Prejavujme vieru a buďme poslušní tak ako Noach, Daniel a Jób

Prejavujme vieru a buďme poslušní tak ako Noach, Daniel a Jób

„Noach, Daniel a Jób, sami by oslobodili svoju dušu svojou spravodlivosťou.“ ​(EZECH. 14:14)

PIESNE: 6, 54

1. Prečo nás môže povzbudiť príklad Noacha, Daniela a Jóba?

MÁŠ zdravotné ťažkosti, finančné problémy alebo zažívaš prenasledovanie? Je pre teba niekedy ťažké udržať si v službe Jehovovi radosť? Ak áno, určite ťa povzbudí príklad Noacha, Daniela a Jóba. Boli to nedokonalí ľudia, ktorí zažívali podobné skúšky ako my a niekedy boli dokonca v ohrození života. Napriek tomu zostali verní Bohu a on ich považoval za vzor viery a poslušnosti. (Ezechiel 14:12–14)

2. Za akých okolností boli napísané slová v Ezechielovi 14:14?

2 Slová záhlavného textu tohto článku napísal Ezechiel v roku 612 pred n. l. v Babylone.Ezechiel bol odvedený do zajatia v roku 617 pred n. l. Pasáž v Ezechielovi 8:1–19:14 napísal „v šiestom roku“ tohto vyhnanstva, teda v roku 612 pred n. l. (Ezech. 1:1; 8:1) Blížilo sa predpovedané zničenie odpadlíckeho Jeruzalema, ktoré nastalo v roku 607 pred n. l. Len pomerne málo jednotlivcov, ktorí prejavovali podobné vlastnosti ako Noach, Daniel a Jób, bolo označených na prežitie. (Ezech. 9:1–5) Boli medzi nimi Jeremiáš, Báruch, Ebed-melech a Rechabiti.

3. O čom budeme uvažovať v tomto článku?

3 Podobne aj dnes prežijú koniec tohto zlého sveta iba tí, ktorých Jehova považuje za spravodlivých — ľudia ako Noach, Daniel a Jób. (Zjav. 7:9, 14) Teraz sa zamyslíme, prečo Jehova uvádza týchto mužov ako príklad spravodlivosti. Budeme uvažovať o každom z nich a zameriame sa pritom na to, (1) aké ťažkosti zažívali a (2) ako môžeme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako oni.

NOACH PREJAVOVAL VIERU A BOL POSLUŠNÝ DEVÄŤ STOROČÍ

4. Aké ťažkosti zažíval Noach?

4 Ťažkosti, ktoré Noach zažíval. Za čias Enocha, Noachovho prastarého otca, boli ľudia veľmi skazení. Dokonca hovorili „otrasné veci“ o Jehovovi. (Júda 14, 15) Rozmáhalo sa aj násilie. V Biblii sa píše, že za čias Noacha „bola zem naplnená násilím“. Skazení anjeli, ktorí sa zhmotnili, si na zemi brali manželky a z týchto zväzkov sa rodilo hybridné potomstvo. (1. Mojž. 6:2–4, 11, 12) Noach bol však iný. „Našiel priazeň v Jehovových očiach... Prejavil sa medzi svojimi súčasníkmi ako bezchybný. Noach chodil s pravým Bohom.“ ​(1. Mojž. 6:8, 9)

5. Prečo je jeho príklad obdivuhodný?

5 Čo sa z týchto slov dozvedáme o Noachovi? Zamysli sa, že tento Boží služobník konal Božiu vôľu omnoho dlhšie než len 70 či 80 rokov, čo je vek, ktorého sa bežne dožívajú ľudia dnes. Noach žil v skazenom svete pred potopou takmer 600 rokov! (1. Mojž. 7:11) Okrem toho nemohol načerpať duchovné povzbudenie na zhromaždeniach tak ako my dnes. A v pravom uctievaní ho zrejme nepodporovali ani jeho bratia a sestry. Noachov bohabojný otec Lámech zomrel asi päť rokov pred potopou. Pokiaľ Noachova matka a súrodenci boli nažive, keď sa začala potopa, neprežili ju.

6. Ako Noach prejavil odvahu?

6 Noach si nemyslel, že stačí byť dobrým človekom. Bol aj odvážnym „zvestovateľom spravodlivosti“ a verejne vyhlasoval, že verí v Jehovu. (2. Petra 2:5) Apoštol Pavol o ňom napísal, že „touto vierou odsúdil svet“. (Hebr. 11:7) Preto je pravdepodobné, že ľudia sa mu vysmievali a stavali sa mu na odpor. Možno sa mu aj vyhrážali násilím. Ale Noach sa ich nebál. (Prísl. 29:25) Prejavil odvahu, ktorú Jehova dáva svojim verným služobníkom.

7. S akými ťažkosťami sa Noach stretával pri výstavbe korábu?

7 Noach chodil s Bohom už viac než päť storočí, keď od neho dostal pokyn, aby postavil koráb, v ktorom ľudia i zvieratá prežijú potopu. (1. Mojž. 5:32; 6:14) Iste chápal, aký bude tento projekt náročný, a to nielen z hľadiska výstavby. Určite si uvedomoval, že to vyvolá ešte väčší posmech a odpor. Napriek tomu dôveroval Jehovovi a poslúchol ho. „Urobil to práve tak.“ ​(1. Mojž. 6:22)

8. Ako Noach prejavoval dôveru, že Jehova sa postará o jeho rodinu?

8 Situácia bola pre Noacha náročná aj z iného hľadiska. Musel sa hmotne postarať o svoju manželku a deti. Pred potopou sa ľudia museli obzvlášť namáhať, aby si niečo vypestovali. A Noach nebol výnimkou. (1. Mojž. 5:28, 29) Napriek tomu sa v živote nezameriaval na hmotné veci, ale na Boha. Aj po celý čas, keď staval koráb, čo trvalo asi 40 alebo 50 rokov, bol zameraný duchovne. A nič sa na tom nezmenilo ani ďalších 350 rokov po potope. (1. Mojž. 9:28) Noach nám dal vynikajúci príklad viery a poslušnosti!

9., 10. a) Ako môžeme dokázať, že prejavujeme vieru a sme poslušní tak ako Noach? b) Čím si môžeš byť istý, keď budeš dodržiavať Jehovove zákony?

9 Ako môžeme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako Noach. Môžeme to robiť napríklad tak, že sa zastávame Božej spravodlivosti, že nie sme časťou Satanovho sveta a že dávame záujmy Kráľovstva na prvé miesto. (Mat. 6:33; Ján 15:19) Pravdaže, pre tieto veci nás svet nenávidí. Aj v súčasnosti naše pevné rozhodnutie zachovávať Božie zákony, napríklad v súvislosti s manželstvom a morálkou, vyvolalo v niektorých krajinách negatívnu reakciu verejnosti. (Malachiáš 3:17, 18) No podobne ako Noach máme bázeň pred Bohom, a preto nemáme strach z človeka. Vieme, že jedine Jehova nám môže dať večný život. (Luk. 12:4, 5)

10 A čo ty? Budeš chodiť s Bohom, aj keď sa ti ľudia budú vysmievať alebo ťa budú kritizovať? Čo ak budeš mať finančné ťažkosti a nebude pre teba ľahké postarať sa o rodinu? Dôveruješ Jehovovi, že sa o vás postará? Ak budeš prejavovať vieru a budeš poslušný ako Noach, môžeš si byť istý, že Jehova ti pomôže. (Fil. 4:6, 7)

DANIEL PREJAVOVAL VIERU A BOL POSLUŠNÝ V SKAZENOM MESTE

11. Aké ťažkosti zažívali Daniel a jeho traja spoločníci v Babylone? (Pozri obrázok v úvode článku.)

11 Ťažkosti, ktoré Daniel zažíval. Daniel žil v zajatí v Babylone. Mesto bolo plné modlárstva a špiritizmu. Navyše Babylončania pohŕdali Židmi a posmievali sa im, ako aj ich Bohu, Jehovovi. (Žalm 137:1, 3) To určite zraňovalo verných Židov, ako bol Daniel. Okrem toho on a jeho traja spoločníci Chananjah, Mišael a Azariah boli pod drobnohľadom, pretože mali byť vyškolení v kráľových službách. Určili im dokonca aj stravu. A práve pre jedlo a pitie sa Daniel dostal do ťažkostí, lebo sa rozhodol, „že sa neznečistí kráľovými lahôdkami“. (Dan. 1:5–8, 14–17)

12. a) Aké vlastnosti Daniel prejavoval? b) Ako sa Jehova pozeral na Daniela?

12 Menej nápadnou skúškou pre Daniela mohlo byť to, že mal výnimočné schopnosti, vďaka ktorým dostal od kráľa vysoké postavenie. (Dan. 1:19, 20) Napriek tomu sa nezačal správať arogantne ani tvrdohlavo, ale zostal pokorný a skromný. Za všetko pripisoval zásluhu Jehovovi. (Dan. 2:30) Zamysli sa: Jehova dal do Biblie zapísať, že Daniel spolu s Noachom a Jóbom nám dali príklad hodný napodobňovania. Noach a Jób už dokázali svoju vernosť až do konca života, ale Daniel bol v tom čase ešte len mladý muž. Jehova mu veľmi dôveroval! A Daniel ho nesklamal, lebo prejavoval vieru a bol poslušný po celý život. Keď mal takmer 100 rokov, Boží anjel mu povedal tieto láskavé slová: „Ó, Daniel, ty veľmi žiadúci muž.“ ​(Dan. 10:11)

13. Aký môže byť jeden z dôvodov, prečo bol Daniel vymenovaný za vysokého úradníka?

13 Vďaka tomu, že Daniel mal Jehovovu podporu, bol vymenovaný za vysokého úradníka v Babylonskej ríši a neskôr v Médo-Perzii. (Dan. 1:21; 6:1, 2) Jehova možno takto riadil záležitosti preto, aby Daniel pomáhal svojmu ľudu rovnako ako kedysi Jozef v Egypte či neskôr Ester a Mardocheus v Perzii. (Dan. 2:48) To isté možno platilo aj o Chananjahovi, Mišaelovi a Azariahovi, ktorí tiež dostali postavenie vysokého úradníka. (Dan. 2:49) Len si predstav, aké utešujúce to muselo byť pre židovských zajatcov vrátane Ezechiela, keď videli, ako sa Jehova o nich stará.

Jehova miluje svojich služobníkov, ktorí sú mu verní (Pozri 14. a 15. odsek.)

14. V čom sa naša situácia podobá Danielovej?

14 Ako môžeme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako Daniel. V určitom zmysle sme aj my cudzinci, lebo žijeme vo svete, ktorý je morálne a duchovne skazený Veľkým Babylonom, svetovou ríšou falošného náboženstva, ktorá je „bydliskom démonov“. (Zjav. 18:2) Ľudia vidia, že sme úplne iní, a tak sa nám posmievajú. (Mar. 13:13) Preto je dôležité, aby sme si vytvárali blízky vzťah k Jehovovi, nášmu Bohu. Keď sme pokorní, dôverujeme mu a poslúchame ho, aj my budeme v jeho očiach žiaduci. (Hag. 2:7)

15. Čo sa rodičia môžu naučiť z príkladu Danielových rodičov?

15 Rodičia sa môžu veľa naučiť z príkladu Danielových rodičov. Daniel si zamiloval Jehovu už ako malý chlapec, hoci v tom čase bola väčšina ľudí v Judsku skazená. Bola to náhoda? Nie. Jeho rodičia ho nepochybne učili o Jehovovi. (Prísl. 22:6) Aj Danielovo meno, ktoré znamená „môj sudca je Boh“, svedčí o tom, že jeho rodičia mali bázeň pred Bohom. Preto, rodičia, nevzdávajte sa! Trpezlivo učte svoje deti o Jehovovi. (Ef. 6:4) Modlite sa s nimi a za ne. Robte všetko, čo je vo vašich silách, aby ste svojim deťom vštepovali do srdca biblickú pravdu, a Jehova vás za to odmení. (Žalm 37:5)

JÓB PREJAVOVAL VIERU A BOL POSLUŠNÝ V BOHATSTVE AJ V CHUDOBE

16., 17. Akým náročným situáciám Jób čelil a) keď bol bohatý a vážený B) keď trpel?

16 Ťažkosti, ktoré Jób zažíval. Jóbov život bol plný nečakaných zvratov. Skôr než ho postihli ťažkosti, bol „najväčším zo všetkých Orientálcov“. (Jób 1:3) Bol to bohatý, známy a veľmi vážený muž. (Jób 29:7–16) No napriek tomu nespyšnel ani si nemyslel, že nepotrebuje Boha. Práve naopak, Jehova nazval Jóba „môj sluha“ a dodal, že je to „bezúhonný a priamy muž, ktorý sa bojí Boha a stráni sa zlého“. (Jób 1:8)

17 Zakrátko sa Jóbov život rapídne zmenil. Všetko stratil a bol natoľko skľúčený, že chcel zomrieť. Dnes vieme, že za tým všetkým bol ohovárač Satan, ktorý Jóba falošne obvinil, že slúži Bohu zo sebeckých pohnútok. (Jób 1:9, 10) Jehova toto krivé obvinenie nenechal bez povšimnutia. Dal Jóbovi príležitosť, aby dokázal, že mu je verný a že ho uctieva z čistého srdca a nesebeckých pohnútok.

18. a) Čím ťa zaujal Jóbov príklad vernosti? b) Čo sa o Jehovovi učíme z toho, ako zaobchádzal s Jóbom?

18 Satan podnikol proti Jóbovi rad krutých útokov. Celé to zosnoval tak, aby si Jób myslel, že tieto útoky pochádzajú od Jehovu. (Jób 1:13–21) Potom za ním prišli traja falošní tešitelia a to, čo povedali, bolo veľmi kruté. V podstate tvrdili, že Jób je skazený a Jehova ho za to trestá. (Jób 2:11; 22:1, 5–10) On však zostal verný Jehovovi. Aj keď občas hovoril neuvážene, Jehova vedel, že zažíva veľkú bolesť. (Jób 6:1–3) Videl v Jóbovi človeka, ktorý je nesmierne skľúčený, ale nikdy ho neopustil, hoci Satan naňho surovo zaútočil a opakovane ho urážal. Keď bolo po všetkom, Jehova mu dal dvojnásobok toho, čo mal predtým, a k tomu ďalších 140 rokov života. (Jak. 5:11) Jób bol až do konca svojho života Jehovovi výlučne oddaný. Ako to vieme? Vyplýva to zo slov záhlavného textu, ktoré zapísal Ezechiel stovky rokov po Jóbovej smrti.

19. Ako môžeme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako Jób?

19 Ako môžeme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako Jób. Bez ohľadu na to, v akej sme situácii, dávajme na prvé miesto Jehovu, plne mu dôverujme a z celého srdca ho poslúchajme. Rozhodne na to máme viac dôvodov než kedysi Jób. Zamyslime sa, koľko toho vieme o Satanovi a jeho taktikách. (2. Kor. 2:11) Aj vďaka knihe Jób sme pochopili, prečo Boh pripúšťa utrpenie. Z Danielovho proroctva chápeme, že Božie Kráľovstvo je skutočná vláda na čele s Ježišom Kristom. (Dan. 7:13, 14) A vieme, že toto Kráľovstvo čoskoro ukončí všetko utrpenie.

20. Ako môžeme napodobňovať nášho súcitného Boha?

20 Z Jóbovej skúsenosti sa učíme aj to, že k spolukresťanom, ktorí zažívajú ťažkosti, by sme mali byť súcitní. Niektorí môžu povedať niečo neuvážene podobne ako Jób. (Kaz. 7:7) No nemali by sme ich odsudzovať, ale snažme sa vidieť pod povrch a buďme empatickí. Keď to robíme, napodobňujeme nášho láskavého a milosrdného Otca, Jehovu. (Žalm 103:8)

JEHOVA „VÁS POSILNÍ“

21. Ako skúsenosť Noacha, Daniela a Jóba potvrdzuje pravdivosť slov z 1. Petra 5:10?

21 Hoci Noach, Daniel i Jób žili každý v inom období a mali úplne iné okolnosti, všetci napriek ťažkostiam vytrvali. To, čo prežili, potvrdzuje pravdivosť slov apoštola Petra, ktorý napísal: „Po tom, čo ste chvíľu trpeli, Boh každej nezaslúženej láskavosti... sám dokončí vaše školenie, upevní vás, posilní vás.“ ​(1. Petra 5:10)

22. Čo sa dozvieme v nasledujúcom článku?

22 Jehova nás prostredníctvom apoštola Petra uisťuje, že svojich služobníkov upevní a posilní. Všetci túžime, aby nás Jehova posilnil, a chceme mu ďalej verne slúžiť. Preto chceme prejavovať vieru a byť poslušní tak ako Noach, Daniel a Jób. V nasledujúcom článku sa dozvieme, že títo muži si zachovali pevnú vieru hlavne vďaka tomu, že dobre poznali Jehovu. Ako sa píše v Biblii, „rozumeli všetkému“, čo od nich očakával. (Prísl. 28:5) A my ich v tom môžeme napodobniť.