Štedrosť prispieva k šťastiu

Štedrosť prispieva k šťastiu

„Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ ​(SK. 20:35)

PIESNE: 16, 14

1. Čo dokazuje, že Jehova je štedrý?

DLHÝ čas predtým ako Jehova začal so svojou stvoriteľskou činnosťou, existoval iba on. No nemyslel len sám na seba. Naopak, rozhodol sa, že životom obdaruje aj ďalších, a tak stvoril inteligentné bytosti v nebi i na zemi. Je „šťastným Bohom“ a rád druhým dáva dobré veci. (1. Tim. 1:11; Jak. 1:17) A keďže si praje, aby sme aj my boli šťastní, učí nás prejavovať štedrosť. (Rim. 1:20)

2., 3. a) Prečo sú štedrí ľudia šťastní? b) Nad čím sa zamyslíme v tomto článku?

2 Jehova stvoril ľudí na svoj obraz. (1. Mojž. 1:27) To znamená, že dokážeme prejavovať také vlastnosti, aké má on. Preto ak chceme byť šťastní a mať Božiu priazeň, musíme ho napodobňovať, napríklad tak, že sa zaujímame o druhých a sme k nim štedrí. (Fil. 2:3, 4; Jak. 1:5) Prečo je to tak? Jednoducho povedané, pretože Jehova nás tak vytvoril. Teda napriek našej nedokonalosti ho môžeme v prejavovaní štedrosti napodobňovať.

3 V Biblii čítame o rôznych spôsoboch, ako môžeme dať najavo štedrosť. V tomto článku sa zamyslíme nad niekoľkými z nich. Dozvieme sa, prečo má Jehova z nás radosť, keď sme štedrí, a ako si vďaka tejto vlastnosti môžeme spĺňať úlohu, ktorou nás poveril. Ukážeme si tiež, ako štedrosť súvisí so šťastím a prečo je potrebné rozvíjať si ju.

ŠTEDRÍ ĽUDIA ROZRADOSTŇUJÚ JEHOVOVO SRDCE

4. Ako Jehova ukázal, že je štedrý, a prečo by sme ho mali napodoňovať?

4 Jehova si praje, aby sme ho napodobňovali, a preto je veľmi rád, keď sme štedrí. (Ef. 5:1) Chce tiež, aby sme boli šťastní. Vidno to napríklad z toho, ako úžasne nás vytvoril, aká krásna je zem a koľko dobrých darov nám dáva, aby sme sa mohli tešiť zo života. (Žalm 104:24; 139:13–16) Preto keď aj my prispievame k šťastiu druhých, má z nás radosť.

5. Ako Ježiš ukázal, že je štedrý, a prečo by sme ho mali napodoňovať?

5 Snažíme sa napodobňovať aj Ježiša, ktorý nám dal dokonalý príklad v tom, ako byť štedrý. Povedal: „Syn človeka neprišiel, aby mu slúžili, ale aby slúžil a dal svoju dušu ako výkupné na výmenu za mnohých.“ ​(Mat. 20:28) A apoštol Pavol povzbudzoval kresťanov: „Zachovajte si také zmýšľanie, aké mal aj Kristus Ježiš... Vzdal sa sám seba, prijal podobu otroka.“ ​(Fil. 2:5, 7) Preto je dobré, keď si každý z nás položí otázku: Mohol by som napodobňovať Ježišov príklad ešte lepšie? (1. Petra 2:21)

6. Čo nás Ježiš chcel naučiť podobenstvom o Samaritánovi? (Pozri obrázok v úvode článku.)

6 Jehova má z nás radosť, keď sa úprimne zaujímame o druhých a snažíme sa im pomôcť, pretože tak napodobňujeme dokonalý príklad, ktorý nám dal on a jeho Syn. Jasne to vidno z podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, v ktorom Ježiš ukázal, že by nám malo úprimne záležať na druhých ľuďoch, a to aj na tých, ktorí sa od nás nejako odlišujú. (Lukáš 10:29–37) Spomínaš si, prečo Ježiš vyrozprával toto podobenstvo? Istý Žid mu položil otázku: „Kto je v skutočnosti môj blížny?“ Z Ježišovej odpovede vidíme, že ak chceme získať Jehovovu priazeň, mali by sme byť k druhým štedrí podobne ako Samaritán.

7. Ako prejavovanie štedrosti súvisí so spornou otázkou?

7 Na to, aby sme prejavovali štedrosť, máme mnoho dobrých dôvodov. Jeden z nich súvisí so spornou otázkou, ktorú vzniesol Satan v záhrade Eden. V akom zmysle? Satan povedal, že Adam a Eva, a v konečnom dôsledku všetci ľudia, budú šťastnejší, keď budú uprednostňovať vlastné záujmy pred poslušnosťou Bohu. Eva podľahla sebeckej túžbe byť ako Boh. Adam zas prejavil sebectvo tak, že sa chcel viac zapáčiť Eve ako Bohu. (1. Mojž. 3:4–6) Ako vidíme okolo seba, ich rozhodnutia viedli ku katastrofálnym následkom. Človek, ktorý je sebecký, nemôže byť šťastný. Ale keď sme štedrí, dokazujeme, že Boží pohľad na veci považujeme za ten najlepší.

PLŇME SI ÚLOHU OD BOHA

8. Prečo mali Adam a Eva myslieť na druhých?

8 Hoci Adam a Eva boli v záhrade Eden sami, Boh ich viedol k tomu, aby mysleli aj na druhých. Poveril ich konkrétnou prácou. Povedal im, aby mali deti a urobili zo zeme raj. (1. Mojž. 1:28) Tak ako Stvoriteľ pripravil zem, aby sa ľudia mohli tešiť zo života na nej, aj Adam a Eva mali pre svoje deti pripraviť krásny domov. Z celej zeme sa mal stať raj, v ktorom sa bude tešiť zo života celá ľudská rodina. Na tomto obrovskom projekte mali spolupracovať všetci potomkovia Adama a Evy.

9. K čomu by to viedlo, keby ľudia premieňali zem na raj, a prečo?

9 Dokonalí ľudia mali premieňať zem na raj, čím dostali príležitosť plne spolupracovať s Jehovom a podieľať sa na uskutočňovaní jeho vôle. Predstav si, aká uspokojujúca a radostná práca by to bola! Keby ju nesebecky konali v prospech druhých, Jehova by ich bohato požehnal a boli by šťastní.

10., 11. Čo je potrebné na to, aby sme si spĺňali poverenie od Boha?

10 Jehova nás poveril mimoriadnou úlohou — máme zvestovať a vyučovať dobré posolstvo. Toto poverenie si môžeme spĺňať, len ak sa budeme o ľudí úprimne zaujímať. Ak chceme v tejto práci vytrvávať, je potrebné, aby sme ju konali zo správnych pohnútok, teda aby sme milovali Boha a blížneho.

11 Pavol o sebe a o ďalších kresťanoch v prvom storočí napísal, že sú „Božími spolupracovníkmi“, pretože sadili a polievali semienka pravdy o Kráľovstve. (1. Kor. 3:6, 9) Aj my sme „Božími spolupracovníkmi“, lebo štedro venujeme svoj čas, energiu a prostriedky na podporu zvestovateľskej činnosti, ktorou nás poveril Boh. To je úžasná česť!

Len málo vecí nám prináša väčšiu radosť než to, keď pomáhame úprimným ľuďom spoznať pravdu (Pozri 12. odsek.)

12., 13. Aké dobré výsledky to prináša, keď pomáhame druhým spoznať pravdu?

12 Keď štedro venujeme svoj čas a energiu zvestovateľskej a vyučovacej činnosti, prináša nám to veľkú radosť. Mnohí z nás, ktorí vedú napredujúce biblické štúdium, to môžu potvrdiť. Sme šťastní, keď vidíme rozžiarené tváre našich záujemcov, ktorí začínajú chápať biblické pravdy, prehlbujú si vieru, robia zmeny vo svojom živote a delia sa o pravdu s druhými. Aj Ježiš zažil veľkú radosť, keď sa 70 učeníkov, ktorých vyslal zvestovať dobré posolstvo, „s radosťou vrátilo“, pretože ich služba priniesla dobré výsledky. (Luk. 10:17–21)

13 Bratia a sestry na celom svete sa tešia z toho, že vďaka pravde si mnoho ľudí skvalitnilo život. Takúto radosť zažíva napríklad Anna, mladá sestra, ktorá sa presťahovala do jednej krajiny vo východnej Európe, kde je potrebných viac zvestovateľov. * Hovorí: „Mnoho ľudí tu má záujem o biblické štúdium a to je super. Služba ma napĺňa. Keď sa vrátim domov, nemám čas zaoberať sa vlastnými problémami. Uvažujem o svojich záujemcoch a o tom, čo prežívajú a čo ich trápi. Premýšľam, ako ich môžem povzbudiť a prakticky im pomôcť. Sama som sa presvedčila o tom, že ‚viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní‘.“ ​(Sk. 20:35)

Snažme sa zastihnúť v obvode čo najviac ľudí, aby mali príležitosť zareagovať na posolstvo o Kráľovstve (Pozri 14. odsek.)

14. Ako môžeme mať radosť zo služby aj vtedy, keď ľudia v našom obvode nereagujú priaznivo?

14 Vďaka našej zvestovateľskej činnosti majú ľudia možnosť spoznať pravdu. To nám prináša radosť, či už si nás vypočujú, alebo nie. Dostali sme podobnú úlohu ako prorok Ezechiel, ktorému Jehova povedal: „Budeš im hovoriť moje slová bez ohľadu na to, či počujú, alebo sa toho zdržia.“ ​(Ezech. 2:7; Iz. 43:10) Aj keď niektorí nereagujú priaznivo na naše posolstvo, môže nás hriať pri srdci, že Jehova si cení naše úsilie. (Prečítajte Hebrejom 6:10.) Jeden brat opísal svoj pekný postoj k službe takto: „My sadíme, polievame a modlíme sa, aby Jehova pomohol ľuďom duchovne rásť.“ ​(1. Kor. 3:6)

AKO BYŤ ŠŤASTNÝ

15. Mali by sme byť štedrí iba vtedy, keď si to druhí cenia? Vysvetli to.

15 Tak ako Jehova, aj Ježiš chce, aby sme boli šťastní. Preto nás povzbudzuje: „Dávajte a ľudia budú dávať vám. Budú vám sypať do lona znamenitú mieru, natlačenú, utrasenú a pretekajúcu. Totiž akou mierou meriate vy, takou budú na odplatu merať vám.“ ​(Luk. 6:38) Je pravda, že nie všetci si našu štedrosť všimnú. Ale mnohí ľudia reagujú na štedrosť priaznivo a niektorých môže náš príklad podnietiť, aby aj oni boli štedrí. Preto ochotne dávaj bez ohľadu na to, či si to druhí cenia alebo nie. Nikdy nevieš, čo dobré môže priniesť jeden prejav štedrosti.

16. Z akých pohnútok by sme mali prejavovať štedrosť?

16 Štedrí ľudia nedávajú zo zištných dôvodov. Ježiš pri jednej príležitosti povedal: „Keď usporadúvaš hostinu, pozvi chudobných, zmrzačených, chromých a slepých, a budeš šťastný, pretože nemajú nič, čím by sa ti odplatili.“ ​(Luk. 14:13, 14) Istý biblický pisateľ uviedol: „Kto má láskavé oči [alebo je štedrý], bude požehnaný.“ A ďalší napísal: „Šťastný je každý, kto si počína ohľaduplne voči poníženému.“ ​(Prísl. 22:9; Žalm 41:1) Teda rozdávajme sa, lebo keď konáme láskavé skutky v prospech druhých, budeme šťastní.

17. Akými spôsobmi môžeme prejavovať štedrosť?

17 Ježiš povedal: „Viac šťastia je v dávaní ako v prijímaní.“ Keď Pavol citoval jeho slová, nemyslel len na to, že by sme mali byť štedrí v hmotnom ohľade. Poukazoval aj na to, že môžeme druhých povzbudzovať, dávať im biblické rady a poskytovať im praktickú pomoc. (Sk. 20:31–35) Slovom i príkladom nám ukázal, že rozdávať sa v prospech druhých znamená zaujímať sa o nich, milovať ich a venovať im svoj čas a energiu.

18. K akému záveru dospeli mnohí odborníci skúmajúci spoločenské správanie?

18 Odborníci skúmajúci spoločenské správanie tiež dospeli k záveru, že štedrí ľudia sú šťastnejší. V istej štúdii sa uvádza, že „ľudia, ktorí urobia pre druhých niečo láskavé, zažívajú mimoriadne intenzívny pocit šťastia“. Výskumníci dospeli k záveru, že keď sa venujeme pomoci druhým, „napĺňa nás to a dáva to nášmu životu hlbší zmysel“, pretože takáto činnosť „uspokojuje jednu zo základných ľudských potrieb“. Preto ľuďom, ktorí si chcú zlepšiť zdravie a byť šťastnejší, odporúčajú venovať sa dobrovoľníckej činnosti. Tieto závery nás neprekvapujú, lebo vieme, že všetky rady od nášho milujúceho Stvoriteľa, Jehovu, sú na naše dobro. (2. Tim. 3:16, 17)

ROZVÍJAJME SI ŠTEDROSŤ

19., 20. Prečo chceš prejavovať štedrosť?

19 V dnešnej dobe nie jednoduché pamätať na štedrosť, pretože väčšina ľudí okolo nás uprednostňuje vlastné záujmy. Ježiš však povedal, že najväčšie prikázanie je milovať Jehovu celým svojím srdcom, dušou, mysľou a silou a druhé je milovať svojho blížneho ako seba. (Mar. 12:28–31) Ako sme si ukázali v tomto článku, lásku k Jehovovi môžeme dať najavo tak, že ho napodobňujeme. Jehova aj Ježiš sú štedrí a nabádajú nás, aby sme aj my prejavovali túto vlastnosť, pretože potom budeme šťastní. Keď sme štedrí voči Jehovovi i blížnym, vedie to k mnohým dobrým výsledkom. Jednak tým prinášame česť nášmu Bohu a jednak z toho máme úžitok my i naši blížni.

20 Určite sa snažíš rozdávať v prospech druhých, najmä spolukresťanov. (Gal. 6:10) Rob to aj naďalej a druhí si ťa budú vážiť, budú ťa milovať a ty budeš šťastný. V Prísloviach 11:25 čítame: „Štedrá duša stučnie a kto ochotne zvlažuje iných, bude aj sám ochotne zvlažovaný.“ V našom kresťanskom živote a službe máme mnoho príležitostí prejaviť štedrosť a nesebecky dávať. V nasledujúcom článku si rozoberieme niekoľko z nich.

^ 13. ods. Meno bolo zmenené.