ŠŤASTIE

Láska

Láska

ĽUDIA TÚŽIA PO LÁSKE. Bez nej nie je možné mať šťastné manželstvo, rodinu ani pravé priateľstvo. Je teda zrejmé, že je pre šťastie a duševné zdravie nevyhnutná. No čo je vlastne láska?

Láska, o ktorej budeme teraz uvažovať, nie je romantická láska, ktorá má, samozrejme, tiež v živote svoje miesto. Zameriame sa na vznešenejšiu lásku, ktorá vedie človeka k tomu, aby sa úprimne zaujímal o druhých a dával ich záujmy pred svoje vlastné. Ide o lásku, ktorá je vedená biblickými zásadami, no nechýba v nej ani vrúcnosť a cit.

Jeden krásny opis takejto lásky môžeme čítať v Biblii: „Láska je zhovievavá a láskavá. Láska nie je žiarlivá, nevystatuje sa, nenadúva sa, nespráva sa neslušne, nevyhľadáva svoje vlastné záujmy, nenechá sa popudiť. Nevypočítava urážky. Neraduje sa z nespravodlivosti, ale sa raduje z pravdy. Všetko znáša... vo všetko dúfa, vo všetkom vytrváva. Láska nikdy nezlyháva.“ ​(1. Korinťanom 13:4–8)

Taká láska „nikdy nezlyháva“ v tom zmysle, že je trvalá. Dokonca môže byť stále silnejšia. A keďže sa vyznačuje trpezlivosťou, láskavosťou a ochotou odpúšťať, je „dokonalým putom jednoty“. (Kolosanom 3:14) Preto vzťahy, v ktorých je takáto láska, sú pevné a šťastné aj napriek nedokonalosti ľudí, ktorých spája. Vezmime si ako príklad vzťah medzi manželmi.

SPOJENÍ „DOKONALÝM PUTOM JEDNOTY“

Ježiš Kristus učil, aké zásady sú v manželstve dôležité. Povedal napríklad: „Človek opustí svojho otca a svoju matku a bude sa pridržiavať svojej manželky, a tí dvaja budú jedno telo... Teda čo Boh spriahol, nech žiaden človek nerozdeľuje.“ ​(Matúš 19:5, 6) Z toho vyplývajú najmenej dve dôležité zásady.

„TÍ DVAJA BUDÚ JEDNO TELO.“ Manželstvo je najbližší vzťah, aký môže existovať medzi ľuďmi. Láska chráni tento vzťah pred neverou, teda pred tým, že by sa manžel stal „jedným telom“ s niekým iným ako so svojou manželkou alebo manželka s niekým iným ako so svojím manželom. (1. Korinťanom 6:16; Hebrejom 13:4) Nevera ničí dôveru a môže zničiť aj manželstvo. Ak sú v rodine deti, môže to citovo veľmi poznačiť aj ich — často sa cítia nemilované a pociťujú neistotu alebo dokonca hnev.

„ČO BOH SPRIAHOL.“ Manželstvo je posvätný zväzok. Manželia, ktorí sa na manželstvo pozerajú takto, sa snažia svoj vzťah upevňovať. Keď vzniknú ťažkosti, nehľadajú spôsob, ako manželstvo ukončiť. Ich láska je silná a trvalá. Taká láska „všetko znáša“ a pomáha prekonávať problémy. A to prispieva k tomu, že v manželstve vládne pokoj a súlad.

Keď si manželia prejavujú obetavú lásku, má to dobrý vplyv aj na ich deti. Mladá žena, ktorá sa volá Jessica, povedala: „Moji rodičia sa naozaj milujú a vážia si jeden druhého. Keď vidím, akú úctu prejavuje mama otcovi, zvlášť pred nami deťmi, aj ja chcem byť taká ako ona.“

Láska je najvýraznejšia Božia vlastnosť. V Biblii sa dokonca píše, že „Boh je láska“. (1. Jána 4:8) Preto neprekvapuje, že Jehova je opísaný ako „šťastný Boh“. (1. Timotejovi 1:11) Keď sa budeme snažiť napodobňovať jeho vlastnosti a hlavne jeho lásku, aj my budeme šťastní. K tomu nás povzbudzuje aj Biblia v Efezanom 5:1, 2: „Staňte sa... napodobňovateľmi Boha ako milované deti a ďalej choďte v láske.“