si ako príklad obliekanie a úpravu zovňajšku. Jehova nezostavil podrobný zoznam toho, čo smieme a čo nesmieme nosiť. Želá si však, aby sme sa obliekali a upravovali so skromnosťou, tak ako sa patrí na Božích služobníkov. (1. Tim. 2:9, 10) Chce aj to, aby sme v druhých nevzbudzovali nesprávne túžby ani ich nepohoršovali. (1. Kor. 10:31–33) Keď pri rozhodovaní berieme do úvahy Jehovov názor a neriadime sa iba tým, čo sami považujeme za najlepšie, dokazujeme, že milujeme Jehovu a zastávame sa jeho vlády.

Zastávaj sa Jehovovej zvrchovanosti v osobnom i v rodinnom živote (Pozri 16. – 18. odsek.)

17., 18. Napríklad ako sa môžu manželské dvojice zastávať Jehovovej zvrchovanosti?

17 Pouvažujme teraz o tom, ako môžeme uplatňovať Jehovove rady a zastávať sa Jehovovej zvrchovanosti, keď sme v manželstve. Čo ak zistíme, že manželský život nespĺňa naše očakávania? Možno dokonca zažívame vážne problémy. Ak je to tak, potom je dobré zamyslieť sa nad tým, ako Jehova zaobchádzal s izraelským národom. Aby vyjadril svoj vzťah k tomuto národu, označil sám seba za manžela. (Iz. 54:5; 62:4) Ale bolo to veľmi náročné „manželstvo“. Jehova sa však tak rýchlo nevzdal. Znovu a znovu prejavoval Izraelitom milosrdenstvo a verne dodržiaval zmluvu, ktorú s nimi uzavrel. (Prečítajte Žalm 106:43–45.) Keď vidíme, ako verne ich miloval, určite nás to k nemu veľmi priťahuje.

18 Manželské dvojice, ktoré milujú Jehovu, ho napodobňujú. Nesnažia sa ukončiť svoje manželstvo nejakým nebiblickým spôsobom. Uvedomujú si, že Jehova je Pôvodcom manželstva a želá si, aby sa jeden druhého pridržiavali. Jediným biblickým dôvodom na rozvod a vstup do nového manželstva je sexuálna nemravnosť. (Mat. 19:5, 6, 9) Keď obaja robia, čo môžu, aby situáciu zlepšili, zastávajú sa Jehovovej zvrchovanosti.

19. Čo by sme mali robiť, keď spravíme nejakú chybu?

19 Keďže sme nedokonalí, občas zrejme urobíme chybu a zarmútime Jehovu. Jehova vie, že sa nám to môže stať, a preto nám láskavo zaobstaral výkupné. Teda ak v nejakom ohľade zlyháme, mali by sme prosiť Jehovu o odpustenie. (1. Jána 2:1, 2) Potom sa už nemusíme stále obviňovať, ale mali by sme sa zo svojej chyby poučiť. Ak si zachováme blízky vzťah k Jehovovi, odpustí nám a pomôže nám, aby sme sa duchovne uzdravili a vyhli sa podobným chybám v budúcnosti. (Žalm 103:3)

20. Prečo by sme sa mali už dnes zastávať Jehovovej zvrchovanosti?

20 V novom svete budeme všetci žiť pod vládou Zvrchovaného Panovníka, Jehovu, a budeme sa učiť o jeho spravodlivých normách. (Iz. 11:9) Ale už dnes sa o ňom veľa dozvedáme. A riešenie veľkej spornej otázky už značne pokročilo. Teraz je čas na to, aby sme Jehovu poslúchali, verne mu slúžili, čo najviac ho napodobňovali, a tak sa zastávali jeho zvrchovanosti.