„Uvidíme sa v raji!“

„Uvidíme sa v raji!“

„Budeš so mnou v raji.“ ​(LUK. 23:43)

PIESNE: 19, 55

1., 2. Ako si ľudia predstavujú raj?

NA ZJAZDE v kórejskom meste Soul sa zišlo veľa bratov a sestier z rôznych kútov sveta. Keď odchádzali zo štadióna, zhŕkli sa okolo nich miestni bratia. Bolo to veľmi dojímavé. Mnohí mávali zahraničným delegátom a volali: „Uvidíme sa v raji!“ Aký raj mali na mysli?

2 Ľudia majú rôzne predstavy o raji. Niektorí tvrdia, že raj je len mýtus. Pre iných je raj čokoľvek, čo im prináša radosť a uspokojenie. Hladujúci človek, ktorý sedí pri stole plnom jedla, má možno pocit, že je v raji. A cestovateľ, ktorý sa kochá pohľadom na úchvatnú prírodnú scenériu, napríklad na údolie posiate poľnými kvetmi, si môže povedať: To je hotový raj! Ako si predstavuješ raj ty? Veríš, že raz nastane?

3. Ako je raj opísaný v Biblii?

3 V Biblii čítame o raji, ktorý tu raz bol, ako aj o raji, ktorý je pred nami. Zmienku o raji nachádzame už v prvej biblickej knihe. V katolíckom preklade Douay Version, ktorý bol preložený z latinčiny do angličtiny, v 1. Mojžišovej 2:8 čítame: „Pán, Boh, od začiatku vysadil raj rozkoše, a tam umiestnil [Adama], ktorého utvoril.“ ​(Kurzíva od nás.) V hebrejskom texte sa hovorí o „záhrade Eden“. Eden znamená „rozkoš“ alebo „potešenie“ a toto pomenovanie je veľmi výstižné. V záhrade bola hojnosť jedla, prekrásna príroda a ľudia spolunažívali so zvieratami v mieri. (1. Mojž. 1:29–31)

4. Prečo sa záhrada Eden dá označiť za raj?

4 Hebrejské slovo prekladané ako „záhrada“ sa do gréčtiny prekladá výrazom paradeisos, čo znamená raj. V encyklopédii od M’Clintocka a Stronga sa píše, že keď grécky hovoriaci človek počul slovo paradeisos, predstavil si nádherný, priestranný park, v ktorom rastú majestátne stromy nesúce ovocie rôzneho druhu, ktorým pretekajú riečky s krištáľovou vodou, lemované trávnatými brehmi, na ktorých sa pasú stáda antilop a oviec, a ktorý je chránený pred čímkoľvek, čo by mohlo človeku ublížiť. (Porovnaj 1. Mojžišovu 2:15, 16.)

5., 6. Prečo ľudia prišli o možnosť žiť v raji a k akej otázke to vedie?

5 Boh stvoril Adama a Evu do takejto záhrady — do raja. Ale pretože neposlúchli Jehovu, oni a ich potomkovia stratili vzácnu možnosť zostať v ňom žiť. (1. Mojž. 3:23, 24) Hoci v tejto záhrade už nežili ľudia, naďalej existovala, a to pravdepodobne až do potopy, ktorá nastala za čias Noacha.

6 Niektorí si možno kladú otázku: Bude opäť niekedy na zemi raj? O čom svedčia fakty? Máme opodstatnené dôvody veriť, že budeme so svojimi milovanými žiť v raji? Vieš vysvetliť, prečo je isté, že zem bude raz opäť rajom?

DÔKAZY, ŽE RAJ PRÍDE

7., 8. a) Čo Boh sľúbil Abrahámovi? b) Čo sa Abrahám dozvedel z Božieho sľubu?

7 Kde môžeme nájsť odpovede na otázky o raji? Nepochybne v Biblii, pretože ju dal zapísať Jehova, Stvoriteľ raja. Zamysli sa nad tým, čo Jehova povedal svojmu priateľovi Abrahámovi. Sľúbil mu, že jeho potomkov bude „ako zrniek piesku, ktoré sú na morskom brehu“. Dal mu tiež významný sľub: „Prostredníctvom tvojho semena sa budú určite žehnať všetky národy zeme preto, že si počúval môj hlas.“ ​(1. Mojž. 22:17, 18) Boh tento sľub zopakoval Abrahámovmu synovi aj vnukovi. (1. Mojž. 26:4; 28:14)

8 V Biblii nie je žiadna zmienka o tom, že Abrahám očakával splnenie tohto sľubu v nejakom nebeskom raji. Boh mu povedal, že požehná „všetky národy zeme“. Preto je rozumné domnievať sa, že Abrahám to chápal tak, že požehná ľudí na zemi. Z tohto sľubu sa dozvedel, že ľudia zo „všetkých národov zeme“ budú žiť v lepších podmienkach. Je v Biblii ešte nejaká ďalšia zmienka o tom, že raj bude na zemi?

9., 10. Z akých sľubov vidno, že príde raj?

9 Jedným z Abrahámových potomkov bol Dávid. Boh ho podnietil, aby sa zmienil o čase, keď tu nebudú žiadni zločinci ani tí, „ktorí konajú nespravodlivosť“. Napísal: „Zlého už nebude.“ ​(Žalm 37:1, 2, 10) Naproti tomu „mierni, tí budú vlastniť zem a naozaj nájdu svoje najväčšie potešenie v hojnosti pokoja“. Dávid tiež zapísal toto proroctvo: „Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy.“ ​(Žalm 37:11, 29; 2. Sam. 23:2) Ako podľa teba vnímali tieto sľuby ľudia, ktorí chceli konať Božiu vôľu? Mohli z nich vyvodiť jednoduchý záver: ak majú žiť na zemi len spravodliví ľudia, znamená to, že bude obnovený raj, ktorý bol kedysi v záhrade Eden.

10 Väčšina Izraelitov, ktorí tvrdili, že sú Božími služobníkmi, sa časom odvrátila od Jehovu a od pravého uctievania. Boh preto dovolil, aby si Babylončania podmanili jeho ľud, zničili ich krajinu a mnohých odviedli do vyhnanstva. (2. Par. 36:15–21; Jer. 4:22–27) Boží proroci však predpovedali, že po 70 rokoch sa Izraeliti vrátia do svojej domoviny. Tieto proroctvá sa splnili a majú veľký význam aj pre nás. Teraz nad niektorými z nich pouvažujeme. Všímajme si pri tom ďalšie dôkazy, že môžeme očakávať raj.

11. Aké bolo prvotné splnenie proroctva z Izaiáša 11:6–9 a aká otázka vzniká?

11 Boh prostredníctvom proroka Izaiáša predpovedal, v akých podmienkach budú žiť Izraeliti po návrate do svojej domoviny. A jeho proroctvo sa naplnilo. Nemuseli bojovať ani sa nemuseli báť zvierat či ľudí, ktorí sa správajú ako zvieratá. Deti a starí ľudia sa cítili v bezpečí. Nepripomína ti to podmienky, aké boli kedysi v záhrade Eden? (Iz. 51:3) V tomto proroctve sa tiež uvádza, že celá zem — nielen izraelský národ — bude „naplnená poznaním o Jehovovi tak, ako vody pokrývajú samotné more“. (Iz. 11:6–9) Kedy sa to stane? Je jasné, že toto proroctvo sa splní v budúcnosti.

12. a) Aké požehnania zažili Izraeliti, ktorí sa vrátili z babylonského zajatia? b) Z čoho vidno, že Izaiáš 35:5–10 má aj ďalšie splnenie?

12 Izaiáš zopakoval predpoveď, že keď sa Izraeliti vrátia z babylonského zajatia, nebudú sa musieť báť útokov zo strany ľudí ani zvierat. Na zemi bude hojnosť ovocia, pretože bude dobre zavlažovaná, rovnako ako to bolo kedysi v záhrade Eden. (Iz. 35:5–10; 1. Mojž. 2:10–14; Jer. 31:12) Malo sa toto proroctvo splniť iba na spomínaných Izraelitoch? Zamyslime sa: v Biblii sa neuvádza, že tí, ktorí sa vrátili zo zajatia, boli zázračne uzdravení. Napríklad slepí nezačali znovu vidieť. Preto môžeme očakávať, že tieto sľuby sa v doslovnom zmysle ešte len splnia.

13., 14. a) Ako sa splnili slová z Izaiáša 65:21–23 na Izraelitoch, ktorí sa vrátili z vyhnanstva? (Pozri obrázok v úvode článku.) b) Aká časť tohto proroctva sa ešte len splní?

13 Židia sa z vyhnanstva nevrátili do pohodlných domov a nenašli ani obrobené polia či vysadené vinice. Ale to sa časom zmenilo, pretože Boh ich požehnal. Len si predstav, akí šťastní museli byť, keď si postavili domy a bývali v nich! Zasadili si plodiny a s chuťou jedli vynikajúcu úrodu. (Iz. 65:21–23)

14 Pouvažujme o dôležitom detaile tohto proroctva. Píše sa tam, že naše dni „budú ako dni stromu“. Niektoré stromy žijú tisíce rokov. Aby ľudia mohli žiť tak dlho, museli by mať dobré zdravie. A keby okrem toho žili aj v pokojnom a nádhernom prostredí, o akom písal Izaiáš, bolo by to úžasné! Žili by v rajských podmienkach. A toto proroctvo sa určite splní!

Ako sa splní Ježišov sľub o raji? (Pozri 15. a 16. odsek.)

15. Napríklad aké požehnania predpovedal prorok Izaiáš?

15 Zamyslime sa, ako spomínané sľuby potvrdzujú, že raj opäť príde. Dozvedáme sa z nich, že Boh požehná ľudí na celej zemi. Zvieratá ani ľudia už nebudú nikomu škodiť. Slepí, hluchí a chromí budú uzdravení. Ľudia si budú stavať domy a pestovať výživné potraviny. Budú žiť dlhšie než stromy. V Biblii nachádzame dôkazy o tom, že takýto raj je pred nami. Napriek tomu nám niektorí ľudia možno povedia, že z týchto proroctiev vyvodzujeme viac, než v nich skutočne je. Čo by si im na to povedal? Máš opodstatnený dôvod veriť, že na zemi bude raj? Jasný dôkaz nám o tom poskytol najvýznamnejší človek, aký kedy žil.

BUDEŠ V RAJI!

16., 17. Kedy Ježiš hovoril o raji?

16 Hoci bol Ježiš nevinný, bol odsúdený na smrť a pribitý na kôl. Po jeho pravici visel na kole židovský zločinec a rovnako i po jeho ľavici. Pred svojou smrťou jeden z nich uznal, že Ježiš je kráľ, a požiadal ho: „Ježiš, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ ​(Luk. 23:39–42) Sľub, ktorý mu Ježiš dal, sa týka aj tvojej budúcnosti. Je zaznamenaný v Lukášovi 23:43. Niektorí učenci toto vyjadrenie prekladajú takto: „Pravdivo ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji.“ Existujú rôzne názory na to, kde by mala byť v tejto vete čiarka. Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal „dnes“?

17 V mnohých novodobých jazykoch čiarka ovplyvňuje význam vety. Ale v skorších gréckych rukopisoch sa interpunkčné znamienka nepoužívali vždy. Preto vzniká otázka, či Ježiš skutočne povedal: „Hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji.“ Iná možnosť je takáto: „Hovorím ti dnes, budeš so mnou v raji.“ Prekladatelia dávajú čiarku tam, kam podľa nich patrí. Rozhodujú sa na základe toho, ako chápu význam Ježišových slov. Preto sa pozícia čiarky v rôznych prekladoch líši.

18., 19. Čo nám pomáha pochopiť Ježišove slová?

18 V tejto súvislosti pouvažujme o týchto Ježišových slovách: „Syn človeka bude v srdci zeme tri dni a tri noci.“ Ježiš tiež povedal: „Syn človeka má byť zradený do ľudských rúk a zabijú ho, a na tretí deň bude vzkriesený.“ ​(Mat. 12:40; 16:21; 17:22, 23; Mar. 10:34) Apoštol Peter potvrdil, že sa to stalo. (Sk. 10:39, 40) Ježiš teda nešiel do raja v ten deň, keď on i spomínaný zločinec zomreli. Bol vtedy „v hádese“, čiže hrobe, až kým ho Boh nevzkriesil z mŕtvych. * (Sk. 2:31, 32)

19 Preto je logické, že Ježiš svoj sľub zločincovi musel uviesť slovami: „Pravdivo ti dnes hovorím.“ Takéto vyjadrenie bolo bežné aj za čias Mojžiša, ktorý povedal: „Tieto slová, ktoré ti dnes prikazujem, budú na tvojom srdci.“ ​(5. Mojž. 6:6; 7:11; 8:1, 19; 30:15)

20. Čo nás uisťuje o tom, že Ježišove slová chápeme správne?

20 Istý biblický prekladateľ z Blízkeho východu o Ježišových slovách povedal: „V tomto texte sa kladie dôraz na slovo ‚dnes‘, preto by mal znieť takto: ‚Pravdivo ti dnes hovorím, budeš so mnou v raji.‘ Sľub bol daný v ten deň a mal sa splniť neskôr. Takýto spôsob vyjadrovania je bežný pre ľudí v Oriente a vidno z neho, že sľub bol vyslovený v určitý deň a určite bude dodržaný.“ Podobne aj istý sýrsky preklad z piateho storočia uvádza Ježišov výrok takto: „Amen, hovorím ti dnes, že budeš so mnou v záhrade Eden.“ Tento sľub je pre nás všetkých istotne veľkým povzbudením.

21. Akú odmenu zločinec nezískal a prečo?

21 Keď Ježiš povedal zločincovi o raji, nemyslel tým raj v nebi. Ako to vieme? Jeden dôvod je ten, že zločinec nevedel o zmluve, ktorú Ježiš uzavrel so svojimi vernými apoštolmi o tom, že s ním budú vládnuť v nebi. (Luk. 22:29) Okrem toho tento zločinec nebol ani pokrstený. (Ján 3:3–6, 12) Z toho vidno, že Ježiš musel mať na mysli raj na zemi. O niekoľko rokov apoštol Pavol vyrozprával videnie o mužovi, ktorý „bol vytrhnutý do raja“. (2. Kor. 12:1–4) Na rozdiel od spomínaného zločinca Pavol a ďalší verní apoštoli boli vybraní, aby vládli spolu s Ježišom v nebesiach. Ale má byť budúci raj, o ktorom hovoril Pavol, aj na zemi? Môžeš tam byť aj ty?

NA ČO SA MÔŽEŠ TEŠIŤ

22., 23. Na čo sa môžeš tešiť?

22 Pamätaj, že Dávid hovoril o čase, keď „spravodliví budú vlastniť zem“. (Žalm 37:29; 2. Petra 3:13) Poukazoval na čas, keď všetci ľudia na zemi budú žiť v súlade s Božími zásadami. V proroctve z Izaiáša 65:22 sa píše: „Dni môjho ľudu budú ako dni stromu.“ Z toho sa dozvedáme, že ľudia budú žiť tisíce rokov. Je to možné? Áno, pretože podľa Zjavenia 21:1–4 Boh obráti pozornosť na ľudstvo a jedným z požehnaní, ktoré zažije, bude, že v Božom spravodlivom novom svete „smrti už viac nebude“.

23 Predstava nového sveta je teda jasná. Adam a Eva stratili možnosť žiť v raji, ale raj nie je stratený navždy. Boh sľúbil, že požehná ľudí na zemi. Pod pôsobením svätého ducha Dávid povedal, že mierni a spravodliví ľudia zdedia zem a budú na nej bývať navždy. Vďaka proroctvám v knihe Izaiáš sa ešte viac tešíme na nádherný život v rajských podmienkach. Kedy to nastane? Keď sa splní sľub, ktorý dal Ježiš zločincovi. V tomto raji môžeš byť aj ty. Potom sa naplnia slová, ktoré povedali bratia a sestry na zjazde v Kórei: „Uvidíme sa v raji!“

^ 18. ods. Profesor C. Marvin Pate uviedol, že mnohí učenci chápu tieto slová tak, že Ježiš zomrel a išiel do raja ešte v ten istý, 24-hodinový deň. Podľa neho je však takéto chápanie v protiklade s biblickým učením, že Ježiš po smrti najprv zostúpil do hádesu a až potom vystúpil do neba. (Mat. 12:40; Sk. 2:31; Rim. 10:7)