Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Matteus 1:1–25

 Boken med den historiska berättelsen+ om Jesus Kristus,* Davids son,+ Abrahams son:+   Abraham blev far till* Isak;+ Isak blev far till Jakob;+ Jakob blev far till Juda+ och hans bröder;  Juda blev far till Peres+ och till Sera genom Tamar; Peres blev far till Hesron;+ Hesron blev far till Ram;+  Ram blev far till Amminạdab; Amminạdab blev far till Nahson;+ Nahson blev far till Salmon;+  Salmon blev far till Boas genom Rahab;+ Boas blev far till Obed genom Rut;+ Obed blev far till Ịsai;+  Ịsai blev far till David,+ kungen.+ David blev far till Salomo+ genom Urịas hustru;*  Salomo blev far till Rehạbeam;+ Rehạbeam blev far till Abịa; Abịa+ blev far till Asa;+  Asa blev far till Jehosạfat;+ Jehosạfat blev far till Jẹhoram;+ Jẹhoram blev far till* Ussịa;  Ussịa blev far till Jotam; Jotam+ blev far till Ahas;+ Ahas blev far till Hiskia;+ 10  Hiskia blev far till Manasse;+ Manasse+ blev far till Amon;+ Amon+ blev far till Josịa; 11  Josịa+ blev far till Jekọnja+ och till hans bröder vid tiden för bortförandet till Babylon.*+ 12  Efter bortförandet till Babylon blev Jekọnja far till Seạltiel;+ Seạltiel blev far till Serubbạbel;+ 13  Serubbạbel blev far till Ạbihud; Ạbihud blev far till Ẹljakim; Ẹljakim blev far till Asor; 14  Asor blev far till Sadok; Sadok blev far till Akim; Akim blev far till Ẹlihud; 15  Ẹlihud blev far till Eleạsar; Eleạsar blev far till Mattan; Mattan blev far till Jakob; 16  Jakob blev far till Josef, Marias man; av henne föddes Jesus,+ som kallas Kristus.+ 17  Alltså var alla generationerna från Abraham intill David fjorton generationer, och från David intill bortförandet till Babylon fjorton generationer, och från bortförandet till Babylon intill Kristus* fjorton generationer. 18  Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig emellertid på detta sätt: Medan hans mor, Maria, var trolovad+ med Josef, visade det sig, innan de hade blivit förenade, att hon var havande genom helig ande.+ 19  Men eftersom Josef, hennes man, var rättsinnig* och inte ville göra så att hon blev offentligt beskådad,+ ämnade han skilja sig+ från henne* i hemlighet. 20  Men sedan han hade tänkt över detta, se, då visade sig Jehovas* ängel för honom i en dröm och sade: ”Josef, Davids son, var inte rädd att ta Maria, din hustru, till dig, för det som har blivit avlat i henne har blivit till genom helig ande.+ 21  Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus,*+ för han skall rädda+ sitt folk+ från deras synder.”+ 22  Allt detta inträffade emellertid för att det skulle uppfyllas som var sagt av Jehova*+ genom hans profet,+ som sade: 23  ”Se, jungfrun*+ skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immạnuel”,*+ som översatt betyder ”med oss är Gud”.+ 24  Därefter vaknade Josef upp ur sömnen och gjorde som Jehovas* ängel hade anvisat honom, och han tog sin hustru till sig. 25  Men han hade inget umgänge+ med henne* förrän hon hade fött en son;+ och han gav honom namnet Jesus.+

Fotnoter

El.: ”Boken om Jesu Kristi ... släktlinje (ursprung, tillblivelse)”. Uttrycket ”den historiska berättelsen (släktledningshistorien)” motsvaras i grek. av genẹseōs, ”ursprung”; i lat. av generatiọnis, ”tillblivelse (härstamning, generation)”; i J17,18(hebr.) av tōledhọth, ”tillkomsthistoria (släkthistoria)”. Se noter till 1Mo 2:4, ”en historisk berättelse om”, och 1Mo 5:1.
Ordagr.: ”avlade”. Grek.: egẹnnēsen; lat.: gẹnuit.
El.: ”genom henne som hade tillhört Uria”.
I WH, UBS och Nestle-Aland saknas Ahasja, Jehoas, Amazja. Men se 1Kr 3:11, 12.
Grek.: Babylọ̄nos; J17,22(hebr.): Bavẹl. Se not till 2Ku 17:24.
El.: ”den Smorde”. Grek.: tou khristou, med bestämd artikel. Se not till 2:4.
El.: ”rättfärdig”.
”skilja sig från henne”. El.: ”ge henne fri”. Ordagr.: ”lösa henne”.
”Jehovas”. J3,4,7-14,16-18,22-24,28(hebr.): יהוה (Jehowạh); grek.: Κυρίου (Kyrịou), utan bestämd artikel, ”Herre[n]s”. I The Holy Scriptures av J. N. Darby, 1920 (sv. utgåva: Nya testamentet, Göteborg 1961), heter det i en fotnot till Mt 1:20: ”’Herre’ utan artikel betecknar oftast ’Jehova’.” (En liknande not finns i den tyska Elberfelder Bibel, 1891.) Detta är det första av de 237 ställen i de kristna grekiska skrifterna där Guds namn, ”Jehova”, förekommer i huvudtexten i NV. Dessutom förekommer det 72 gånger i fotnoterna. Se Tillägg 1D.
”Jesus”. Grek.: Ἰησοῦν (Iēsoun); J1-14,16-18,22(hebr.): ישוע (Jeshụa‛, ”Jeshua”, som betyder ”Jehova är räddning[en]”).
Se Tillägg 1D.
jungfrun”. Grek.: parthẹnos; J22(hebr.): ha‛almạh.
Grek.: Emmanouẹ̄l; J17,18,22(hebr.): ‛Immanu’ẹl.
Se Tillägg 1D.
Ordagr.: ”han kände henne inte”.