17. ŠTUDIJNÝ ČLÁNOK

S Jehovovou pomocou odolávaj zlým duchom

S Jehovovou pomocou odolávaj zlým duchom

„[Zápasíme]... so zlými duchovnými silami v nebeských miestach.“ ​(EF. 6:12)

PIESEŇ Č. 33 Nebojte sa ich!

ČO SA DOZVIEME *

1. Ako nám podľa Efezanom 6:10–13 Jehova dáva najavo, že sa o nás zaujíma?

JEHOVA nám dáva mnohými spôsobmi najavo, že sa o nás zaujíma. Mimoriadne vďační sme mu za to, že nám pomáha brániť sa pred útokmi našich nepriateľov. Naši hlavní nepriatelia sú Satan a démoni. Jehova nás pred nimi varuje a poskytuje nám všetko potrebné, aby sme im mohli odolávať. (Ef. 6:10–13) Keď prijmeme pomoc od Jehovu a úplne sa naňho spoľahneme, môžeme proti nim obstáť. Môžeme mať rovnakú dôveru ako apoštol Pavol, ktorý napísal: „Ak je Boh za nás, kto bude proti nám?“ ​(Rim. 8:31)

2. O čom budeme hovoriť v tomto článku?

2 Sme praví kresťania, a preto nesústreďujeme prílišnú pozornosť na Satana a démonov. Zameriavame sa hlavne na to, aby sme sa učili o Jehovovi a slúžili mu. (Žalm 25:5) Na druhej strane je potrebné, aby sme vedeli, aké nástrahy Satan používa. Prečo? Lebo sa ním nechceme dať oklamať. (2. Kor. 2:11) V tomto článku sa zameriame na hlavné spôsoby, ktoré používajú Satan a démoni na to, aby nás oklamali. Povieme si aj to, ako im môžeme úspešne odolávať.

AKO ZLÍ DUCHOVIA KLAMÚ ĽUDÍ

3. – 4. a) Čo je špiritizmus? b) Do akej miery je rozšírená viera v špiritizmus?

3 Satan a démoni sa snažia oklamať ľudí najmä prostredníctvom špiritizmu. Tí, ktorí sa ním zaoberajú, tvrdia, že poznajú alebo robia veci, ktoré ľudia normálne nedokážu. Niektorí sa napríklad zaoberajú veštením alebo astrológiou a tvrdia, že dokážu predpovedať budúcnosť. Iní budia dojem, že hovoria s mŕtvymi. A ďalší sa venujú čarodejníctvu alebo mágii a snažia sa niekoho začarovať. *

4 Nakoľko je rozšírená viera v špiritizmus? Z prieskumu v 18 krajinách v Latinskej Amerike a Karibiku vyplýva, že asi tretina opýtaných verí v mágiu a čarodejníctvo a takmer rovnaké množstvo ľudí verí, že je možné komunikovať s duchmi. Z iného prieskumu v 18 krajinách v Afrike vyšlo najavo, že v priemere viac ako polovica opýtaných verí v čarodejníctvo. No na špiritizmus si musíme dávať pozor bez ohľadu na to, kde žijeme. Veď Satan sa snaží zvádzať „celú obývanú zem“. (Zjav. 12:9)

5. Ako sa Jehova pozerá na špiritizmus?

5 Jehova je Boh pravdy. (Žalm 31:5) Ako sa teda pozerá na špiritizmus? Nenávidí ho! Izraelitom povedal: „Nemá sa nájsť v tebe nikto, kto nechá prejsť ohňom svojho syna alebo svoju dcéru, nikto, kto používa veštenie, kto pestuje mágiu, ani nikto, kto hľadá znamenie, ani čarodejník, ani ten, kto spútava iných zaklínaním, ani nikto, kto sa radí so špiritistickým médiom alebo s tým, kto z povolania predpovedá udalosti, ani nikto, kto sa vypytuje mŕtvych. Lebo každý, kto robí tieto veci, je niečím odporným Jehovovi.“ ​(5. Mojž. 18:10–12) Kresťania nemusia dodržiavať Zákon, ktorý dal Jehova Izraelitom. Vieme však, že Boží názor na špiritizmus sa nezmenil. (Mal. 3:6)

6. a) Na čo Satan používa špiritizmus? b) Čo sa dozvedáme v Kazateľovi 9:5 o tom, v akom stave sú mŕtvi?

6 Jehova nás varuje pred špiritizmom, lebo vie, že Satan ho používa, aby ubližoval ľuďom. Satan prostredníctvom špiritizmu rozširuje klamstvá, napríklad že mŕtvi žijú v nejakej inej ríši. (Prečítajte Kazateľa 9:5.) Používa ho aj na to, aby udržiaval ľudí v strachu a odvracal ich od Jehovu. Chce, aby sa ľudia zaoberali špiritizmom a dôverovali zlým duchovným silám, a nie Jehovovi.

AKO MÔŽEME ODOLÁVAŤ ZLÝM DUCHOM

7. Čo nám Jehova hovorí?

7 Ako sme už uviedli, Jehova nám hovorí všetko, čo potrebujeme, aby sme sa nedali oklamať Satanom a démonmi. Pouvažujme teraz o niektorých konkrétnych krokoch, ktoré by sme mali podniknúť v boji proti nim.

8. a) Akým hlavným spôsobom odolávame zlým duchom? b) Ako Žalm 146:4 odhaľuje Satanovo klamstvo o stave mŕtvych?

8 Čítaj si Božie Slovo a premýšľaj o ňom. To je hlavný spôsob, ako zavrhnúť klamstvá, ktoré propagujú zlí duchovia. Božie Slovo je ako ostrý meč a dokáže odhaliť Satanove klamstvá. (Ef. 6:17) Odhaľuje napríklad falošné učenie, že mŕtvi môžu komunikovať so živými. (Žalm 146:4) Okrem toho nám pripomína, že len Jehova dokáže spoľahlivo predpovedať budúcnosť. (Iz. 45:21; 46:10) Keď si pravidelne čítame Bibliu a premýšľame o tom, čo sme si prečítali, budeme vyzbrojení, aby sme zavrhli klamstvá, ktoré propagujú zlí duchovia, a nenávideli ich.

9. Aké sú niektoré špiritistické praktiky?

9 Odmietaj robiť čokoľvek, čo je spojené so špiritizmom. Keďže sme praví kresťania, nezaoberáme sa žiadnymi praktikami, ktoré súvisia so špiritizmom. Napríklad neobraciame sa na špiritistické médiá ani sa žiadnym spôsobom nesnažíme komunikovať s mŕtvymi. Ako bolo uvedené v predchádzajúcom článku, odmietame sa zúčastňovať na pohrebných zvykoch, ktoré sú založené na viere, že mŕtvi stále niekde žijú. A neobraciame sa na astrológov ani na veštcov, aby sme zistili, čo prinesie budúcnosť. (Iz. 8:19) Vieme, že všetky tieto praktiky sú veľmi nebezpečné a že by sme sa prostredníctvom nich mohli dostať do priameho kontaktu so Satanom a démonmi.

Napodobni raných kresťanov a zbav sa všetkého, čo súvisí s okultizmom. Vyhýbaj sa aj zábave, ktorá obsahuje prvky špiritizmu. (Pozri 10. – 12. odsek.)

10. – 11. a) Čo urobili niektorí ľudia v prvom storočí, keď spoznali pravdu? b) Prečo by sme podľa 1. Korinťanom 10:21 mali napodobniť raných kresťanov a ako to môžeme urobiť?

10 Zbav sa vecí súvisiacich so špiritizmom a s okultizmom. Niektorí obyvatelia Efezu v prvom storočí boli zapojení do špiritizmu. Keď spoznali pravdu, urobili rázny krok. „Mnohí, ktorí sa zapodievali magickým umením, poznášali svoje knihy a pred všetkými ich spálili.“ ​(Sk. 19:19) Títo ľudia sa pevne postavili proti zlým duchom. Ich knihy o mágii stáli veľa peňazí. Napriek tomu ich nespeňažili ani ich nikomu nedali, ale rozhodli sa ich zničiť. Viac im záležalo na Jehovovej priazni než na finančnom zisku.

11 Ako môžeme napodobniť kresťanov z Efezu? Je múdre zbaviť sa všetkého, čo je nejako spojené s okultizmom. Môžu to byť amulety, talizmany alebo iné veci, ktoré nosia alebo vlastnia ľudia v snahe chrániť sa pred zlými duchmi. (1. Kor. 10:21.)

12. Aké otázky týkajúce sa zábavy by sme si mali položiť?

12 Poctivo sa zamysli nad svojou zábavou. Polož si otázky: Čítam knihy, časopisy alebo články na internete, ktoré sa zaoberajú okultizmom? A čo hudba, ktorú počúvam, filmy a televízne programy, ktoré sledujem alebo počítačové hry, ktoré hrám? Súvisí niečo z mojej zábavy so špiritizmom? Objavujú sa v nej napríklad upíri, zombie alebo iné nadprirodzené javy? Vykresľuje mágiu, kúzla alebo kliatby ako niečo neškodné? Samozrejme, to neznamená, že každá rozprávka alebo zábava, ktorá obsahuje prvky fantázie, je nutne spojená so špiritizmom. Keď sa zamýšľaš nad svojou zábavou, rozhodni sa vyberať si takú, pri ktorej sa zďaleka vyhneš všetkému, čo Jehova nenávidí. Chceme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme si zachovali pred Bohom čisté svedomie. (Sk. 24:16) *

13. Čo by sme nemali robiť?

13 Nerozprávaj príbehy o démonoch. V tomto ohľade sa chceme riadiť príkladom Ježiša. (1. Petra 2:21) Pred príchodom na zem žil v nebi, takže vedel veľa o Satanovi a démonoch. Nerozprával však príbehy o tom, čo robili títo zlí duchovia. Chcel vydávať svedectvo o Jehovovi, nie robiť reklamu Satanovi. Môžeme ho napodobňovať tak, že nebudeme šíriť príbehy o démonoch. Svojou rečou chceme dať najavo, že naše „srdce sa rozochvelo dobrou vecou“, čiže pravdou. (Žalm 45:1)

Nemáme dôvod báť sa zlých duchov, lebo Jehova, Ježiš a anjeli sú oveľa silnejší (Pozri 14. – 15. odsek.) *

14. – 15. a) Prečo by sme sa nemali báť zlých duchov? b) Aké máme dôkazy, že Jehova chráni svoj ľud?

14 Nemaj panický strach zo zlých duchov. V dnešnom svete sa nám môžu stať rôzne zlé veci. Môže sa nám prihodiť nehoda, môžeme neočakávane ochorieť alebo dokonca zomrieť. Nemali by sme si však myslieť, že sú za to zodpovedné neviditeľné bytosti. Biblia vysvetľuje, že každého postihuje „čas a nepredvídaná udalosť“. (Kaz. 9:11) Čo sa týka démonov, Jehova ukázal, že je oveľa mocnejší ako oni. Napríklad nedovolil Satanovi, aby usmrtil Jóba. (Jób 2:6) V Mojžišových dňoch dokázal, že je mocnejší ako egyptskí kňazi pestujúci mágiu. (2. Mojž. 8:18; 9:11) Neskôr dal oslávenému Ježišovi moc nad Satanom a démonmi, aby ich zhodil na zem. A zakrátko budú uvrhnutí do priepasti, kde už nebudú môcť nikomu škodiť. (Zjav. 12:9; 20:2, 3)

15 Máme množstvo dôkazov, že Jehova chráni svoj ľud. Napríklad zvestujeme dobrú správu a vyučujeme pravdu vo všetkých častiach sveta. (Mat. 28:19, 20) Pri tejto činnosti odhaľujeme zlo, ktoré napáchal Satan. Keby mohol, určite by zastavil všetku našu činnosť, ale nemôže. Preto sa nemusíme báť zlých duchov. Vieme, že „Jehovove oči chodia sem a tam po celej zemi, aby ukázal svoju silu v prospech tých, ktorých srdce je celé voči nemu“. (2. Par. 16:9) Keď sme verní Jehovovi, démoni nám nemôžu trvale uškodiť.

JEHOVA ODMEŇUJE TÝCH, KTORÍ PRIJMÚ JEHO POMOC

16. – 17. Uveď príklad, ako sa niekto odvážne postavil proti zlým duchom.

16 Odolávať zlým duchom si od nás vyžaduje odvahu, najmä keď sme pod tlakom priateľov a príbuzných, ktorí to s nami myslia dobre. Ale Jehova odmeňuje tých, ktorí majú takú odvahu. Uveďme si príklad sestry, ktorá sa volá Erica a žije v Ghane. Keď začala študovať Bibliu, mala 21 rokov. Jej otec bol fetišistický kňaz a rodina od nej očakávala, že sa zúčastní na určitom špiritistickom zvyku. Tento zvyk zahŕňal jedenie mäsa obetovaného bohom, ktorých uctieval jej otec. Keď odmietla, členovia rodiny to považovali za urážku bohov. Boli presvedčení, že tí ich za to potrestajú fyzickými a duševnými chorobami.

17 Rodina sa snažila Ericu prinútiť, aby dodržala tento zvyk. Ona to však odmietla, aj keď preto musela odísť z domu. Viacerí spolukresťania jej ponúkli, že môže bývať u nich. Jehova ju odmenil tak, že získala novú rodinu – spoluveriacich, ktorí sa jej stali bratmi a sestrami. (Mar. 10:29, 30) Hoci príbuzní sa jej zriekli a dokonca jej spálili veci, zostala verná Jehovovi, dala sa pokrstiť a teraz je pravidelnou priekopníčkou. Nemá strach z démonov. A čo sa týka jej rodiny, hovorí: „Denne sa modlím, aby aj oni zažili, aké požehnanie a slobodu to prináša, keď človek spozná Jehovu, nášho láskavého Boha, a slúži mu.“

18. Ako nás Jehova odmení, keď mu budeme dôverovať?

18 Málokto z nás asi zažije takú veľkú skúšku viery ako Erica. Napriek tomu musí každý z nás odolávať zlým duchom a dôverovať Jehovovi. Keď to robíme, Jehova nás odmení a Satanovi sa nepodarí oklamať nás. Okrem toho nepodľahneme strachu z démonov a predovšetkým si posilníme vzťah k Jehovovi. Učeník Jakub napísal: „Podriaďte sa teda Bohu; ale vzoprite sa Diablovi, a utečie od vás. Priblížte sa k Bohu, a on sa priblíži k vám.“ ​(Jak. 4:7, 8)

PIESEŇ Č. 49 Jehova je naše útočište

^ 5. ods. Jehova nás miluje, a preto nás varuje pred zlými duchmi a ich škodlivým vplyvom. Ako sa snažia zlí duchovia oklamať ľudí? A čo môžeme robiť, aby sme sa im postavili na odpor? V tomto článku budeme hovoriť o tom, ako nám Jehova pomáha odolať ich vplyvu.

^ 3. ods. VYSVETLENIE VÝRAZOV: Slovo špiritizmus sa vzťahuje na náuky a praktiky spojené s démonmi. Zahŕňa aj presvedčenie, že duchovia mŕtvych prežívajú smrť tela a komunikujú so živými, a to najmä prostredníctvom nejakého človeka, čiže média. Patria k nemu aj také praktiky ako čarodejníctvo a veštenie. Slovo mágia, použité v tomto článku, sa vzťahuje na praktiky spojené s okultizmom, čiže s nadprirodzenými javmi. Môže to zahŕňať prekliatie, začarovanie alebo prelomenie kliatby. Medzi mágiu nepatria triky vykonávané rýchlymi pohybmi rúk, ktoré predvádzajú niektorí ľudia len pre zábavu.

^ 12. ods. Starší nemajú oprávnenie stanovovať pravidlá týkajúce sa zábavy. Každý kresťan by sa mal riadiť svojím biblicky školeným svedomím, keď si vyberá, čo bude čítať, na čo sa bude pozerať alebo akú hru bude hrať. Hlava rodiny urobí dobre, keď sa uistí, že rodina sa pri výbere zábavy riadi biblickými zásadami. (Pozri článok „Poznaj svojho nepriateľa“ w18.05 3:13)

^ 54. ods. OPIS OBRÁZKA: Ježiš ako náš mocný nebeský Kráľ vedie armádu anjelov. Nad nimi je Jehovov trón.