Jehova vedie svoj ľud

Jehova vedie svoj ľud

„Jehova ťa celkom istotne stále povedie.“ (IZ. 58:11)

PIESNE: 3, 4

1., 2. a) V čom sa Jehovovi svedkovia odlišujú od iných náboženstiev? b) Čo preskúmame v tomto a nasledujúcom článku?

JEHOVOVI SVEDKOVIA často dostávajú otázku: „Kto je váš vodca?“ A niet sa čo diviť, lebo mnohé náboženstvá majú nejakého vodcu. No my môžeme na spomínanú otázku s hrdosťou odpovedať, že naším Vodcom nie je človek. Nasledujeme vzkrieseného Krista, ktorého zasa vedie jeho Otec, Jehova. (Mat. 23:10)

2 Existuje však aj skupina mužov, ktorá dnes vedie Boží ľud. V Biblii je táto skupina nazvaná „verný a rozvážny otrok“. (Mat. 24:45) Prečo teda môžeme povedať, že nás vedie Jehova prostredníctvom svojho Syna? V tomto a nasledujúcom článku preskúmame, ako Jehova v minulosti používal niektorých ľudí, aby viedli jeho ľud. Oba články predkladajú tri línie dôkazov, že za týmito mužmi stál Jehova. Z týchto dôkazov vyplýva, že on bol a stále je skutočným Vodcom svojho ľudu. (Iz. 58:11)

PÔSOBIL NA NICH SVÄTÝ DUCH

3. Vďaka čomu dokázal Mojžiš viesť Izraelitov?

3 Na Božích zástupcov pôsobil svätý duch. Zamyslime sa nad Mojžišom, ktorého Boh ustanovil za vodcu Izraelitov. Vďaka čomu dokázal zvládnuť túto náročnú úlohu? Jehova „doňho vložil svojho svätého ducha“. (Prečítajte Izaiáša 63:11, 12-14.) Skutočným Vodcom bol teda Jehova, lebo na Mojžiša pôsobil jeho svätý duch.

4. Ako mohli Izraeliti zistiť, že na Mojžiša pôsobí Boží duch? (Pozri obrázok v úvode článku.)

4 Svätý duch je neviditeľná sila. Ako teda mohli Izraeliti zistiť, že na Mojžiša pôsobí Boží duch? S jeho pomocou konal zázraky a oznámil faraónovi Božie meno. (2. Mojž. 7:1–3) Okrem toho si vypestoval nádherné vlastnosti, ako je láska, miernosť a trpezlivosť, ktoré sú prejavom svätého ducha. Vďaka tomu bol spôsobilý, aby viedol izraelský národ. Veľmi sa odlišoval od krutých a sebeckých vodcov iných národov. (2. Mojž. 5:2, 6–9) To bol jasný dôkaz, že Jehova vybral Mojžiša za vodcu svojho ľudu.

5. Ako Jehova poveril ďalších izraelských mužov, aby viedli jeho ľud?

5 Neskôr dal Jehova svätého ducha aj ďalším mužom a poveril ich, aby viedli jeho ľud. V Biblii čítame: „Jozua, Nunov syn, bol plný ducha múdrosti.“ (5. Mojž. 34:9) „Jehovov duch zahalil Gedeona.“ (Sud. 6:34) „Na Dávida začal pôsobiť Jehovov duch.“ (1. Sam. 16:13) Všetci títo muži sa spoliehali na pomoc Božieho ducha a konali mocné skutky, ktoré by z vlastných síl nikdy nedokázali vykonať. (Joz. 11:16, 17; Sud. 7:7, 22; 1. Sam. 17:37, 50) Chvála za tieto činy teda právom patrila iba Jehovovi.

6. Prečo Boh chcel, aby Izraeliti poslúchali svojich vodcov?

6 Ako mali Izraeliti reagovať na jasné dôkazy, že na týchto mužov pôsobí svätý duch? Mali si ich vážiť a poslúchať ich. Keď ľud reptal proti Mojžišovi, Jehova sa opýtal: „Ako dlho bude tento ľud zaobchádzať so mnou bez úcty?“ (4. Mojž. 14:2, 11) Bol to Jehova, kto vybral Mojžiša, Jozuu, Gedeona a Dávida, aby ho zastupovali. Keď ich Izraeliti poslúchali, dávali najavo, že za svojho Vodcu uznávajú Jehovu.

POMÁHALI IM ANJELI

7. Ako Mojžišovi pomáhali anjeli?

7 Božím zástupcom pomáhali anjeli. (Prečítajte Hebrejom 1:7, 14.) Jehova použil anjelov, aby Mojžišovi zveril úlohy a aby ho podporoval a viedol. Boh ho ustanovil za „vládcu i osloboditeľa rukou anjela, ktorý sa mu zjavil v tŕnistom kre“. (Sk. 7:35) „Prostredníctvom anjelov bol odovzdaný“ aj Zákon, ktorý Mojžiš vyučoval Izraelitov. (Gal. 3:19) Jehova ho tiež uistil: „Veď ľud, kam som ti povedal. Hľa, môj anjel pôjde pred tebou.“ (2. Mojž. 32:34) Biblia sa nezmieňuje o tom, či Izraeliti videli zhmotneného anjela, ktorý mal ísť pred nimi. Avšak z toho, ako Mojžiš vyučoval a viedol ľud, bolo jasné, že mal podporu anjelov.

8. Ako anjeli pomohli Jozuovi a Ezechiášovi?

8 Mojžišovým nástupcom sa stal Jozua. Biblia hovorí, že keď mal viesť Boží ľud do boja proti Kanaančanom, prišiel ho posilniť anjel, ktorý sa predstavil ako „knieža Jehovovho vojska“. Izraeliti vtedy dosiahli víťazstvo. (Joz. 5:13–15; 6:2, 21) Neskôr stál kráľ Ezechiáš proti presile Asýrčanov, ktorí sa vyhrážali, že napadnú Jeruzalem. Ale jednej „noci sa stalo, že vyšiel Jehovov anjel a zrazil v tábore Asýrčanov stoosemdesiatpäťtisíc“ mužov. (2. Kráľ. 19:35)

9. Čo sa od Izraelitov očakávalo, aj keď muži, ktorí ich viedli, boli nedokonalí?

9 Samozrejme, anjeli sú dokonalí, ale muži, ktorým pomáhali, boli nedokonalí. Napríklad Mojžiš pri jednej príležitosti neposvätil Jehovu. (4. Mojž. 20:12) Jozua uzavrel zmluvu s Gibeončanmi bez toho, aby najprv preskúmal, aká je Božia vôľa. (Joz. 9:14, 15) A Ezechiáš na chvíľu dovolil, aby sa jeho „srdce povýšilo“. (2. Par. 32:25, 26) Hoci boli títo muži nedokonalí, Boh od Izraelitov očakával, že ich budú poslúchať. Poveril mocných anjelov, aby týchto mužov podporovali. Bol to Jehova, kto viedol svoj ľud.

RIADILI SA BOŽÍM SLOVOM

10. Ako Mojžiš ukázal, že sa riadi Božím Zákonom?

10 Boží zástupcovia sa riadili Božím Slovom. Biblia hovorí o Zákone, ktorý dostali Izraeliti, ako o „Mojžišovom zákone“. (1. Kráľ. 2:3) No zároveň v nej čítame, že skutočným Autorom tohto Zákona bol Jehova, a aj Mojžiš sa ním musel riadiť. (2. Par. 34:14) Keď mu Jehova dal pokyny na stavbu svätostánku, „Mojžiš urobil všetko podľa toho, čo mu prikázal Jehova. Urobil to práve tak.“ (2. Mojž. 40:1–16)

11., 12. a) Čo Jehova vyžadoval od Jozuu a kráľov, ktorí vládli nad Božím ľudom? b) Aký účinok malo Božie Slovo na vodcov izraelského národa?

11 Jozua mal k dispozícii písané Božie Slovo od samého začiatku, ako sa stal vodcom izraelského národa. Jehova mu o knihe Zákona povedal: „Budeš si ju čítať tlmeným hlasom dňom a nocou, aby si dbal na konanie podľa všetkého, čo je v nej napísané.“ (Joz. 1:8) Neskôr sa týmto príkazom riadili aj králi, ktorí vládli nad Božím ľudom. Museli si denne čítať Zákon, urobiť si z neho odpis a „dodržiavať všetky slová tohto zákona a tieto predpisy tým, že ich budú uplatňovať“. (Prečítajte 5. Mojžišovu 17:18, 19, 20.)

12 Aký účinok malo Božie Slovo na mužov, ktorí viedli izraelský národ? Všimnime si, ako zapôsobilo na kráľa Joziáša. Keď sa v Jehovovom dome našla kniha mojžišovského Zákona, Joziášov tajomník mu z nej začal čítať. Ako na to kráľ reagoval? „Hneď ako počul kráľ slová knihy zákona, stalo sa, že okamžite roztrhol svoje odevy.“ No nezostal len pri tom. Konal v súlade s Božím Slovom a podnikol intenzívnu a rozsiahlu kampaň proti modlárstvu. Okrem toho zorganizoval takú oslavu Pesachu, aká nemala v histórii národa obdobu. (2. Kráľ. 22:11; 23:1–23) Joziáš a iní verní vodcovia sa riadili Božím Slovom a ochotne robili úpravy v tom, ako viedli izraelský národ. Výsledkom bolo, že Boží ľud v staroveku konal Božiu vôľu.

13. Aký rozdiel bol medzi vodcami Božieho ľudu a vodcami pohanských národov?

13 Títo verní králi sa veľmi odlišovali od vodcov iných národov, ktorí sa riadili len ľudskou múdrosťou a konali krátkozrako. Napríklad Kanaančania sa pod vedením svojich vodcov dopúšťali odporných vecí, medzi ktoré patrilo krvismilstvo, homosexualita, sodomia, obetovanie detí a hrubé modlárstvo. (3. Mojž. 18:6, 21–25) Babylonskí a egyptskí vodcovia nemali k dispozícii múdre predpisy o hygiene, ktoré dal Boh izraelskému národu a ktoré sú dnes vedecky overené. (4. Mojž. 19:13) Na rozdiel od týchto pohanských národov mohli Boží služobníci v staroveku vidieť, že verní muži, ktorí ich viedli, dbali na ich duchovnú, mravnú i telesnú čistotu. To bolo jasným dôkazom, že ich Vodcom je Jehova.

14. Prečo Jehova pokarhal niektorých vodcov svojho ľudu?

14 Nie všetci králi, ktorí vládli nad Božím ľudom v staroveku, dodržiavali Božie pokyny. Tí, ktorí neposlúchali Jehovu, odmietali pomoc Božieho ducha, podporu anjelov aj múdre rady v Božom Slove. V niekoľkých prípadoch ich Jehova musel pokarhať alebo nahradiť niekým iným. (1. Sam. 13:13, 14) V čase, ktorý sám určil, ustanovil za Vodcu niekoho, kto mal byť lepší ako všetci muži, ktorých dovtedy používal.

JEHOVA USTANOVUJE DOKONALÉHO VODCU

15. a) Ako vieme, že Jehova mal ustanoviť dokonalého Vodcu? b) Kto je tým predpovedaným Vodcom?

15 Jehova po stáročia predpovedal, že ustanoví pre svoj ľud dokonalého Vodcu. Mojžiš povedal Izraelitom: „Proroka z tvojho stredu, z tvojich bratov, podobného mne, vzbudí pre teba Jehova, tvoj Boh — jeho máte poslúchať.“ (5. Mojž. 18:15) Izaiáš o ňom prorokoval, že sa stane „vodcom a veliteľom“. (Iz. 55:4) A Daniel písal o príchode „Vodcu Mesiáša“. (Dan. 9:25) Nakoniec aj Ježiš Kristus o sebe otvorene povedal, že je Vodcom Božieho ľudu. (Prečítajte Matúša 23:10.) Jeho učeníci ho ochotne nasledovali a uznávali, že si ho vyvolil Jehova. (Ján 6:68, 69) Čo ich presvedčilo, že Jehova vedie svoj ľud prostredníctvom Ježiša Krista?

16. Čo dokazuje, že na Ježiša pôsobil svätý duch?

16 Pôsobil naňho svätý duch. Keď Ján Krstiteľ pokrstil Ježiša, „videl rozdelené nebesia a ducha ako holubicu prichádzať dolu naňho“. Ježiša potom „duch nabádal, aby išiel na pustatinu“. (Mar. 1:10–12) Boží svätý duch naňho pôsobil až do konca jeho služby na zemi, vďaka čomu robil zázraky a vyučoval s autoritou od Boha. (Sk. 10:38) Okrem toho si Ježiš s pomocou svätého ducha vypestoval nádherné vlastnosti, ako je láska, radosť a pevná viera. (Ján 15:9; Hebr. 12:2) Na žiadneho iného vodcu nepôsobil Boží svätý duch tak mocne ako na Ježiša. To sú presvedčivé dôkazy, že za Vodcu ho vyvolil Jehova.

Ako anjeli pomáhali Ježišovi krátko po krste? (Pozri 17. odsek.)

17. Ako Ježišovi pomáhali anjeli?

17 Pomáhali mu anjeli. Keď bol Ježiš pokrstený, „prišli anjeli a slúžili mu“. (Mat. 4:11) Aj tesne pred jeho smrťou „sa mu zjavil anjel z neba a posilnil ho“. (Luk. 22:43) Ježiš bol presvedčený, že vždy, keď to bude potrebné, Jehova pošle anjelov, aby mu pomohli konať Božiu vôľu. (Mat. 26:53)

18., 19. Ako je z Ježišovho života a vyučovania zjavné, že sa riadil Božím Slovom?

18 Riadil sa Božím Slovom. Ježiš sa riadil Božím Slovom už od začiatku svojej služby. (Mat. 4:4) A poslušný zostal až do konca svojho života, keď bol ochotný zomrieť na mučeníckom kole, tak ako to bolo predpovedané v Božom Slove. Dokonca aj vo svojich posledných slovách pred smrťou citoval proroctvá o Mesiášovi. (Mat. 27:46; Luk. 23:46) Ježiš sa veľmi odlišoval od náboženských vodcov tej doby, lebo tí dbali viac na dodržiavanie svojich tradícií ako na Božie Slovo. Vztiahol na nich Jehovove slová, ktoré zaznamenal prorok Izaiáš: „Tento ľud ma ctí svojimi perami, ale ich srdce je odo mňa ďaleko vzdialené. Nadarmo ma však uctievajú, lebo vyučujú ako náuky ľudské príkazy.“ (Mat. 15:7–9) Vieme si predstaviť, že Jehova by poveril niektorého z týchto mužov za vodcu svojho ľudu?

19 Ježiš sa riadil Božím Slovom, aj keď vyučoval. Keď sa rozprával so svojimi náboženskými odporcami, nesnažil sa ich ohúriť svojou nesmiernou múdrosťou ani svojimi neporovnateľnými skúsenosťami. Namiesto toho učil ľudí z Písma a považoval ho za najvyššiu autoritu. (Mat. 22:33–40) Neohromoval svojich poslucháčov osobnými zážitkami, ktoré mal v nebi pred príchodom na zem alebo pri stvorení vesmíru. Naopak, v Biblii čítame, že „im celkom otvoril myseľ, aby pochopili význam Písiem“. (Luk. 24:32, 45) Ježiš miloval Božie Slovo a s nadšením o ňom hovoril druhým.

20. a) Ako Ježiš ukázal, že sa podriaďuje Bohu? b) Ako sa Ježiš odlišoval od Herodesa Agrippu I.?

20 Ježiš bol dobrý učiteľ a poslucháči žasli nad jeho „pútavými slovami“. (Luk. 4:22) Vždy však za to pripisoval zásluhu svojmu Učiteľovi, Jehovovi. Keď ho istý bohatý človek oslovil titulom „dobrý učiteľ“, skromne odpovedal: „Prečo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden, Boh.“ (Mar. 10:17, 18) Ježiš sa veľmi odlišoval od Herodesa Agrippu I., ktorý sa asi o osem rokov stal v Judei kráľom. Pri jednej slávnostnej príležitosti sa Herodes „odial kráľovským rúchom“. Zástup, ktorý mu chcel polichotiť, kričal: „To je boží hlas, a nie ľudský!“ Herodes sa v tom zjavne vyžíval. K čomu to viedlo? „Okamžite ho udrel Jehovov anjel, lebo nevzdal Bohu slávu. A zožierali ho červy, až skonal.“ (Sk. 12:21–23) Každý nezaujatý pozorovateľ mohol prísť k záveru, že takého človeka Jehova určite nevyvolil za vodcu. Všetky dôkazy poukazujú na to, že Boh ustanovil za Vodcu Ježiša. A Ježiš uznával, že Jehova je Najvyšší Vodca svojho ľudu.

21. O čom budeme hovoriť v nasledujúcom článku?

21 Ježiš nemal byť Vodcom len niekoľko rokov. Po svojom vzkriesení vyhlásil: „Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí.“ (Mat. 28:18–20) Teraz je neviditeľnou duchovnou bytosťou v nebi. Ako teda môže viesť Boží ľud na zemi? Koho Jehova používa, aby zastupoval Krista na zemi a viedol Boží ľud? A ako môžu kresťania zistiť, kto sú Boží zástupcovia? Odpovede na tieto otázky nájdeme v nasledujúcom článku.