Gå direkt till innehållet

Användning av personuppgifter (Portugal)

Användning av personuppgifter (Portugal)

När någon blir en förkunnare godkänner personen att Jehovas vittnens världsvida religiösa organisation – däribland den lokala församlingen av Jehovas vittnen, det lokala avdelningskontoret och liknande organisationer som Jehovas vittnen använder – lagenligt använder personuppgifter i enlighet med sina berättigade religiösa intressen. Förkunnare lämnar frivilligt ut sina personuppgifter till sin församling enligt det som står i boken Organiserade för att göra Jehovas vilja så att de kan delta i religiös verksamhet i samband med sin tillbedjan och så att de kan få andlig hjälp. (1 Petrus 5:2)

Förkunnare kan lämna ut ytterligare personuppgifter till Jehovas vittnen när de tar del i annan religiös verksamhet. Personuppgifter kan innefatta namn, födelsedatum, kön, dopdatum, kontaktuppgifter, information gällande andlig hälsa, verksamhet i tjänsten på fältet eller vilka uppgifter man har inom Jehovas vittnen. Personuppgifterna innefattar information som avslöjar förkunnarens trosuppfattningar och eventuellt andra känsliga personuppgifter. Användning av personuppgifter kan innefatta att samla in, spela in, organisera, strukturera och spara sådana uppgifter samt annan liknande hantering av sådana uppgifter.

Dataskyddslag som gäller för det här landet:

Allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.

Under denna dataskyddslag ger förkunnare sitt samtycke till att deras personuppgifter används av Jehovas vittnen för religiösa ändamål, däribland följande:

  • att delta i möten i en lokal församling av Jehovas vittnen och annan frivillig verksamhet eller andra frivilliga projekt

  • att välja att delta i ett möte eller en sammankomst som spelas in och sänds som andlig undervisning för Jehovas vittnen världen över

  • att inneha eller utföra vilken som helst uppgift i en församling där förkunnarens namn och uppgift anslås på anslagstavlan i någon av Jehovas vittnens Rikets salar

  • att bokföra uppgifter på Registerkort för förkunnare

  • att äldstebröder som är Jehovas vittnen utför herdeverksamhet och omvårdnad (Apostlagärningarna 20:28; Jakob 5:14, 15)

  • att bokföra kontaktuppgifter som används i samband med en nödsituation.

Personuppgifter kommer att sparas under en obestämd tidsperiod så länge som skälen ovan, eller andra berättigade skäl, är tillämpliga. Om en förkunnare väljer att inte skriva under blanketten Informerat samtycke till användning av personuppgifter kanske Jehovas vittnen inte kan bedöma hans lämplighet när det gäller att utföra vissa uppgifter i församlingen eller delta i olika delar av församlingens verksamhet.

Personuppgifter kan, när det är nödvändigt eller lämpligt, skickas till vilken som helst av Jehovas vittnens organisationer. Förkunnare förstår att vissa av Jehovas vittnens organisationer kan finnas i länder vars lagar kräver andra grader av dataskydd – lagar som alltså inte alltid är likvärdiga med det lands varifrån uppgifterna skickas. Men förkunnare förstår att oavsett vem som mottar deras personuppgifter, vilket kan inbegripa organisationer vid Jehovas vittnens huvudkontor i USA, kommer deras uppgifter att användas i enlighet med Jehovas vittnens globala policy för personuppgiftsskydd.

Förkunnare har rätt att få åtkomst till, begära borttagande eller hanteringsbegränsning av eller korrigera vilken som helst felaktighet gällande sina personuppgifter som innehas av Jehovas vittnen. Förkunnare kan när som helst dra tillbaka sitt samtycke till särskild framtida användning av deras personuppgifter. Om en förkunnare drar tillbaka sitt samtycke till att hans eller hennes personuppgifter används kan Jehovas vittnen vara tvungna att spara viss information utan sådant samtycke på grund av berättigade religiösa skäl att upprätthålla och administrera information om medlemskap hos Jehovas vittnen eller av andra juridiska skäl som finns föreskrivna i dataskyddslagen. Förkunnare är medvetna om att de har rätt att framföra klagomål till den myndighet i landet de bor i som har tillsyn över att lagen efterlevs.

Jehovas vittnen använder flera olika procedurmässiga och tekniska skyddsåtgärder i enlighet med dataskyddslagen för att skydda personuppgifter. Förkunnare förstår att deras personuppgifter bara är tillgängliga för ett begränsat antal auktoriserade personer i syfte att fullgöra ovanstånde ändamål.

Frågor till aktuellt dataskyddsombud kan skickas via e-post till

DataProtectionOfficer.PT@jw.org.

Förkunnare förstår att kontaktinformation till och identiteten av den registeransvarige i landet de bor i, och där det är tillämpligt, av dess representant och dess dataskyddsombud, kan hittas i dokumentet Privacy and Cookies Policy—Data Protection Contacts på jw.org.

Det kan vara så att användningen av personuppgifter ändras emellanåt på grund av att vår religiösa verksamhet, lagen eller tekniken förändras. Om det blir nödvändigt att ändra sidan ”Användning av personuppgifter” kommer förändringarna att synas på den här sidan, så att förkunnare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Gå gärna till den här sidan med jämna mellanrum för att se om något ändrats.