Prejsť na článok

Prejsť na obsah

Kto dnes vedie Boží ľud?

Kto dnes vedie Boží ľud?

„Pamätajte na tých, ktorí sa medzi vami ujímajú vedenia.“ (HEBR. 13:7)

PIESNE: 43, 32

1., 2. Akú otázku si možno kládli apoštoli po Ježišovom návrate do neba?

JEŽIŠOVI apoštoli stáli na Olivovom vrchu a uprene sa pozerali do neba. Práve sa stali svedkami toho, ako bol ich Pán a priateľ, Ježiš, vyzdvihnutý a stratil sa im z dohľadu. (Sk. 1:9, 10) Asi dva roky ich vyučoval, povzbudzoval a viedol. No teraz bol preč. Čo budú robiť?

2 Ježiš svojim nasledovníkom prikázal: „Budete mi svedkami tak v Jeruzaleme, ako aj v celej Judei a Samárii až do najvzdialenejšej časti zeme.“ (Sk. 1:8) Ako mohli splniť takú náročnú úlohu? Je pravda, že podľa Ježišovho sľubu mali zakrátko dostať svätého ducha. (Sk. 1:5) Ale aby vykonali celosvetové zvestovateľské dielo, musel ich niekto viesť a organizovať. Keď Jehova viedol a organizoval svoj ľud v staroveku, používal viditeľných zástupcov. Preto si apoštoli mohli klásť otázku, či Jehova teraz ustanoví nejakého nového vodcu.

3. a) Aké dôležité rozhodnutie urobili apoštoli po Ježišovom odchode do neba? b) O čom budeme hovoriť v tomto článku?

3 Po necelých dvoch týždňoch Ježišovi učeníci hľadali rady v Písme, prosili Boha, aby ich viedol, a vybrali Mateja, ktorý sa stal dvanástym apoštolom namiesto Judáša Iškariotského. (Sk. 1:15–26) Prečo apoštolom i Jehovovi na tom tak záležalo? Matej mal v organizácii dôležité poslanie. Ježiš si nevybral apoštolov len preto, aby s ním chodili do služby, ale najmä preto, že mali hrať kľúčovú úlohu v Božom ľude. Aká to bola úloha a ako ich Jehova prostredníctvom Ježiša vyzbrojil, aby ju mohli zvládnuť? Existuje podobná skupina v Božom ľude aj dnes? A ako môžeme „pamätať na tých, ktorí sa medzi nami ujímajú vedenia“, najmä na tých, ktorí tvoria „verného a rozvážneho otroka“? (Hebr. 13:7; Mat. 24:45)

JEŽIŠ VEDIE VEDÚCI ZBOR

4. Akú úlohu vykonávali apoštoli a iní starší v Jeruzaleme v prvom storočí?

4 Na Letnice roku 33 n. l. začali apoštoli viesť kresťanský zbor. Pri tejto príležitosti „Peter vstal s jedenástimi“ a vysvetľoval pravdy zachraňujúce život veľkému zástupu Židov a prozelytov. (Sk. 2:14, 15) Mnohí z nich sa stali kresťanmi. Potom sa títo noví členovia kresťanského zboru „ďalej venovali učeniu apoštolov“. (Sk. 2:42) Apoštoli spravovali finančné prostriedky zboru. (Sk. 4:34, 35) Starali sa o duchovné potreby Božieho ľudu. Povedali: „My sa však budeme venovať modlitbe a službe slova.“ (Sk. 6:4) A poverovali skúsených kresťanov, aby oznamovali dobré posolstvo na nových územiach. (Sk. 8:14, 15) Časom sa k apoštolom pripojili ďalší pomazaní starší a aj oni sa zapájali do spravovania zborových záležitostí. Tvorili vedúci zbor, ktorý dával pokyny všetkým zborom. (Sk. 15:2)

5., 6. a) Ako na vedúci zbor pôsobil svätý duch? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Ako vedúcemu zboru pomáhali anjeli? c) Ako sa vedúci zbor riadil Božím Slovom?

5 Kresťania v prvom storočí uznávali, že Jehova vedie členov vedúceho zboru prostredníctvom ich Vodcu, Ježiša. Ako si tým mohli byť istí? Po prvé, na vedúci zbor pôsobil svätý duch. (Ján 16:13) Všetci pomazaní kresťania dostali svätého ducha, ale konkrétne apoštoli a iní starší v Jeruzaleme mohli s pomocou tohto ducha vykonávať úlohu dozorcov. Napríklad v roku 49 n. l. svätý duch viedol členov vedúceho zboru, aby urobili rozhodnutie v otázke obriezky. Zbory sa riadili týmto rozhodnutím a výsledkom bolo, že „sa upevňovali vo viere a vzrastali počtom zo dňa na deň“. (Sk. 16:4, 5) Z listu zborom o obriezke je tiež zrejmé, že vedúci zbor prejavoval ovocie Božieho ducha, ako je láska a viera. (Sk. 15:11, 25–29; Gal. 5:22, 23)

6 Po druhé, vedúcemu zboru pomáhali aj anjeli. Napríklad anjel hral dôležitú úlohu pri obrátení Kornélia, prvého kresťana nežidovského pôvodu. Pred krstom mu povedal, aby poslal po apoštola Petra. Keď Peter oznámil Kornéliovi a jeho príbuzným dobré posolstvo, Jehova na nich vylial svätého ducha, hoci muži v jeho domácnosti boli neobrezaní. To apoštolov a iných bratov podnietilo k tomu, aby sa podriadili Božej vôli a prijali neobrezaných ľudí z národov do kresťanského zboru. (Sk. 11:13–18) Okrem toho anjeli aktívne podporovali a urýchľovali zvestovateľské dielo, na ktoré dozeral vedúci zbor. (Sk. 5:19, 20) A po tretie, vedúci zbor sa riadil Božím Slovom. Či už sa títo pomazaní starší zaoberali náukovými otázkami, alebo vydávali organizačné pokyny, nechali sa viesť Písmom. (Sk. 1:20–22; 15:15–20)

7. Prečo sa dá povedať, že raných kresťanov viedol Ježiš?

7 Hoci členovia vedúceho zboru mali v ranom kresťanskom zbore určitú autoritu, uznávali, že ich Vodcom je Ježiš. Apoštol Pavol napísal: „[Kristus] dal niektorých za apoštolov.“ A pokračoval: „Vyrastajme láskou vo všetkom v toho, ktorý je hlavou, Krista.“ (Ef. 4:11, 15) Ježišovi nasledovníci si nedali meno podľa nejakého významného apoštola, ale „božskou prozreteľnosťou [ich] nazvali Kresťanmi“. (Sk. 11:26) Pavol potvrdil, že je dôležité „držať sa tradícií“, čiže pokynov založených na Písme, ktoré pochádzali od apoštolov a iných dozorcov, ale dodal: „Chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža [vrátane člena vedúceho zboru] je Kristus... hlavou Krista je zase Boh.“ (1. Kor. 11:2, 3) Kresťanský zbor teda viedol oslávený Ježiš Kristus, ktorého Hlavou je Jehova.

„NIE JE TO ĽUDSKÉ DIELO“

8., 9. Akú dôležitú úlohu zohral brat Russell?

8 V druhej polovici 19. storočia sa Charles Taze Russell a jeho spoločníci usilovali obnoviť pravé kresťanské uctievanie. Pretože chceli šíriť pravdu z Biblie v mnohých jazykoch, založili korporáciu Zion’s Watch Tower Tract Society, ktorá bola zákonne zaregistrovaná v roku 1884. Jej prezidentom sa stal brat Russell. Bol vynikajúcim bádateľom Biblie a nebojácne odhaľoval falošné náuky, napríklad učenie o Trojici a o nesmrteľnosti duše. Pochopil, že Kristov návrat bude neviditeľný a že „ustanovené časy národov“ sa skončia v roku 1914. (Luk. 21:24) Brat Russell venoval svoj čas, silu a prostriedky, aby oznamoval pravdu iným, a nijako sa pri tom nešetril. Je zjavné, že Jehova a Ježiš, Hlava zboru, použili brata Russella, aby v tomto prelomovom období viedol Boží ľud.

9 Brat Russell sa nesnažil získať slávu od ľudí. V roku 1896 napísal: „Nechceme žiadne pocty, žiadnu posvätnú úctu pre seba ani pre naše spisy; ani si neželáme, aby nás nazývali reverend alebo rabbi. Neželáme si ani to, aby sa ktokoľvek nazýval naším menom.“ Neskôr vyhlásil: „Nie je to ľudské dielo.“

10. a) Kedy Ježiš ustanovil „verného a rozvážneho otroka“? b) Vysvetli, ako sa vedúci zbor postupne odlíšil od korporácie Watch Tower Society.

10 V roku 1919, tri roky po smrti brata Russella, Ježiš ustanovil „verného a rozvážneho otroka“. S akým cieľom? Mal jeho čeľadi poskytovať „pokrm v pravý čas“. (Mat. 24:45) Dokonca aj v tých raných rokoch existovala malá skupina pomazaných bratov, ktorí v ústredí v Brooklyne pripravovali a distribuovali duchovný pokrm pre Ježišových nasledovníkov. Označenie „vedúci zbor“ sa prvýkrát objavilo v našich publikáciách v 40. rokoch, keď sa tento výraz úzko spájal s korporáciou Watch Tower Bible and Tract Society. Avšak od roku 1971 tvoria vedúci zbor aj bratia, ktorí nie sú riaditeľmi korporácie. Tá je len právnym nástrojom a odlišuje sa od vedúceho zboru, ako ho opisuje Biblia. Riaditeľmi tejto a iných korporácií, ktoré používa Boží ľud, sú teraz skúsení bratia spomedzi „iných oviec“. To vedúcemu zboru umožňuje, aby sa sústreďoval na prípravu duchovného pokrmu a poskytovanie biblických pokynov. (Ján 10:16; Sk. 6:4) V Strážnej veži z 15. júla 2013 bolo vysvetlené, že „verný a rozvážny otrok“ je totožný s malou skupinou pomazaných bratov, ktorí tvoria vedúci zbor.

Vedúci zbor v 50. rokoch

11. Ako vedúci zbor robí rozhodnutia?

11 Vedúci zbor robí dôležité rozhodnutia kolektívne. Čo to znamená? Jeho členovia zasadajú každý týždeň, čo prispieva k tomu, že je medzi nimi dobrá komunikácia a jednota. (Prísl. 20:18) Každý rok sa na týchto schôdzkach striedajú v predsedníctve, lebo ani jeden z nich nie je dôležitejší než iný člen. (1. Petra 5:1) To isté platí aj o každom zo šiestich výborov vedúceho zboru. A ani jeden člen vedúceho zboru sa nepovažuje za vodcu, ale za súčasť „čeľade“, ktorá dostáva duchovný pokrm od verného otroka a podriaďuje sa mu.

Verný otrok bol ustanovený v roku 1919 a odvtedy pripravuje duchovný pokrm pre Boží ľud (Pozri 10. a 11. odsek.)

„KTO JE TEDA TEN VERNÝ A ROZVÁŽNY OTROK?“

12. Aké otázky vznikajú?

12 Vedúci zbor nedostáva zjavenia od Boha ani nie je neomylný. Preto sa môže mýliť v náukových či organizačných otázkach. Napríklad Pomôcka na vyhľadávanie v publikáciách Jehovových svedkov obsahuje heslo „Vyjasňovanie náuk“, pod ktorým nájdeme zoznam úprav v našom porozumení Biblie. Ježiš nepovedal, že verný otrok bude poskytovať dokonalý duchovný pokrm. Takže aká je odpoveď na Ježišovu otázku: „Kto je teda ten verný a rozvážny otrok?“ (Mat. 24:45) Existujú dôkazy, že týmto verným otrokom je vedúci zbor? Opäť pouvažujme o troch činiteľoch, ktoré pomáhali vedúcemu zboru v prvom storočí.

13. Ako na vedúci zbor pôsobí svätý duch?

13 Pôsobenie svätého ducha. Svätý duch pomáha vedúcemu zboru pochopiť myšlienky z Biblie, ktorým sme predtým nerozumeli. Pouvažuj napríklad o niektorých objasnených náukách zo zoznamu, ktorý je spomenutý v predchádzajúcom odseku. Žiadny človek by nemohol pochopiť a vysvetliť tieto „hlboké Božie veci“ bez pomoci svätého ducha. (Prečítajte 1. Korinťanom 2:10.) Vedúci zbor sa stotožňuje so slovami apoštola Pavla, ktorý napísal: „To aj hovoríme, nie slovami, ktoré vyučuje ľudská múdrosť, ale tými, ktoré vyučuje duch.“ (1. Kor. 2:13) Po stáročiach duchovnej temnoty a odpadlíctva sa od roku 1919 mimoriadne zväčšilo naše duchovné porozumenie. Môže byť za tým niečo iné ako svätý duch?

14. Ako dnes anjeli pomáhajú Božiemu ľudu v súlade so Zjavením 14:6, 7?

14 Pomoc anjelov. Vedúci zbor má dnes náročnú úlohu dozerať na medzinárodné zvestovateľské dielo, do ktorého je zapojených viac ako osem miliónov zvestovateľov. Vďaka čomu toto dielo úspešne napreduje? Aj vďaka tomu, že sú doň zapojení anjeli. (Prečítajte Zjavenie 14:6, 7.) V mnohých prípadoch sa stalo, že zvestovatelia zaklopali na dvere ľuďom, ktorí práve prosili Boha o pomoc. Pozoruhodný vzrast v diele zvestovania o Kráľovstve a robenia učeníkov napriek silnému odporu v niektorých krajinách by nebol možný bez podpory anjelov.

15. Aký je rozdiel medzi vedúcim zborom a vodcami takzvaného kresťanstva? Uveď príklad.

15 Dôvera v Božie Slovo. (Prečítajte Jána 17:17.) Zamysli sa nad tým, čo sa stalo v roku 1973. Strážna veža z 1. júna toho roku (v slovenčine číslo 8 z roku 1974) sa zaoberala otázkou: „Hodia sa ku krstu ľudia, ktorí neprekonali svoju náruživosť v súvislosti s tabakom?“ Odpoveď znela: „Podľa biblického svedectva dochádzame k záveru, že sa nehodia.“ Potom bolo uvedených niekoľko biblických veršov a nasledovalo vysvetlenie, prečo by nekajúcny fajčiar mal byť vylúčený. (1. Kor. 5:7; 2. Kor. 7:1) Písalo sa tam: „V žiadnom prípade to nemožno chápať ako snahu konať svojvoľným, diktátorským spôsobom. Prísnosť v skutočnosti prichádza od Boha, ktorý sa vyjadruje prostredníctvom svojho písaného Slova.“ Existuje nejaká iná náboženská organizácia, ktorá sa plne spolieha na Božie Slovo a necháva sa ním viesť, aj keď si to od niektorých jej členov vyžaduje urobiť veľké zmeny vo svojom živote? Istá kniha o náboženstve, ktorá nedávno vyšla v Spojených štátoch, uvádza: „Kresťanskí vodcovia bežne prispôsobujú svoje učenie názorom a presvedčeniu svojich členov a ľudí všeobecne, aby si získali ich podporu.“ Vedúci zbor sa však neriadi tým, čo sa páči väčšine ľudí, ale tým, čo učí Božie Slovo. Nie je to jasný dôkaz, že skutočným Vodcom svojho ľudu je Jehova?

„PAMÄTAJTE NA TÝCH, KTORÍ SA MEDZI VAMI UJÍMAJÚ VEDENIA“

16. Napríklad ako môžeme pamätať na vedúci zbor?

16 Prečítajte Hebrejom 13:7. Slovo preložené ako „pamätať“ sa dá preložiť aj ako „zmieňovať sa“. Teda jeden spôsob, ako môžeme „pamätať na tých, ktorí sa medzi nami ujímajú vedenia“, je zmieňovať sa o nich v modlitbách. (Ef. 6:18) Pouvažuj o všetkých tých úlohách, ktoré vykonáva vedúci zbor — pripravuje duchovný pokrm, dozerá na celosvetové zvestovateľské dielo a spravuje darované prostriedky. Určite potrebuje, aby sme sa zaň stále vrúcne modlili.

17., 18. a) Ako môžeme spolupracovať s vedúcim zborom? b) Prečo by sme sa mali horlivo zapájať do zvestovateľskej služby?

17 Samozrejme, pamätať na vedúci zbor neznamená len sa zaň modliť, ale sa aj riadiť jeho pokynmi. Tieto pokyny nachádzame v našich publikáciách a dostávame ich na zhromaždeniach a zjazdoch. Vedúci zbor tiež vymenúva krajských dozorcov, ktorí zasa vymenúvajú starších v zboroch. Krajskí dozorcovia a starší pamätajú na vedúci zbor tak, že sa presne riadia jeho pokynmi. Každý z nás prejavuje úctu nášmu Vodcovi, Ježišovi, keď poslúcha mužov, ktorých používa, aby nás viedol, a podriaďuje sa im. (Hebr. 13:17)

18 Ďalší spôsob, ako môžeme pamätať na vedúci zbor, je usilovne sa zapájať do zvestovateľskej služby. Pavol nabádal kresťanov, aby napodobňovali vieru tých, ktorí ich vedú. Verný otrok prejavuje neobyčajnú vieru, keď horlivo podporuje zvestovanie dobrého posolstva o Kráľovstve. Podporuješ pomazaných v tomto životne dôležitom diele? Určite budeš šťastný, keď ti tvoj Vodca, Ježiš, povie: „Do tej miery, ako ste to robili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili.“ (Mat. 25:34–40)

19. Prečo si rozhodnutý nasledovať nášho Vodcu, Ježiša?

19 Ježiš neopustil svojich nasledovníkov ani po návrate do neba. (Mat. 28:20) Uvedomoval si, že na zemi mohol viesť dielo, ktoré mu bolo zverené, len vďaka tomu, že mu pomáhal svätý duch a anjeli a že sa riadil Božím Slovom. Preto sa postaral o to, aby mal verný otrok dnes k dispozícii rovnakú pomoc. Pomazaní kresťania, ktorí tvoria tohto otroka, „stále nasledujú Baránka, kamkoľvek ide“. (Zjav. 14:4) Keď sa teda riadime ich pokynmi, nasledujeme nášho Vodcu, Ježiša. Čoskoro nás „povedie k prameňom vôd života“ a budeme žiť večne. (Zjav. 7:14–17) To nám nemôže sľúbiť žiadny nedokonalý vodca.