Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Hur du får verklig framgång i livet

Hur du får verklig framgång i livet

”Du [kommer] att göra din väg framgångsrik och ... handla med insikt.” (JOS. 1:8)

1, 2. a) Hur definierar många människor framgång? b) Hur skulle du kunna bedöma hur du ser på framgång?

VAD innebär det att vara framgångsrik? Om du ställer den frågan till människor kommer du att få många olika svar. Många menar till exempel att framgång är att lyckas i ekonomiskt avseende, ha ett bra yrke eller en god utbildning. Andra säger att det är att ha goda relationer – i familjen och med vänner eller arbetskamrater. Den som tjänar Gud kanske rentav förknippar framgång med att ha ansvar i församlingen eller att lyckas bra i predikoarbetet.

2 Hur ser du på framgång? För att komma underfund med det skulle du kunna skriva ner namnen på några som du tycker är framgångsrika – dem som du beundrar och respekterar mest. Vad slags människor är de? Är de rika eller berömda? Är de framstående? Svaren kan mycket väl avslöja vad som finns i ditt hjärta, något som kan ha stor betydelse för vilka val du gör och vilka mål du sätter upp. (Luk. 6:45)

3. a) Vad skulle Josua göra för att bli framgångsrik? b) Vad ska vi nu undersöka?

3 Det som betyder mest är om Jehova betraktar oss som framgångsrika, för vi måste ha hans godkännande för att få leva. När Jehova gav Josua det viktiga uppdraget att leda israeliterna in i det utlovade landet, sa han att Josua skulle läsa den mosaiska lagen ”dag och natt” och vara noga med att lyda det som stod skrivet i den. Gud försäkrade honom: ”Då kommer du att göra din väg framgångsrik, och då kommer du att handla med insikt.” (Jos. 1:7, 8) Och du vet att Josua verkligen var framgångsrik. Hur är det då med oss? Hur kan vi veta om vi har samma syn på framgång som Gud? För att ta reda på det ska vi  undersöka hur två män som omtalas i Bibeln handlade.

HADE SALOMO FRAMGÅNG I LIVET?

4. Varför kan man säga att Salomo var framgångsrik?

4 Kung Salomo var otroligt framgångsrik på många sätt. Varför det? Därför att han under många år fruktade och lydde Jehova, som välsignade honom mycket. När Jehova sa till Salomo att han fick be om vad han ville, bad han om vishet att kunna leda sitt folk. Då välsignade Gud honom med både vishet och rikedom. (Läs 1 Kungaboken 3:10–14.) Salomos vishet var ”större än alla orientalers vishet och all Egyptens vishet”. Hans rykte spreds ”bland alla nationerna runt omkring”. (1 Kung. 4:30, 31) Och när det gäller rikedom uppgick hans inkomster varje år till mer än 20 ton guld! (2 Krön. 9:13) Han var enastående skicklig i fråga om diplomati, byggnadsverksamhet och handel. Ja, så länge han var trogen mot Gud var han framgångsrik. (2 Krön. 9:22–24)

5. Vilken slutsats drog Salomo om dem som är framgångsrika inför Gud?

5 Det Salomo skrev i Predikarboken visar att han förstod att det inte bara var de rika och framstående som kunde få framgång och glädje i livet. Han skrev: ”Jag har kommit till den insikten att det inte finns något bättre för dem än att glädja sig och göra det som är gott under sitt liv, och likaså att varje människa bör äta och dricka och njuta av det som är gott för all sin möda. Det är Guds gåva.” (Pred. 3:12, 13) Och han insåg att livets goda ger människor sann glädje bara om de har ett gott förhållande till Gud. Därför sa han helt riktigt: ”Slutsatsen av det hela, när allt har blivit hört, är: Frukta den sanne Guden och håll hans bud. Ty detta är hela den förpliktelse människan har.” (Pred. 12:13)

6. Hur hjälper oss Salomos exempel att förstå vad som är verklig framgång?

6 I många år var Salomo trogen mot Gud. Vi läser att han ”fortsatte att älska Jehova och vandrade efter sin far Davids stadgar”. (1 Kung. 3:3) Är inte det verklig framgång? Under Guds ledning byggde Salomo ett storslaget tempel för den sanna tillbedjan och skrev tre böcker i Bibeln. Även om vi inte kan göra detsamma, bör Salomos exempel när han var trogen mot Gud hjälpa oss att förstå vad som är verklig framgång och vad vi behöver göra för att uppnå den. Och vi glömmer inte att Salomo under inspiration skrev att rikedom, vishet, berömmelse och makt – det som de flesta betraktar som en norm för framgång – är värdelöst. Det är verkligen tomhet, ”ett jagande efter vind”. Har du inte märkt att många som älskar rikedomar vill ha ännu mer? Och de oroar sig ofta över det de redan har. Dessutom kommer deras rikedomar en dag att tillfalla någon annan. (Läs Predikaren 2:8–11, 17; 5:10–12.)

7, 8. Hur blev Salomo otrogen mot Gud, och vad blev följden?

7 Som vi vet blev Salomo så småningom otrogen mot Gud och slutade lyda honom. I Bibeln sägs det: ”Vid den tid då Salomo hade blivit gammal hade hans hustrur böjt hans hjärta, så att han följde andra gudar, och hans hjärta visade sig inte vara odelat gentemot Jehova, hans Gud, som hans far Davids hjärta hade varit. ... Så gjorde Salomo det som var ont i Jehovas ögon.” (1 Kung. 11:4–6)

8 Det här väckte med rätta Jehovas misshag, och han sa till Salomo: ”Eftersom ... du inte har hållit mitt förbund och mina stadgar, som jag har gett dig befallning om, skall jag helt visst slita kungadömet ifrån dig och ge det åt din tjänare.” (1 Kung. 11:11) Så tragiskt!  Trots att Salomo hade varit framgångsrik på många sätt gjorde han till sist Jehova besviken. Han misslyckades på det viktigaste området i livet – troheten mot Gud. Vi kan var och en fråga oss: Är jag besluten att låta det jag lärt mig om Salomos liv hjälpa mig att bli framgångsrik?

ETT VERKLIGT FRAMGÅNGSRIKT LIV

9. Var Paulus framgångsrik enligt världens sätt att se på framgång? Förklara.

9 Aposteln Paulus liv skilde sig mycket från kung Salomos. Paulus hade ingen elfenbenstron och åt inga festmåltider tillsammans med kungar. I stället fick han ibland utstå hunger, törst, köld och nakenhet. (2 Kor. 11:24–27) När han hade tagit emot Jesus som Messias hade han inte längre någon aktad ställning inom den judiska religionen. I stället hatade de judiska religiösa ledarna honom. Han sattes i fängelse, piskades med spön och blev stenad. Han skrev att han och hans medkristna blev förolämpade, förföljda och förtalade. ”Vi har blivit som världens drägg, alltings avskum, ända tills nu.” (1 Kor. 4:11–13)

Många menade att Saul skulle bli framgångsrik i världen.

10. Varför kan somliga ha menat att Paulus kastade bort sina möjligheter att bli framgångsrik?

10 Som ung verkade Paulus, som då kallades Saul, ha det väl förspänt. Han föddes i en familj som kan ha varit framstående, studerade för Gamaliel, en aktad lärare, och skrev senare: ”Jag gjorde större framsteg i judendomen än många jämnåriga.” (Gal. 1:14) Han talade hebreiska och grekiska flytande och var romersk medborgare, vilket gav honom privilegier och rättigheter som var mycket åtråvärda. Om han hade fortsatt att sträva efter att bli framgångsrik i världen hade han förmodligen fått en framskjuten ställning och ekonomisk trygghet. Men i stället valde han ett liv som för andra – kanske också för vissa släktingar – verkade vara rena dårskapen. Varför det?

11. Vad satte Paulus värde på och vilket mål hade han, och varför det?

11 Paulus älskade Jehova och ville ha hans godkännande i stället för rikedomar och en framträdande ställning bland människor. När Paulus hade fått exakt kunskap om sanningen, kom han att sätta värde på lösenanordningen, predikoarbetet, hoppet om liv i himlen – sådant som världen i allmänhet inte bryr sig om. Paulus förstod att han var inbegripen i en stridsfråga som måste avgöras. Satan hade påstått att han kunde få människor att sluta tjäna Gud. (Job 1:9–11; 2:3–5) Oavsett vilka svårigheter som drabbade Paulus var han besluten att fortsätta tillbe den sanne Guden och  vara trogen mot honom. Det är en målsättning som inte finns med på den här världens agenda.

Paulus visade sig bli verkligt framgångsrik.

12. Varför har du valt att sätta ditt hopp till Gud?

12 Är du lika beslutsam som Paulus? Det är inte alltid lätt att vara trogen mot Jehova, men vi vet att det medför hans välsignelse och godkännande, och det är det som gör oss verkligt framgångsrika. (Ords. 10:22) Vi har nytta av det nu, och vi kan se fram emot fler välsignelser i framtiden. (Läs Markus 10:29, 30.) Vi har därför all anledning att inte sätta vårt hopp till ”en osäker rikedom, utan till Gud, som förser oss rikligt med allt för att vi skall njuta av det”. Vi samlar tryggt åt oss en skatt ”som en god grund för framtiden”, för att vi ska kunna ”gripa fast tag om det verkliga livet”. (1 Tim. 6:17–19) Ja, vi kan vara absolut säkra på att vi om hundra år, eller till och med om tusen år eller ännu mer, ska kunna tänka tillbaka och säga: ”Jag valde definitivt vägen till verklig framgång!”

VAR ÄR DIN SKATT?

13. Vilket råd gav Jesus om att samla skatter?

13 Jesus sa följande om skatter: ”Sluta upp med att samla skatter åt er på jorden, där mal och rost förtär och där tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla i stället skatter åt er i himlen, där varken mal eller rost förtär och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl; för där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.” (Matt. 6:19–21)

14. Varför är det oförståndigt att samla jordiska skatter?

14 En människas jordiska skatter behöver inte bestå av bara pengar. På sätt och vis skulle det kunna inbegripa vad som helst av det Salomo skrev om och som har att göra med att vara framgångsrik i människors ögon – prestige, berömmelse eller makt och inflytande. Jesus framhöll något liknande som Salomo gjorde i Predikarboken – jordiska skatter är inte bestående. Som du säkert vet är alla sådana skatter förgängliga och kan lätt gå förlorade. Professor F. Dale Bruner skriver om sådana skatter: ”Det är ett välkänt faktum att berömmelse är flyktig. Förra veckans hjälte är nästa års föredetting. Det här årets ekonomiska succéföretag är nästa års konkursbo. ... [Jesus] älskar människor. Han uppmanar dem att undvika den förtvivlan som ofrånkomligen följer med flyktig ära. Sådan ära försvinner. Jesus vill inte att [hans] lärjungar [ska bli] besvikna. ’Varje dag kastar världen av någon som alldeles nyss satt på toppen.’” De flesta skulle hålla med om det här, men hur många låter verkligheten bakom de här orden få dem att ändra livsstil? Kommer du att göra det?

15. Vilket slags framgång bör vi sträva efter?

15 Somliga religiösa ledare har predikat att det är fel att söka bli framgångsrik och att man ska undertrycka  alla sådana tankar. Men lägg märke till att Jesus inte fördömde alla sådana ansträngningar. Han uppmanade i stället sina lärjungar att styra sina ansträngningar och samla varaktiga ”skatter ... i himlen”. Vår högsta önskan bör vara att bli framgångsrika i Jehovas ögon. Ja, Jesu ord påminner oss om att vi måste välja vad vi vill satsa på i livet. Sanningen är den att vi kommer att jaga efter det som finns i vårt hjärta, efter det vi tycker är värdefullt för oss.

16. Vad kan vi fullständigt lita på?

16 Om vi väljer att göra Jehovas vilja, kan vi vara övertygade om att han kommer att ge oss allt vi behöver. Precis som i Paulus fall kanske han tillåter att vi ibland inte har något att äta eller dricka. (1 Kor. 4:11) Men vi kan fullständigt lita på Jesu kloka ord: ”Var ... aldrig bekymrade och säg: ’Vad skall vi äta?’ eller: ’Vad skall vi dricka?’ eller: ’Vad skall vi sätta på oss?’ Allt detta är ju vad folk i nationerna så ivrigt strävar efter. Er himmelske Fader vet ju att ni behöver allt detta. Fortsätt därför med att först söka kungariket och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” (Matt. 6:31–33)

HUR VI ÄR FRAMGÅNGSRIKA I GUDS ÖGON

17, 18. a) Vad beror verklig framgång på? b) Vad beror framgång inte på?

17 En huvudpunkt är: Verklig framgång beror inte på att vi har uträttat något viktigt eller på att vi har uppnått en viss ställning i världens ögon. Verklig framgång har inte heller något att göra med vilket ansvar vi har i församlingen. En sådan välsignelse har i stället samband med det som är grunden till framgång, vår lydnad och trohet mot Gud. Det förstår vi av orden: ”Vad man ... söker hos förvaltare är att en sådan skall befinnas trogen.” (1 Kor. 4:2) Och vi måste fortsätta att vara trogna. Jesus sa: ”Den som har hållit ut till slutet, han skall bli räddad.” (Matt. 10:22) När de som är trogna blir räddade är det ett tydligt bevis på att de har varit framgångsrika!

18 Som vi förstår av det som sagts här har trohet mot Gud inget samband med bemärkthet, utbildning, ekonomisk ställning eller social status. Trohet har inte heller något med intelligens, förmågor eller skicklighet att göra. Vi kan vara trogna mot Gud hur vår situation än är. Bland Guds folk under det första århundradet var en del rika, medan andra var fattiga. Till dem som var rika gav Paulus rådet ”att göra gott, att vara rika på förträffliga gärningar, att vara frikostiga, redo att dela med sig”. Både de som var rika och de som var fattiga kunde ”gripa fast tag om det verkliga livet”. (1 Tim. 6:17–19) Så är det också i dag. Vi har alla samma möjlighet och samma ansvar: Vi måste förbli trogna och vara ”rika på förträffliga gärningar”. Om vi är det kommer vi att vara framgångsrika i vår Skapares ögon och kunna glädja oss åt att veta att vi behagar honom. (Ords. 27:11)

19. Vad kommer du att göra för att få framgång?

19 Du kanske inte kan påverka dina omständigheter, men du kan påverka hur du ser på dem. Sträva efter att vara trogen hur din situation än är. Det är värt all ansträngning. Var övertygad om att Jehova kommer att välsigna dig rikligt – nu och i all evighet. Glöm inte de ord som Jesus riktade till smorda kristna: ”Bevisa dig trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona.” (Upp. 2:10) Det är de som får evigt liv som har verklig framgång!