Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Matteus 24:1–51

24  Jesus gick nu ut på väg bort från templet, men hans lärjungar kom fram för att visa honom templets byggnader.+  Det fick honom att säga till dem: ”Ni ser allt detta! Jag säger er i sanning: Här skall alls inte lämnas sten på sten; allt skall bli nerrivet.”+  Medan han satt på Olivberget, vände sig lärjungarna till honom då de var för sig själva och sade: ”Säg oss: När skall dessa ting inträffa, och vad skall vara tecknet på din närvaro*+ och på avslutningen* på tingens ordning?”*+  Och till svar sade Jesus till dem: ”Se till att ingen vilseleder er;+  många skall nämligen komma på grundval av mitt namn och säga: ’Jag är Messias’,* och de skall vilseleda många.+  Ni skall komma att höra krig och rykten om krig; se till att ni inte blir förfärade. Dessa ting måste nämligen inträffa, men det är ännu inte slutet.*+  Ty nation skall resa sig* mot nation+ och kungarike mot kungarike,+ och det skall vara hungersnöd+ och jordbävningar+ på den ena orten efter den andra.  Allt detta är början till nödens våndor.  Då skall man utlämna er åt vedermöda+ och döda+ er, och ni skall vara föremål för hat+ från alla nationerna för mitt namns skull.+ 10  Då skall också många förmås att snava och falla,+ och de skall förråda varandra och hata varandra.+ 11  Och många falska profeter+ skall träda fram och vilseleda många;+ 12  och på grund av den tilltagande laglösheten+ skall kärleken hos flertalet svalna.+ 13  Men den som har hållit ut+ till slutet,* han skall bli räddad.+ 14  Och dessa goda nyheter+ om kungariket+ skall bli predikade* på hela den bebodda jorden* till ett vittnesbörd* för alla nationerna;+ och sedan skall slutet*+ komma. 15  Därför, när ni får se vämjeligheten+ som vållar ödeläggelse, den som är omtalad genom profeten Daniel, stå på helig plats*+ (läsaren bör bruka urskillning),* 16  då bör de som är i Judeen fly+ till bergen. 17  Den som är uppe på taket bör inte gå ner för att ta ut de saker som finns i hans hus; 18  och den som är ute på fältet bör inte vända hem för att hämta sin ytterklädnad. 19  Ve de kvinnor som väntar barn och de som ammar i de dagarna!+ 20  Be oavbrutet att er flykt inte kommer att ske om vintern eller på sabbaten;* 21  ty då skall det vara en stor vedermöda,*+ en sådan som inte har förekommit sedan världens början intill nu,+ nej, inte heller på nytt skall förekomma. 22  Ja, om inte den tiden* förkortades, skulle inget kött bli räddat; men för de utvaldas+ skull kommer den tiden att förkortas.+ 23  Om någon då säger till er: ’Se! Här är Messias’,*+ eller: ’Där!’ så tro det inte.+ 24  Ty falska messiasgestalter*+ och falska profeter+ skall träda fram och göra stora tecken+ och under för att om möjligt vilseleda även de utvalda.+ 25  Se! Jag har förvarnat er.+ 26  Om man alltså säger till er: ’Se! Han är i vildmarken’, så gå inte ut; ’Se! Han är i de inre kamrarna’, så tro det inte.+ 27  För alldeles som blixten+ går ut från öster och lyser ända till väster, så kommer Människosonens närvaro* att vara.+ 28  Varhelst kadavret är, där kommer örnarna+ att samlas.+ 29  Omedelbart efter de dagarnas vedermöda skall solen förmörkas,+ och månen+ skall inte ge sitt sken, och stjärnorna skall falla från himlen, och himlarnas krafter skall skakas.+ 30  Och då skall Människosonens+ tecken visa sig i himlen, och då skall alla jordens stammar slå sig själva under jämmer,+ och de skall se Människosonen komma* på himlens moln med makt och stor härlighet.*+ 31  Och han skall sända ut sina änglar med starkt trumpetljud,+ och de skall samla ihop hans utvalda+ från de fyra vindarna,+ från himlarnas ena ytterkant till deras andra ytterkant. 32  Lär er nu följande genom en liknelse hämtad från fikonträdet: Så snart som dess unga gren blir mjuk och får löv att spricka fram, vet ni att sommaren är nära.+ 33  Likaså vet ni också, när ni ser allt detta, att han är nära vid dörrarna.+ 34  Jag säger er i sanning att denna generation*+ visst inte skall försvinna förrän allt detta inträffar. 35  Himmel och jord skall försvinna,+ men mina ord skall visst inte försvinna.+ 36  Men om den dagen och timmen+ vet ingen något, inte ens himlarnas änglar, inte ens Sonen,* utan bara Fadern.+ 37  För alldeles som Noas dagar+ var, så kommer Människosonens närvaro* att vara.+ 38  För såsom de var i de dagarna före den stora översvämningen,* då man åt och drack, män gifte sig och kvinnor blev bortgifta, ända till den dag då Noa+ gick in i arken,+ 39  och de tog ingen notis förrän den stora översvämningen kom och ryckte bort dem alla,+ så kommer Människosonens närvaro* att vara. 40  Då skall två män vara ute på åkern: en skall tas med och den andre lämnas kvar; 41  två kvinnor skall mala på handkvarnen:+ en skall tas med och den andra lämnas kvar.+ 42  Var alltså ständigt vaksamma, eftersom ni inte vet på vilken dag er Herre kommer.+ 43  Men en sak skall ni förstå: om husfadern hade vetat under vilket vaktpass tjuven skulle komma,+ hade han hållit sig vaken och inte tillåtit någon att bryta sig in i hans hus. 44  Visa er därför också ni redo,+ ty vid en timme som ni inte tänker er kommer Människosonen. 45  Vem är i själva verket den trogne och omdömesgille slaven,+ som hans herre har satt över sitt tjänstefolk till att ge dem deras mat i rätt tid?+ 46  Lycklig+ är den slaven, om hans herre vid sin ankomst* finner honom i färd med att göra så! 47  Jag säger er i sanning: Han skall sätta honom över alla sina tillhörigheter.+ 48  Men om den onde slaven säger i sitt hjärta:+ ’Min herre dröjer’,+ 49  och börjar slå sina medslavar och äter och dricker med vanedrinkarna, 50  så skall den slavens herre komma på en dag då han inte väntar det och vid en timme+ som han inte vet av, 51  och han skall straffa honom med den största stränghet*+ och anvisa honom hans plats bland hycklarna. Där skall han* gråta och skära tänder.*+

Fotnoter

Grek.: parousịas. Se Tillägg 5B.
El.: ”slutskedet”, ”det gemensamma (kombinerade) slutet”. Grek.: synteleias; lat.: consummatiọnis.
”tingens ordning”. El.: ”tidsåldern”. Grek.: aiọ̄nos; lat.: saeculi; J1-14,16-18,22(hebr.): ha‛ōlạm, tidsåldern (tingens ordning)”.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs; lat.: Chrịstus; J17,18,22(hebr.): hamMashịach.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: to tẹlos.
El.: ”skall bringas att resa sig”, ”skall uppväckas”.
Se not till v. 14, ”slutet”.
El.: ”bli förkunnade (utropade) som av en härold”. Grek.: kērykhthẹ̄setai; lat.: praedicạbitur. Jfr not till Dan 5:29, ”och offentligt ropade man ut”.
Ordagr.: ”på hela den bebodda”. Grek.: en họlēi tēi oikoumẹnēi, fem. sing., med hänsyftning på jorden, som är fem. i grek.; lat.: in univẹrso ọrbe, ”på hela runden”, dvs. hela jordens rund. Se noter till Jes 13:11, ”det fruktbara landet”, och Nah 1:5.
”ett vittnesbörd”. Grek.: martỵrion; lat.: testimọnium.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: to tẹlos.
”på helig plats”. Grek.: en tọpōi hagịōi; lat.: in lọco sạncto; J17,18(hebr.): bimqọ̄m qọdhesh.
Ordagr.: ”må den som läser tänka (ge akt)”.
Se not till Apg 1:12.
”stor vedermöda”. Grek.: thlịpsis megạlē; lat.: tribulạtio mạgna; J17,18(hebr.): tsarạh ghedhōlạh.
”den tiden”. Ordagr.: ”de dagarna”.
El.: ”den Smorde”, ”Kristus”. Grek.: ho khristọs.
El.: ”falska krister”. Grek.: pseudọkhristoi.
Se Tillägg 5B.
Ordagr.: ”kommande”. Grek.: erkhọmenon.
El.: ”med stor makt och härlighet”.
”generation”. Grek.: geneạ; inte gẹnos, ”släkte”, som i 1Pe 2:9.
”inte ens Sonen”, א*BDVghssArmJ18,21,22.
Se Tillägg 5B.
”den stora översvämningen”. El.: ”floden”. Grek.: kataklysmou; lat.: dilụvium.
Se Tillägg 5B.
”vid sin ankomst”. El.: ”när han kommer”. Ordagr.: ”havande kommit”. Grek.: elthọ̄n.
El.: ”skall klyva honom”, ”skall hugga honom itu”.
El.: ”de”.
El.: ”Där skall vara gråt och tandagnisslan.”