Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Lukasevangeliet 3:1–38

ÖVERSIKT

  • Johannes tjänst inleds (1, 2)

  • Johannes predikar om dop (3–20)

  • Jesus döps (21, 22)

  • Jesus släktlinje (23–38)

3  I kejsar Tiberius 15:e regeringsår var Pontius Pilatus ståthållare i Judeen, Herodes*+ landsdelshärskare* i Galileen, hans bror Filippus landsdelshärskare i Itureen och Trakonịtis, och Lysạnias landsdelshärskare i Abilẹne.  Hannas hörde då till de främsta prästerna, och Kaifas+ var överstepräst. I de dagarna talade Gud till Johannes,+ Sakarjas son, i vildmarken.+  Johannes gick sedan till Jordanområdet och predikade överallt att folket behövde bli döpta för att visa att de hade ändrat sinne, så att de kunde få sina synder förlåtna,+  precis som det står i profeten Jesajas bok: ”Någon ropar i vildmarken: ’Bana väg för Jehova!* Gör vägarna jämna och raka för honom.+  Varje dal ska fyllas igen, varje berg och kulle jämnas ut. Krokiga vägar ska rätas ut och ojämna vägar jämnas till.  Och alla ska se Guds räddning.’”*+  När folk kom ut för att bli döpta av honom sa han: ”Huggormsyngel, vem har fått er att tro att ni kan fly från den kommande vreden?+  Handla i så fall på ett sätt som visar att ni har ändrat er.* Och tänk inte: ’Vi är barn till Abraham.’ För jag säger er att Gud skulle kunna göra de här stenarna till Abrahams barn.  Yxan är redo att hugga mot trädets fot, för varje träd som inte ger fin frukt ska huggas ner och kastas i elden.”+ 10  Folket frågade honom: ”Men vad ska vi göra?” 11  Han svarade: ”Den som har ett extra klädesplagg* ska dela med sig åt den som inte har något, och den som har något att äta ska också dela med sig.”+ 12  Även skatteindrivare kom för att bli döpta,+ och de sa: ”Lärare, vad ska vi göra?” 13  Han sa: ”Ni ska inte kräva mer skatt än vad lagen föreskriver.”+ 14  Och soldater frågade honom: ”Vad ska vi göra?” Han svarade: ”Ni ska inte pressa någon på pengar* eller komma med falska anklagelser+ utan vara nöjda med ert underhåll.”* 15  Folket var nu förväntansfullt, och alla undrade om Johannes kunde vara Messias.*+ 16  Johannes sa därför till alla: ”Jag döper er med vatten, men det kommer en som är större än jag, och jag är inte ens värdig att knyta upp hans sandaler.+ Han kommer att döpa er med helig ande och med eld.+ 17  Han står redo med kastskoveln* för att rensa sin tröskplats helt och hållet och samla in vetet i magasinet. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som inte går att släcka.” 18  Johannes gav också folket många andra förmaningar och fortsatte förkunna goda nyheter för dem. 19  Dessutom tillrättavisade han landsdelshärskaren Herodes för allt ont han hade gjort och för hans förhållande med sin brors hustru, Herọdias. 20  Detta fick Herodes att begå ytterligare en ond gärning: han kastade Johannes i fängelse.+ 21  När nu alla blev döpta kom även Jesus och blev döpt.+ Medan han bad öppnades himlen,+ 22  och den heliga anden kom ner över honom i form av en duva, och det hördes en röst från himlen: ”Du är min son, som jag älskar. Jag har godkänt dig.”*+ 23  Jesus+ var omkring 30 år+ när han började sin tjänst. Och han var känd som son till Josef.+ Josef var son till Heli, 24  son till Mattat,son till Levi,son till Melki,son till Jạnnai,son till Josef, 25  son till Mattatịas,son till Amos,son till Nahum,son till Esli,son till Nạggai, 26  son till Maat,son till Mattatịas,son till Sẹmein,son till Josek,son till Joda, 27  son till Jọhanan,son till Resa,son till Serubbạbel,+son till Seạltiel,+son till Neri, 28  son till Melki,son till Addi,son till Kosam,son till Ẹlmadam,son till Er, 29  son till Jesus,son till Eliẹser,son till Jorim,son till Mattat,son till Levi, 30  son till Simeon,son till Judas,son till Josef,son till Jonam,son till Ẹljakim, 31  son till Mẹlea,son till Menna,son till Mattạta,son till Natan,+son till David,+ 32  son till Isai,+son till Obed,+son till Boas,+son till Salmon,+son till Nahson,+ 33  son till Amminạdab,son till Arni,son till Hesron,son till Peres,+son till Juda,+ 34  son till Jakob,+son till Isak,+son till Abraham,+son till Tera,+son till Nahor,+ 35  son till Serug,+son till Reu,+son till Peleg,+son till Eber,+son till Shela,+ 36  son till Kainan,son till Arpạksad,+son till Sem,+son till Noa,+son till Lemek,+ 37  son till Metụsela,+son till Enok,son till Jared,+son till Mahalạleel,+son till Kainan,+ 38  son till Enos,+son till Set,+son till Adam,+son till Gud.

Fotnoter

Dvs. Herodes Antipas. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”tetrark”.
Eller ”Guds medel till räddning”.
Eller ”Frambringa i så fall frukter som motsvarar sinnesändringen”.
Eller ”har två underklädnader”.
Eller ”trakassera någon”.
Eller ”er lön”.
Eller ”den Smorde”, ”Kristus”.
Ett redskap som användes för att skilja agnarna från säden.
Eller ”Du är min glädje”.