Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  Januari 2013

Var modig – Jehova är med dig!

Var modig – Jehova är med dig!

”Var modig och stark. ... Jehova, din Gud, är med dig.” (JOS. 1:9)

1, 2. a) Vilka egenskaper kommer att hjälpa oss när vi ska ta itu med problem? b) Vad är tro? Illustrera.

VI KÄNNER glädje när vi tjänar Jehova. Men som alla andra människor har vi också problem, och vi kanske får ”lida för rättfärdighetens skull”. (1 Petr. 3:14; 5:8, 9; 1 Kor. 10:13) För att vi ska klara av sådana problem behöver vi tro och mod.

2 Vad är tro? Aposteln Paulus skrev: ”Tron är den säkra förväntan om ting man hoppas på, det tydliga beviset på verkligheter som man inte ser.” (Hebr. 11:1) En annan översättning lyder: ”Tron är äganderättsbeviset på det vi hoppas på. Tron är övertygelsen om det vi inte kan se.” (The Simple English Bible) Om en ägodel skriftligen har överlåtits på oss, är vi säkra på att vi äger den. Eftersom vi har tro på att Gud alltid håller sitt ord, är det som om vi har fått ett äganderättsbevis. Vår tro försäkrar oss om att vi kommer att få se Bibelns löften som vi hoppas på uppfyllas, och vi är övertygade om de andliga verkligheterna fast vi inte kan se dem.

3, 4. a) Vad är mod? b) Hur kan vi stärka vår tro och vårt mod?

3 Mod har definierats som ”andlig, känslomässig och moralisk styrka att tala och handla utan rädsla när man står inför hinder och faror”. (The New Interpreter’s Dictionary of the Bible) Om vi har mod är vi starka, tappra och ibland till och med djärva. (Mark. 6:49, 50; 2 Tim. 1:7)

4 Tro och mod är önskvärda egenskaper. Och vi kanske känner att vi behöver mera tro och mod. Bibeln berättar om tusentals människor som tjänade Gud och som var fina föredömen när det gäller de här egenskaperna. Vi kan stärka vår tro och vårt mod genom att se närmare på några exempel.

 JEHOVA VAR MED JOSUA

5. Vad behövde Josua för att bli en bra ledare?

5 Vi kan gå cirka 3 500 år tillbaka i tiden. Fyrtio år har gått sedan Jehova befriade miljoner israeliter från Egyptens slaveri. Profeten Mose är deras ledare. Nu när han är 120 år ser han det utlovade landet på avstånd från toppen av berget Nebo, och därefter dör han. Hans efterträdare är Josua, en man som är ”uppfylld av vishetens ande”. (5 Mos. 34:1–9) Israeliterna är nu redo att ta Kanaans land i besittning. För att få framgång som deras ledare kommer Josua att behöva vishet från Gud. Han måste också visa tro på Jehova och vara modig och stark. (5 Mos. 31:22, 23)

6. a) Varför behöver vi mod enligt Josua 23:6? b) Vad lär vi av orden i Apostlagärningarna 4:18–20 och 5:29?

6 Den vishet Josua hade och det mod och den tro han visade måste ha styrkt israeliterna under alla de år då de stred för att inta Kanaan. Men utöver tapperhet i strid behövde de mod att göra det som Josua uppmanade dem att göra. Vid slutet av sitt liv, i sitt avskedstal, sa han: ”Ni skall vara mycket modiga i fråga om att hålla och handla efter allt som står skrivet i boken med Moses lag, så att ni inte viker av från den vare sig åt höger eller åt vänster.” (Jos. 23:6) Vi behöver också mod för att lyda Jehova vid alla tider och tillfällen, inte minst då människor försöker få oss att göra något som är emot Guds vilja. (Läs Apostlagärningarna 4:18–20; 5:29.) Om vi ber till Jehova och förtröstar på honom, kommer han att hjälpa oss att vara modiga.

HUR VI KAN GÖRA VÅR VÄG FRAMGÅNGSRIK

7. Vad behövde Josua göra för att kunna handla modigt och få framgång?

7 För att få det mod som behövs för att göra Guds vilja måste vi studera och tillämpa hans ord. Det var vad Josua uppmanades till, när han blev Moses efterträdare: ”Var bara modig och mycket stark, så att du är noga med att göra enligt hela den lag som min tjänare Mose gav dig befallning om. ... Denna lagbok skall inte vika från din mun, och du skall läsa i den med låg röst dag och natt, så att du är noga med att göra enligt allt som står skrivet i den; ty då kommer du att göra din väg framgångsrik, och då kommer du att handla med insikt.” (Jos. 1:7, 8) Josua följde det här rådet, och hans väg blev framgångsrik. Om vi gör på samma sätt kommer vi att bli modigare och få framgång i Jehovas tjänst.

Vår årstext för 2013: ”Var modig och stark. ... Jehova, din Gud, är med dig.” (Josua 1:9)

8. Från vilket bibelställe är årstexten för 2013 hämtad? Hur tror du att de här orden kommer att hjälpa dig?

8 Josua måste ha blivit mycket styrkt när han hörde vad Jehova sedan sa: ”Var modig och stark. Bli inte uppskakad och var inte förfärad, ty Jehova, din Gud, är med dig överallt där du går.” (Jos. 1:9) Jehova är med oss också. Därför behöver vi inte bli ”uppskakade” eller ”förfärade” på grund av våra prövningar. Lägg särskilt märke till orden: ”Var modig och stark. ... Jehova, din Gud, är med dig.” De här orden i Josua 1:9 har valts till  årstext för 2013. De kommer säkert att styrka oss under kommande månader, liksom exemplen på tro och mod som andra har visat.

DE VALDE MODIGT ATT GÖRA GUDS VILJA

9. Hur visade Rahab tro och mod?

9 När Josua sände två spejare till Kanaan gömde den prostituerade kvinnan Rahab dem och vilseledde deras fiender. Tack vare att hon visade tro och mod blev hon och hennes hushåll skonade när Jeriko föll för israeliterna. (Hebr. 11:30, 31; Jak. 2:25) För att behaga Jehova övergav Rahab naturligtvis sitt omoraliska liv. Många som har blivit kristna har haft den tro, det mod och den moraliska styrka som behövts för att kunna göra liknande förändringar för att behaga Gud.

10. Under vilka omständigheter tog Rut ställning för den sanna tillbedjan, och hur blev hon välsignad?

10 Efter Josuas död tog moabitiskan Rut modigt ställning för den sanna tillbedjan. Eftersom hon var änka efter en israelit, kände hon förmodligen till en del om Jehova. Hennes svärmor, Noomi, som också var änka, hade bott i Moab men bestämde sig för att flytta tillbaka till den israelitiska staden Betlehem. På väg dit uppmanade Noomi Rut att vända tillbaka till sitt eget folk, men Rut svarade: ”Försök inte övertala mig att överge dig, att vända tillbaka och inte följa med dig ... Ditt folk är mitt folk, och din Gud är min Gud.” (Rut 1:16) Rut menade vad hon sa. Med tiden gifte sig Boas, Noomis släkting, med Rut, och hon födde en son och blev en stammoder till David och till Jesus. Ja, Jehova välsignar dem som visar tro och mod. (Rut 2:12; 4:17–22; Matt. 1:1–6)

MÅNGA RISKERADE LIVET!

11. Hur visade Jehojada och Jehoseba mod, och vad ledde det till?

11 Vårt mod och vår tro stärks när vi ser att Jehova är med dem som sätter hans intressen och andras välfärd framför sina egna intressen. Tänk till exempel på översteprästen Jehojada och hans hustru, Jehoseba. Sedan kung Ahasja hade dött dödade hans mor, Atalja, dem som var kvar av den kungliga ätten, med undantag av Jehoas, och besteg själv tronen. Jehojada och Jehoseba hade tagit en risk genom att hålla Ahasjas son Jehoas gömd i sex år. I det sjunde året lät Jehojada utropa Jehoas till kung och lät döda Atalja. (2 Kung. 11:1–16) Jehojada understödde längre fram kung Jehoas när han reparerade templet. Och när Jehojada dog vid 130 års ålder, blev han begravd tillsammans med kungarna ”därför att han hade gjort det som var gott i Israel och i förbindelse med den sanne Guden och hans hus”. (2 Krön. 24:15, 16) Och tack vare att Jehojada och hans hustru handlade så modigt bevarades den kungliga släktlinjen från David till Messias.

12. Hur visade Ebed-Melek mod?

12 Ebed-Melek, en eunuck i kung Sidkias hus, riskerade livet för Jeremia. Kungen hade överlämnat Jeremia till furstarna i Juda, som falskeligen anklagade honom för upproriskhet och kastade honom i en dyig cistern för att han skulle dö där. (Jer. 38:4–6) Trots att Ebed-Melek hamnade i en farlig situation på grund av det utbredda hatet mot Jeremia vädjade han till kungen för Jeremia. Sidkia reagerade positivt och lät 30 man följa med Ebed-Melek för att rädda Jeremia. Genom profeten Jeremia försäkrade Gud Ebed-Melek om att han inte skulle dö under babyloniernas belägring av  Jerusalem. (Jer. 39:15–18) Gud belönar dem som modigt gör hans vilja.

13. Hur visade de tre hebréerna mod, och hur kan vi dra nytta av deras erfarenhet?

13 På 600-talet f.v.t. fick tre hebreiska tjänare åt Jehova bevis för att Gud belönar tro och mod. Kung Nebukadnessar samlade de höga ämbetsmännen i Babylon och befallde att de skulle tillbe en kolossal bildstod av guld. Den som inte gjorde det skulle dö i en brinnande ugn. De tre hebréerna sa respektfullt till Nebukadnessar: ”Vår Gud som vi tjänar [är] i stånd att rädda oss. Ur den brinnande eldsugnen och ur din hand, o kung, skall han rädda oss. Men om inte, må det bli känt för dig, o kung, att dina gudar tjänar vi inte, och den bildstod av guld som du har ställt upp tillber vi inte.” (Dan. 3:16–18) I Daniel 3:19–30 kan vi läsa den spännande berättelsen om hur de tre hebréerna räddades. Även om det inte är troligt att vi kommer att hotas med att bli kastade i en brinnande ugn prövas vår ostrafflighet, och vi kan vara säkra på att Gud kommer att välsigna oss för vår tro och vårt mod.

14. Hur handlade Daniel modigt enligt Daniel, kapitel 6, och vad blev resultatet?

14 Daniel visade tro och mod när hans fiender övertalade kung Darius att utfärda en lag om att ”vemhelst som under trettio dagar ber en bön till någon gud eller människa, utom till dig, o kung, skall kastas i lejongropen”. Så snart Daniel fick veta att dokumentet hade undertecknats ”gick han in i sitt hus, och medan han hade fönstren i sin takkammare öppna mot Jerusalem föll han ner, ja tre gånger om dagen, på sina knän och bad och frambar lovprisning inför sin Gud, så som han regelbundet hade gjort dessförinnan”. (Dan. 6:6–10) Daniel var modig och hamnade i en lejongrop – men Jehova befriade honom. (Dan. 6:16–23)

15. a) Hur visade Aquila och Priscilla tro och mod? b) Vad menade Jesus när han sa det vi läser i Johannes 13:34, och hur har många kristna visat sådan kärlek?

15 Under omständigheter som inte närmare beskrivs i Bibeln hade Aquila och Priscilla ”vågat sin egen hals för ... [Paulus] själ”. (Apg. 18:2; Rom. 16:3, 4) De handlade modigt i enlighet med Jesu ord: ”Jag ger er nu ett nytt bud, att ni skall älska varandra – att alldeles som jag har älskat er skall också ni älska varandra.” (Joh. 13:34) Den mosaiska lagen krävde att man skulle älska sin nästa som sig själv. (3 Mos. 19:18) Men Jesu bud var ”nytt” genom att det krävde att man till och med skulle vara villig att ge sitt liv för andra, som han gjorde. Många  kristna har visat kärlek genom att de modigt riskerat sitt liv för att förhindra att medtroende skulle bli misshandlade eller dödade av fiender. (Läs 1 Johannes 3:16.)

De första kristna hade inte en tanke på att kompromissa.

16, 17. Vilka trosprov sattes somliga av de första kristna på, och hur liknar det vad vissa kristna i vår tid har fått utstå?

16 De första kristna var modiga och tillbad endast Jehova, precis som Jesus gjorde. (Matt. 4:8–10) De vägrade att bränna rökelse till ära för den romerske kejsaren. (Se bilden.) ”Mycket få av de kristna avsvor sig sin tro”, skrev Daniel P. Mannix, ”fastän man vanligtvis hade ett altare som det brann en eld på och som stod på själva arenan för att det skulle bli bekvämt för dem. Allt en fånge behövde göra var att strö en nypa rökelse på lågorna, varefter han fick ett offercertifikat och blev fri. Det förklarades också noggrant för honom att han inte tillbad kejsaren. Han erkände bara kejsarens gudomliga natur som den romerska statens överhuvud. Likväl utnyttjade knappast någon av de kristna möjligheten att slippa undan.” (Those About to Die)

17 De kristna i vår tid som satt i nazisternas koncentrationsläger erbjöds många tillfällen att bli fria och slippa dö. Allt de behövde göra var att skriva under ett dokument där de förklarade att de inte längre tillbad Jehova. Men det var bara några få som skrev under. På senare tid, under folkmordet i Rwanda, fanns det hutuer och tutsier bland Jehovas vittnen som riskerade livet för att skydda varandra. Sådana prövningar kräver mod och tro.

KOM IHÅG ATT JEHOVA ÄR MED OSS!

18, 19. Vilka bibliska exempel på tro och mod kan hjälpa oss att utföra förkunnararbetet?

18 Vi har nu förmånen att få ta del i det största arbete som någonsin har anförtrotts Guds tjänare – att förkunna budskapet om Guds kungarike och göra lärjungar. (Matt. 24:14; 28:19, 20) Vi är verkligen tacksamma för det enastående föredöme vi har i Jesus! Han färdades ”från stad till stad och från by till by och predikade och förkunnade de goda nyheterna om Guds kungarike”. (Luk. 8:1) Precis som Jesus måste vi ha tro och mod för att kunna predika budskapet om Guds kungarike. Med Guds hjälp kan vi vara lika modiga som Noa, ”en rättfärdighetens förkunnare”, som modigt predikade för ”en värld av ogudaktiga” som var på väg att förgås i en stor översvämning. (2 Petr. 2:4, 5)

19 Bönen hjälper oss att utföra förkunnararbetet. När några förföljda kristna bad att de skulle kunna tala Guds ord ”med all frimodighet”, besvarade Gud deras bön. (Läs Apostlagärningarna 4:29–31.) Om du är blyg och har svårt att förkunna från hus till hus, kommer Jehova Gud att besvara dina böner om att få större tro och mod. (Läs Psalm 66:19, 20.) *

20. Vilken hjälp har vi som Jehovas tjänare?

20 Det är inte lätt att göra Guds vilja med tanke på de prövningar vi utsätts för i den här onda och problemfyllda världen. Men vi är inte ensamma. Gud är med oss. Och det är också hans Son, församlingens huvud. Vi har också mer än 7 000 000 medtroende världen över. Låt oss fortsätta att tillsammans med dem utöva tro och förkunna de goda nyheterna medan vi tänker på årstexten för 2013: ”Var modig och stark. ... Jehova, din Gud, är med dig.” (Jos. 1:9)

^ § 19 Fler exempel på mod finns i artikeln ”Var bara modig och mycket stark” i Vakttornet för 15 februari 2012.