Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Matteus 5:1–48

 När han såg folkskarorna, gick han upp på berget; och sedan han hade satt sig ner, kom hans lärjungar fram till honom;  och han öppnade sin mun och började undervisa dem och sade:  ”Lyckliga* är de som är medvetna om sitt andliga behov,*+ eftersom himlarnas kungarike tillhör dem.+  Lyckliga är de som sörjer, eftersom de skall bli tröstade.+  Lyckliga är de som är milda till sinnes,+ eftersom de skall ärva jorden.+  Lyckliga är de som hungrar och törstar+ efter rättfärdighet, eftersom de skall bli mättade.+  Lyckliga är de barmhärtiga,+ eftersom det skall visas dem barmhärtighet.  Lyckliga är de renhjärtade,+ eftersom de skall se Gud.+  Lyckliga är de som stiftar fred,*+ eftersom de skall kallas ’Guds söner’.+ 10  Lyckliga är de som blir förföljda+ för rättfärdighetens skull, eftersom himlarnas kungarike tillhör dem. 11  Lyckliga är ni när man smädar+ er och förföljer+ er och lögnaktigt säger allt möjligt ont mot er för min skull. 12  Gläd er, ja, ta glädjesprång,+ eftersom er lön+ är stor i himlarna; på det sättet förföljde man ju profeterna+ före er. 13  Ni är jordens salt;+ men om saltet mister sin kraft, hur skall då dess sälta återställas? Det duger inte längre till annat än att kastas ut+ för att trampas ner av människorna. 14  Ni är världens ljus.+ En stad kan inte döljas när den ligger på ett berg. 15  Inte heller tänder man en lampa och sätter den under sädesmåttet,+ utan på lampstället, och den lyser på alla i huset. 16  Låt likaså ert ljus+ lysa inför människorna, så att de kan se era förträffliga gärningar+ och ge ära+ åt er Fader som är i himlarna. 17  Tänk inte att jag har kommit för att omintetgöra lagen+ eller profeterna. Jag har inte kommit för att omintetgöra utan för att uppfylla;+ 18  jag säger er nämligen i sanning att förr skulle himmel och jord försvinna+ än att den minsta bokstav eller en liten del av en bokstav på något sätt skulle försvinna från lagen och inte allt skulle ske.+ 19  Därför, vemhelst som bryter+ mot ett enda av de minsta av dessa bud och lär människorna i enlighet med det, han skall kallas ’minst’ i förhållande till himlarnas kungarike.+ Vad den beträffar som gör efter dem och lär+ andra dem, denne skall kallas ’stor’+ i förhållande till himlarnas kungarike. 20  För jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariséernas,+ skall ni alls inte komma in+ i himlarnas kungarike. 21  Ni har hört att det sades till människorna förr i tiden: ’Du skall inte mörda;+ utan vem som än begår ett mord+ skall vara ansvarig inför domstolen.’+ 22  Jag säger er emellertid att var och en som fortsätter att vara vred+ på sin broder skall vara ansvarig+ inför domstolen; men vem som än tilltalar sin broder med ett grovt skällsord* skall vara ansvarig inför Högsta domstolen;* medan vem som än säger: ’Din föraktlige dåre!’ skall vara underkastad det brinnande Gehẹnna.*+ 23  Om du nu kommer med din offergåva till altaret+ och du där kommer ihåg att din broder har något emot dig,+ 24  låt då din gåva bli liggande där framför altaret och gå bort; slut först fred med din broder,+ och sedan, när du har kommit tillbaka, kan du bära fram din offergåva.+ 25  Var beredd att snabbt göra upp med den som inger klagomål mot dig vid domstol, medan du ännu är på väg dit med honom, för att din motpart+ inte på ett eller annat sätt skall överlämna dig till domaren och domaren till rättsbetjänten och du kastas i fängelse. 26  Jag säger dig som det är: Du skall minsann inte komma ut därifrån förrän du har betalat ut det sista myntet av mycket ringa värde.*+ 27  Ni har hört att det sades: ’Du skall inte begå äktenskapsbrott.’+ 28  Men jag säger er att var och en som håller i med att se på en kvinna,+ så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott+ med henne i sitt hjärta.+ 29  Om nu ditt högra öga får dig att snava och falla, så riv ut det och kasta det ifrån dig.+ Det är ju fördelaktigare för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp slängs+ i Gehẹnna. 30  Likaså om din högra hand får dig att snava och falla, så hugg av den och kasta den ifrån dig.+ Det är ju fördelaktigare för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp hamnar i Gehẹnna. 31  För övrigt sades det: ’Vemhelst som skiljer sig+ från sin hustru skall ge henne ett skilsmässointyg.’+ 32  Men jag säger er att var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt,*+ han utsätter henne för att begå äktenskapsbrott,+ och vemhelst som gifter sig med en frånskild* kvinna begår äktenskapsbrott.*+ 33  Ni har också hört att det sades till människorna förr i tiden: ’Du skall inte avlägga en ed+ som du underlåter att hålla, utan du skall infria dina löften till Jehova.’*+ 34  Men jag säger er: Avlägg inte alls någon ed,+ varken vid himlen, eftersom den är Guds tron,+ 35  eller vid jorden, eftersom den är fotpallen+ för hans fötter, eller vid Jerusalem, eftersom det är den store Kungens stad.+ 36  Inte heller vid ditt huvud skall du avlägga en ed, eftersom du inte kan göra ett enda hår vitt eller svart. 37  Låt bara ert ord ja betyda ja, ert nej, nej;+ ty det som är utöver detta är från den onde.*+ 38  Ni har hört att det sades: ’Öga för öga och tand för tand.’+ 39  Men jag säger er: Stå inte emot den som är ond;* utan vem som än slår dig med flata handen på din högra kind,+ vänd också den andra mot honom. 40  Och om någon vill dra dig inför rätta och komma i besittning av din innerklädnad, överlåt då också ytterklädnaden åt honom;+ 41  och om en myndighetsperson tvingar dig till tjänst en mil,* så gå med honom två mil.+ 42  Ge åt den som ber dig, och vänd dig inte bort från den som vill låna av dig utan ränta.+ 43  Ni har hört att det sades: ’Du skall älska din nästa+ och hata din fiende.’+ 44  Men jag säger er: Älska era fiender+ och be för dem som förföljer er,+ 45  så att ni visar er vara söner till er Fader som är i himlarna;+ han låter ju sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.+ 46  Ty om ni älskar dem som älskar er, vilken lön har ni då?+ Är det inte också det som tullindrivarna gör? 47  Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt då? Är det inte också det som folk i nationerna gör? 48  Ni skall följaktligen vara fullkomliga, så som er himmelske Fader är fullkomlig.*+

Fotnoter

”Lyckliga”. Grek.: Makạrioi; lat.: beạti; Luther, 1522: ”Selig” (Saliga); 1526 års sv. övers.: ”Salighe”; därav uttrycket ”saligprisningar”.
El.: ”de som är tiggare med avseende på anden”.
Ordagr.: ”de som gör fred (frid)”. Grek.: eirēnopoioi.
”ett grovt skällsord”. Grek.: Rhakạ; J17: Reqạ’, ett aram. ord som uttrycker förakt.
”Högsta domstolen”. El.: ”Sanhedrin”.
”Gehenna”. Grek.: γέενναν (gẹennan); J1-14,16-18(hebr.): גיהנם (gēhinnọm, ”Hinnoms dal”). Den plats utanför Jerusalem där man brände avfall. Se Tillägg 4C.
Ordagr.: ”den sista quadrans”; 1/64 denar. Se Tillägg 8A.
”otukt”. Grek.: porneias; lat.: fornicatiọnis; J17,18,22(hebr.): zenụth. Se Tillägg 5A.
El.: ”löst”, ”bortsänd”.
”begår äktenskapsbrott”. Grek.: moikhạtai; lat.: adụlterat; J22(hebr.): nō’ẹf. Se not till Hes 16:32.
Se Tillägg 1D.
El.: ”från det som är ont”.
El.: ”det som är ont”.
”mil”. Grek.: mịlion; lat.: mịlle pạssus. Den romerska milen motsvarade 1479,5 m. Jfr not till Lu 24:13; se Tillägg 8A.
El.: ”fullständig”.