Rodičia, pomáhajte svojim deťom stať sa „múdrymi na záchranu“

Rodičia, pomáhajte svojim deťom stať sa „múdrymi na záchranu“

„Od útleho detstva si poznal sväté spisy, ktoré ťa môžu urobiť múdrym na záchranu.“ ​(2. TIM. 3:15)

PIESNE: 1, 41

1., 2. Prečo si niektorí rodičia robia starosti, keď sa ich dieťa chce dať pokrstiť?

TISÍCE ľudí, s ktorými študujeme Bibliu, oddáva svoj život Jehovovi a dáva sa pokrstiť. Mnohí z nich sú mladí ľudia, ktorí vyrastali v pravde a rozhodli sa pre ten najlepší spôsob života. (Žalm 1:1–3) Ak si rodič, určite sa veľmi tešíš na deň, keď sa tvoje dieťa dá pokrstiť. (Porovnaj 3. Jána 4.)

2 Ale je možné, že si robíš starosti. Možno poznáš mladých, ktorí sa dali pokrstiť, ale neskôr začali spochybňovať, či je múdre žiť podľa Božích zásad. Niektorí z nich dokonca odišli od pravdy. Preto sa možno bojíš, že aj keď tvoje dieťa začne slúžiť Jehovovi, neskôr stratí lásku k pravde. To sa stalo niektorým efezským kresťanom v prvom storočí, o ktorých Ježiš povedal, že opustili lásku, ktorú mali na začiatku. (Zjav. 2:4) Ako by si mohol pomôcť svojim deťom, aby stále milovali pravdu a „rástli na záchranu“? (1. Petra 2:2) Odpoveď sa dozvieme, keď pouvažujeme o Timotejovi.

„POZNAL SVÄTÉ SPISY“

3. a) Ako sa Timotej zoznámil s kresťanským učením a ako naň reagoval? b) V akých troch oblastiach mal Timotej robiť pokroky?

3 Asi v roku 47 n. l. apoštol Pavol prvýkrát navštívil mesto Lystra. Pri tej príležitosti sa Timotej, ktorý bol možno len tínedžer, zoznámil s Ježišovým učením a to, čo sa dozvedel, aj uplatnil. O dva roky už sprevádzal Pavla na jeho cestách. Asi po 16 rokoch mu Pavol napísal: „Ty však pokračuj v tom, čo si sa naučil a bol presvedčený, aby si uveril, lebo vieš, od koho si sa to naučil, a že si od útleho detstva poznal sväté spisy [Hebrejské Písma], ktoré ťa môžu urobiť múdrym na záchranu pomocou viery v Krista Ježiša.“ ​(2. Tim. 3:14, 15) Všimni si, že Timotej podľa Pavla (1) poznal sväté spisy, (2) bol presvedčený, aby uveril tomu, čo sa naučil, a (3) stal sa múdrym na záchranu prostredníctvom viery v Krista Ježiša.

4. Ktoré pomôcky sa ti osvedčili pri vyučovaní tvojich detí? (Pozri obrázok v úvode článku.)

4 Určite chceš, aby tvoje dieťa poznalo sväté spisy, do ktorých dnes patria Hebrejské Písma a Kresťanské grécke Písma. Už malé deti sa niekedy dokážu veľa naučiť o biblických postavách a udalostiach. Jehovova organizácia poskytuje rodičom mnoho pomôcok, ktoré môžu využiť pri výchove detí. Ktoré z nich sú dostupné v tvojom jazyku? Pamätaj, že keď tvoje deti spoznajú Božie Slovo, môžu si vybudovať silný vzťah k Jehovovi.

„BOL PRESVEDČENÝ, ABY UVERIL“

5. a) Čo znamená „presvedčiť sa“ o niečom? b) Z čoho vidno, že Timotej získal pevnú vieru v dobré posolstvo o Ježišovi?

5 Je dôležité, aby tvoje dieťa vedelo, čo učí Božie Slovo. Ale duchovné vzdelávanie detí zahŕňa oveľa viac než len učiť ich o biblických postavách a udalostiach. Timotej sa „presvedčil, aby uveril“. Pôvodné slovo prekladané ako „presvedčiť sa“ znamená „uistiť sa o niečom“ alebo „byť si istý pravdivosťou niečoho“. Timotej poznal Hebrejské Písma od útleho detstva. Ale časom na základe presvedčivých dôkazov nadobudol istotu, že Ježiš je sľúbený Mesiáš. Inými slovami, presvedčil sa, že to, čo sa naučil, je pravda. Získal takú pevnú vieru v dobré posolstvo, že sa dal pokrstiť a pripojil sa k Pavlovi na jeho misionárskych cestách.

6. Ako môžeš pomôcť svojim deťom, aby sa presvedčili, že Biblia učí pravdu?

6 Ako môžeš pomôcť svojim deťom, aby sa samy presvedčili, že Biblia učí pravdu, a vybudovali si vieru tak ako Timotej? Po prvé, buď trpezlivý. Človek sa obvykle nepresvedčí o niečom zo dňa na deň. Vyžaduje si to čas. Nemôžeš počítať ani s tým, že tvoje deti automaticky uveria všetkému, o čom si sa presvedčil ty sám. Každé dieťa musí využiť „silu rozumu“, čiže vlastné rozumové schopnosti, aby sa presvedčilo a uverilo, že v Božom Slove je pravda. (Prečítajte Rimanom 12:1.) Tvoja úloha rodiča je v tomto procese dôležitá, najmä ak má tvoje dieťa otázky. Zamyslime sa nad jedným príkladom.

7., 8. a) Ako istý otec prejavuje trpezlivosť pri vyučovaní svojej dcéry? b) Kedy si musel prejaviť podobnú trpezlivosť ty?

7 Thomas, ktorý má 11-ročnú dcéru, hovorí: „Dcéra mi dáva napríklad takéto otázky: Nemohol Jehova použiť na vytvorenie života evolúciu? Prečo sa nezapájame do verejného života a volieb, aby sme tak prispeli k zlepšeniu spoločnosti? Niekedy si musím zahryznúť do jazyka, aby som jej neodpovedal dogmaticky. Veď dcéru nepresvedčí, keď ju zasypem veľkým množstvom faktov, ale to, keď jej postupne predkladám malé kúsky dôkazov.“

8 Všetci kresťania musia byť trpezliví. (Kol. 3:12) A Thomas vie, že aj on musí byť pri vyučovaní dcéry trpezlivý. Uvedomuje si, že ešte sa s ňou bude musieť veľa rozprávať a viesť ju k tomu, aby premýšľala o tom, čo sa učí z Biblie. Chce, aby sa sama presvedčila, že to, čo sa píše v Božom Slove, je pravda. Hovorí: „Potrebujeme s manželkou vedieť, či naša dcéra chápe zmysel toho, čo sa učí, a či tomu verí, najmä pokiaľ ide o dôležité náuky. Ak má otázky, je to fajn. Keby ich nemala a všetko prijímala bez výhrad, znepokojovalo by ma to.“

9. Ako môžeš svojim deťom vštepovať myšlienky z Božieho Slova?

9 Vďaka trpezlivému poučovaniu rodičov budú môcť deti postupne pochopiť „šírku a dĺžku a výšku a hĺbku“ viery. (Ef. 3:18) Rodičia by pritom mali brať do úvahy vek a schopnosti svojich detí. Keď sa deti presvedčia o tom, čo sa naučili, bude pre ne ľahšie obhajovať svoju vieru pred druhými vrátane spolužiakov. (1. Petra 3:15) Dokážu napríklad tvoje deti z Biblie vysvetliť, čo sa stane pri smrti? Považujú toto vysvetlenie za logické? * Teda ak chceš vštepovať svojim deťom myšlienky z Božieho Slova, musíš byť trpezlivý, ale stojí to za to. (5. Mojž. 6:6, 7)

10. Čo je dôležitou súčasťou výchovy detí?

10 Samozrejme, vaše deti si môžu posilniť vieru aj tak, že pozorujú váš príklad. Stephanie, ktorá má tri dcéry, hovorí: „Ešte keď boli dcérky malé, snažila som sa klásť si otázky: Hovorím im, čo mňa presviedča o Jehovovej existencii, o jeho láske a o tom, že vždy koná správne? Vidia na mne moje deti, že milujem Jehovu? Ak nebudem presvedčená ja sama, nemôžem to očakávať ani od svojich detí.“

STAL SA „MÚDRYM NA ZÁCHRANU“

11., 12. Čo je múdrosť a prečo ju nezískame len dosiahnutím určitého veku?

11 Ako sme videli, Timotej (1) poznal sväté spisy a (2) bol presvedčený o svojej viere. Ale čo mal Pavol na mysli, keď povedal, že vďaka Božiemu Slovu sa Timotej môže stať „múdrym na záchranu“?

12 V prvom zväzku encyklopédie Hlbšie pochopenie Písma čítame, že múdrosť podľa Biblie zahŕňa „schopnosť úspešne používať poznanie a porozumenie na riešenie problémov, na to, aby sa človek vyhol nebezpečenstvu alebo mu zabránil, aby dosiahol určité ciele, alebo na to, aby vedel v tomto ohľade poradiť druhým. Múdrosť je opakom pochabosti.“ V Biblii sa píše, že „pochabosť je priviazaná na srdci“ dieťaťa. (Prísl. 22:15) Preto je logické, že múdrosť, ktorá je opakom pochabosti, svedčí o zrelosti človeka. Duchovnú zrelosť nezískame len dosiahnutím určitého veku, ale tým, že si vypestujeme zdravú bázeň pred Jehovom a ochotu poslúchať jeho prikázania. (Prečítajte Žalm 111:10.)

13. Ako mladý človek dokazuje, že sa stal „múdrym na záchranu“?

13 Mladí, ktorí dosiahnu určitú mieru duchovnej zrelosti, nie „sú zmietaní ako na vlnách a unášaní sem a tam“ rôznymi žiadosťami a tlakom vrstovníkov. (Ef. 4:14) Naopak, robia pokroky a „cvičia svoju vnímavosť“, aby dokázali „rozlišovať medzi správnym a nesprávnym“. (Hebr. 5:14) Rozhodujú sa múdro, a to aj v neprítomnosti rodičov či iných dospelých. Tak dokazujú, že spejú k zrelosti. (Fil. 2:12) Práve takáto múdrosť je potrebná na záchranu. (Príslovia 24:14) Ako môžeš pomáhať svojim deťom, aby ju získali? Predovšetkým sa uisti, že tvoje deti vedia, aké hodnoty považuješ za najdôležitejšie. Z toho, čo hovoríš a robíš, musia vidieť, že žiješ v súlade s biblickými zásadami. (Rim. 2:21–23)

Prečo je dôležité, aby bol rodič pri výchove detí vytrvalý? (Pozri 14. – 18. odsek.)

14., 15. a) Nad akými závažnými otázkami by sa mal zamyslieť mladý človek, ktorý uvažuje o krste? b) Ako môžeš pomôcť svojim deťom, aby videli, že poslušnosť prináša odmenu?

14 Ale deťom nestačí len povedať, čo je správne a čo nesprávne. Mal by si im tiež pomôcť, aby uvažovali napríklad nad takýmito otázkami: Prečo Biblia zakazuje niektoré veci, hoci nás priťahujú? Čo ma presviedča, že biblické rady sú vždy na moje dobro? (Iz. 48:17, 18)

15 Ak sa vaše dieťa chce dať pokrstiť, pomôžte mu, aby sa zamyslelo aj nad týmito otázkami: Som ochotný prijať zodpovednosť, ktorú budem mať, keď sa dám pokrstiť? Aký úžitok mi to prinesie? Čoho sa budem musieť vzdať? Vnímam to tak, že získam omnoho viac než stratím? (Mar. 10:29, 30) Po krste si takéto otázky pravdepodobne položí každý. Preto je veľmi dôležité dôkladne ich rozobrať s deťmi ešte pred krstom. Pomôžte im, aby sa vážne zamysleli, akú odmenu prináša poslušnosť a k akým následkom vedie neposlušnosť. Potom sa samy presvedčia, že žiť v súlade s biblickými zásadami je vždy v ich najlepšom záujme. (5. Mojž. 30:19, 20)

ČO AK POKRSTENÝ MLADÝ ZAČNE SPOCHYBŇOVAŤ PRAVDU

16. Čo by si rodičia mali uvedomiť, ak ich dieťa po krste zoslabne vo viere?

16 Čo ak tvoje dieťa začne nejaký čas po krste vyjadrovať pochybnosti o pravde? Napríklad spochybňuje, či je múdre žiť podľa biblických zásad, alebo ho priťahujú veci vo svete. (Žalm 73:1–3, 12, 13) Mal by si si uvedomiť, že tvoja reakcia na jeho pochybnosti môže mať vplyv na to, či ho bude tvoje náboženstvo priťahovať alebo mu ho znechutíš. Buď rozhodnutý nezaujať v tejto veci bojový postoj, a to bez ohľadu na to, či je tvoje dieťa ešte malé alebo už dospieva. Namiesto toho ho uisti, že ho miluješ a chceš mu pomôcť.

17., 18. Ako môžu rodičia pomáhať svojmu dieťaťu, ktoré má pochybnosti?

17 Mladý človek, ktorý sa dal pokrstiť, oddal svoj život Jehovovi. Dal mu sľub, že ho bude milovať a vždy bude uprednostňovať jeho vôľu. (Marek 12:30) Jehova berie tento sľub vážne a tak by ho mal brať každý, kto sa dal pokrstiť. (Kaz. 5:4, 5) Vo vhodnej chvíli to svojmu dieťaťu láskavo pripomeň. Ale najprv si preštuduj rady, ktoré poskytuje rodičom Jehovova organizácia. Tak sa dobre pripravíš na rozhovor, v ktorom dieťaťu môžeš vysvetliť, že sľub oddanosti Jehovovi je vážna vec a pokrstenému kresťanovi prináša veľkú odmenu.

18 Praktické rady môžeš nájsť napríklad v dodatku „Otázky rodičov“ v prvej knihe Mladí ľudia sa pýtajú — praktické odpovede. Píše sa tam: „Neurobte unáhlený záver, že vaše dieťa odmieta vašu vieru. V mnohých prípadoch sa za tým skrýva niečo iné.“ Môže to byť tlak vrstovníkov. K možným príčinám patrí aj osamelosť alebo pocit, že iným mladým sa v duchovnom ohľade darí lepšie. Dodatok pokračuje: „Dôležité je uvedomiť si, že takéto veci málokedy súvisia s podstatou vašej viery. Skôr to súvisí s tým, že vášmu dieťaťu sa zdá ťažké podľa tejto viery žiť — aspoň v tejto chvíli.“ V dodatku nájdeš niekoľko návrhov, ako môže rodič pomáhať svojmu dieťaťu, ktorého viera slabne.

19. Ako môžu rodičia pomáhať svojim deťom, aby sa stali „múdrymi na záchranu“?

19 Rodičia, máte vážnu zodpovednosť a zároveň veľkú česť vychovávať svoje deti „v Jehovovom myšlienkovom usmerňovaní“. (Ef. 6:4) Ako sme videli, znamená to nielen učiť ich, čo hovorí Biblia, ale im aj pomáhať, aby sa presvedčili o tom, čo sa učia. Keď si vybudujú dostatočne silnú vieru, samy sa rozhodnú zasvätiť svoj život Jehovovi a budú mu slúžiť celou dušou. Vďaka Jehovovmu Slovu, svätému duchu a vášmu úsiliu sa vaše deti môžu stať „múdrymi na záchranu“.

^ 9. ods. Mladí i dospelí majú k dispozícii výbornú pomôcku v mnohých jazykoch, aby mohli porozumieť Biblii a vedeli ju vysvetliť druhým. Sú to návody na štúdium „Čo učí Biblia“ na našej stránke jw.org v časti UČENIE BIBLIE > POMÔCKY NA ŠTÚDIUM BIBLIE.