Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vakttornet (Studieupplagan)  |  November 2012

Deras överskott avhjälpte en brist

Deras överskott avhjälpte en brist

ÅRET var 49 v.t. Petrus, Jakob och Johannes – ”som ansågs vara pelare” – gav aposteln Paulus och hans medhjälpare Barnabas ett uppdrag. De skulle komma ihåg kristna som var fattiga, när de förkunnade för nationerna. (Gal. 2:9, 10) Hur fullgjorde de sitt uppdrag?

De brev Paulus skrev visar hur han avbördade sig sitt ansvar. Till de kristna i Korinth skrev han: ”När det gäller insamlingen till de heliga, skall också ni göra på samma sätt som jag har gett anvisning om åt församlingarna i Galatien. På första dagen i veckan skall var och en hemma hos sig regelbundet lägga undan något att spara, alltefter vad han har råd med, så att det inte skall ske insamlingar först när jag kommer. Men när jag kommer fram, skall jag sända de män som ni genom brev godkänner för att föra er välmenta gåva till Jerusalem.” (1 Kor. 16:1–3)

I sitt andra brev till korinthierna upprepade Paulus vad syftet var med insamlingen, när han skrev till dem att ”ert överflöd just nu genom en utjämning skall avhjälpa deras brist”. (2 Kor. 8:12–15)

När Paulus skrev till de kristna i Rom omkring år 56, var insamlingen nästan färdig. Han sa: ”Nu står jag i begrepp att fara till Jerusalem för att betjäna de heliga. De som bor i Makedonien och Akaja har nämligen beslutat att dela med sig av sina ägodelar som ett bidrag till de fattiga bland de heliga i Jerusalem.” (Rom. 15:25, 26) Paulus fullgjorde sitt uppdrag kort därefter. När han hade återvänt till Jerusalem och gripits där, sa han till den romerske ståthållaren Felix: ”Jag [kom] för att frambära barmhärtighetsgåvor till min nation, och offergåvor.” (Apg. 24:17)

Den inställning de kristna i det första århundradet hade framgår tydligt av det Paulus sa om makedonierna. Han förklarade att de ”fortsatte att mycket enträget tigga oss om förmånen att få ge”. Aposteln uppmanade korinthierna att följa det exemplet. Han sa: ”Låt var och en göra alldeles som han har beslutat i sitt hjärta, inte missunnsamt eller av tvång, ty Gud älskar en glad givare.” Vad motiverade församlingarna att vara så generösa? Deras önskan var inte bara att ”rikligt avhjälpa de heligas brist utan också” att ”flöda över av många tacksägelser till Gud”. (2 Kor. 8:4; 9:7, 12) Vi kan vara generösa av samma motiv. Jehova Gud kommer säkert att välsigna oss om vi visar en sådan fin och osjälvisk inställning – och hans välsignelse gör verkligen en människa rik. (Ords. 10:22)

HUR MAN KAN GE BIDRAG

Som i aposteln Paulus dagar väljer många att ”lägga undan något”, dvs. en viss summa pengar, som de lägger i bidragsbössor märkta ”Den världsvida predikoverksamheten”. (1 Kor. 16:2) I de flesta församlingar är det också möjligt att sända in bidragen via församlingens konto. Varje månad vidarebefordras de här bidragen till Jehovas vittnens avdelningskontor.

Man kan också sända in bidrag direkt till Jehovas vittnen genom insättning på plusgiro 17 07-9 eller bankgiro 431-1536. (I Finland kan bidrag sändas till Jehovas vittnen genom insättning på bankkonto FI08 2075 1800 0164 32.)

Ett enkelt sätt att ge bidrag månadsvis är via autogiro. En anmälningsblankett finns hos sekreteraren i församlingen. Man kan också från sitt eget konto elektroniskt överföra bidrag till olika ändamål, men då måste man ha ett personligt referensnummer, ett så kallat OCR-nummer, som man får från avdelningskontoret. Man kan även få förtryckta inbetalningskort som underlättar hanteringen.

DIREKTA GÅVOR

  • Man kan också skänka kontanter, smycken och andra värdesaker.
  • Bifoga ett brev som förklarar att detta är en gåva.

SÄRSKILDA GÅVOR

Förutom direkta bidrag i form av pengar och värdesaker kan man stödja Rikets verk på andra sätt, bland annat följande:

Försäkringar: En försäkringstagare kan i samråd med sitt försäkringsbolag göra trossamfundet Jehovas vittnen (ange organisationsnummer 878500-4071) till förmånstagare för vissa livförsäkringar.

Aktier och andra värdepapper: Aktier, fondandelar och andra värdepapper kan överlåtas som gåva till trossamfundet Jehovas vittnen. Givaren behöver inte betala någon skatt på eventuell värdestegring i sådana fall.

Utdelning: Utdelning på noterade och onoterade aktier (även fåmansbolagsaktier) kan skänkas till trossamfundet Jehovas vittnen utan att man behöver betala skatt på utdelningen, om det sker innan utdelningen är utbetald. Blanketter kan man få av församlingens sekreterare.

Fastigheter: Fast egendom kan överlåtas som gåva. Innan man planerar att ge en sådan gåva ska man kontakta avdelningskontoret. Gäller gåvan en enfamiljsfastighet kan givaren ändå ha möjlighet att bo kvar.

Testamenten: Man kan upprätta ett testamente till förmån för trossamfundet Jehovas vittnen (ange organisationsnummer 878500-4071). Avdelningskontorets juridiska avdelning bistår gärna med upplysningar. Det kan vara praktiskt att sända ett exemplar av testamentet för kännedom till avdelningskontoret.

Uttrycket ”särskilda gåvor” innebär att man måste ha kännedom om hur man går till väga. Kontakta gärna avdelningskontoret för mer information om hur man kan ge sådana särskilda gåvor. Efter sådan kontakt har många haft möjlighet att understödja vår världsvida religiösa och humanitära verksamhet och samtidigt fått del av vissa skattefördelar.

I andra länder kan man kontakta närmaste avdelningskontor för information om hur man kan ge särskilda gåvor.