6. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

Zostaň oddaný Bohu

Zostaň oddaný Bohu

„Kým neskonám, nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť!“ ​(JÓB 27:5)

PIESEŇ Č. 29 Kráčať v rýdzosti

ČO SA DOZVIEME *

1. Ako traja svedkovia prejavili vernosť Jehovovi?

PREDSTAV SI tri nasledujúce situácie, do ktorých sa môže dostať Jehovov svedok. (1) Dievča je v škole a učiteľka povie žiakom, aby sa zapojili do oslavy nejakého sviatku. Vie, že tento sviatok sa Bohu nepáči, a tak úctivo odmietne. (2) Nesmelý mladý brat je v službe z domu do domu. Uvedomí si, že v ďalšom dome býva jeho spolužiak, ktorý si predtým robil žarty z Jehovových svedkov. Brat však pokračuje v službe a zaklope na jeho dvere. (3) Otec rodiny ťažko pracuje, aby sa postaral o rodinu. Jedného dňa za ním príde šéf a chce, aby urobil niečo nepoctivé alebo nelegálne. Aj keď riskuje, že príde o prácu, vysvetlí šéfovi, že chce dodržiavať zákony a byť poctivý, pretože Boh to vyžaduje od svojich služobníkov. (Rim. 13:1–4; Hebr. 13:18)

2. Aké otázky si rozoberieme a prečo?

2 Akú vlastnosť prejavuje každý z týchto troch svedkov? Možno si si všimol, že majú viacero pekných vlastností, napríklad odvahu alebo čestnosť. Prejavujú aj ďalšiu mimoriadne vzácnu vlastnosť – vernosť. Každý z nich oddane slúži Jehovovi. Nikto z nich nechce porušiť Jehovove zákony. Konajú tak preto, lebo sú verní Bohu. Jehova je určite na každého z nich hrdý. Aj my chceme, aby z nás mal náš nebeský Otec radosť. Preto si teraz rozoberme otázky: Čo je oddanosť? Prečo ju potrebujeme? A ako si môžeme posilniť odhodlanie zostať verní Bohu v týchto náročných časoch?

ČO JE ODDANOSŤ

3. a) Ako dávame najavo, že sme oddaní Bohu? b) Pomocou akých príkladov môžeme pochopiť, čo to znamená byť oddaný?

3 Ako Boží služobníci prejavujú oddanosť, čiže vernosť? Tak, že z celého srdca milujú Jehovu, a preto vždy robia to, čo si praje. Zamyslime sa teraz nad tým, ako sa používa v Biblii slovo „oddanosť“. Jeden zo základných významov tohto slova je úplný, zdravý a celý. Napríklad keď Izraeliti prinášali obete, Zákon stanovoval, že zvieratá musia byť zdravé. * (3. Mojž. 22:21, 22) Izraeliti nemohli obetovať zviera, ktoré nemalo nohu, ucho či oko alebo bolo choré. Pre Jehovu bolo dôležité, aby zviera bolo zdravé a celé. (Mal. 1:6–9) Nie je ťažké pochopiť, prečo to vyžadoval. Keď si ideme niečo kúpiť, napríklad nejaké ovocie, knihu alebo náradie, nechceme, aby tovar bol poškodený alebo aby mu chýbali nejaké časti. Chceme, aby bol úplný a zdravý. A pokiaľ ide o našu vernosť Jehovovi a lásku k nemu, Jehova to vníma podobne. Chce, aby bola úplná a zdravá.

4. a) Prečo môže byť aj nedokonalý človek oddaný Bohu? b) Čo od nás Jehova očakáva podľa slov v Žalme 103:12–14?

4 Mali by sme si myslieť, že na to, aby sme boli Bohu oddaní, musíme byť dokonalí? Veď vieme, že všetci robíme veľa chýb. Pouvažujme o dvoch dôvodoch, prečo môžeme byť oddaní Bohu aj napriek našej nedokonalosti. Po prvé, Jehova sa nezameriava na naše chyby. V jeho Slove čítame: „Ak by si pozoroval previnenia, ó, Jah, ó, Jehova, kto by mohol obstáť?“ ​(Žalm 130:3) Vie, že sme nedokonalí, hriešni ľudia, a veľkoryso nám odpúšťa. (Žalm 86:5) Po druhé, Jehova pozná naše obmedzené možnosti a neočakáva od nás viac, než dokážeme zvládnuť. (Žalm 103:12–14) Teda v akom zmysle môžeme byť v jeho očiach úplní a zdraví?

5. Akú úlohu hrá láska k Bohu, keď mu chceme byť oddaní?

5 Kľúčom k oddanosti Bohu je láska. Naša oddanosť Bohu a láska k nemu musí byť úplná. Ak zostane taká aj v skúškach, potom môžeme povedať, že sme verní Bohu. (1. Par. 28:9; Mat. 22:37) Znovu sa zamyslime nad tromi svedkami, o ktorých sme hovorili v úvode článku. Prečo sa tak zachovali? Je to preto, že mladá sestra neznáša, keď je v škole veselo, že mladý brat sa chce pri dverách cítiť trápne alebo že otec rodiny chce prísť o prácu? Určite nie. Všetci traja vedia, čo považuje za správne ich nebeský Otec, a zameriavajú sa na to, aby mu robili radosť. Milujú ho, a preto sa pri rozhodovaní vždy riadia v prvom rade tým, čo si praje on. Svoju oddanosť dokazujú skutkami.

PREČO JE DÔLEŽITÉ BYŤ ODDANÝ

6. a) Prečo je dôležité, aby si bol oddaný Bohu? b) Ako Adam s Evou ukázali, že nie sú oddaní Bohu?

6 Prečo je pre každého z nás dôležité, aby bol oddaný Bohu? Pretože Satan ohovoril Jehovu a ohovoril aj teba. V záhrade Eden sa vzbúril proti Bohu a stal sa Satanom, čiže odporcom. Znevážil Jehovovo dobré meno, keď naznačil, že Boh je zlý, sebecký a nepoctivý vládca. Je smutné, že Adam s Evou sa k nemu pripojili vo vzbure proti Jehovovi. (1. Mojž. 3:1–6) Život v Edene im poskytoval množstvo príležitostí, aby si prehlbovali lásku k nemu. Ale v čase, keď ich pokúšal Satan, ich láska k Bohu nebola úplná. Vznikla ďalšia otázka: Zostanú nejakí ľudia verní Jehovovi, pretože ho milujú? Inými slovami, dokážu byť ľudia verní Jehovovi? Táto otázka sa dostala do popredia v prípade Jóba.

7. Čo si podľa slov v Jóbovi 1:8–11 Jehova myslel o Jóbovej vernosti a čo si o nej myslel Satan?

7 Jób žil v čase, keď Izraeliti boli v Egypte. Jeho vernosť Bohu bola výnimočná. Bol tak ako my nedokonalý a robil chyby. Jehova si ho však za jeho vernosť zamiloval. Satan sa pravdepodobne už predtým posmieval Jehovovi, že ľudia mu nebudú verní. Jehova teda poukázal na Jóba. Tento muž svojím životom dokazoval, že Satan je klamár. Satan požiadal Jehovu, aby mu dovolil vyskúšať Jóba. Jehova dôveroval svojmu priateľovi Jóbovi, a tak to pripustil. (Jób 1:8–11)

8. Ako Satan zaútočil na Jóba?

8 Satan je krutý a je vrahom. Olúpil Jóba o všetok majetok, zabil jeho služobníctvo a zničil jeho povesť. Zaútočil aj na jeho rodinu, keď usmrtil jeho desať milovaných detí. Potom pripravil Jóba o zdravie, keď ho ranil od hlavy po päty bolestivými vredmi. Jeho manželka bola z toho taká zúfalá a utrápená, že naňho naliehala, aby sa zriekol svojej vernosti, preklial Boha a zomrel. Aj sám Jób si prial zomrieť, ale rozhodol sa zostať verný Bohu. Potom Satan zaútočil na Jóba ešte inak. Poslal za ním troch mužov, ktorí Jóba dobre poznali. Strávili uňho niekoľko dní, ale neposkytli mu žiadnu útechu. Namiesto toho ho napomínali a nemilosrdne kritizovali. Tvrdili, že jeho trápenie spôsobil Boh a že sa nezaujíma o to, či mu je verný. Dokonca tvrdili, že Jób je zlý človek a že všetky tie hrozné veci, ktoré ho postihli, si zaslúži. (Jób 1:13–22; 2:7–11; 15:4, 5; 22:3–6; 25:4–6)

9. Čo Jób odmietol urobiť, hoci veľmi trpel?

9 Ako Jób reagoval na všetko to nešťastie? Pamätajme na to, že nebol dokonalý. Falošných tešiteľov nahnevane pokarhal a vyjadroval sa neuvážene, čo neskôr ľutoval. Obhajoval viac sám seba ako Boha. (Jób 6:3; 13:4, 5; 32:2; 34:5) Ale ani v tých najťažších chvíľach sa nepostavil proti Jehovovi. Odmietol veriť lžiam svojich falošných priateľov. Povedal: „Je pre mňa nemysliteľné, aby som vás vyhlásil za spravodlivých! Kým neskonám, nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť!“ ​(Jób 27:5) To sú veľmi dôležité slová. Jób zostal verný Bohu a aj my to môžeme dokázať.

10. Ako sa ťa týka obvinenie, ktoré vzniesol Satan v prípade Jóba?

10 Satan vznáša rovnaké obvinenia aj proti každému z nás, teda aj proti tebe. V podstate tvrdí, že nemiluješ Jehovu, že mu prestaneš slúžiť, keď ti pôjde o život, a že svoju oddanosť len predstieraš. (Jób 2:4, 5; Zjav. 12:10) Aký máš z toho pocit? Zrejme ťa to zraňuje. Uvedom si však jednu vec: Jehova ti natoľko dôveruje, že ti poskytol jedinečnú príležitosť. Dovoľuje Satanovi, aby vyskúšal tvoju oddanosť. Je si istý, že mu môžeš zostať verný, čím dokážeš, že Satan je klamár. A sľubuje, že ti pomôže. (Hebr. 13:6) Nie je úžasné, že nám dôveruje zvrchovaný Vládca celého vesmíru? Vidíš teraz, prečo je oddanosť Bohu taká dôležitá? Ak sme verní Jehovovi, očisťujeme meno nášho Otca, obhajujeme jeho vládu a vyvraciame Satanove lži. Čo nám pomôže, aby sme zostali oddaní Jehovovi?

AKO MÔŽEŠ ZOSTAŤ ODDANÝ

11. Čo sa môžeme naučiť od Jóba?

11 V „posledných dňoch“ Satan zintenzívňuje útoky na Boží ľud. (2. Tim. 3:1) Čo nám pomôže, aby sme v týchto náročných časoch zostali oddaní Bohu? Opäť sa môžeme poučiť od Jóba. Už dlho predtým, ako Satan začal skúšať jeho vernosť, si Jób vybudoval povesť verného Božieho služobníka. Rozoberme si, v akých troch veciach sa môžeme od neho poučiť, aby sme si posilnili rozhodnutie zostať oddaní Jehovovi.

Napríklad ako si môžeme posilňovať odhodlanie zostať verní Bohu? (Pozri 12. odsek.) *

12. a) Ako si podľa slov v Jóbovi 26:7, 8, 14 Jób rozvíjal posvätnú úctu k Jehovovi? b) Ako si môžeme napĺňať srdce posvätnou úctou k Bohu?

12 Jób si rozvíjal posvätnú úctu k Jehovovi, a preto ho ešte viac miloval. Venoval čas pozorovaniu zázrakov Jehovovho stvorenia. (Jób 26:7, 8, 14) Žasol, keď premýšľal o zemi, oblohe, oblakoch a hrome, hoci si uvedomoval, že o stvoriteľských dielach vie len veľmi málo. Obdivoval aj Jehovove výroky. O Božích slovách sa vyjadril: „Výroky jeho úst som si uchoval ako poklad.“ ​(Jób 23:12) Jób pociťoval bázeň pred Jehovom a prechovával k nemu úctu. Miloval svojho nebeského Otca a chcel mu robiť radosť. Preto bol ešte viac odhodlaný zostať mu verný. Mali by sme si vziať z neho príklad. O zázrakoch stvorenia vieme toho oveľa viac než ľudia v Jóbových dňoch. A máme k dispozícii celú Bibliu, z ktorej sa môžeme o Jehovovi veľa naučiť. Všetko toto poučenie pôsobí na naše srdce a napĺňa ho posvätnou úctou k Jehovovi. Keď budeme mať bázeň pred Jehovom a budeme si ho vážiť, potom ho budeme milovať a poslúchať. A budeme ešte viac túžiť po tom, aby sme mu zostali oddaní. (Jób 28:28)

Odhodlanie zostať oddaní Bohu si posilňujeme tak, že odmietame pornografiu (Pozri 13. odsek.) *

13., 14. a) Ako podľa slov v Jóbovi 31:1 Jób dokázal, že poslúcha Boha? b) Ako môžeme Jóba napodobňovať?

13 Jób poslúchal Boha, a tak si posilňoval odhodlanie zostať mu verný. Vedel, že byť verný Bohu znamená poslúchať ho. Vždy, keď poslúchneme Boha, si posilníme rozhodnutie zostať mu verní. Jób sa usiloval poslúchať Boha v každej oblasti života. Napríklad dával si pozor na to, ako sa správa k ženám. (Jób 31:1) Bol ženatý, a preto vedel, že nemá prejavovať romantický záujem o inú ženu než o svoju manželku. Dnes sa na každom kroku stretávame s nemravným pokušením. Budeš ako Jób a odoláš pokušeniu venovať nevhodnú pozornosť komukoľvek, kto nie je tvojím manželským partnerom? Si rozhodnutý nepozerať si žiadne nemravné alebo pornografické materiály? (Mat. 5:28) Keď sa každý deň snažíme prejavovať sebaovládanie, posilňujeme si rozhodnutie zostať verní Bohu.

Odhodlanie zostať oddaní Bohu si posilňujeme tak, že si udržiavame správny názor na hmotné veci (Pozri 14. odsek.) *

14 Jób poslúchal Jehovu aj v tom, ako sa pozeral na hmotné veci. Uvedomoval si, že keby sa spoliehal na svoje bohatstvo, bola by to vážna chyba, ktorá si zasluhuje potrestanie. (Jób 31:24, 25, 28) Žijeme vo svete zameranom na peniaze. Ak v súlade s biblickým nabádaním nadobudneme vyrovnaný pohľad na peniaze a majetok, posilníme si odhodlanie zostať verní Bohu. (Prísl. 30:8, 9; Mat. 6:19–21)

Odhodlanie zostať oddaní Bohu si posilňujeme tak, že premýšľame o našej nádeji (Pozri 15. odsek.) *

15. a) Vďaka čomu zostal Jób verný Bohu? b) Ako nám to pomáha, keď premýšľame o našej nádeji?

15 Jób bol presvedčený, že Boh ho odmení, a vďaka tomu mu zostal verný. Veril, že Bohu záleží na tom, či mu je verný. (Jób 31:6) Napriek skúškam, ktoré zažíval, si bol istý, že Jehova ho nakoniec odmení. Táto dôvera mu bola oporou, aby sa nevzdal svojej vernosti Bohu. Jehova sa tak veľmi tešil z Jóbovej oddanosti, že ho bohato odmenil ešte ako nedokonalého človeka. (Jób 42:12–17; Jak. 5:11) A čaká ho oveľa väčšia odmena! Si presvedčený, že Jehova odmení aj teba? Náš Boh sa nezmenil. (Mal. 3:6) Ak budeš mať stále na pamäti, že si cení tvoju vernosť, nádej na nádhernú budúcnosť bude v tvojom srdci stále horieť. (1. Tes. 5:8, 9)

16. Čo by sme mali byť rozhodnutí robiť?

16 Buď odhodlaný nevzdať sa vernosti Bohu za žiadnych okolností. Niekedy možno budeš mať pocit, že nikto iný v tvojom okolí nie je verný Bohu. Nikdy však nebudeš sám, lebo vždy tu budú milióny verných bratov a sestier na celom svete. Okrem toho máš česť patriť k mužom a ženám z minulosti, ktorí zostali verní Bohu napriek hrozbe smrti. (Hebr. 11:36–38; 12:1) Teda všetci buďme rozhodnutí žiť v súlade s Jóbovými slovami: „Nedám sa pripraviť o svoju rýdzosť!“ A svojou vernosťou oslavujme Jehovu navždy!

PIESEŇ Č. 18 Božia verná láska

^ 5. ods. Čo je oddanosť? Prečo si Jehova cení, keď sú mu jeho služobníci oddaní? Prečo je to dôležité? V tomto článku nájdeme biblické odpovede na tieto otázky. Ukážeme si tiež, čo máme robiť, aby sme zostali verní Bohu za každých okolností. Keď sa nám to podarí, Jehova nás bohato odmení.

^ 3. ods. Hebrejské slovo, ktoré sa v súvislosti so zvieratami prekladá ako „zdravý“, je príbuzné slovu, ktoré sa v súvislosti s ľuďmi prekladá ako „oddaný“, čiže „verný“.

^ 50. ods. OPIS OBRÁZKA: Mladý Jób učí svoje deti o Jehovových nádherných stvoriteľských dielach.

^ 52. ods. OPIS OBRÁZKA: Brat odmieta volanie kolegov, aby sa s nimi pozeral na pornografiu.

^ 54. ods. OPIS OBRÁZKA: Brat odolá presviedčaniu, aby si kúpil veľký a drahý televízor, ktorý nepotrebuje a ktorý si nemôže dovoliť.

^ 56. ods. OPIS OBRÁZKA: Brat si vyhradzuje čas na rozjímanie o nádeji na život v raji.