Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska
Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Nehemja 11:1–36

11  Folkets furstar bodde redan i Jerusalem,+ men resten av folket kastade nu lott+ om vilka som skulle flytta till Jerusalem, den heliga staden. En av tio israeliter valdes ut, medan de övriga nio bodde kvar i de andra städerna.  Dessutom var det några som frivilligt erbjöd sig att bo i Jerusalem, och folket önskade dem Guds välsignelse av hela sitt hjärta.  Och detta är de provinsöverhuvuden som bodde i Jerusalem. (Resten av israeliterna, prästerna, leviterna, tempeltjänarna*+ och Salomos tjänares söner+ bodde i de andra städerna i Juda, var och en på sin egendom i sin stad.+  I Jerusalem bodde även några som tillhörde Juda och Benjamin.) Av Judas stam: Atạja, son till Ussịa, son till Sakarja, son till Amarja, son till Sefạtja, son till Mahalạlel, en av Peres söner,+  och Maasẹja, son till Baruk, son till Kol-Hose, son till Hasạja, son till Adạja, son till Jọjarib, son till Sakarja av Shelas släkt.  Peres söner som bodde i Jerusalem var sammanlagt 468 krigsdugliga män.  Och detta var de som tillhörde Benjamins stam: Sallu,+ son till Mesụllam, son till Joed, son till Pedạja, son till Kolạja, son till Maasẹja, son till Ịtiel, son till Jeshạja,  och förutom honom var det Gạbbai och Sallaj, sammanlagt 928 män.  Och Joel, Sikris son, var tillsyningsman över dem, och näst efter honom hade Juda, Hassenụas son, ansvar över staden. 10  Av prästerna: Jedạja, Jọjaribs son, Jakin,+ 11  Serạja, son till Hilkia, son till Mesụllam, son till Sadok, son till Mẹrajot, son till Ạhitub,+ en av de främsta i den sanne Gudens hus,* 12  och deras bröder, som utförde arbetet vid huset, sammanlagt 822; och Adạja, son till Jẹroham, son till Pelạlja, son till Amsi, son till Sakarja, son till Pashur,+ son till Malkịa, 13  och hans bröder, släktöverhuvuden, sammanlagt 242; och Amạssaj, son till Ạzarel, son till Asaj, son till Mesillẹmot, son till Immer, 14  och hans bröder, modiga och starka män, sammanlagt 128; och Sạbdiel, som tillhörde en framträdande familj, var tillsyningsman över dem. 15  Och av leviterna: Semạja,+ son till Hassub, son till Ạsrikam, son till Hasạbja, son till Bunni, 16  och Sạbbetaj+ och Jọsabad,+ några av leviternas överhuvuden som hade ansvaret över det yttre arbetet vid den sanne Gudens hus; 17  och Mattạnja,+ son till Mika, son till Sabdi, son till Asaf,+ körledaren som ledde lovprisningen vid bönen,+ och Bakbụkja, hans medhjälpare, och Abda, son till Sammụa, son till Galal, son till Jẹdutun.+ 18  Leviterna i den heliga staden var sammanlagt 284. 19  Och portvaktarna var Akkub, Talmon+ och deras bröder som höll vakt i portarna, sammanlagt 172. 20  Resten av israeliterna, prästerna och leviterna bodde i de andra städerna i Juda på de jordlotter de hade ärvt.* 21  Tempeltjänarna*+ bodde på Ofel,+ och Siha och Gispa var deras tillsyningsmän. 22  Leviternas tillsyningsman i Jerusalem var Ussi, son till Bani, son till Hasạbja, son till Mattạnja,+ son till Mika, en av Asafs söner, sångarna. Han hade hand om arbetet vid den sanne Gudens hus. 23  Kungen* hade gett anvisningar om sångarna+ så att de fick en daglig ranson av det de behövde. 24  Petạhja, son till Mesesạbel, en av sönerna till Sera, Judas son, var kungens rådgivare i alla frågor som gällde folket. 25  Här är en förteckning över orterna med tillhörande åkermark: Några av Judas söner bodde i Kirjat-Arba+ med underlydande* städer, i Dibon med underlydande städer, i Jekạbseel+ med omgivande byar, 26  i Jesụa, i Molạda,+ i Bet-Pelet,+ 27  i Hasar-Sual,+ i Beershẹba med underlydande* städer, 28  i Siklag,+ i Mekọna med underlydande* städer, 29  i En-Rimmon,+ i Sora,+ i Jarmut, 30  i Sanọa,+ i Adụllam med omgivande byar, i Lakis+ med dess åkrar och i Asẹka+ med underlydande* städer. De bosatte sig* från Beershẹba ända till Hinnoms dal.+ 31  Benjaminiterna bodde i Geba,+ Mikmas, Ajah, Betel+ med underlydande* städer, 32  Ạnatot,+ Nob,+ Ananja, 33  Hasor, Rama,+ Gịttajim, 34  Hadid, Sẹboim, Nebạllat, 35  Lod och Ono,+ hantverkarnas dal. 36  Och några av leviternas avdelningar från Juda blev anvisade att bosätta sig i Benjamin.

Fotnoter

Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller ”tempel”.
Eller ”på sina arvedelar”.
Eller ”Netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Förmodligen kung Artaxerxes.
Eller ”omgivande”.
Eller ”omgivande”.
Eller ”omgivande”.
Eller ”omgivande”.
Eller ”slog läger”.
Eller ”omgivande”.

Studienoter

Media