Gå direkt till innehållet

Global policy för användning av personuppgifter

Global policy för användning av personuppgifter

Vi samlar in, sparar och använder dina personuppgifter enbart för de syften som avsågs när de skickades in och enbart så länge det är nödvändigt för de syftena eller för andra berättigade syften som kan vara aktuella. Om du väljer att inte ange de personuppgifter som efterfrågas kanske det inte är möjligt för dig att komma åt vissa delar av webbplatsen eller relaterade appar som tillhandahålls av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. eller för oss att tillgodose ditt önskemål.

De uppgifter du anger i en begäran eller ansökan blir tillgängliga för dem som behandlar ditt önskemål och/eller för dem som arbetar med teknisk support och utför drift och underhåll av det tekniska systemet. Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till någon annan förutom om 1) det är nödvändigt för att tillhandahålla de tjänster som begärts av dig och du har informerats om detta, 2) vi anser det berättigat för att följa gällande lagar eller regler, 3) det är för att besvara en begäran från myndigheterna eller 4) det är för att upptäcka och förhindra bedrägerier av säkerhetsrelaterade eller tekniska skäl. Genom att använda den här webbplatsen eller relaterade appar samtycker du till att vi lämnar ut dina personuppgifter till tredjepartsaktörer i enbart nämnda syften. De personuppgifter du uppger kommer inte under några som helst omständigheter att säljas, lämnas ut i utbyte mot annat eller hyras ut .

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER PÅ WEBBPLATSEN

Det mesta av innehållet på den här webbplatsen är tillgängligt utan att man behöver registrera sig som en användare eller lämna ut någon information till oss. Men vissa funktioner är bara tillgängliga för registrerade användare, för användare som skickar in önskemål eller ansökningar eller för användare vars personuppgifter har överförts via jw.org av en av Jehovas vittnens församlingar. Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med ditt samtycke. Om du drar tillbaka ditt samtycke kan vi i vissa fall ha berättigad grund för att fortsätta hantera dina uppgifter, förutsatt att tillämpliga juridiska villkor uppfylls.

Personuppgifter som skickas in på den här webbplatsen används enbart i det syfte som angavs när du uppgav uppgifterna. Dessa syften kan innefatta följande:

Konton. Den e-postadress som du anger när du skapar ett konto på den här webbplatsen kan användas för att kontakta dig angående ditt konto. Om du till exempel glömmer ditt användarnamn eller lösenord och anger att du behöver hjälp med att logga in kommer hjälpen att ges genom ett meddelande som skickas till den e-postadress som du angett i din användarprofil.

Ansökningar. Om du når upp till Jehovas vittnens kvalifikationer när det gäller trosuppfattningar och principer kan du använda den här webbplatsen för att skapa ett eget konto och skicka in en ansökan, eller så kan din församling använda webbplatsen för att för din räkning skicka in din ansökan. På varje ansökan anges dess syfte, exempelvis att ansöka om utökad religiös tjänst eller att begära eller erbjuda logi i samband med sammankomster eller andra händelser. Dina personuppgifter på ansökan kan innehålla personlig information som skickas in av dig, av äldstebröder i din församling eller av din kretstillsyningsman. Uppgifterna på ansökan kommer bara att användas för att behandla och bedöma ansökan och för relaterade administrativa syften, däribland att skapa en profil för dig som en del av ansökningsprocessen. Dina uppgifter kan delas med andra avdelningskontor, Jehovas vittnens huvudkontor eller andra organisationer som Jehovas vittnen använder i olika länder om det är nödvändigt för att din ansökan ska behandlas. Ansökningar bedöms aldrig automatiskt utan alltid från fall till fall.

Gåvor. Om du ger en ekonomisk gåva online samlar vi in ditt namn och dina kontaktuppgifter. För att kunna ta emot gåvor via kredit- eller betalkort använder vi välkända betalningstjänster med säkerhet och personuppgiftsskydd av hög klass. Vi kan ta emot ekonomisk information, såsom kreditkorts-, betalkorts- eller bankkontonummer som behövs för att kunna ta emot din gåva, och sedan skicka nödvändig information till dem som handhar tjänsterna. Vi hanterar din gåva på ett säkert sätt genom att vidta åtgärder i överensstämmelse med Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Gåvomottagaren sparar gåvouppgifter så länge det är nödvändigt enligt gåvomottagarens berättigade intressen eller så länge det behövs enligt lag. Det inbegriper register över datumet för gåvan, summan som gavs och gåvometoden. Detta gör att vi når upp till räkenskapsnormerna och kan besvara frågor från dig som uppstår under den perioden. Vi kommer inte att kontakta dig för att begära ytterligare gåvor.

Beställa mer information eller en bibelkurs. Du kan också beställa mer information eller en gratis bibelkurs på vår webbplats. De personuppgifter du skickar in vid din beställning kommer bara att användas i samband med behandlingen av den. Dina uppgifter kan delas med andra avdelningskontor eller andra organisationer som Jehovas vittnen använder i olika länder om det är nödvändigt för att din beställning ska behandlas.

Andra syften. Du kan ange personuppgifter (såsom namn, postadress och telefonnummer) för andra syften än att ge en gåva, skicka in en ansökan eller skapa ett konto. Varje gång du inbjuds att lämna ut information om dig finns syftet tydligt angett. Vi kommer inte att använda dina uppgifter för något annat syfte än det som anges när du skriver in din information.

ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER I JW LIBRARY

Information om hur dina personuppgifter används i JW Library finns på sidan Hur JW Library använder din information.

Som det kommer fram på den sidan laddar appen JW Library ner data från webbplatsen jw.org. Webbplatsen har tillgång till din ip-adress vid sådana nedladdningar. Den information som webbplatsen samlar in används för att tillhandahålla appens tjänster, förbättra appens tjänster och upprätthålla appens säkerhet. Mer specifikt används den för: att användaren ska komma åt och kunna använda appen, att driva och optimera appen, att förhindra och upptäcka bedrägerier och skadlig mjukvara och att hantera säkerhetsincidenter.

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL ANDRA LÄNDER

Den religiösa organisationen verkar globalt genom flera olika sammanslutningar. Vissa servrar som webbplatsen och relaterade appar använder finns i USA. Vi kan överföra dina uppgifter till andra länder än där du bor, eventuellt till länder vars lagar kräver andra grader av dataskydd, dataskydd som inte alltid är likvärdiga det lands där du bor. När vi hanterar och överför dina personuppgifter vidtar vi åtgärder för att skydda dina uppgifter. Vi förväntar att alla organisationer som används av eller stöder Jehovas vittnens arbete ska följa våra policyer för personuppgiftsskydd och gällande lagar och föreskrifter för hantering av personuppgifter.

Genom att besöka denna webbplats och kommunicera elektroniskt med oss ger du ditt samtycke till dessa internationella överföringar. Vid många sådana överföringar använder vi även överenskommelser, som standardavtalsklausuler.

DINA RÄTTIGHETER

När vi hanterar personuppgifter gör vi rimliga ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta och aktuella för de syften som avsågs när de samlades in. Beroende på vilket land du bor i och lokala dataskyddslagar kan du ha följande rättigheter gällande personuppgifter du lämnat till oss:

  • Du kan begära att få information om vilka uppgifter vi samlat in om dig och hur de används i enlighet med tillämpliga lokala lagar.

  • Du kan begära att få åtkomst till, ta bort eller blockera personuppgifter eller korrigera dem om de är ofullständiga eller felaktiga.

  • Du kan, om du har berättigade skäl till det, motsätta dig hur dina personuppgifter hanteras och begära att vi inte ska fortsätta hantera dem.

Om det land du bor i har tillämpliga dataskyddslagar och du önskar få åtkomst till, korrigera eller ta bort dina personuppgifter, kan du hitta kontaktuppgifter i dokumentet Privacy and Cookies Policy—Data Protection Contacts.

Registeransvarige kommer, efter att din skriftliga begäran mottagits och du har försett oss med tillräckliga bevis för din identitet och tillräcklig information för att låta oss hitta dina personuppgifter, att objektivt överväga att gå med på din begäran genom att väga dina intressen av att få åtkomst till, korrigera eller ta bort dina personuppgifter mot organisationens berättigade intressen, till exempel om en sådan begäran skulle riskera organisationens rätt till religionsfrihet och religionsutövning. Vi kommer också att meddela eventuell tredje part om de nödvändiga ändringarna.

Observera att dina uppgifter inte kan tas bort om hanteringen av dem krävs enligt lag eller om de kan behövas av andra juridiska skäl. Den religiösa organisationen har till exempel ett intresse av att permanent inneha uppgifter om en persons status som ett Jehovas vittne. Att ta bort sådan information skulle på ett olämpligt sätt motverka organisationens trosuppfattningar och religionsutövning. Begäran om att ta bort personuppgifter är underställda tillämpliga juridiska krav på oss som gäller rapportering eller bibehållande av handlingar. Du kan också framföra klagomål till den lokala dataskyddsmyndigheten angående hur de uppgifter du lämnat ut på webbplatsen hanteras.