Nehemja 10:1–39

10  De som bekräftade det med sigill+ var: ståthållaren* Nehemja, Hakạljas son,och Sidkia,  Serạja, Asarja, Jeremia,  Pashur, Amarja, Malkịa,  Hattus, Sebạnja, Malluk,  Harim,+ Mẹremot, Obạdja,  Daniel,+ Gịnneton, Baruk,  Mesụllam, Abịa, Mịjamin,  Maạsja, Bilgaj och Semạja. Det var prästerna.  Och leviterna: Jesụa, Asạnjas son, Binnuj, en av Hẹnadads söner, Kạdmiel+ 10  och deras bröder Sebạnja, Hodịa, Kelịta, Pelạja, Hanan, 11  Mika, Rehob, Hasạbja, 12  Sakkur, Serẹbja,+ Sebạnja, 13  Hodịa, Bani och Bẹninu. 14  Folkets överhuvuden: Paros, Pahat-Moab,+ Elam, Sattu, Bani, 15  Bunni, Asgad, Bẹbai, 16  Adonịa, Bigvaj, Adin, 17  Ater, Hiskia, Assur, 18  Hodịa, Hasum, Besaj, 19  Harif, Ạnatot, Nẹbai, 20  Mạgpias, Mesụllam, Hesir, 21  Mesesạbel, Sadok, Jaddụa, 22  Pelạtja, Hanan, Anạja, 23  Hosea, Hananja, Hassub, 24  Hạllohes, Pilha, Sobek, 25  Rehum, Hasạbna, Maasẹja, 26  Ahịa, Hanan, Anan, 27  Malluk, Harim och Baạnah. 28  Resten av folket, det vill säga prästerna, leviterna, portvaktarna, sångarna, tempeltjänarna* och alla som hade avskilt sig från grannfolken för att följa den sanne Gudens lag+ samt deras hustrur, deras söner och deras döttrar, alla som hade kunskap och förstånd,* 29  de anslöt sig till sina ledande medbröder. De svor en ed på att vandra efter den sanne Gudens lag, den lag som de hade fått genom den sanne Gudens tjänare Mose, och lovade att noga följa alla Jehovas, vår Herres, bud, befallningar och förordningar: 30  ”Vi ska inte gifta bort våra döttrar till grannfolken, och våra söner ska inte gifta sig med deras döttrar.+ 31  Om de andra folken kommer för att sälja varor och spannmål på sabbatsdagen, ska vi inte köpa något av det på sabbaten+ eller någon annan helig dag.+ Under det sjunde året ska vi avstå från att bruka jorden,+ och då ska vi också avskriva alla skulder.+ 32  Vi förpliktar oss också att ge en tredjedels sikel* varje år till tjänsten vid Guds hus*+ 33  och till det staplade brödet,*+ det dagliga sädesoffret,+ brännoffret på sabbaterna+ och vid nymånarna,+ till de årliga högtiderna,+ till de heliga gåvorna, till syndoffren+ som övertäcker Israels synder* och till allt arbete vid Guds hus. 34  Dessutom ska vi kasta lott bland våra släkter om leveransen av den ved som prästerna, leviterna och folket ska lämna till vår Guds hus vid bestämda tider varje år. Veden är avsedd för Jehovas, vår Guds, altare, enligt det som står skrivet i lagen.+ 35  Vi ska också lämna den första mogna grödan från vår mark och den första mogna frukten av alla fruktträd varje år till Jehovas hus.+ 36  Som det står i lagen ska vi dessutom lämna de förstfödda av våra söner och av våra husdjur+ och de förstfödda av vår nötboskap och av vår småboskap till vår Guds hus, till prästerna som tjänar där.+ 37  Vi ska också lämna våra bidrag till prästerna och till förrådsrummen* i vår Guds hus,+ det första av det grovmalda mjölet,+ frukten på alla slags träd,+ det nya vinet och oljan.+ Och vi ska ge tiondet* av det som växer på vår mark till leviterna,+ eftersom det är leviterna som tar emot tiondet i alla de städer där vi brukar jorden. 38  Och prästen, Arons son, ska vara med när leviterna tar emot tiondet, och leviterna ska i sin tur lämna en tiondel av tiondet till Guds hus,+ till rummen* i förrådshuset. 39  Det är alltså till förrådsrummen* som israeliterna och leviterna ska lämna bidraget+ av brödsäden, det nya vinet och oljan.+ Det är där som helgedomens redskap finns och även de tjänstgörande prästerna, portvaktarna och sångarna. Vi ska inte försumma vår Guds hus.”+

Fotnoter

Eller ”tirshatan”, en persisk titel för ståthållaren i en provins.
Eller ”netinimtjänarna”. Netinim betyder ”sådana som har blivit givna”.
Eller möjligen ”alla som var gamla nog att förstå”.
En sikel motsvarade 11,4 g. Se Tillägg B14.
Eller ”tempel”.
Dvs. skådebrödet.
Eller ”som åstadkommer försoning för Israel”.
Eller ”matsalarna”.
Eller ”tiondelen”.
Eller ”matsalarna”.
Eller ”matsalarna”.

Studienoter

Media