Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Februari 2014

Erkänn Kristus, härlighetens kung!

Erkänn Kristus, härlighetens kung!

”I din prakt – vinn seger.” (PS. 45:4)

1, 2. Varför är Psalm 45 intressant för oss?

EN PRAKTFULL KUNG drar ut för att försvara sanning och rättfärdighet. Han besegrar sina fiender, och efter sin slutliga seger gifter han sig med sin vackra brud. Kungen blir ihågkommen och lovprisad för all framtid. Det här är grundtemat i Psalm 45.

2 Men Psalm 45 är mycket mer än en spännande berättelse med ett lyckligt slut. De händelser som tas upp i psalmen berör oss. De påverkar både vårt liv nu och vår framtid. Därför ska vi undersöka den här psalmen närmare.

”MITT HJÄRTA SJUDER AV GODA ORD”

3, 4. a) Vad handlade psalmistens ”goda ord” om, och hur kan de påverka vårt hjärta? b) Hur lovsjunger vi en kung, och hur blir vår tunga som ett skrivstift?

3 (Läs Psalm 45:1.) Det som rör psalmistens hjärta och får det att ”sjuda” är goda nyheter om en kung. De goda orden fick psalmistens hjärta att bubbla över av entusiasm och hans tunga att bli som ”en skicklig avskrivares skrivstift”.

 4 Hur reagerar vi? De goda nyheterna om det messianska kungariket är något gott som rör vårt hjärta. Det här budskapet blev särskilt goda nyheter 1914. Sedan dess har budskapet inte gällt en framtida regering, utan en regering som redan är verksam i himlen. Det här är de ”goda nyheter om kungariket” som vi predikar ”på hela den bebodda jorden till ett vittnesbörd för alla nationerna”. (Matt. 24:14) ”Sjuder” vårt hjärta av det här budskapet? Är vi entusiastiska när vi förkunnar det? Precis som psalmisten lovsjunger vi en kung, Jesus Kristus. Vi förkunnar att han regerar i det messianska riket i himlen. Dessutom inbjuder vi alla, även världens ledare, att underordna sig hans styre. (Ps. 2:1, 2, 4–12) Vår tunga blir som ”en skicklig avskrivares skrivstift” när vi använder Guds skrivna ord så mycket som möjligt i förkunnartjänsten.

Vi förkunnar med glädje de goda nyheterna om vår kung, Jesus Kristus.

”BEHAG HAR UTGJUTITS ÖVER DINA LÄPPAR”

5. a) På vilket sätt var Jesus ”den skönaste bland människosönerna”? b) Hur kan vi följa Jesus exempel i tjänsten och tala på ett sätt som når människors hjärtan?

5 (Läs Psalm 45:2.) Bibeln säger inte så mycket om Jesus utseende. Men eftersom han var fullkomlig såg han säkert bra ut. Fast det som gjorde honom till ”den skönaste bland människosönerna” var hans trohet mot Jehova och hans obrytbara lojalitet. Dessutom hade han ett trevligt sätt när han predikade budskapet om Guds rike och använde ord som nådde människors hjärtan. (Luk. 4:22; Joh. 7:46) Försöker vi följa hans exempel när vi går i tjänsten? (Kol. 4:6)

6. Hur välsignade Jehova Jesus för evigt?

6 Jesus älskade Jehova av hela sitt hjärta, och därför välsignade Jehova honom under hans tjänst här på jorden och belönade honom efter hans offerdöd. Aposteln Paulus skrev så här om Jesus: ”När han till utseende och väsen befanns vara en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, ja, döden på en tortyrpåle. Just av den orsaken upphöjde Gud honom också till en högre ställning och gav honom i sin ynnest det namn som är över alla andra namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, alla deras som är i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor öppet erkänna att Jesus Kristus är Herre till ära för Gud, Fadern.” (Fil. 2:8–11) Jehova välsignade Jesus för evigt genom att uppväcka honom och ge honom odödligt liv. (Rom. 6:9)

KUNGEN UPPHÖJS MER ÄN SINA ”ÄMBETSBRÖDER”

7. På vilka sätt smorde Jehova Jesus mer än hans ämbetsbröder?

7 (Läs Psalm 45:6, 7.) Jehova smorde Jesus till kung i det messianska riket därför att Jesus verkligen älskade rättfärdighet och hatade allt som skulle kunna vanära hans Fars namn. Jesus smordes med ”jublets olja” mer än sina ”ämbetsbröder”, dvs. de andra kungarna i Juda som också var avkomlingar av David. På vilka sätt? För det första  var det Jehova själv som smorde Jesus. För det andra smorde Jehova honom till både kung och överstepräst. (Ps. 2:2; Hebr. 5:5, 6) För det tredje smordes Jesus inte med bokstavlig olja, utan med helig ande. Och för det fjärde är hans kungadöme inte jordiskt, utan himmelskt.

8. Hur kan man säga att Gud är Jesus tron, och varför kan vi vara säkra på att hans styre är rättfärdigt?

8 Jehova insatte sin son som kung i det messianska riket 1914. Hans ”kungamakts spira är en rättrådighetens spira”, och det garanterar att hans styre alltid kommer att vara rättfärdigt och rättvist. Han har rätt att vara kung, eftersom ”Gud är ... [hans] tron”, dvs. det är Jehova som har gjort honom till kung. Jesus tron kommer att bestå för evigt. Är du inte stolt över att få tjäna Jehova under en så mäktig kung?

KUNGEN BINDER SVÄRDET VID SIN SIDA

9, 10. a) När band Jesus svärdet vid sin sida, och hur använde han det? b) Hur kommer Jesus att använda sitt svärd i framtiden?

9 (Läs Psalm 45:3.) Jehova ger kungen befallningen att binda svärdet vid sin sida. I och med det får Jesus rätten att föra krig mot alla som inte erkänner Jehovas styre och att verkställa hans domar över dem. (Ps. 110:2) Eftersom Jesus är en krigare och kung som inte kan besegras kallas han ”du väldige”. Han band svärdet vid sin sida 1914, när han besegrade Satan och hans demoner och slungade ner dem till jordens närhet. (Upp. 12:7–9)

10 Det var bara början på kungens segerrika ritt. Han har ännu inte gjort ”sin seger fullständig”. (Upp. 6:2) Jehovas domar över alla delar av Satans jordiska ordning ska verkställas, och Satan och hans demoner måste oskadliggöras. Det stora Babylon, all falsk religion, står först på tur. Jehova kommer att använda de politiska härskarna för att tillintetgöra den här onda ”skökan”. (Upp. 17:16, 17) Sedan kommer Kristus att fullständigt utplåna Satans politiska system. Därefter ska Kristus, som också kallas ”avgrundens ängel”, göra sin seger fullständig genom att kasta Satan och hans demoner i avgrunden. (Upp. 9:1, 11; 20:1–3) Vi ska se hur de här spännande händelserna förutsägs i Psalm 45.

KUNGEN STRIDER FÖR SANNINGENS SAK

11. Hur strider Jesus för sanningens sak?

11 (Läs Psalm 45:4.) Kungen drar inte ut för att ockupera nya landområden och underkuva människor. Han drar ut i ett rättfärdigt krig med upphöjda mål. Han strider ”för sanningens och ödmjukhetens och rättfärdighetens sak”. Den största sanning som måste försvaras är att Jehova är den ende som har rätt att styra universum. Satan ifrågasatte det rättmätiga i Jehovas styre när han gjorde uppror mot honom. Sedan dess har denna grundläggande sanning ifrågasatts av både demoner och människor. Nu är tiden inne för Jehovas smorde kung att en gång för alla dra ut och försvara hans rätt att styra.

12. Hur är Jesus ett exempel på ödmjukhet?

12 Kungen drar också ut för ödmjukhetens sak. Som Guds enfödde son är han själv ett fantastiskt exempel på att ödmjukt och lojalt underordna sig sin Far. (Jes. 50:4, 5; Joh. 5:19) Alla kungens undersåtar måste  följa hans exempel och alltid ödmjukt underordna sig Jehova. Det är bara de som gör det som får leva i den nya värld som Gud har utlovat. (Sak. 14:16, 17)

13. Hur drar Kristus ut för rättfärdighetens sak?

13 Kristus drar också ut för rättfärdighetens sak. Den rättfärdighet som han försvarar är ”Guds rättfärdighet”, Guds normer för vad som är rätt och fel. (Rom. 3:21; 5 Mos. 32:4) Jesaja förutsade om Jesus Kristus: ”En kung skall regera med rättfärdighet.” (Jes. 32:1) Jesus styre kommer också att införa de nya himlar och den nya jord där ”rättfärdighet skall bo”. (2 Petr. 3:13) Alla som lever i den nya världen förväntas följa Jehovas normer. (Jes. 11:1–5)

KUNGEN SKA UTFÖRA ”GÄRNINGAR SOM INGER FRUKTAN”

14. Hur ska Kristus utföra ”gärningar som inger fruktan” med sin högra hand? (Se bilden i inledningen.)

14 När kungen rider ut har han ett svärd vid sin sida. (Ps. 45:3) Men det kommer en tid när han ska greppa svärdet med sin högra hand och börja använda det. Psalmisten profeterar att kungen ska utföra ”gärningar som inger fruktan” med sin högra hand. (Ps. 45:4) Det kommer han att göra vid Harmageddon, när han verkställer Jehovas domar över sina fiender. Precis hur han ska krossa Satans värld vet vi inte. Men det kommer att sätta skräck i alla som inte har lyssnat till Guds varning och underordnat sig kungens styre. (Läs Psalm 2:11, 12.) I sin profetia om ändens tid förutsade Jesus att människor skulle bli ”vanmäktiga av fruktan och väntan på det som skall komma över den bebodda jorden; ty himlarnas krafter skall skakas”. Han fortsatte: ”Och då skall de se Människosonen komma i ett moln med makt och stor härlighet.” (Luk. 21:26, 27)

15, 16. Vilka ingår i de härar som följer Jesus i striden?

15 I Uppenbarelseboken beskrivs det hur Jesus kommer ”med makt och stor härlighet” för att verkställa dom: ”Jag såg himlen öppnad, och se, en vit häst. Och han som satt på den kallas Trofast och Sann, och han dömer och för krig i rättfärdighet. Och härarna som var i himlen följde honom på vita hästar, och de var klädda i vitt, rent, fint linne. Och från hans mun går det ut ett långt, skarpt svärd, för att han skall kunna slå nationerna med det, och han skall vara herde över dem med en stav av järn. Han trampar också Guds, den Allsmäktiges, vredes förbittrings vinpress.” (Upp. 19:11, 14, 15)

16 Vilka ingår i de himmelska ”härarna” som följer Jesus i striden? Det sägs att ”hans änglar” var med honom när han band svärdet vid sin sida och slungade ut Satan och demonerna ur himlen. (Upp. 12:7–9) Det verkar logiskt att änglarna ingår i Kristus härar även vid Harmageddonkriget. Kommer några andra att ingå? Jesus lovade sina smorda bröder: ”Den som segrar och håller sig till mina gärningar intill slutet, honom skall jag ge myndighet över nationerna, och han skall vara herde över människorna med en stav av järn, så att de krossas sönder likt lerkärl, så som också jag har fått myndighet från min Fader.” (Upp. 2:26, 27) I de himmelska härarna ingår alltså även Kristus smorda bröder, som då har fått sin himmelska belöning och regerar tillsammans med honom.  De kommer att vara vid hans sida när han utför ”gärningar som inger fruktan” och är herde över nationerna med en stav av järn.

KUNGEN GÖR SIN SEGER FULLSTÄNDIG

17. a) Vad representerar den vita hästen som Jesus rider på? b) Vad representerar svärdet och bågen?

17 (Läs Psalm 45:5.) I Uppenbarelseboken sägs det: ”Jag såg, och se, en vit häst; och han som satt på den hade en båge; och en krona gavs åt honom, och han red ut segrande och för att göra sin seger fullständig.” Den vita hästen representerar krigföring som är ren och rättfärdig i Jehovas ögon. (Upp. 6:2; 19:11) Förutom svärdet har han också en båge. Både svärdet och bågen representerar det Jesus kommer att använda för att verkställa domen över sina fiender.

Fåglar får hjälpa till att rensa jorden. (Se paragraf 18.)

18. Vad händer när Kristus använder sina pilar?

18 Psalmisten beskriver poetiskt hur kungens skarpa pilar genomborrar fiendernas hjärtan och hur folken faller. Blodsutgjutelsen drabbar hela jorden. I Jeremias profetia sägs det: ”De som blir slagna av Jehova skall på den dagen ligga strödda från jordens ena ände till den andra.” (Jer. 25:33) I en parallell profetia sägs det: ”Jag såg också en ängel som stod i solen, och han ropade med hög röst och sade till alla fåglarna som flyger i midhimlen: ’Kom hit och samlas till Guds stora kvällsmåltid för att äta kött av kungar och kött av militärbefälhavare och kött av starka män och kött av hästar och av dem som sitter på dem och kött av alla, av både fria och slavar, av både små och stora.’” (Upp. 19:17, 18)

19. Hur ska Kristus göra sin seger fullständig?

19 När Kristus har krossat Satans onda världsordning här på jorden kommer han i sin ”prakt” att fortsätta mot segern. (Ps. 45:4) Han gör sin seger fullständig genom att slunga Satan och hans demoner i avgrunden, där de får vara under hela tusenårsriket. (Upp. 20:2, 3) De befinner sig då i ett dödsliknande, overksamt tillstånd. Människor här på jorden kan då underordna sig kungens styre utan det negativa inflytandet från Satan och demonerna. Sedan kommer jorden steg för steg att göras till ett paradis. Men innan dess finns det ett annat skäl att glädja sig tillsammans med kungen och hans himmelska medregenter. Vi ska se närmare på den glädjefyllda händelsen i nästa artikel.