Výkupné — „dokonalý dar“ od nášho Otca

Výkupné — „dokonalý dar“ od nášho Otca

„Každý dokonalý dar je... od Otca.“ (JAK. 1:17)

PIESNE: 20, 15

1. Čo umožňuje výkupné?

VÝKUPNÁ obeť Ježiša Krista nám prináša mnoho požehnaní. Vďaka nej sa Adamovi potomkovia, ktorí milujú to, čo je správne, nakoniec stanú súčasťou Božej rodiny. Výkupné nám tiež dáva nádej na šťastný život bez konca. A to nie je všetko. Ježišova ochota zomrieť, aby podporil Jehovovo právo vládnuť, sa týka vecí, ktoré majú veľký význam pre všetky bytosti v nebi i na zemi. (Hebr. 1:8, 9)

2. a) Aké dôležité veci Ježiš spomenul vo vzorovej modlitbe? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Nad čím budeme uvažovať v tomto článku?

2 Asi dva roky predtým, ako Ježiš zomrel obetnou smrťou, svojich učeníkov učil, aby sa modlili: „Náš Otče v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno. Nech príde tvoje kráľovstvo. Nech sa deje tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi.“ (Mat. 6:9, 10) Za výkupné budeme vďačnejší, keď sa zamyslíme, ako súvisí s posvätením Božieho mena, s vládou Božieho Kráľovstva a so splnením Božieho predsavzatia.

„NECH SA POSVÄTÍ TVOJE MENO“

3. Čo vyjadruje Jehovovo meno a ako Satan toto sväté meno pošpinil?

3 Vo vzorovej modlitbe Ježiš najprv prosil o posvätenie Božieho mena. Toto meno v plnom rozsahu vyjadruje Jehovovu vznešenosť, zvrchovanosť a svätosť. V inej modlitbe Ježiš oslovil Jehovu „Svätý Otče“. (Ján 17:11) Keďže Jehova je svätý, aj všetky jeho zákony a zásady sú sväté. Napriek tomu v záhrade Eden Satan zákerne spochybnil Jehovovo právo určovať ľuďom normy správania. O Jehovovi klamal, a tým pošpinil jeho sväté meno. (1. Mojž. 3:1–5)

4. Ako Ježiš prispel k posväteniu Božieho mena?

4 Na druhej strane Ježiš Jehovovo meno skutočne miloval a prispel k jeho posväteniu. (Ján 17:25, 26; prečítajte Žalm 40:8,9, 10.) Svojím dokonalým životom na zemi dokázal, že Jehova má právo určovať svojim inteligentným tvorom normy správania a že je to na naše dobro, keď ich poslúchame. Aj keď Satan spôsobil, že Ježiš trpel a nakoniec zomrel bolestivou smrťou, Ježiš zostal svojmu nebeskému Otcovi verný. Tým dokázal, že dokonalý človek môže poslúchať Božie spravodlivé normy dokonale.

5. Ako môžeme prispievať k posväteniu Božieho mena?

5 Ako môžeme dávať najavo, že milujeme Jehovovo meno? Svojím konaním. Jehova od nás vyžaduje, aby sme boli svätí. (Prečítajte 1. Petra 1:15, 16.) To znamená, že máme uctievať jedine Jehovu a že ho máme poslúchať z celého srdca. Aj keď zažívame prenasledovanie, robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme sa v živote riadili jeho spravodlivými zásadami a zákonmi. Keď robíme to, čo je správne, nechávame „svietiť naše svetlo“, a tak prinášame Jehovovmu menu slávu. (Mat. 5:14–16) Svojím životom dokazujeme, že Jehovove zákony sú dobré a že Satanove obvinenia sú falošné. Keď sa dopustíme chýb, čo sa stáva každému, úprimne to ľutujeme a s konaním, ktoré zneuctieva Jehovu, prestaneme. (Žalm 79:9)

6. Vďaka čomu nás Jehova môže považovať za spravodlivých, aj keď sme nedokonalí?

6 Ľuďom, ktorí prejavujú vieru, Jehova na základe Kristovej obete odpúšťa hriechy. Keď mu oddajú svoj život, stávajú sa jeho služobníkmi. Na pomazaných kresťanov sa Jehova pozerá ako na svojich spravodlivých synov a na „iné ovce“ ako na svojich spravodlivých priateľov. (Ján 10:16; Rim. 5:1, 2; Jak. 2:21–25) Takže už teraz nám výkupné umožňuje, aby sme s naším Otcom mali dobrý vzťah a aby sme prispievali k posväteniu jeho mena.

„NECH PRÍDE TVOJE KRÁĽOVSTVO“

7. Aké požehnania prinesie vláda Božieho Kráľovstva vďaka výkupnému?

7 Vo vzorovej modlitbe Ježiš ďalej prosil Boha: „Nech príde tvoje kráľovstvo.“ Ako súvisí výkupné s Božím Kráľovstvom? Výkupné umožňuje zhromaždiť 144 000 pomazaných, ktorí budú spolu s Kristom v nebi slúžiť ako králi a kňazi. (Zjav. 5:9, 10; 14:1) Ježiš a jeho spoluvládcovia budú tvoriť vládu Božieho Kráľovstva a počas obdobia tisíc rokov sa budú starať o to, aby mali poslušní ľudia plný úžitok z výkupného. Zem bude premenená na raj a všetci verní ľudia získajú dokonalosť. Božia rodina v nebi i na zemi bude konečne zjednotená. (Zjav. 5:13; 20:6) Ježiš rozdrví hadovi hlavu a z celého vesmíru vymaže každú stopu Satanovej vzbury. (1. Mojž. 3:15)

8. a) Ako Ježiš svojim učeníkom pomohol chápať dôležitú úlohu Božieho Kráľovstva? b) Ako dnes dávame najavo, že podporujeme Kráľovstvo?

8 Keď bol Ježiš na zemi, svojim učeníkom hovoril, akú dôležitú úlohu má Božie Kráľovstvo. Hneď po krste začal široko-ďaleko oznamovať „dobré posolstvo o Božom kráľovstve“. (Luk. 4:43) Predtým než sa Ježiš vrátil do neba, vo svojich posledných slovách učeníkov poveril, aby mu boli svedkami „až do najvzdialenejšej časti zeme“. (Sk. 1:6–8) Vďaka zvestovateľskej činnosti sa všetci ľudia môžu dozvedieť o výkupnom a stať sa poddanými Božieho Kráľovstva. Dnes túto vládu podporujeme tak, že pomáhame Kristovým bratom plniť si úlohu zvestovať dobré posolstvo o Kráľovstve po celej zemi. (Mat. 24:14; 25:40)

„NECH SA DEJE TVOJA VÔĽA“

9. Prečo si môžeme byť istí, že Jehova svoje predsavzatie s ľuďmi splní?

9 Čo Ježiš myslel svojimi ďalšími slovami „nech sa deje tvoja vôľa“? Jehova je naším Stvoriteľom. Preto keď povie, že sa niečo stane, je to také isté, akoby sa to už stalo. (Iz. 55:11) Nedovolí, aby Satanova vzbura prekazila jeho predsavzatie s ľuďmi. Jehovovou vôľou je už od začiatku ľudských dejín to, aby bola zem naplnená dokonalými potomkami Adama a Evy. (1. Mojž. 1:28) Keby zomreli bezdetní, Božie predsavzatie by sa neuskutočnilo. A tak hoci zhrešili, Jehova im dovolil mať deti. Vďaka výkupnému Boh dáva všetkým ľuďom, ktorí prejavujú vieru, príležitosť získať dokonalosť a žiť večne. Jehova ľudí miluje a jeho vôľou je, aby mali krásny život, aký pre nich zamýšľal.

10. Aký úžitok budú mať z výkupného ľudia, ktorí zomreli?

10 A čo tie miliardy ľudí, ktorí zomreli bez toho, aby mohli spoznať Jehovu a slúžiť mu? Vďaka výkupnému majú nádej na vzkriesenie z mŕtvych. Náš milujúci nebeský Otec ich privedie späť k životu, dá im možnosť dozvedieť sa o jeho predsavzatí a získať večný život. (Sk. 24:15) Jehova nechce, aby ľudia zomierali. Chce, aby žili. Je Zdrojom života, a keď niekoho vzkriesi, stáva sa jeho Otcom. (Žalm 36:9) Preto nás Ježiš učil, aby sme sa modlili: „Náš Otče v nebesiach.“ (Mat. 6:9) Pri kriesení mŕtvych bude Ježiš zohrávať dôležitú úlohu. (Ján 6:40, 44) V raji sa naplnia jeho slová: „Ja som vzkriesenie a život.“ (Ján 11:25)

11. Čo je Jehovovou vôľou, pokiaľ ide o „veľký zástup“?

11 Jehovovo pozvanie sa netýka iba niekoľkých vyvolených. Ježiš povedal: „Každý, kto koná Božiu vôľu, ten je môj brat a sestra a matka.“ (Mar. 3:35) Jehovovou vôľou je, aby ho uctieval nespočetný „veľký zástup“ zo všetkých národov, kmeňov a jazykov. Tvoria ho tí, ktorí prejavujú vieru v Kristovu obeť a poslúchajú Boha. Oslavujú ho slovami: „Za záchranu vďačíme svojmu Bohu sediacemu na tróne a Baránkovi.“ (Zjav. 7:9, 10)

12. Čo sa z Ježišovej vzorovej modlitby dozvedáme o Božom predsavzatí s ľuďmi?

12 Z Ježišovej vzorovej modlitby sa dozvedáme veľa o Jehovovom predsavzatí s ľuďmi. V súlade s touto modlitbou chceme vzdávať Jehovovi česť a chceme čo najviac prispievať k posväteniu jeho mena. (Iz. 8:13) Samotné Ježišovo meno znamená „Jehova je záchrana“ a to, že výkupné umožňuje našu záchranu, prináša Jehovovmu menu česť a slávu. Poslušní ľudia budú mať úžitok z výkupného vďaka Božiemu Kráľovstvu. Vzorová modlitba nám dodáva istotu, že nič nemôže Bohu zabrániť, aby uskutočnil svoju vôľu. (Žalm 135:6; Iz. 46:9, 10)

AKO MÔŽEŠ PREJAVIŤ VĎAČNOSŤ ZA VÝKUPNÉ

13. Čo dávame najavo svojím krstom?

13 Dôležitý spôsob, ako môžeme prejaviť vďačnosť za výkupné, je oddať svoj život Jehovovi a dať sa pokrstiť. Krst predstavuje „žiadosť k Bohu o dobré svedomie“. (1. Petra 3:21) Ním jasne ukazujeme, že „patríme Jehovovi“. (Rim. 14:8) Jehova na našu žiadosť odpovedá tak, že na nás uplatňuje očisťujúcu moc Ježišovej preliatej krvi. Preto sme presvedčení, že nám dá všetko, čo sľúbil. (Rim. 8:32)

Akými spôsobmi môžeme dať najavo, že sme vďační za výkupné? (Pozri 13. a 14. odsek.)

14. Prečo máme milovať svojich blížnych?

14 Akým ďalším spôsobom môžeme dať najavo, že sme vďační za výkupné? Keďže Jehova robí všetko z lásky, praje si, aby aj jeho služobníci prejavovali túto jeho dominantnú vlastnosť. (1. Jána 4:8–11) Keď milujeme svojich blížnych, ukazujeme, že túžime byť „synmi [nášho] Otca, ktorý je v nebesiach“. (Mat. 5:43–48) Prikázanie milovať svojich blížnych je hneď druhé po prikázaní milovať Jehovu. (Mat. 22:37–40) Lásku k blížnym prejavujeme hlavne tak, že poslúchame príkaz zvestovať dobré posolstvo o Božom Kráľovstve. Keď dávame najavo, že svojich blížnych milujeme, odzrkadľujeme Božiu slávu. A keď poslúchame príkaz milovať druhých, hlavne našich bratov, naša láska k Bohu je „v nás zdokonalená“. (1. Jána 4:12, 20)

VĎAKA VÝKUPNÉMU ZAŽÍVAME „ČASY OSVIEŽENIA“ OD JEHOVU

15. a) Čo dobré dostávame od Jehovu už teraz? b) Na čo sa môžeme tešiť v budúcnosti?

15 Ak prejavujeme vieru vo výkupné, môžu nám byť odpustené hriechy. Boh nás vo svojom Slove uisťuje, že naše hriechy môžu byť „vytreté“. (Prečítajte Skutky 3:19, 20, 21.) Ako sme si už ukázali, Jehova na základe výkupného prijíma pomazaných kresťanov za svoje deti. (Rim. 8:15–17) A pre tých, ktorí patria k „iným ovciam“, Jehova akoby pripravil potvrdenie o adopcii a uviedol naň naše mená. Keď získame dokonalosť a obstojíme v záverečnej skúške, staneme sa jeho milovanými deťmi na zemi. To bude znamenať, že toto potvrdenie, obrazne povedané, podpísal. (Rim. 8:20, 21; Zjav. 20:7–9) Jehova svoje deti veľmi miluje a vždy aj bude. Úžitok z výkupného budeme mať po celú večnosť. (Hebr. 9:12) Tento dar nikdy nestratí svoju hodnotu. A nikto a nič nás oň nemôže pripraviť.

16. Ako nás výkupné oslobodzuje?

16 Diabol nemôže nijako zabrániť tomu, aby sa ľudia, ktorí úprimne ľutujú svoje hriechy, nakoniec stali súčasťou Jehovovej rodiny. Ježiš prišiel na zem a zomrel „raz navždy“. Tak bolo raz navždy zaplatené aj výkupné. (Hebr. 9:24–26) Definitívne nás zbaví dôsledkov Adamovho hriechu. Vďaka Kristovej obeti už nemusíme byť otrokmi Satanovho sveta ani sa báť smrti. (Hebr. 2:14, 15)

17. Aké pocity v tebe vyvoláva to, že Jehova ťa miluje?

17 Na Božie sľuby sa môžeme úplne spoľahnúť. Prírodné zákony, ktoré Jehova stanovil, nikdy nezlyhajú. Rovnako nemôžu zlyhať ani jeho sľuby. Nikdy nás nesklame, pretože je nemenný. (Mal. 3:6) Dáva nám omnoho viac než len dar života. Dáva nám svoju lásku. „Sami sme spoznali a uverili v lásku, ktorú má k nám Boh. Boh je láska.“ (1. Jána 4:16) Čoskoro sa celá zem stane prekrásnym rajom, v ktorom bude radosť žiť, a všetci ľudia budú napodobňovať Jehovovu lásku. Potom budeme môcť spolu s vernými nebeskými tvormi hovoriť: „Požehnanie a sláva a múdrosť a vďakyvzdanie a česť a moc a sila nech je nášmu Bohu po celú večnosť. Amen.“ (Zjav. 7:12)