Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Vakna!  |  september 2002

 Bibelns syn

Böner som Gud lyssnar till

Böner som Gud lyssnar till

”Fortsätt med att be, så skall det ges åt er; fortsätt med att söka, så skall ni finna; fortsätt med att bulta på, så skall det öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och var och en som söker, han finner, och för var och en som bultar på skall det öppnas.” (LUKAS 11:9, 10)

EFTERSOM många kristna litar helt och fullt på Jesu ord här ovan, vänder de sig i bön till Gud med sina problem och bekymmer, fullt övertygade om att han älskar dem och bryr sig om dem. Men vissa blir frustrerade när de väntar på att deras böner skall bli besvarade. Tycker du att dina böner inte har någon verkan? Lyssnar verkligen Gud när du ber?

Även om våra böner tycks bli obesvarade, betyder inte det att Gud inte hör dem. Bibeln lovar oss: ”Jehovas ögon vilar på de rättfärdiga, och hans öron är vända till deras ödmjuka bön.” (1 Petrus 3:12) Jehova Gud hör alltså de rättfärdigas böner oavsett om de uttalas högt eller uttrycks i hjärtat. (Jeremia 17:10) Jehova granskar också tankarna och känslorna bakom varje bön, vilka kanske inte ens den som ber helt och fullt förstår eller är medveten om. (Romarna 8:26, 27)

Men böner måste fylla vissa krav, om de skall vara godtagbara för Gud. De måste först och främst riktas uteslutande till Gud – inte till Jesus, till ett ”helgon” eller till en avgud. (2 Moseboken 20:4, 5) Böner måste också frambäras i Guds Sons, Jesu Kristi, namn. (Johannes 14:6) Betyder det här att Jesus hör våra böner först och sedan vidarebefordrar budskapet till Gud? Nej. Men genom att vi ber till Jehova i Jesu namn visar vi att vi är Kristi lärjungar och erkänner att det är  tack vare hans lösenoffer som vi kan närma oss Gud. (Hebréerna 4:14–16)

Böner måste frambäras i tro. Aposteln Paulus framhöll: ”Utan tro är det ... omöjligt att behaga honom [Gud] väl, ty den som närmar sig Gud måste tro att han är till och att han blir deras belönare som uppriktigt söker honom.” (Hebréerna 11:6) Hur vet man om man har det här slaget av tro? Bibelskribenten Jakob ger svaret: ”Jag skall visa dig min tro genom mina gärningar.” (Jakob 2:18) Ja, tro ger upphov åt gärningar, och de i sin tur visar att vi älskar Gud och att vi försöker behaga honom.

De som tillber Gud måste också vara ihärdiga när de ber. Jesus gjorde detta klart i Lukas 11:9, 10, som citerades i början av artikeln. Om någon ber bara en gång om en viss sak, visar inte det då att han eller hon egentligen inte är så angelägen?

Vad Gud lovar

Oavsett hur ofta och innerligt vi ber, lever vi ändå i ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1) Det är sant att Jesus sade att hans efterföljare skulle vara lyckliga, men han sade inte att deras liv skulle vara utan problem. (Matteus 5:3–11) Vad han däremot framhöll var att hans lärjungar skulle kunna vara lyckliga trots sorg, hunger, törst och förföljelse.

Den lycka som Jesus talade om är inte beroende av idealiska omständigheter. Det är i stället fråga om en inre tillfredsställelse som vi känner på grund av att vi tjänar Gud. Vi kan därför känna ett visst mått av lycka även under problem och svårigheter. (2 Korinthierna 12:7–10)

När vi hanterar personliga problem

Är det då meningslöst att be till Gud om sådana personliga angelägenheter som att hitta en lämplig äktenskapspartner eller att klara av problem som gäller familjen, hälsan eller arbetet? Nej, för även om Gud inte lovar att mirakulöst förändra våra omständigheter i livet, kommer han att ge oss vishet att klara av dem. Jakob skrev med avseende på prövningar: ”Om någon av er saknar vishet, må han då fortsätta att utbe sig sådan av Gud, ty han ger frikostigt åt alla och utan att förebrå; och den skall ges honom.” (Jakob 1:5) Jehova vägleder oss alltså genom sin heliga ande. På så vis får vi hjälp att förstå och tillämpa bibliska principer när vi fattar beslut.

Det är naturligtvis inte så att Guds ande fattar besluten åt oss. Nej, vi måste anstränga oss själva. Om vi till exempel har ett problem, har vi då gjort efterforskningar om problemet och undersökt olika sidor och faktorer som hör till situationen? Detta skulle vara en gärning som visar Gud att vi har tro. (Jakob 2:18) Har vi uthålligt försökt att lösa problemet och hela tiden bett om Guds vägledning? (Matteus 7:7, 8) Har vi noggrant undersökt bibliska principer som är tillämpliga på situationen? Guds ord kan göra oss ”fullt dugliga, fullständigt rustade för allt gott verk”. (2 Timoteus 3:16, 17)

Gud skulle givetvis kunna gripa in och ta bort alla våra problem, men nu har han låtit människor ge uttryck åt sin fria vilja. Tyvärr använder många den fria viljan på ett sätt som skadar andra. Därför kan vissa problem som vi ber om finnas kvar tills Guds nya värld är här. (Apostlagärningarna 17:30, 31) Det kan gälla en situation i området där vi bor, till exempel brottslighet eller öppet krig, eller det kan gälla svårigheter som motståndare orsakar och som vi måste stå ut med. (1 Petrus 4:4) Vi måste inse att så länge den här ogudaktiga världen består, kommer vissa situationer inte att förbättras.

Men Gud älskar sina tillbedjare och vill hjälpa dem. När hans kungarike oinskränkt styr över jorden, skall han fullständigt göra slut på alla svåra problem i den här världen. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Fram till dess bör vi ihärdigt be honom vägleda oss när vi hanterar problemen i livet. Om vi gör det, kan vi vara övertygade om att Jehova uppfyller löftet som finns i Bibeln i Jesaja 41:10: ”Var inte rädd, ty jag är med dig. Se dig inte spänt omkring, ty jag är din Gud. Jag skall styrka dig. Jag skall verkligen hjälpa dig. Jag skall verkligen hålla ett fast grepp om dig med min rättfärdighets högra hand.”