Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Vi bevarar vår ställning som ”tillfälliga inbyggare”

Vi bevarar vår ställning som ”tillfälliga inbyggare”

”Jag förmanar er som utlänningar och tillfälliga inbyggare att avhålla er från de köttsliga begären.” (1 PETR. 2:11)

1, 2. Vilka syftade Petrus på med uttrycket de ”utvalda”, och varför kallade han dem ”tillfälliga inbyggare”?

OMKRING 30 år efter det att Jesus hade farit upp till himlen skrev aposteln Petrus ett brev till ”de tillfälliga inbyggare” som var ”kringspridda i Pontos, Galatien, Kappadokien, Asia och Bithynien”. Han kallade dem också de ”som är utvalda”. (1 Petr. 1:1) Petrus skrev till dem som liksom han själv var smorda med helig ande och hade fått ”en ny födelse till ett levande hopp” för att härska tillsammans med Kristus i himlen. (Läs 1 Petrus 1:3, 4.) Men varför använde han sedan uttrycket ”utlänningar och tillfälliga inbyggare” om dessa utvalda? (1 Petr. 2:11) Och vilken innebörd har det här för oss i dag när bara omkring 1 av 650 aktiva vittnen i hela världen bekänner sig tillhöra de smorda, de utvalda?

2 Det var lämpligt att de smorda under det första århundradet kallades ”tillfälliga inbyggare”. Deras liv på jorden skulle inte vara varaktigt, och det gäller också kvarlevan av de smorda som lever i dag. Aposteln Paulus, som själv tillhörde den smorda ”lilla hjorden”, förklarade: ”Vad oss angår, finns vårt medborgarskap i himlarna, varifrån vi också ivrigt väntar en räddare, Herren Jesus Kristus.” (Luk. 12:32; Fil. 3:20) Det betyder att när de smorda dör lämnar de jorden för något långt bättre, odödligt liv i himlen. (Läs Filipperna 1:21–23.) Så rent bokstavligt kan det sägas att de är ”tillfälliga inbyggare” på jorden, som behärskas av Satan.

3. Vilken fråga uppstår nu beträffande de ”andra fåren”?

3 Hur är det då med de ”andra fåren”? (Joh. 10:16) Har inte de det bibliska hoppet att få bli  permanenta inbyggare på jorden? Jo, jorden ska bli deras hem för evigt! Men också de kan på sätt och vis sägas vara tillfälliga inbyggare. Hur då?

”HELA SKAPELSEN FORTSÄTTER ATT SUCKA”

4. Vad kan världens ledare inte förhindra?

4 Så länge Satans onda världsordning tillåts existera fortsätter alla, också de kristna, att utsättas för följderna av Satans uppror mot Jehova. I Romarna 8:22 läser vi: ”Vi vet ... att hela skapelsen fortsätter att sucka tillsammans och lida smärta tillsammans ända till nu.” Världens ledare, vetenskapsmän och filantroper kan inte förhindra att människor lider, hur uppriktiga de än är.

5. Vad har miljontals människor valt att göra sedan 1914, och varför det?

5 Sedan 1914 har därför miljontals människor valt att bli undersåtar till Kristus Jesus, den som Gud har insatt som kung. De vill inte vara någon del av Satans världsordning. De vägrar att ge sitt stöd åt Satans värld. De använder i stället sitt liv och sina tillgångar till stöd för Guds kungarike. (Rom. 14:7, 8)

6. Varför kan Jehovas vittnen kallas utlänningar?

6 Ja, Jehovas vittnen är laglydiga medborgare i omkring 200 länder, men var de än bor är de som utlänningar, tillfälliga inbyggare. De är strikt neutrala i politiska och sociala frågor. Redan nu ser de sig själva som medborgare i den nya värld som Gud har lovat ska komma. De är glada och lyckliga över att deras tid som tillfälliga inbyggare i en ofullkomlig världsordning snabbt närmar sig sitt slut.

Vi ger inte vårt stöd åt Satans värld. Vi kämpar för Guds nya värld.

7. Hur kommer de som tjänar Gud att bli permanenta inbyggare, och var någonstans?

7 Snart kommer Kristus att tillintetgöra Satans onda världsordning. Kristi fullkomliga styre ska befria jorden från synd och lidande. Det ska ta bort alla synliga och osynliga spår av upproret mot Jehovas rättmätiga suveränitet. De som är lojala mot Gud kommer att kunna  bli permanenta inbyggare i det jordiska paradiset. (Läs Uppenbarelseboken 21:1–5.) Skapelsen kommer då i full omfattning att ha gjorts ”fri från slaveriet under förgängelsen” och ha uppnått ”Guds barns härliga frihet”. (Rom. 8:21)

VAD FÖRVÄNTAS AV DE SANNA KRISTNA?

8, 9. Förklara vad Petrus menade med att vi ska ”avhålla ... [oss] från de köttsliga begären”.

8 Petrus fortsätter med att förklara vad som förväntas av de kristna när han skriver: ”Ni älskade, jag förmanar er som utlänningar och tillfälliga inbyggare att avhålla er från de köttsliga begären, som för krig mot själen.” (1 Petr. 2:11) Det här rådet gavs till smorda kristna, men det gäller lika mycket Jesu andra får.

9 Vissa begär är inte orätta i sig själva, när de tillfredsställs på det sätt som Skaparen föreskrev. De bidrar i stället till att vi kan njuta av livet. Det är till exempel normala begär att vilja äta och dricka gott, att koppla av och att ha trevligt tillsammans med goda vänner. Det är också naturligt och normalt att njuta av det sexuella samlivet tillsammans med sin äktenskapspartner. (1 Kor. 7:3–5) Men de köttsliga begär som Petrus skriver om begränsas helt klart till dem som ”för krig mot själen”. För att tydligt visa vad det är fråga om använder vissa bibelöversättningar uttrycken ”de köttsliga lustarna” (Darby) och ”de sinnliga begären” (Hedegård). Mänskliga begär som strider mot Jehovas uttryckliga avsikt och som kan påverka en människas förhållande till Gud på ett negativt sätt måste därför tyglas. Annars kan en kristens hopp om att hans själ ska bevaras vid liv äventyras.

10. Vilka är några sätt som Satan använder för att få de kristna att bli en del av hans värld?

10 Satans målsättning är att försvaga de sanna kristnas beslutsamhet att betrakta sig själva som ”tillfälliga inbyggare” i den här världsordningen. Materialismens glitter och glamour, omoralens lockelse, karriärjaktens tjusning, nationalismens dragningskraft och önskan att stå i centrum – allt det här är snaror som Satan använder, och vi måste betrakta dem som sådana. Genom att vi bestämt tar avstånd från sådana negativa köttsliga begär visar vi tydligt att vi inte vill vara någon del av Satans onda värld. Det visar att vi bara lever tillfälligt i den här världen. Det vi verkligen vill och som vi arbetar hårt för är att bli permanenta inbyggare i Guds rättfärdiga nya värld.

ETT GOTT UPPFÖRANDE

11, 12. Hur betraktar man ibland utlänningar, och vad anser somliga om Jehovas vittnen?

11 Petrus fortsätter sin förklaring av vad som förväntas av kristna ”tillfälliga inbyggare” med att skriva i vers 12: ”Bevara ert uppförande gott bland nationerna, så att de, i den sak vari de talar nedsättande om er som förbrytare, kan ära Gud på dagen för hans inspektion, till följd av era förträffliga gärningar som de är ögonvittnen till.” Utlänningar – tillfälliga inbyggare som bor i ett land som inte är deras hemland – kritiseras ibland. Bara för att de är annorlunda kan de till och med betraktas som kriminella. Deras sätt att tala, det de gör, deras klädsel och kanske till och med hur de ser ut kan göra att de skiljer sig en del från andra som bor i landet. Men när de uppför sig väl, kan  det få andra att inse att de inte är några dåliga människor.

12 De sanna kristna kan på liknande sätt skilja sig från många i sin omgivning. Det kan gälla hur de uttrycker sig och vilken underhållning de väljer. Deras klädsel och övriga yttre visar ofta att de är annorlunda än de flesta i samhället. Det här har gjort att somliga talar nedsättande om vittnena. Men andra talar gott om dem på grund av deras goda uppförande.

13, 14. Hur blir visheten ”befunnen rättfärdig genom sina gärningar”? Ge exempel.

13 Ja, vårt goda uppförande kan motverka oberättigad kritik. Till och med Jesus, den enda människa som varit fullkomligt lydig mot Gud, utsattes för falska anklagelser. Somliga kallade honom ”glupsk och begiven på vin, en vän till tullindrivare och syndare”. Men faktum är att han genom sitt goda uppförande visade att han inte var sådan. Han sa själv: ”Visheten blir ... befunnen rättfärdig genom sina gärningar.” (Matt. 11:19) Det är likadant i dag. Så till exempel tycker en del som bor nära Betel i Selters i Tyskland att Betelfamiljens sätt att leva är lite underligt. Men Selters borgmästare försvarade dem och sa: ”Vittnena som arbetar där har sin egen livsstil, men de stör inte på något sätt andra människor i samhället.”

Bibelns sanning har förenat den här ryska familjen.

14 Ett annat exempel gäller Jehovas vittnen i Moskva. Det hade riktats många falska anklagelser mot dem. Men i juni 2010 förklarade Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg i Frankrike: ”Domstolen finner att [staden Moskvas] inkräktande på kärandens rätt till religionsfrihet och församlingsfrihet inte var berättigat. Landets domstolar har inte anfört ’relevanta och tillräckliga’ skäl för att visa att samfundet” var skyldigt till vad det anklagades för, till exempel att splittra familjer, driva människor till självmord och avvisa medicinsk behandling. ”Den påföljd som utmättes av domstolarna var överdrivet sträng beroende på lagarnas brist på flexibilitet och oproportionerlig i förhållande till vilket som helst legitimt syfte som eftersträvades.”

VI UNDERORDNAR OSS

15. Vilken princip i Bibeln följer de sanna kristna i hela världen?

15 Jehovas vittnen i Moskva – ja, i hela världen – gör ytterligare något som Petrus sa att de kristna måste göra. Han skrev: ”Underordna er för Herrens skull varje instans skapad av människor, vare sig det är en kung såsom den överordnade eller ståthållare.” (1 Petr. 2:13, 14) De sanna kristna är ingen del av den onda världen, men de underordnar  sig villigt ett lands myndigheter, som är ”inordnade i sina relativa ställningar”, alldeles som Paulus gav anvisning om. (Läs Romarna 13:1, 5–7.)

16, 17. a) Vad visar att vi inte motarbetar regeringar och myndigheter? b) Vad har somliga politiska ledare erkänt?

16 När Jehovas vittnen uppför sig som ”tillfälliga inbyggare” i den nuvarande världsordningen, gör de inte det som en del av någon sorts civil protest. De motarbetar eller kritiserar inte heller andra som ger uttryck åt sin privata politiska eller sociala uppfattning. Till skillnad från en del andra religiösa grupper tar Jehovas vittnen inte del i politik. De lägger sig inte i hur de politiska ledarna sköter sina uppgifter. Det saknar helt grund att Jehovas vittnen skulle störa den allmänna ordningen eller motarbeta myndigheterna!

17 Petrus skrev till de kristna att de skulle ”bevisa kungen ära”. Vi lyder därför myndighetspersoner för att visa att vi respekterar och ärar dem. (1 Petr. 2:17) Ibland har sådana myndighetspersoner erkänt att det inte finns någon anledning att frukta Jehovas vittnen. En tysk före detta minister i delstaten Brandenburg och senare medlem av tyska parlamentet, Steffen Reiche, sa: ”Jehovas vittnens uppförande i lägren och fängelserna är exempel på goda egenskaper som är lika viktiga i dag som de var i det förgångna, egenskaper som är absolut nödvändiga för att en demokratisk rättsstat ska kunna bestå. De gav nämligen inte efter för SS, och de visade medkänsla med andra fångar. Med tanke på den ökande brutaliteten mot utlänningar och mot politiskt och ideologiskt oliktänkande är sådana egenskaper ett måste för varje medborgare i vårt land.”

VI VISAR KÄRLEK

18. a) Varför är det naturligt för oss att ”älska hela brödraskaran”? b) Vad har sådana som inte är Jehovas vittnen sagt om oss?

18 Petrus skrev: ”Älska hela brödraskaran, frukta Gud.” (1 Petr. 2:17) Jehovas vittnen har en hälsosam fruktan för Gud och vill inte misshaga honom. Det här ger dem ytterligare motivation att göra hans vilja. De är glada över att få tillhöra en världsvid familj av bröder och systrar som alla har en önskan att tjäna Jehova. Det är därför naturligt för dem att ”älska hela brödraskaran”. Sådan kärlek är ovanlig i dagens själviska värld och förvånar ibland dem som inte är Jehovas vittnen. En guide som arbetade för en amerikansk resebyrå häpnade över den kärlek och hjälpsamhet vittnena visade de utländska delegater som var med vid en internationell sammankomst i Tyskland 2009. Hon sa att hon aldrig hade sett något liknande under alla sina år som guide. Ett Jehovas vittne berättade senare: ”Varje gång hon sa något om oss var det med beundran och entusiasm.” Har du hört något liknande från människor som iakttagit oss vittnen vid en sammankomst som du varit med vid?

19. Vad är vi beslutna att vara, och varför det?

19 Som vi har sett visar Jehovas vittnen på många sätt att de verkligen är ”tillfälliga inbyggare” i Satans världsordning. Och de är beslutna att fortsätta att med glädje vara det. Deras hopp att de snart kommer att bli permanenta inbyggare i Guds nya rättfärdiga värld är starkt och välgrundat. Ser inte du fram emot det?