Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2015

Jehova leder vårt globala undervisningsarbete

Jehova leder vårt globala undervisningsarbete

”Jag, Jehova, är din Gud, den som lär dig att göra det som är till nytta för dig, den som leder dig på den väg du bör vandra.” (JES. 48:17)

1. Vilka svårigheter har de kristna i modern tid ställts inför?

BIBELFORSKARNA i slutet på 1800-talet och början på 1900-talet ställdes inför många svårigheter. * Precis som de första kristna predikade de ett impopulärt budskap. De var få till antalet, och i världens ögon var de enkla och obildade. Med tiden skulle de också få känna på Djävulens raseri. (Upp. 12:12) Dessutom skulle de predika under ”de sista dagarna”, i ”kritiska tider” som var ”svåra att komma till rätta med”. (2 Tim. 3:1)

2. Vad har Jehova gjort för att hjälpa oss i predikoarbetet?

2 Men Jehovas vilja var att hans folk skulle predika de goda nyheterna i en aldrig tidigare skådad omfattning i vår tid, och det finns inget som kan förhindra att hans vilja blir verklighet. Precis som han befriade de forntida israeliterna från Babylon, så har han befriat sina tjänare i modern tid från ”det stora Babylon”, världsväldet av falsk religion. (Upp. 18:1–4) Han har lärt oss det som är till vårt eget bästa, och  han har hjälpt oss att leva i fred med varandra och att undervisa andra om honom. (Läs Jesaja 48:16–18.) Men även om Jehova vägleder vårt arbete, innebär det inte att han alltid förutser och styr händelseutvecklingen i världen för att underlätta predikoarbetet. Vissa förhållanden har naturligtvis gjort det lättare för oss att sprida de goda nyheterna, men vi drabbas fortfarande av förföljelse och andra svårigheter. Så det är bara med Jehovas hjälp vi kan predika mitt i Satans värld. (Jes. 41:13; 1 Joh. 5:19)

3. Hur har ”den sanna kunskapen” blivit stor?

3 Profeten Daniel fick förutsäga att ”den sanna kunskapen” skulle bli stor i ändens tid. (Läs Daniel 12:4.) Jehova hjälpte bibelforskarna att förstå grundläggande bibliska sanningar som under lång tid varit dolda bakom kristenhetens falska läror. Och nu använder han sitt folk till att göra den sanna kunskapen känd över hela jorden. I dag kan vi se att Daniels profetia uppfylls. Närmare 8 miljoner har lärt känna sanningen i Bibeln, och de lär i sin tur ut den till andra. Vilka är några av de faktorer som gjort det här globala undervisningsarbetet möjligt?

BIBELÖVERSÄTTNING

4. I hur stor omfattning översattes Bibeln på 1800-talet?

4 Något som gör det lättare att sprida de goda nyheterna är att så många människor har tillgång till Bibeln. Men så har det inte alltid varit. Under hundratals år gjorde kristenhetens präster det svårt för människor att läsa Bibeln, och de tog till och med livet av en del som översatte den. Men under 1800-talet gjorde olika bibelsällskap hela Bibeln eller delar av den tillgänglig på omkring 400 språk. Så i slutet på det århundradet hade många en bibel, men de flesta förstod inte vad den lärde.

5. Vilket arbete har Jehovas vittnen lagt ner på bibelöversättning?

5 Bibelforskarna insåg att de var tvungna att berätta för andra om vad Bibeln lär, och det var precis vad de gjorde. Till att börja med använde och spred Jehovas folk olika översättningar av Bibeln, och sedan 1950 har de gett ut hela Nya världens översättning av Den heliga skrift eller delar av den på mer än 120 språk. År 2013 presenterades en reviderad utgåva av Nya världens översättning på engelska. Den har ett enkelt språk, och tack vare det är den också lättare att översätta till andra språk. En klar och tydlig bibelöversättning underlättar i sin tur vårt undervisningsarbete.

FREDLIGA FÖRHÅLLANDEN

6, 7. a) Hur har förhållandena varit i världen under de senaste hundra åren? b) Vilken nytta har Jehovas folk haft av relativt fredliga förhållanden?

6 Under de senaste 100 åren har det utkämpats många krig, däribland två världskrig, och det har lett till att miljontals människor har dött. Så hur kan man säga att predikoarbetet har underlättats av fredliga förhållanden? På en sammankomst 1942, mitt under andra världskriget, höll broder Nathan Knorr, som då hade ansvaret för den världsvida verksamheten, ett tal med temat ”Blir freden varaktig?” Med hjälp av Uppenbarelsebokens 17:e kapitel visade han att det krig som pågick inte skulle leda fram till Harmageddon, utan till en period av fred. (Upp. 17:3, 11)

 7 Andra världskrigets slut ledde naturligtvis inte till fullständig fred. Enligt en beräkning förekom 331 väpnade konflikter mellan 1946 och 2013, och miljontals människor dog. Men i många länder var det relativt lugnt under de här åren, och det var något som Jehovas folk kunde dra nytta av för att predika. Vad har resultatet blivit? År 1944 fanns det knappt 110 000 förkunnare världen över. I dag är vi omkring 8 miljoner! (Läs Jesaja 60:22.) Vi är verkligen tacksamma när vi kan predika de goda nyheterna under fredliga förhållanden.

BÄTTRE TRANSPORTMÖJLIGHETER

8, 9. Vad har gjort det lättare att resa, och hur hjälper det oss att sprida de goda nyheterna?

8 Något som också har underlättat predikoarbetet är att det blivit lättare att resa. År 1900, drygt 20 år efter att det första numret av Vakttornet på engelska hade tryckts, fanns det bara 8 000 registrerade bilar i USA, och det fanns bara några hundra kilometer väg som det gick att köra på. Jorden runt finns det nu mer än 1,5 miljarder bilar och fina vägar som sträcker sig hundratusentals mil, och det gör det möjligt för oss att nå ut till människor i avlägsna områden med de goda nyheterna. Men även om vi inte har bekväma transportmöjligheter och kanske måste gå långa sträckor gör vi det vi kan för att sprida vårt budskap. (Matt. 28:19, 20)

9 Vi har också använt andra transportmedel i vårt arbete. Med hjälp av lastbilar, fartyg och tåg kan biblisk litteratur nå mycket avlägsna områden på bara några veckor. Kretstillsyningsmän, medlemmar av avdelningskontorens kommittéer, missionärer och andra kan smidigt ta sig med flyg till sammankomster och andra platser för att ta hand om olika uppdrag. Också medlemmar av den styrande kretsen och andra representanter från huvudkontoret flyger till många länder för att uppmuntra och öva sina bröder och systrar. Allt detta bidrar till enheten bland Jehovas folk. (Ps. 133:1–3)

SPRÅK OCH ÖVERSÄTTNING

10. Varför kan man säga att engelska är ett världsspråk?

10 Under det första århundradet talade många i det romerska riket allmängrekiska, eller koiné. Men i dag skulle  nog många säga att engelska är det dominerande världsspråket. I boken English as a Global Language sägs det att omkring en fjärdedel av jordens befolkning kan tala eller förstå engelska. Globalt sett är engelska det vanligaste språket som lärs ut, och det används för internationell kommunikation inom affärsvärlden och politiken och i vetenskapliga och teknologiska sammanhang.

11. Hur har det engelska språket använts för att sprida sanningen?

11 Det faktum att engelska används av så många har gjort det lättare att göra sanningen känd. Under många år kom Vakttornet och annan biblisk litteratur alltid ut på engelska först. Engelska är det officiella språket vid vårt huvudkontor, och likaså är den undervisning som ges vid vårt utbildningscentrum i Patterson i staten New York i allmänhet på engelska.

12. Hur många språk översätts vår litteratur till, och vad har underlättat översättningsarbetet?

12 Vi har förmånen att predika de goda nyheterna för människor av alla nationer, och det är därför vi översätter vår litteratur till mer än 700 språk. Datorer och datorprogram, till exempel MEPS (Multilanguage Electronic Publishing System), har varit till stor hjälp i det här sammanhanget. Allt detta hjälper oss att sprida Bibelns budskap och bidrar till vår världsvida enhet. Men främst är vår enhet ett resultat av att vi alla talar sanningens rena språk. (Läs Sefanja 3:9.)

LAGAR OCH DOMSTOLSBESLUT

13, 14. Hur har Jehovas folk i modern tid haft nytta av lagar och domstolsbeslut?

13 I den förra artikeln såg vi att de första kristna hade nytta av de romerska lagarna, som gällde i hela romarriket. Jehovas folk i vår tid har också nytta av olika lagar och förordningar. I USA, där vi har vårt huvudkontor, garanterar grundlagen sådana rättigheter som religionsfrihet, yttrandefrihet och mötesfrihet, och det gör att våra bröder där fritt och öppet kan hålla möten och berätta om sin tro för andra. Men längre tillbaka var de tvungna att gå till domstol för att få vissa lagliga rättigheter  fastslagna. (Fil. 1:7) När man vidtog rättsliga åtgärder mot vittnena i USA gick de vidare till högre instanser, som upprepade gånger försvarade deras rätt att predika.

14 Även i andra länder har domstolar försvarat vår rätt att utöva vår religion och att predika. I en del länder har vi förlorat rättstvister, men då har vi överklagat till internationella domstolar. Fram till i juni 2014 har Europadomstolen dömt till vår fördel i 57 fall, och utslagen är bindande för alla länder i Europarådet. Så även om vi är ”föremål för hat från alla nationerna” har domstolar i många länder slagit fast vår rätt att fritt och öppet tillbe Jehova. (Matt. 24:9)

TEKNISKA FRAMSTEG

Vi sprider vår bibliska litteratur till människor över hela världen.

15. Vilka framsteg har gjorts när det gäller tryckning, och vad har det betytt för vårt arbete?

15 Nya och förbättrade tryckmetoder har också gett ökad fart åt predikoarbetet. Omkring år 1450 uppfann Johann Gutenberg en tryckmetod med lösa typer, en metod som sedan användes i flera hundra år. Men under de senaste 200 åren har det gjorts betydande framsteg när det gäller tryckning. Tryckpressar har blivit större, snabbare och mer avancerade. Det har blivit billigare att framställa både papper och böcker. Offsettryckning har ersatt äldre tryckmetoder, och det har gjort produktionsprocessen snabbare och förbättrat bildkvaliteten. Vad har det betytt för vårt arbete? Tänk på följande: Det första numret av Vakttornet (juli 1879) trycktes i 6 000 exemplar. Det innehöll inga bilder och trycktes bara på ett enda språk – engelska. Men i dag, 136 år senare, trycks varje nummer av Vakttornet i mer än 50 miljoner exemplar. Tidskriften är vackert illustrerad och ges ut på över 200 språk.

16. Vilka tekniska framsteg har hjälpt oss i vårt globala undervisningsarbete? (Se den inledande bilden.)

16 Många tekniska framsteg som gjorts under de senaste 200 åren har hjälpt Jehovas folk att sprida sanningen. Vi har redan nämnt tåg, bilar och flygplan. Men vi har också använt cyklar, skrivmaskiner, punktskrift, telegrafi, telefoner, kameror, inspelningsutrustning, radio, tv, film, datorer och internet. Allt detta har på olika sätt hjälpt oss att utföra vårt uppdrag att göra lärjungar. Profetian om att Jehovas folk skulle ”dia nationernas mjölk” har uppfyllts genom att vi utnyttjat de resurser som funnits tillgängliga, bland annat modern teknik, för att framställa biblar och biblisk litteratur på många språk. (Läs Jesaja 60:16.)

17. a) Vilken slutsats kan vi dra? b) Varför låter Jehova oss vara hans ”medarbetare”?

17 Det är tydligt att Jehova leder predikoarbetet. Han skulle naturligtvis kunna genomföra sina avsikter utan vår hjälp. Men Jehova låter oss ändå få vara hans ”medarbetare” och ger oss på så sätt möjlighet att visa att vi älskar honom och våra medmänniskor. (1 Kor. 3:9; Mark. 12:28–31) Vi vill därför utnyttja de möjligheter vi har att predika de goda nyheterna – det viktigaste arbetet som utförs på jorden. Ja, vi vill verkligen visa vår tacksamhet för att Jehova vägleder och välsignar vårt globala undervisningsarbete!

^ § 1 År 1931 antog bibelforskarna namnet Jehovas vittnen. (Jes. 43:10)