Každý deň spolupracuj s Jehovom

Každý deň spolupracuj s Jehovom

„Sme Božími spolupracovníkmi.“ ​(1. KOR. 3:9)

PIESNE: 44, 28

1. Ako môžeme spolupracovať s Jehovom?

STVORITEĽ pôvodne zamýšľal, že dokonalí ľudia s ním budú spolupracovať a podieľať sa na uskutočňovaní jeho predsavzatia. Hoci dnes sú ľudia nedokonalí, verní Boží služobníci môžu spolupracovať s Jehovom každý deň. „Božími spolupracovníkmi“ sme napríklad vtedy, keď zvestujeme posolstvo o Kráľovstve a vedieme biblické štúdiá. (1. Kor. 3:5–9) Len sa zamysli, aká je to pre nás veľká česť! Stvoriteľ vesmíru nás považuje za hodných toho, aby sme s ním spolupracovali na tom najdôležitejšom diele v dejinách. Zvestovanie dobrého posolstva a vedenie biblických štúdií však nie je jediný spôsob, akým spolupracujeme s Jehovom. V tomto článku pouvažujeme aj nad ďalšími spôsobmi, akými to môžeme robiť. Ukážeme si, že s Jehovom spolupracujeme aj vtedy, keď pomáhame členom rodiny a spolukresťanom, keď sme pohostinní, keď sa dávame k dispozícii a keď sa viac zapájame do služby. (Kol. 3:23)

2. Prečo by sme sa nemali porovnávať s druhými?

2 Pri štúdiu tohto článku sa neporovnávaj s druhými. Nezabúdaj, že vek, zdravotný stav, okolnosti a schopnosti každého z nás sú odlišné. Pavol napísal: „Nech [každý] dokáže, aké je jeho vlastné dielo, a potom bude mať príčinu jasať nad sebou, a nie v porovnaní s niekým iným.“ ​(Gal. 6:4)

POMÁHAJ ČLENOM RODINY A SPOLUKRESŤANOM

3. Prečo sa dá povedať, že keď sa staráme o rodinu, spolupracujeme s Jehovom?

3 Jehova si praje, aby sa jeho služobníci starali o svoju rodinu. Preto napríklad pracujú, aby sa o svojich milovaných postarali v hmotnom ohľade. V mnohých domácnostiach zostáva manželka doma, aby sa postarala o deti. A niektorí sa starajú o svojich zostarnutých rodičov. To všetko sú nevyhnutné činnosti. V Božom Slove čítame: „Ak sa niekto nestará o tých, ktorí sú jeho vlastní a zvlášť o tých, ktorí sú členmi jeho domácnosti, istotne zaprel vieru a je horší ako človek bez viery.“ ​(1. Tim. 5:8) Ak si v podobnej situácii, asi nemôžeš venovať službe Jehovovi toľko času, koľko by si chcel. Ale netráp sa tým! Keď sa staráš o svoju rodinu, Jehova si to veľmi cení. (1. Kor. 10:31)

4. Ako môžu rodičia klásť záujmy Kráľovstva pred svoje vlastné a k čomu to vedie?

4 Rodičia spolupracujú s Jehovom tak, že pomáhajú svojim deťom dávať si duchovné ciele. Vďaka tomu sa už mnohí mladí rozhodli slúžiť Jehovovi celým časom. Niektorí sa odsťahovali ďaleko od domova a teraz slúžia ako misionári, ďalší priekopníčia tam, kde je potrebných viac zvestovateľov, alebo slúžia v Bételi. Preto rodičia už nemôžu byť s nimi tak často, ako by chceli. Ale obetaví rodičia povzbudzujú svoje deti, aby v tejto službe vytrvávali. Prečo? Pretože sú veľmi radi, že ich deti dávajú záujmy Kráľovstva na prvé miesto v živote. (3. Jána 4) Možno sa mnohí z nich cítia ako Anna, ktorá „požičala“ svojho syna Samuela Jehovovi. (1. Sam. 1:28) Spolupracujú tak s Jehovom a právom to považujú za veľkú česť. Vedia, že ich deti sa nemohli rozhodnúť lepšie.

5. Ako môžeš pomôcť bratom a sestrám? (Pozri obrázok v úvode článku.)

5 Ty možno nezažívaš v rodine takú náročnú situáciu. Ale mohol by si pomôcť spolukresťanom, ktorí sa o niekoho starajú alebo sú sami chorí, zostarnutí či potrebujú starostlivosť v inom ohľade? Zamysli sa, kto vo vašom zbore potrebuje pomoc. Možno by si mohol na chvíľu zastúpiť nejakú sestru, ktorá sa stará o svojho zostarnutého rodiča, aby sa mohla venovať aj iným veciam. Alebo by si mohol niekoho vziať na zhromaždenie alebo ho navštíviť v nemocnici, prípadne mu nakúpiť alebo zaňho niečo vybaviť. Keď to robíš, spolupracuješ s Jehovom, ktorý prostredníctvom teba môže odpovedať na modlitby bratov a sestier. (Prečítajte 1. Korinťanom 10:24.)

BUĎ POHOSTINNÝ

6. Čo znamená byť pohostinný?

6 Boží spolupracovníci sú známi svojou pohostinnosťou. Slovo, ktoré sa v Kresťanských gréckych Písmach prekladá ako „pohostinnosť“, doslova znamená „láskavosť k cudzincom“. (Hebr. 13:2) V Božom Slove nachádzame viacero správ, z ktorých sa učíme prejavovať takúto lásku. (1. Mojž. 18:1–5) Preto je dobré, keď využívame príležitosti, aby sme druhým pravidelne pomáhali, či už sú to naši „príbuzní vo viere“, alebo nie. (Gal. 6:10)

7. Akú odmenu zažiješ, keď prejavíš pohostinnosť služobníkom celým časom?

7 S Jehovom spolupracuješ aj tak, že prejavuješ pohostinnosť služobníkom celým časom. (Prečítajte 3. Jána 5, 8.) Sú to vynikajúce príležitosti na vzájomné povzbudenie. (Rim. 1:11, 12) Všimni si, čo zažil Olaf. Spomína si, že keď do ich zboru pred niekoľkými desaťročiami pricestoval slobodný krajský dozorca, nikto ho nemohol ubytovať. Preto sa mladý Olaf opýtal rodičov, ktorí neboli svedkami, či by brat mohol bývať u nich doma. Rodičia nemali námietky, ale upozornili ho, že bude musieť spať na gauči. Olaf s tým súhlasil a nikdy to neoľutoval. Hovorí: „Bol to úžasný týždeň! S krajským dozorcom som každý deň vstával skoro ráno a pri raňajkách sme sa rozprávali o mnohých zaujímavých témach. Brat ma tak povzbudil, že som aj ja zatúžil po službe celým časom.“ Olaf už 40 rokov slúži ako misionár a za ten čas pôsobil vo viacerých krajinách.

8. Prečo by sme mali byť k druhým láskaví, aj keď sa zdá, že si to necenia? Uveď príklad.

8 „Láskavosť k cudzincom“ môžeme prejaviť rôznymi spôsobmi, aj keď si to spočiatku necenia. Ako príklad si uveďme to, čo zažila Yesica, ktorá pochádza z Ekvádora, ale presťahovala sa do Španielska, kde s ňou jedna sestra začala študovať. Raz sa na biblickom štúdiu veľmi rozplakala. Sestra sa jej opýtala, čo sa deje. Yesica jej vyrozprávala, že ešte predtým, ako emigrovala, bola veľmi chudobná a jedného dňa nemala pre dcérku žiadne jedlo. Dala jej iba vodu a potom ju kolísala, aby zaspala, a pritom prosila Boha o pomoc. Krátko nato k nej prišli dve Jehovove svedkyne. Yesica sa však na ne rozhnevala a roztrhala časopis, ktorý jej dali. „Týmto mám nakŕmiť svoju dcérku?!“ osopila sa na ne. Sestry sa ju snažili utešiť, ale márne. Neskôr jej nechali pri dverách košík s jedlom. Yesica bola ich láskavosťou dojatá. Na štúdiu si uvedomila, že to bola odpoveď na jej modlitbu, a prišlo jej ľúto, že tomu nevenovala pozornosť. Ale teraz bola pevne rozhodnutá slúžiť Jehovovi. Z toho vidno, k akým dobrým výsledkom to viedlo, keď sestry prejavili tejto žene štedrosť. (Kaz. 11:1, 6)

DAJ SA K DISPOZÍCII

9., 10. a) Napríklad pri akých príležitostiach boli za čias izraelského národa potrební dobrovoľníci? b) Aké potrebné úlohy vykonávajú v zbore bratia, ktorí sú ochotní dať sa k dispozícii?

9 Za čias izraelského národa boli často potrební dobrovoľníci. (2. Mojž. 36:2; 1. Par. 29:5; Neh. 11:2) Rovnako je to aj dnes. Máme množstvo príležitostí, pri ktorých môžeme využiť svoj čas, prostriedky a schopnosti na pomoc našim bratom a sestrám. Keď sa dávame k dispozícii, prináša nám to radosť a Jehova nás za to požehná.

10 Bratia nachádzajú v Božom Slove povzbudenie, aby sa usilovali o výsady v zbore. (1. Tim. 3:1, 8, 9; 1. Petra 5:2, 3) Tí, ktorí sa takto dávajú k dispozícii, chcú druhým pomáhať v praktickom i v duchovnom ohľade. (Sk. 6:1–4) Požiadali ťa starší, aby si slúžil ako usporiadateľ alebo aby si pomáhal s literatúrou, obvodmi, údržbou sály Kráľovstva a podobne? Bratia, ktorí vykonávajú takéto úlohy, môžu potvrdiť, že služba druhým je zdrojom veľkej radosti.

Pri práci na projektoch našej organizácie máš mnoho príležitostí nájsť si nových priateľov (Pozri 11. odsek.)

11. Ako istú sestru obohacuje práca na stavebných projektoch našej organizácie?

11 Mnohí bratia a sestry, ktorí sa zapojili do stavebných projektov našej organizácie, si rozšírili okruh priateľov. Ako príklad si uveďme Margie, ktorá pracuje na výstavbe sál Kráľovstva už 18 rokov. Za ten čas si vzala pod svoje krídla niekoľko mladých sestier a poskytla im cenné školenie. Hovorí, že tieto projekty sú vynikajúcou príležitosťou na vzájomné duchovné povzbudenie. (Rim. 1:12) Priateľstvá, ktoré si na týchto stavbách vytvorila, jej veľmi pomáhali, keď v živote prechádzala ťažším obdobím. Zapojil si sa už do nejakého stavebného projektu našej organizácie? Môžeš to urobiť, aj keď v tejto oblasti nemáš žiadne skúsenosti.

12. Ako môžeš pomôcť bratom a sestrám, ktorých postihla prírodná katastrofa?

12 S Jehovom spolupracujeme aj tak, že pomáhame bratom a sestrám, ktorých postihla prírodná katastrofa. Môžeme to robiť napríklad prostredníctvom dobrovoľných darov. (Ján 13:34, 35; Sk. 11:27–30) Alebo môžeme pomôcť s čistením či s opravami. Všimnime si, čo zažila Gabriela z Poľska. Jej dom bol počas povodne takmer úplne zničený. Veľmi sa potešila, keď jej prišli na pomoc bratia z okolitých zborov. Vyjadrila sa: „Netrápim sa tým, o čo som prišla, veď sú to iba veci. Skôr sa zameriavam na to, čo všetko som získala. Po tomto zážitku si ešte lepšie uvedomujem, že patriť do kresťanského zboru je obrovská česť. Zbor je pre mňa zdrojom radosti a šťastia.“ Rovnako to cítia mnohí ďalší, ktorým bratia podali pomocnú ruku po prírodnej katastrofe. A tí, ktorí takto pomáhajú svojim bratom, spolupracujú s Jehovom a nachádzajú v tom hlboké uspokojenie. (Prečítajte Skutky 20:35; 2. Korinťanom 9:6, 7.)

13. Aký úžitok nám to prináša, keď pomáhame druhým? Uveď príklad.

13 Stephanie a ďalší bratia a sestry zažili veľkú radosť, keď mohli spolupracovať s Jehovom pri pomoci utečencom, ktorí sa presťahovali z oblastí postihnutých vojnou do Spojených štátov. Napríklad im našli ubytovanie a pomohli im so zariadením. Stephanie hovorí: „Veľmi na nás zapôsobilo, keď sme videli, akí sú vďační za to, čo pre nich robíme, a ako sa z toho tešia. Vnímajú to tak, že my sme pomohli im, ale v skutočnosti oni pomohli nám omnoho viac. Keď sme videli ich lásku, jednotu, vieru a dôveru, že Jehova sa o nich postará, veľmi to posilnilo náš vzťah k nemu. Vďaka tejto skúsenosti si ešte viac ceníme všetko, čo dostávame od Božej organizácie.“

MOHOL BY SI SLÚŽIŤ VIAC?

14., 15. a) Aký postoj prejavil prorok Izaiáš? b) Ako niektorí bratia a sestry zareagovali podobne ako Izaiáš?

14 Chcel by si spolupracovať s Jehovom ešte viac? Bol by si ochotný presťahovať sa na miesto, kde je potrebných viac dobrovoľníkov? Samozrejme, ak chceme slúžiť Jehovovi, nemusíme sa presťahovať ďaleko od domova. Ale niektorým bratom a sestrám to okolnosti dovoľujú. Prejavujú podobný postoj ako prorok Izaiáš. Keď sa Jehova opýtal: „Koho pošlem a kto nám pôjde?“, odpovedal: „Tu som! Pošli ma.“ ​(Iz. 6:8) Rád by si slúžil viac? Umožňuje ti tvoja situácia, aby si zareagoval ako Izaiáš? Ak áno, zamysli sa nad nasledujúcimi návrhmi.

15 V súvislosti so zvestovateľskou činnosťou Ježiš povedal: „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto proste Pána žatvy, aby vyslal robotníkov do svojej žatvy.“ ​(Mat. 9:37, 38) Mohol by si slúžiť tam, kde je to viac potrebné, možno ako priekopník? Alebo čo keby si v tom pomohol niekomu inému? Mnohí bratia a sestry hovoria, že najlepší spôsob, ako prejaviť lásku k Bohu a k blížnemu, je priekopníčiť v oblastiach, kde je potrebných viac zvestovateľov. Existujú ešte ďalšie možnosti, ako sa môžeš dať k dispozícii? Ak sa rozhodneš slúžiť viac, prinesie ti to veľkú radosť.

16., 17. Aké príležitosti sa ti ponúkajú, ak chceš slúžiť viac?

16 Bol by si ochotný slúžiť v Bételi alebo pracovať na stavebných projektoch našej organizácie, či už ako dočasný dobrovoľník, alebo ako externý spolupracovník? Neustále sú potrební dobrovoľníci ochotní slúžiť Jehovovi kdekoľvek a vykonávať akúkoľvek prácu. Možno bude potrebné, aby robili niečo, na čo nemajú kvalifikáciu alebo v čom nemajú prax. Ale Jehova si cení obetavosť svojich služobníkov, ktorí sa dávajú k dispozícii a ochotne slúžia kdekoľvek je to potrebné. (Žalm 110:3)

17 Rád by si absolvoval školenie, vďaka ktorému by si mohol lepšie slúžiť Jehovovi? Ak áno, možno by si si mohol podať prihlášku do školy pre zvestovateľov Kráľovstva. Poskytuje vynikajúce školenie duchovne zmýšľajúcim bratom a sestrám v službe celým časom, aby ich Jehovova organizácia mohla ešte viac použiť pri podpore záujmov Kráľovstva. Po skončení tejto školy by mali byť ochotní slúžiť, kdekoľvek budú pridelení. Chcel by si využiť túto príležitosť, ako sa dať viac k dispozícii? (1. Kor. 9:23)

18. Čo ti to prinesie, keď budeš každý deň spolupracovať s Jehovom?

18 Každý deň túžime napodobňovať Jehovu. Preto druhých milujeme, sme k nim štedrí, láskaví a úprimne sa o nich zaujímame. Vďaka tomu zažívame radosť, pokoj a šťastie. (Gal. 5:22, 23) Bez ohľadu na situáciu, v akej sa nachádzaš, aj ty môžeš pociťovať radosť, keď napodobňuješ nášho štedrého Boha, Jehovu, a si jeho milovaným spolupracovníkom. (Prísl. 3:9, 10)