Usiluješ sa o skutočné bohatstvo?

Usiluješ sa o skutočné bohatstvo?

„Robte si priateľov pomocou nespravodlivého bohatstva.“ ​(LUK. 16:9)

PIESNE: 32, 51

1., 2. Prečo bude v tomto svete vždy existovať chudoba?

DNEŠNÝ ekonomický systém je krutý a nespravodlivý. Mladí si nevedia nájsť prácu. Mnohí ľudia riskujú život, aby sa dostali do bohatších krajín. Ale i tam je veľa chudobných. A priepasť medzi bohatými a chudobnými sa stále zväčšuje. Podľa nedávnych odhadov vlastní jedno percento najbohatších ľudí sveta rovnaký majetok, aký vlastní 99 percent zvyšnej populácie. Aj keď je tento údaj ťažké overiť, niet pochýb, že milióny ľudí žijú v úplnej chudobe, kým iní majú toľko peňazí, že by im vystačili na niekoľko životov. Ježiš sa o tejto smutnej situácii vyjadril slovami: „Chudobných máte vždy pri sebe.“ ​(Mar. 14:7) Prečo sú vo svete také rozdiely?

2 Ježiš vedel, že kým nepríde Božie Kráľovstvo, chamtivý obchodný systém sa nezmení. V Zjavení 18:3 ho predstavujú „cestujúci obchodníci“ a podľa Biblie je aj s politikou a falošným náboženstvom súčasťou Satanovho sveta. Ako Boží služobníci sme sa celkom oddelili od politiky a falošného náboženstva, ale väčšinou sa nemôžeme úplne oddeliť od obchodného systému.

3. O čom budeme uvažovať v tomto článku?

3 Boží služobníci by sa mali vážne zamyslieť nad svojím postojom k dnešnému obchodnému systému. Môžeme si položiť otázky: Ako môžem používať svoj majetok, aby som dokázal vernosť Bohu? Čo môžem urobiť pre to, aby ma nepohltil súčasný obchodný systém? A z akých príkladov vidno, že mnohí kresťania sa aj v týchto ťažkých časoch spoliehajú na Jehovu?

PODOBENSTVO O NESPRAVODLIVOM SPRÁVCOVI

4., 5. a) V akej situácii sa ocitol správca z Ježišovho podobenstva? b) K čomu Ježiš nabádal svojich nasledovníkov?

4 Prečítajte Lukáša 16:1–9. Ježišovo podobenstvo o nespravodlivom správcovi nás núti zamyslieť sa. Správcu obvinili, že plytvá pánovým majetkom. Konal však „s praktickou múdrosťou“, čiže prezieravo, a „robil si priateľov“, ktorí mu po prepustení pomôžu. Ježiš nepovedal, či obvinenie bolo oprávnené. Grécke slovo preložené v Lukášovi 16:1 výrazom „žalovali“ môže okrem iného znamenať aj to, že ľudia správcu ohovorili. Ježiš sa však zameral na to, ako správca zareagoval, nie na to, prečo bol prepustený. Pravdaže, Ježiš nenabádal učeníkov, aby v snahe prežiť v tomto svete používali nepoctivé metódy. To by podľa neho robili „synovia tohto systému“. Podobenstvo vyrozprával, aby poslucháčom vysvetlil niečo dôležité.

5 Ježiš vedel, že tak ako správca, ktorý sa ocitol v ťažkej situácii, aj väčšina jeho nasledovníkov si bude musieť zarábať na živobytie v nespravodlivom svete obchodu. Preto ich nabádal: „Robte si priateľov pomocou nespravodlivého bohatstva, aby vás, keď zlyhá, [Jehova a Ježiš] prijali do večných príbytkov.“ Čo sa učíme z Ježišovej rady?

6. Ako vieme, že dnešný obchodný systém nebol súčasťou Božieho predsavzatia?

6 Z Biblie jasne vyplýva, že Boh pôvodne nechcel, aby ľudia obchodovali a obohacovali sa na úkor druhých. Vidno to napríklad z toho, že Jehova štedro poskytol Adamovi a Eve v Edene všetko, čo potrebovali. (1. Mojž. 2:15, 16) Neskôr, keď na pomazaných v prvom storočí pôsobil svätý duch, „nikto nehovoril o svojom majetku, že je jeho vlastníctvom, ale všetko mali spoločné“. (Sk. 4:32) Izaiáš prorokoval, že raz budú mať ľudia hojnosť všetkého, čo zem dáva, a nebudú za to musieť platiť. (Iz. 25:6–9; 65:21, 22) Dovtedy však Ježišovi nasledovníci budú potrebovať prezieravosť. Budú musieť používať „nespravodlivé bohatstvo“ tohto sveta, aby si zarobili na živobytie, a súčasne sa budú snažiť konať Božiu vôľu.

MÚDRO POUŽÍVAJ „NESPRAVODLIVÉ BOHATSTVO“

7. Akú radu nachádzame v Lukášovi 16:10–13?

7 Lukáš 16:10–13. Správca z Ježišovho podobenstva sa spriatelil s ľuďmi preto, aby mal z toho prospech. Ježiš však povzbudzoval svojich nasledovníkov, aby si vytvárali priateľstvo v nebesiach z nesebeckých dôvodov. Z veršov, ktoré nasledujú po tomto podobenstve, vyplýva, že Ježiš spojil používanie „nespravodlivého bohatstva“ s vernosťou Bohu. Ukázal, že keď svoj majetok používame múdro, dokazujeme vernosť Bohu. Ako to môžeme robiť?

8., 9. Uveď príklad, ako niektorí bratia a sestry múdro používajú „nespravodlivé bohatstvo“, a tým dokazujú vernosť Bohu.

8 Hmotné prostriedky používame múdro, napríklad keď prispievame na celosvetové zvestovateľské dielo, ktoré predpovedal Ježiš. (Mat. 24:14) Jedno dievčatko v Indii malo pokladničku a vhadzovalo do nej drobné mince. Rozhodlo sa, že si nebude kupovať hračky, kým pokladničku nenaplní. Keď bola plná, venovalo peniaze na podporu zvestovateľskej činnosti. Istý brat v Indii, ktorý má kokosovú plantáž, priniesol množstvo kokosových orechov do vysunutej prekladateľskej kancelárie, kde sa naše publikácie prekladajú do malajálamčiny. Pretože kancelária potrebuje kokosové orechy a musela by ich kupovať, brat považuje za lepšie dať tento dar, než keby prispieval finančne. To je prejav prezieravosti. Aj niektorí naši bratia v Grécku pravidelne prispievajú na dielo tak, že rodine Bétel dodávajú olivový olej, syr a ďalšie potraviny.

9 Istý brat, ktorý má na Srí Lanke dom s pozemkom, ale žije inde, ho dal k dispozícii na zhromaždenia a krajské zjazdy. Umožnil tiež, aby v ňom bývali služobníci celým časom. Pre brata to predstavuje finančnú obeť, ale pre miestnych zvestovateľov, ktorí majú málo prostriedkov, je to veľká pomoc. V istej krajine, kde je naše dielo zakázané, dávajú bratia k dispozícii svoje domovy, aby sa v nich konali zhromaždenia. Vďaka tomu sa priekopníci a ďalší bratia a sestry, ktorí sú pomerne chudobní, majú kde schádzať a finančne ich to nezaťažuje.

10. Napríklad akú odmenu nám to prináša, keď sme štedrí?

10 Z týchto príkladov vidno, že Boží služobníci sú „verní v najmenšom“, čiže v používaní hmotných vecí, ktoré sú menej dôležité ako duchovné bohatstvo. (Luk. 16:10) Čo si Jehovovi priatelia myslia o takýchto obetiach? Chápu, že keď sú štedrí, získavajú skutočné bohatstvo. (Luk. 16:11) Istá sestra, ktorá štedro prispieva na zvestovateľské dielo, hovorí, akú odmenu jej to prináša: „Už celé roky prispievam na dielo a všimla som si u seba niečo zaujímavé. Čím som štedrejšia, tým lepší vzťah mám k druhým — ľahšie odpúšťam, som trpezlivejšia, lepšie znášam sklamanie a ochotnejšie prijímam rady.“ Aj mnohí ďalší kresťania zistili, že keď sú štedrí, duchovne ich to obohacuje. (Žalm 112:5; Prísl. 22:9)

11. a) V akom ďalšom ohľade je naša štedrosť prejavom múdrosti? b) Ako Boží ľud uplatňuje biblickú zásadu o vyrovnaní finančných prostriedkov? (Pozri obrázok v úvode článku.)

11 Keď múdro používame svoje prostriedky, podporujeme Kráľovstvo aj inak. Možno sme na tom finančne dobre, ale okolnosti nám nedovoľujú slúžiť celým časom alebo sa presťahovať tam, kde je málo zvestovateľov. Z našich dobrovoľných darov však môžu mať úžitok ďalší a to nás určite hreje pri srdci. (Prísl. 19:17) Z týchto darov sa hradia výdavky na preklad a distribúciu našich publikácií a na zvestovateľské dielo tam, kde je chudoba, ale ľudia majú veľký záujem o pravdu. V krajinách, ako je Kongo, Madagaskar alebo Rwanda, sa mnohí bratia celé roky museli rozhodovať, či kúpia pre rodinu jedlo alebo kúpia Bibliu, ktorej cena sa niekedy rovná týždennej, ba dokonca mesačnej mzde. Jehovova organizácia zabezpečuje nielen preklad a distribúciu Biblií, ale aj to, aby mali vlastnú Bibliu všetci členovia rodiny, ako aj každý, kto má vážny záujem o pravdu. To všetko je možné vďaka dobrovoľným darom mnohých bratov a sestier a tiež vďaka tomu, že naša organizácia sa riadi zásadou o vyrovnaní finančných prostriedkov. (2. Korinťanom 8:13–15) A tak sa Jehovovými priateľmi stávajú darcovia i obdarovaní.

NENECHAJ SA POHLTIŤ „OBCHODNÝMI ZÁLEŽITOSŤAMI ŽIVOTA“

12. Ako Abrahám dokázal, že dôveruje Bohu?

12 Priateľstvo s Jehovom si posilníme aj tak, keď budeme mať čo najmenej spoločné so svetom obchodu a budeme sa usilovať o pravé bohatstvo. Napríklad Abrahám mal pevnú vieru a chcel byť Jehovovým priateľom. Preto poslušne opustil bohaté mesto Ur a žil v stanoch. (Hebr. 11:8–10) Za zdroj pravého bohatstva vždy považoval Boha. Nikdy mu nešlo o hmotné výhody, čím by dal najavo nedostatok viery. (1. Mojž. 14:22, 23) Ježiš povzbudzoval druhých, aby prejavovali rovnakú vieru. Napríklad istému bohatému mužovi povedal: „Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok a daj chudobným, a budeš mať poklad v nebi, a poď a buď mojím nasledovníkom.“ ​(Mat. 19:21) Tento muž nemal takú vieru ako Abrahám, ale iní Boží služobníci ju mali a úplne dôverovali Bohu.

13. a) Akú radu dal Pavol Timotejovi? b) Ako môžeme uplatniť Pavlovu radu?

13 Ďalším mužom viery bol Timotej. Pavol o ňom povedal, že je „znamenitým vojakom Krista Ježiša“, a potom napísal: „Nikto, kto slúži ako vojak, sa nezapletá do obchodných záležitostí života, aby získal schválenie toho, ktorý ho najal za vojaka.“ ​(2. Tim. 2:3, 4) Ježišovi nasledovníci vrátane vyše milióna služobníkov celým časom sa snažia uplatňovať túto radu. Odolávajú tlaku reklamy a okolitého sveta a pamätajú na zásadu: „Kto si požičiava, je sluhom tomu, kto dáva pôžičku.“ ​(Prísl. 22:7) Satan si nepraje nič iné, len aby sme venovali všetok čas a energiu tomuto svetu a stali sa jeho otrokmi. Niektorými rozhodnutiami by sme sa mohli finančne zaviazať na celé roky. Pod veľký tlak by sme sa mohli dostať napríklad tak, že by sme si zobrali vysokú hypotéku či drahú študentskú pôžičku, kúpili si luxusné auto na splátky alebo sa zadlžili len preto, aby sme mali pompéznu svadbu. Keď si zjednodušíme život, znížime výdavky a nezadlžíme sa, prejavíme prezieravosť. Tak budeme otrokmi nášho Boha, a nie sveta obchodu. (1. Tim. 6:10)

14. Čo by sme mali byť rozhodnutí urobiť? Uveď príklad.

14 Keď chceme žiť jednoducho, musíme mať správne priority. Príkladom sú istí manželia, ktorí mali prosperujúcu továreň. Chceli však znovu slúžiť celým časom, a tak predali nielen továreň, ale aj motorový čln a ďalšie veci. Potom sa ponúkli, že pomôžu pri výstavbe svetového ústredia vo Warwicku. Zažili veľkú radosť, lebo v Bételi spolupracovali s dcérou a so zaťom a niekoľko týždňov aj s manželovými rodičmi, ktorí tiež pomáhali na tomto projekte. Ďalším príkladom je priekopníčka z Colorada, ktorá pracovala na čiastočný úväzok v banke. Nadriadení boli s ňou veľmi spokojní, a tak jej ponúkli prácu na plný úväzok a trojnásobný plat. Ona však túto lákavú ponuku odmietla, lebo by nemala toľko času na službu. To je len niekoľko príkladov, z ktorých vidno, akí obetaví sú Jehovovi služobníci. Keď dávame záujmy Kráľovstva na prvé miesto, dokazujeme, že priateľstvo s Bohom a duchovné bohatstvo si ceníme oveľa viac než to, čo nám ponúka svet obchodu.

„NESPRAVODLIVÉ BOHATSTVO“ ČOSKORO ZLYHÁ

15. Aké bohatstvo prináša najväčšie uspokojenie?

15 Samotné bohatstvo nie je dôkazom Božieho požehnania. Jehova odmeňuje tých, ktorí sú „bohatí v znamenitých skutkoch“. (1. Timotejovi 6:17–19) Uveďme si príklad. Lucia z Talianska sa v roku 1993 presťahovala do Albánska, lebo sa dozvedela, že je tam málo zvestovateľov. Nemala veľa peňazí, ale úplne sa spoľahla na Jehovu. Naučila sa po albánsky a pomohla viac ako 60 ľuďom, aby sa dali pokrstiť. Životný príbeh Lucie Moussanettovej bol uverejnený v Prebuďte sa! z 22. júna 2003, strany 18 – 22. Väčšina z nás neslúži na mieste, kde ľudia tak pozitívne reagujú na pravdu. No všetko, čo robíme, aby sme druhým pomohli spoznať Jehovu a stať sa jeho priateľmi, zostane navždy naším pokladom. (Mat. 6:20)

16. a) Čo sa zanedlho stane so súčasným obchodným systémom? b) Ako by malo to, čo vieme o budúcnosti, ovplyvniť náš postoj k hmotným veciam?

16 Ježiš povedal: „Keď [nespravodlivé bohatstvo] zlyhá,“ čiže pominie, nie ak pominie. (Luk. 16:9) V týchto posledných dňoch niektoré banky skrachovali a viaceré krajiny sa dostali do ekonomickej krízy. Ale v blízkej budúcnosti sa stane niečo oveľa horšie. Celý Satanov systém, ktorý sa skladá z politiky, obchodu a náboženstva, pominie. Proroci Ezechiel a Sofoniáš predpovedali, že zlato a striebro, ktoré po stáročia tvorilo základ sveta obchodu, stratí všetku hodnotu. (Ezech. 7:19; Sof. 1:18) Ako by si sa cítil, keby si si na konci života uvedomil, že si obetoval pravé bohatstvo, aby si získal „nespravodlivé bohatstvo“ tohto sveta? Možno by si sa cítil ako človek, ktorý celý život tvrdo pracoval a zarobil veľa peňazí, ale nakoniec zistil, že všetky sú falošné. (Prísl. 18:11) Hmotné bohatstvo jedného dňa pominie. Preto nepremárni príležitosť, aby si si „robil priateľov“ v nebesiach. Všetko, čím podporujeme Jehovovo Kráľovstvo, nás v duchovnom ohľade obohacuje.

17., 18. Na čo sa môžu tešiť Boží priatelia?

17 Keď príde Božie Kráľovstvo, už nikto nebude musieť platiť nájomné ani hypotéku. Každý bude mať zadarmo dostatok jedla. Výdavky na zdravotnú starostlivosť budú vecou minulosti. Jehovovi služobníci budú užívať to najlepšie, čo naša zem poskytne. Zlato, striebro a drahokamy budú na ozdobu, nie na zbohatnutie. Vysoko kvalitné materiály, ako drevo, kameň a kovy, budú voľne k dispozícii na stavbu nádherných domov. Naši priatelia nám budú pomáhať nie preto, aby si zarobili, ale preto, že budú mať z toho radosť. To, čo zem vyprodukuje, bude pre všetkých.

18 To je len časť cenného dedičstva pre ľudí, ktorí si robia priateľov v nebesiach. Jehovovi služobníci na zemi sa budú veľmi tešiť, keď im Ježiš povie: „Poďte, vy požehnaní od môjho Otca, dedične sa ujmite kráľovstva pripraveného pre vás od založenia sveta.“ ​(Mat. 25:34)