Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

”Tillfälliga inbyggare” förenade i sann tillbedjan

”Tillfälliga inbyggare” förenade i sann tillbedjan

”Utlänningar skall vara era jordbrukare och era vinodlare. Men ni skall kallas Jehovas präster.” (JES. 61:5, 6)

1. Hur ser somliga på utlänningar, men varför är det fel att tänka så?

SOM framgick av den förra artikeln använder människor ordet ”utlänning” på ett nedsättande sätt och visar därmed att de känner förakt för dem som kommer från andra länder. Men det är respektlöst att betrakta dem som underlägsna. Dessutom visar det att de inte bryr sig om fakta. I publikationen The Races of Mankind sägs det: ”Människosläktets raser är vad Bibeln säger att de är – bröder.” Bröder kan vara ganska olika varandra, men de är ändå bröder.

2, 3. Hur ser Jehova på utlänningar?

2 I vilket land vi än bor finns det naturligtvis utlänningar. I det forntida Israel fanns det också utlänningar. Även om israeliterna genom lagförbundet stod i ett särskilt förhållande till Jehova Gud, krävde lagen att de skulle behandla dessa icke-israeliter rättvist och med respekt. Vilket fint exempel för oss! Det finns inte utrymme för partiskhet eller fördomar bland de sanna kristna. Varför inte det? Aposteln Petrus sa: ”Jag inser i sanning att Gud inte är partisk, utan han tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör.” (Apg. 10:34, 35)

3 Utlänningar i det forntida Israel hade nytta av att bo bland israeliterna. Varför det? Därför att Jehova såg med välvilja på utlänningar. Längre fram sa aposteln Paulus om Jehova: ”Är han Gud bara för judarna? Är han det inte också för folk av nationerna? Jo, också för folk av nationerna.” (Rom. 3:29; Joel 2:32)

4. Varför betraktas ingen som utlänning i ”Guds Israel”?

4 I och med det nya förbundet ersatte församlingen  av smorda kristna det bokstavliga Israel som den nation som stod i ett särskilt förhållande till Gud. Den kallas därför ”Guds Israel”. (Gal. 6:16) Och som Paulus förklarade finns det i den här nya nationen varken ”grek eller jude, omskuren eller oomskuren, utlänning, skyt, slav, fri, utan Kristus är allt och i alla”. (Kol. 3:11) Ingen skulle alltså betraktas som utlänning i den smorda kristna församlingen.

5, 6. a) Vilken fråga uppstår angående Jesaja 61:5, 6? b) Vilka är ”Jehovas präster” och vilka är de ”utlänningar” som nämns i Jesaja? c) Vilket arbete utför de båda grupperna tillsammans?

5 Men någon kanske hänvisar till Jesaja, kapitel 61, där det finns en profetia som uppfylls på den kristna församlingen. I vers 6 nämns de som ska tjäna som ”Jehovas präster”. Men i vers 5 nämns ”utlänningar” som skulle hjälpa dessa ”präster” och samarbeta med dem. Hur ska vi förstå det här?

6 Vi förstår att dessa ”Jehovas präster” är smorda kristna som har del i ”den första uppståndelsen” och som ”skall vara Guds och Kristi präster och ... härska som kungar tillsammans med honom de tusen åren”. (Upp. 20:6) Det finns också många lojala kristna som har ett jordiskt hopp. Men även om de samarbetar med dem som ska tjäna i himlen och är nära förbundna med dem, är de bildligt talat utlänningar. De är glada över att kunna ge sitt stöd åt ”Jehovas präster” och samarbeta med dem och så att säga vara deras ”jordbrukare” och ”vinodlare”. De hjälper till med att odla andlig frukt till Guds ära genom att predika och undervisa om sanningen. Ja, både de smorda och de ”andra fåren” undervisar människor om sanningen och hjälper dem kärleksfullt att leva i enlighet med den. (Joh. 10:16)

”TILLFÄLLIGA INBYGGARE” LIKT ABRAHAM

7. Hur liknar de kristna i dag Abraham och andra trogna människor som levde i forna tider?

7 Som framgick av den föregående artikeln är de sanna kristna lika utlänningar, eller tillfälliga inbyggare, i Satans  onda värld. I det avseendet liknar de forna tiders trogna människor – bland dem Abraham – om vilka det sägs att ”de var utlänningar och tillfälliga inbyggare i landet”. (Hebr. 11:13) Oavsett vilket hopp vi har för framtiden har vi förmånen att få ha ett sådant förhållande till Jehova som Abraham hade. Jakob förklarar att ”’Abraham satte tro till Jehova, och det tillräknades honom som rättfärdighet’, och han kallades ’Jehovas vän’”. (Jak. 2:23)

8. Vilket löfte gavs till Abraham, och hur såg han på uppfyllelsen av löftet?

8 Gud lovade att alla släkter på jorden – inte bara en enda nation – skulle bli välsignade genom Abraham och hans avkomlingar. (Läs 1 Moseboken 22:15–18.) Trots att uppfyllelsen av det här löftet från Gud hörde den avlägsna framtiden till var Abraham övertygad om att det skulle uppfyllas. I mer än halva sitt liv flyttade han och hans familj från plats till plats, och hela tiden fortsatte han att vara Jehovas vän.

9, 10. a) Hur kan vi följa Abrahams exempel? b) Vad kan vi uppmana människor att göra?

9 Trots att Abraham inte visste hur länge han skulle behöva vänta på att hans hopp skulle förverkligas, fortsatte han att älska och tillbe Jehova. Han tänkte hela tiden på att han var en tillfällig inbyggare och slog sig därför inte ner som en permanent inbyggare i något land. (Hebr. 11:14, 15) Vi är förståndiga om vi följer Abrahams exempel och lever ett enkelt liv och inte låter det viktigaste bli att ha en massa saker, få en ställning i samhället eller göra karriär. Varför försöka leva ett så kallat normalt liv i en världsordning som snart ska försvinna? Varför fästa sig alltför mycket vid sådant som bara är tillfälligt? Precis som Abraham ser vi fram emot något mycket bättre. Vi vill därför vara tålmodiga och vänta tills vårt hopp blir verklighet. (Läs Romarna 8:25.)

Kommer du att fortsätta att tänka på uppfyllelsen av Guds löften, precis som Abraham?

10 Jehova uppmanar fortfarande människor av alla nationer att komma och bli välsignade genom Abrahams avkomma. Och ”Jehovas präster”, de smorda, och de som är ”utlänningar”, de andra fåren, låter den här uppmaningen gå ut till människor i hela världen på mer än 600 språk.

SE BORTOM NATIONSGRÄNSERNA

11. Vad uppmanade Salomo folk av nationerna att göra?

11 När templet invigdes 1026 f.v.t. och i enlighet med det löfte Jehova gav Abraham sa Salomo i en innerlig bön att folk av alla nationer skulle komma och lovprisa Jehova: ”Även på utlänningen, som inte hör till ditt folk Israel och som kommer från ett avlägset land för ditt namns skull (ty de skall höra om ditt stora namn och om din starka hand och om din uträckta arm), när han kommer och ber, vänd mot detta hus, må du då lyssna i himlen, din fast grundade boning, och göra efter allt vad utlänningen ropar till dig om; för att alla jordens folk skall lära känna ditt namn, så att de fruktar dig, liksom ditt folk Israel gör.” (1 Kung. 8:41–43)

12. Varför tycker en del att Jehovas vittnen är lite underliga eller betraktar dem som ”utlänningar”?

12 En utlänning är en person som befinner sig i ett land som inte är hans hemland. Det här beskriver mycket bra Jehovas vittnens situation. De är i första hand undersåtar till en himmelsk regering, Guds rike med Kristus som kung. De är därför strikt neutrala i politiska frågor, trots att det får somliga att tycka att de är lite underliga och inte passar in i dagens samhälle.

I Jehovas ögon är ingen av dem utlänning.

13. a) På vilket sätt har innebörden i ordet ”utlänning” ofta att göra med vilket synsätt man har? b) Ingick det i Jehovas ursprungliga avsikt att det skulle finnas utlänningar? Förklara.

 13 Utlänningar känns ofta igen på vissa särdrag som är typiska för deras minoritetsgrupp. Det kan gälla det språk de talar, deras seder och bruk, deras fysiska särdrag och till och med deras sätt att klä sig. Men det de har gemensamt med alla andra människor, oavsett nationalitet, är viktigare än något av de här särdragen. I själva verket är en utlänning helt enkelt en person som betraktas som sådan därför att han är annorlunda i vissa avseenden. När vi lär oss att se bortom dessa verkliga eller inbillade olikheter förlorar ordet ”utlänning” mycket av sin innebörd. Om hela jorden hade en enda regering eller utgjorde ett enda land skulle ingen vara utlänning. Jehova avsåg faktiskt från början att alla människor skulle vara förenade som en familj under ett styre – hans styre. Skulle något som liknar det kunna vara möjligt redan nu för människor i alla nationer på vår jord?

14, 15. Vad har Jehovas vittnen som grupp betraktade kunnat göra?

14 I en självisk och materialistisk värld känns det uppmuntrande att det finns människor som kan och vill se bortom nationsgränserna. Det medges att det kan vara svårt att övervinna fördomar. Grundaren av tv-kanalen CNN, Ted Turner, har arbetat med ett antal begåvade människor från olika nationer och säger så här: ”Det var en fantastisk upplevelse att träffa de här människorna från andra länder. Jag kom att se dem, inte som ’utlänningar’, utan som landsmän som bor på samma planet. Jag började tycka att ordet ’utländsk’ kändes nedsättande, och jag skapade därför en regel om att ordet inte fick användas inom CNN, vare sig i sändning eller i samtal på kontoret. I stället skulle ordet ’internationell’ användas.”

15 I hela världen är det bara Jehovas vittnen som har Guds tänkesätt som grupp betraktade. De har lärt sig att ha samma syn på människor som Gud har, och därför har de i mentalt och känslomässigt avseende kunnat bryta ner nationella barriärer. I stället för att bemöta människor som tillhör olika nationella grupper med misstro, misstänksamhet eller rentav hat har de lärt sig att uppskatta variationen av egenskaper och förmågor hos de här grupperna och se det som någonting vackert. Har du reflekterat över det här och hur du personligen har haft nytta av det i dina kontakter med andra människor?

 EN VÄRLD UTAN UTLÄNNINGAR

16, 17. Vad kan uppfyllelsen av Uppenbarelseboken 16:16 och Daniel 2:44 komma att innebära för dig personligen?

16 Snart kommer nationerna att drabba samman med Jesus Kristus och hans himmelska härar i den slutliga striden mot Guds styre, den strid som ”på hebreiska kallas Har-Magedon”. (Upp. 16:14, 16; 19:11–16) För mer än 2 500 år sedan inspirerades profeten Daniel att förutsäga hur det skulle gå för mänskliga regeringar som motarbetar Guds avsikter. Han skrev: ”I dessa kungars dagar skall himlens Gud upprätta ett kungarike som aldrig skall fördärvas. Och kungariket skall inte överlåtas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa kungariken, men självt skall det bestå för oöverskådliga tider.” (Dan. 2:44)

17 Kan du föreställa dig vad uppfyllelsen av de här profetiorna kommer att innebära för dig personligen? Gränser som människor har satt upp och som i viss mening gör varje människa till en utlänning ska inte längre finnas kvar. Alla olikheter i fråga om utseende och alla normala fysiska särdrag som då fortfarande finns kommer helt enkelt att framhäva den enastående variationen i Guds skapelse. En sådan spännande framtidsutsikt bör motivera oss alla att fortsätta att göra vårt bästa för att lovprisa och ge ära åt vår Skapare, Jehova Gud.

Ser du fram emot den tid då det inte längre ska finnas några nationsgränser och då begreppet ”utlänning” kommer att höra till det förgångna?

18. Vilket exempel visar att Jehovas vittnen inte betraktar varandra som utlänningar?

18 Är det orealistiskt att tro att det ska bli en sådan global förändring? Nej, det är det verkligen inte. Tvärtom, vi kan vara fullständigt övertygade om att det ska bli så. Själva begreppet ”utlänning” har redan förlorat mycket av sin innebörd bland Jehovas vittnen. De bryr sig inte om vilken nationalitet var och en har. Nyligen slogs till exempel flera mindre avdelningskontor samman för att förenkla tillsynen över verksamheten och göra arbetet med att predika de goda nyheterna om Guds kungarike mer effektivt. (Matt. 24:14) Så långt lagen tillät gjorde man de här sammanslagningarna utan att bry sig om nationsgränser. Det här är ytterligare ett synligt bevis på att Jesus Kristus som den rättmätige kungen i Guds rike bryter ner mänskliga barriärer. Snart kommer han att ta bort alla nationsgränser och ”göra sin seger fullständig”. (Upp. 6:2)

19. Vad har blivit möjligt genom sanningens rena språk?

19 Jehovas vittnen kommer från många länder och talar därför många språk, men genom att alla talar sanningens rena språk kommer de alltid att vara enade. (Läs Sefanja 3:9.) De utgör en internationell familj. De lever mitt i den nuvarande onda världsordningen men är ändå ingen del av den. Deras enhet är bara en försmak av hur det kommer att bli i den kommande nya världen – en värld utan utlänningar. Då kommer alla, utan undantag, att med glädje instämma i det som citerades i början av artikeln: ”Människosläktets raser är vad Bibeln säger att de är – bröder.” (The Races of Mankind)