Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Vad säger Bibeln?

När föddes Jesus?

När föddes Jesus?

”DET exakta datumet för Kristi födelse är inte känt”, sägs det i det historiska verket Encyclopedia of Early Christianity. Trots det firar miljoner till bekännelsen kristna världen över Jesu födelse den 25 december. Men ingenstans i Bibeln anges ett datum för hans födelse. Föddes han verkligen i december?

Även om Bibeln inte anger ett datum för Jesu födelse visar den tydligt att han inte föddes i december. Genom att undersöka icke-bibliska källor kan vi få veta varför den 25 december blev den dag som valdes för att fira Jesu födelse.

Varför inte i december?

Jesus föddes i staden Betlehem i Juda. I Lukas evangelium sägs det: ”I samma trakt fanns det också herdar som bodde utomhus och höll vakt om natten över sin hjord.” (Lukas 2:4–8) Det här var inte ovanligt. ”Hjordarna var tvungna att tillbringa större delen av året ute i det fria”, sägs det i en bok om det dagliga livet på Jesu tid. (Daily Life in the Time of Jesus) Men skulle herdarna verkligen ha varit utomhus med sina hjordar en kall decembernatt? I boken sägs det vidare: ”Hjordarna ... tillbringade vintern under tak; och enbart detta visar att det traditionella datumet för julen, under vintern, knappast kan vara riktigt, eftersom det sägs i evangeliet att herdarna var ute på fälten.”

Den här slutsatsen bekräftas av en annan detalj i Lukas evangelium: ”Nu utgick i de dagarna från kejsar Augustus en förordning om att hela den bebodda jorden skulle inskrivas; (denna första inskrivning ägde rum när Quirinius var ståthållare i Syrien;) och alla människor gav sig av för att inskrivas, var och en till sin stad.” (Lukas 2:1–3)

Det är troligt att Augustus bestämde att den här inskrivningen skulle vara en folkräkning som sedan skulle ligga till grund för beskattning och uttagning till militärtjänst. I lydnad för den här befallningen följde Maria, trots att hon var höggravid, med sin man, Josef, på den nästan 15 mil långa resan från Nasaret till Betlehem. Tänk nu efter. Verkar det troligt att Augustus – en härskare som nästan aldrig blandade  sig i det lokala styret i provinserna – skulle ha krävt att ett folk som redan visade upproriska tendenser gav sig ut på långa resor mitt i vintern?

Betecknande nog avfärdar flertalet historiker och bibelkännare den 25 december som den dag då Jesus föddes. Om du har tillgång till ett uppslagsverk kan du utan tvivel få den informationen bekräftad. I Nationalencyklopedin, till exempel, sägs det: ”Först vid 300-talets mitt började man i det kristna Rom fira Jesu födelse; tidpunkten för födelsen anges dock inte i evangelierna.” I ett annat uppslagsverk sägs det: ”Det råder en allmän enighet om att Jesus inte föddes den 25 december.” (Our Sunday Visitor’s Catholic Encyclopedia)

Bibeln visar tydligt att Jesus inte föddes i december

Varför valdes den 25 december?

Hundratals år efter Jesu död valdes alltså den 25 december till dagen för hans födelse. Varför det? Många historiker menar att den tid på året som valdes för julfirandet redan var en tid då hedniska fester firades.

I Nationalencyklopedin bekräftas detta: ”Firandet av Jesu historiska framträdande i världen anknyter till äldre sed att fira högtid i samband med vintersolståndet. ... Sannolikt inrättades högtiden som motvikt till firandet 25 december av solguden som romersk riksgudomlighet, dies natalis solis invicti (’den oövervinneliga solens födelsedag’). ... Sol- och ljussymboliken kring Jesus Kristus underlättade den kristna omtolkningen.”

I uppslagsverket The Encyclopedia Americana heter det: ”Anledningen till att man fastställde den 25 december som juldagen är något dunkel, men en vanlig uppfattning är att den dagen valdes för att passa ihop med de hedniska högtider som hölls vid tiden för vintersolståndet, då dagarna började bli längre, för att fira ’solens återfödelse’. ... De romerska saturnalierna (en fest ägnad åt Saturnus, jordbruksguden, och åt solens förnyade kraft) ägde också rum vid denna tidpunkt.” Vid sådana högtider var det vanligt att de som deltog ägnade sig åt ohämmat sexuellt uppförande och högljutt och våldsamt festande. Betecknande nog är det något som ofta kännetecknar dagens julfirande.

Hur vi bör ära Kristus

Vissa anser att man som kristen ändå skall fira Jesu födelse, även om man inte vet det exakta datumet. Och om ett sådant firande sker under värdiga former tycker de att det är ett lämpligt sätt att visa Kristus ära.

Jesu födelse är verkligen en viktig händelse i Bibelns skildring. Bibeln berättar att många änglar plötsligt visade sig när Jesus föddes, och de lovprisade Gud och sade: ”Ära i höjderna där ovan åt Gud, och på jorden frid bland människor som han vill visa välvilja.” (Lukas 2:13, 14) Men det är värt att lägga märke till att det ingenstans i Bibeln ens antyds att Jesu födelse skall firas. Däremot finns det en uttrycklig befallning om att högtidlighålla minnet av Jesu död, vilket Jehovas vittnen gör en gång om året. (Lukas 22:19) Det är ett av de sätt som vi kan ära Jesus på.

Den sista kvällen av sitt liv som människa sade Jesus: ”Ni är mina vänner om ni gör vad jag nu befaller er.” (Johannes 15:14) Han sade också: ”Om ni älskar mig, skall ni hålla mina bud.” (Johannes 14:15) Det bästa sättet vi kan ära Jesus Kristus på är därför att ta reda på vad han lärde och sedan tillämpa det.