Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Var Ordet ”Gud” eller ”en gud”?

Var Ordet ”Gud” eller ”en gud”?

 Var Ordet ”Gud” eller ”en gud”?

DET är en fråga som bibelöversättare måste överväga när de skall översätta första versen i Johannesevangeliet. I Nya världens översättning återges versen: ”I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var en gud.” (Johannes 1:1) En del andra översättningar återger den sista delen av versen så att den förmedlar tanken att Ordet var ”gudomlig”. (A New Translation of the Bible, James Moffatt; The New English Bible) Men många översättningar återger sista delen av Johannes 1:1 på följande sätt: ”Och Ordet var Gud.” (Kursiverat av oss; Bibel 2000; Svenska Folkbibeln)

Både den grekiska grammatiken och sammanhanget ger en tydlig indikation på att Nya världens översättning återger versen korrekt och att ”Ordet” inte är identisk med den ”Gud” som nämns tidigare i versen. Men det råder ändå delade meningar om hur den här versen skall förstås, eftersom den grekiska som användes under det första århundradet inte hade någon obestämd artikel (motsvarande svenskans ”en” eller ”ett”). Det är därför mycket intressant att undersöka en bibelöversättning på ett av de språk som talades under de första århundradena enligt den vanliga tideräkningen.

 Denna översättning skrevs på koptiska, närmare bestämt den sahidiska dialekten av koptiskan. Det koptiska språket talades i Egypten under de första århundradena v.t., och den sahidiska dialekten var en tidig litterär form av språket. I ett bibliskt uppslagsverk sägs det angående de äldsta koptiska bibelöversättningarna: ”Eftersom LXX [Septuaginta] och NT [Nya testamentet] översattes till koptiska under 200-talet v.t. är den koptiska översättningen grundad på grek. hss [grekiska handskrifter] som är betydligt äldre än de flesta handskrifter som finns tillgängliga i dag.” (The Anchor Bible Dictionary)

Texten på sahidisk koptiska är särskilt intressant av två skäl. För det första återspeglar den en bibelförståelse som fanns före 300-talet, då treenigheten blev en officiell lära. För det andra liknar den koptiska grammatiken engelskans (och svenskans) grammatik på en viktig punkt. De tidigaste översättningarna av Nya testamentet gjordes på syriska, latin och koptiska. Syriska och latin saknar obestämd artikel, precis som den tidens grekiska. Koptiskan, däremot, gör inte det. Thomas O. Lambdin, forskare i semitiska språk, säger: ”I koptiskan används både bestämd och obestämd artikel på ett sätt som påminner mycket om hur de används på engelska.” (Introduction to Sahidic Coptic)

Den koptiska översättningen ger därför en mycket intressant inblick i hur Johannes 1:1 uppfattades på den tiden. Vad finner vi då? Den sahidiska översättningen använder obestämd artikel tillsammans med ordet ”gud” i den sista delen av Johannes 1:1. Om vi återger den översättningen på svenska lyder den alltså: ”Och Ordet var en gud.” Det är tydligt att översättarna på den tiden förstod att det som står i Johannes 1:1 inte betyder att Jesus var den allsmäktige Guden. Ordet var en gud, inte Gud den Allsmäktige.

[Diagram/Bilder på sidan 24]

(För formaterad text, se publikationen)

JOHANNES 1:1. TEXT PÅ SAHIDISK KOPTISKA; P. CHESTER BEATTY-813; MED EN MELLANRADIG ÅTERGIVNING

I begynnelsen existerade Ordet

och Ordet existerade hos

Guden och en gud var

Ordet

[Bildkälla]

Återgivet med tillstånd av Chester Beatty Library