Gå direkt till innehållet

Motsäger Bibeln sig själv?

Bibelns svar

 Nej, hela Bibeln är samstämmig. Vissa bibelverser kan tyckas motsäga varandra, men man kan ofta förstå dem rätt om man tillämpar en eller flera av följande metoder:

  1.   Se till sammanhanget. Vilken författare som helst kan verka motsäga sig själv om hans ord tas ur sammanhanget.

  2.   Tänk på skribentens perspektiv. Olika ögonvittnen kan beskriva samma händelse korrekt utan att använda samma ord eller ta med samma detaljer.

  3.   Ta med historiska fakta och lokala seder i beräkningen.

  4.   Ta reda på hur ett ord används både bildligt och bokstavligt.

  5.   Tänk på att en handling kan tillskrivas en person även om han själv inte utförde den. a

  6.   Använd en korrekt bibelöversättning.

  7.   Försök inte förena det Bibeln säger med felaktiga religiösa läror och dogmer.

 Följande exempel visar hur de här metoderna kan hjälpa en att reda ut sådant som kan tyckas vara motsägelser i Bibeln.

Metod 1: Sammanhang

  Om Gud vilade på den sjunde dagen, hur har han då fortsatt att arbeta? Sammanhanget i skapelseskildringen i Första Moseboken visar att påståendet att Gud ”började vila på den sjunde dagen från allt sitt verk som han hade gjort” syftar specifikt på arbetet med att skapa. (1 Moseboken 2:2–4) Jesus motsade därför inte det här när han sa om Gud: ”Min Fader arbetar ännu i denna stund.” (Johannes 5:17) Här syftade Jesus nämligen på annat arbete som Gud utför. Gud har till exempel inspirerat Bibeln och väglett och tagit hand om mänskligheten. (Psalm 20:6; 105:5; 2 Petrus 1:21)

Metod 2 och 3: Perspektiv och historia

  Var befann Jesus sig när han botade den blinde mannen? Enligt Lukasevangeliet gav Jesus ”en blind man” synen tillbaka när han ”kom i närheten av Jeriko”. I Matteus parallellskildring talas det om ”två blinda” män som Jesus botade när han ”gick ut ur Jeriko”. (Lukas 18:35–43; Matteus 20:29–34) De här två skildringarna, som skrevs ur olika perspektiv, kompletterar faktiskt varandra. Matteus är mer specifik när det gäller antalet män, medan Lukas fokuserar på den man Jesus talade till. När det gäller var Jesus befann sig har arkeologer kommit fram till att Jeriko faktiskt var två städer på den här tiden. Den nyare romerska staden låg en och en halv kilometer från den äldre judiska staden. Jesus kan ha varit på väg från den ena staden till den andra när han utförde det här underverket.

Metod 4: Bildliga och bokstavliga betydelser

  Kommer jorden att förintas? I bibelboken Predikaren sägs det att ”jorden står evigt kvar”. Vissa tycker att det motsäger det som Petrus skrev: ”Då skall ... himlakroppar upplösas av hetta och jorden ... inte mer finnas till.” (Predikaren 1:4; 2 Petrus 3:10; Svenska Folkbibeln) Men ordet ”jorden” används i Bibeln i både bokstavlig och bildlig bemärkelse. Det kan dels syfta på vår planet, dels på människorna som bor på den. (1 Moseboken 1:1; 11:1) När det i 2 Petrus 3:10 talas om att ”jorden” inte mer ska finnas till betyder det inte att själva planeten ska brinna upp i eld eller förintas, utan att ”de ogudaktiga människorna skall ... förintas”. (2 Petrus 3:7)

Metod 5: Initiativtagare

  Vem framförde officerens begäran till Jesus? I Matteus 8:5, 6 sägs det att en officer kom till Jesus och bönföll honom, men i Lukas 7:3 sägs det att officeren sände några av judarnas äldste för att framföra hans begäran. Det här kan verka som en motsägelse men kan förklaras med att officeren själv låg bakom begäran och skickade de äldste som sina representanter.

Metod 6: Korrekt bibelöversättning

  Syndar alla? Bibeln lär att alla människor ärver synd från den första människan Adam. (Romarna 5:12) En del bibelöversättningar verkar motsäga det när de återger 1 Johannes 3:6 så här: ”Den som förblir i honom [Kristus] syndar inte.” (Bibel 2000, Svenska Folkbibeln, Bo Giertz) I den grekiska grundtexten står verbet ”synda” i den här versen i presens, vilket på grekiska vanligtvis syftar på en fortlöpande handling. Det är skillnad på den nedärvda synd som vi inte kan undvika och att avsiktligt och vanemässigt strunta i Guds lagar. Andra översättningar har därför tydliggjort det här genom att använda mer korrekta uttryck som ”bedriver inte synd” och ”syndar inte vanemässigt”. (Nya världens översättning; Phillips)

Metod 7: Bibeln – inte dogmer

  Är Jesus jämlik eller underordnad Gud? Jesus sa vid ett tillfälle: ”Jag och Fadern är ett.” Det kan tyckas motsäga det han senare sa: ”Fadern är större än jag.” (Johannes 10:30; 14:28) För att kunna förstå de verserna måste vi undersöka vad Bibeln själv lär om Jehova och Jesus i stället för att försöka få det att gå ihop med treenighetsläran, som inte har sin grund i Bibeln. Bibeln visar att Jehova inte bara är Jesus far utan också hans Gud, alltså den som även Jesus tillber. (Matteus 4:10; Markus 15:34; Johannes 17:3; 20:17; 2 Korinthierna 1:3) Jesus är inte jämlik Gud.

 Sammanhanget kring Jesus uttalande ”jag och Fadern är ett” visar att han talade om att de var eniga när det gällde deras gemensamma avsikt. Jesus sa också: ”Fadern är i gemenskap med mig och jag är i gemenskap med Fadern.” (Johannes 10:38) Jesus var på liknande sätt enig med sina efterföljare. Han bad till Gud om dem: ”Jag [har] gett dem den härlighet som du har gett mig, för att de skall vara ett alldeles som vi är ett, jag i gemenskap med dem och du i gemenskap med mig.” (Johannes 17:22, 23)

a Exempelvis står det i Encyclopædia Britannica att Taj Mahal ”byggdes av stormogulen Sha Jahan”. Men den byggdes naturligtvis inte av honom personligen, för det sägs vidare i samma artikel att ”mer än 20 000 arbetare var sysselsatta” med projektet.