Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Daniel 9:1–27

 Under Darịus,+ Ahasvẹros* sons, första år – han som var av medisk+ härkomst och som hade gjorts till kung över kaldéernas kungarike+  under första året av hans regering urskilde jag, Daniel, i böckerna det antal år som enligt Jehovas* ord, som hade kommit till profeten Jeremia,+ skulle fullbordas i fråga om Jerusalems öde tillstånd,*+ nämligen sjuttio år.+  Och jag riktade sedan mitt ansikte+ mot Jehova,* den sanne Guden,* för att söka honom med bön+ och med enträgna vädjanden, med fasta och säckväv och aska.+  Och jag bad till Jehova, min Gud, och bekände och sade:+ ”Ack Jehova,* den sanne Guden,* den store+ och den som inger fruktan, som håller fast vid förbundet+ och den kärleksfulla omtanken*+ mot dem som älskar honom och mot dem som håller hans bud,+  vi har syndat+ och gjort orätt och handlat ondskefullt och gjort uppror;+ och man har vikit av från dina bud och från dina rättsliga beslut.+  Och vi har inte lyssnat till dina tjänare profeterna,+ som har talat i ditt namn till våra kungar, våra furstar och våra förfäder och till allt landets folk.*+  Dig, Jehova,* tillhör rättfärdigheten, men vi har ett ansikte fullt av skam, som i denna dag+ – vi män av Juda* och Jerusalems invånare och hela Israel, både de som är nära och de som är långt borta, i alla de länder dit du skingrade dem på grund av den trolöshet som de hade visat mot dig.+  Jehova,* vi har ett ansikte fullt av skam, vi, våra kungar, våra furstar och våra förfäder, därför att vi har syndat mot dig.+  Barmhärtigheten+ och förlåtelsen+ tillhör Jehova,* vår Gud,* ty vi har gjort uppror mot honom.+ 10  Och vi har inte lytt* Jehovas, vår Guds, röst i fråga om att vandra efter hans lagar, som han förelade oss genom sina tjänare profeternas hand.+ 11  Och alla i Israel har överträtt din lag, och man har vikit av genom att inte lyda din röst,+ så att du har utgjutit över oss förbannelsen och den svurna ed+ som står skriven i Moses, den sanne Gudens tjänares, lag, ty vi har syndat mot Honom.* 12  Och han fullgjorde sina ord som han hade talat mot oss+ och mot våra domare som dömde oss,+ genom att låta stor olycka komma över oss – något sådant som det som gjordes i Jerusalem har inte gjorts under hela himlen.+ 13  I enlighet med det som står skrivet i Moses lag+ har all denna olycka kommit över oss,+ och vi har inte blidkat Jehovas, vår Guds,* ansikte genom att vända om från vår missgärning+ och genom att visa insikt i din sanning.+ 14  Och Jehova förblev vaksam med avseende på olyckan och lät den till slut komma över oss,+ ty Jehova, vår Gud, är rättfärdig i alla sina gärningar som han har gjort; och vi har inte lytt* hans röst.+ 15  Och nu, Jehova,* vår Gud, du som förde ditt folk ut ur Egyptens land med stark hand+ och gjorde dig ett namn, som i denna dag,+ vi har syndat,+ vi har handlat ondskefullt. 16  Jehova,* vi ber dig, må din vrede och ditt raseri vända sig bort från din stad Jerusalem, ditt heliga berg,+ i enlighet med alla dina rättfärdighetsgärningar;+ ty på grund av våra synder och på grund av våra förfäders missgärningar+ är Jerusalem och ditt folk ett föremål för smälek bland alla runt omkring oss.+ 17  Och nu, lyssna, du vår Gud,* till din tjänares bön och till hans enträgna vädjanden, och låt för din egen skull, Jehova,* ditt ansikte lysa+ över din helgedom som är ödelagd.+ 18  Böj ditt öra, min Gud, och hör.+ Öppna dina ögon och se vårt ödelagda tillstånd och den stad som har uppkallats efter ditt namn;*+ ty det är inte på grund av våra rättfärdiga gärningar som vi framställer våra enträgna vädjanden inför dig,+ utan på grund av dina många barmhärtighetsgärningar.+ 19  Jehova,* hör!+ Jehova,* förlåt!+ Jehova,* ge akt och grip in!+ Dröj inte,+ för din egen skull, min Gud, ty ditt namn har nämnts över din stad och över ditt folk.”+ 20  Medan jag ännu talade och bad och bekände min synd+ och mitt folk Israels synd,+ ja, framställde min begäran om ynnest inför Jehova, min Gud, med avseende på min Guds heliga berg,+ 21  och medan jag ännu talade i bönen, då kom mannen* Gabriel,*+ som jag i början hade sett i synen+ – utmattad av trötthet* – till mig vid tiden för kvällsoffret.+ 22  Och han gav mig förstånd och talade med mig och sade: ”Daniel, nu har jag dragit ut för att låta dig få insikt med förstånd.+ 23  Redan i början av dina enträgna vädjanden gick ett ord ut, och jag har själv kommit för att avge rapport, ty du är en högt värderad man.+ Så ge akt+ på saken och ha förstånd i fråga om det du ser. 24  Sjuttio veckor* har blivit bestämda* över ditt folk+ och över din heliga stad,+ för att göra slut på överträdelsen+ och komma synd att upphöra+ och bringa försoning för* missgärning+ och införa rättfärdighet för oöverskådliga tider+ och sätta sigill+* syn och profet* och smörja det allra heligaste.*+ 25  Och du bör veta och ha den insikten att från det att ordet utgår+ om att återupprätta och återuppbygga Jerusalem+ intill Messias,*+ Ledaren,+ skall det vara sju veckor, även sextiotvå veckor.+ Staden* skall bli återupprättad och återuppbyggd, med torg och vallgrav, men i tider av trångmål. 26  Och efter de sextiotvå veckorna skall Messias* röjas ur vägen,*+ utan något* för egen räkning.+ Och folket, som tillhör en ledare som kommer, skall fördärva+ staden och den heliga platsen.+ Och dess* slut skall komma genom översvämningen. Och intill slutet skall det vara krig; det som är beslutat är ödeläggelser.+ 27  Och han skall hålla förbundet+ i kraft* för de många* under en vecka;+ och i mitten av veckan skall han få slaktoffer och offergåva att upphöra.+ Och på vämjeligheters vinge* kommer den som vållar ödeläggelse;*+ och till dess en utrotning sker skall just det som är beslutat utgjutas* över den som ligger öde.”*+

Fotnoter

”Ahasveros”, MLXXBagsterSyVg; LXX: ”Xerxes”.
”Jehovas”. Hebr.: Jehwạh; grek.: tēi gēi, ”till jorden”. I ett kort meddelande i Journal of Biblical Literature, bd 40, 1921, sid. 86, skrev James A. Montgomery ”att τῃ γῃ [tēi gēi] är en rest av det hebreiska tetragrammet, som ursprungligen har förekommit här, dvs. ΤΗΓΗ = ΓΙΓΙ, den patristiska traditionen för transkriberingen av יהוה. Avvikelsen har troligen uppkommit genom en annan fördelning av de lodräta strecken. ... I formen ΤΗΓΗ har transkriberingen gett en viss mening och har därför bevarats.”
El.: ”öde platser”. Plur. i hebr.
Ett av de 134 ställen där soferim (judiska skrivare el. skriftlärda) ändrade JHWH till ’Adhonạj. Se Tillägg 1B.
”den sanne Guden”. Hebr.: ha’Elohịm; den bestämda artikeln, ha, föregår titeln ’Elohịm och anger eftertryck; grek.: ton theọn; lat.: Dẹum. Se Tillägg 1F.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
”den sanne Guden”. Hebr.: ha’Ẹl; grek.: ho theọs; lat.: Dẹus. Se Tillägg 1G.
El.: ”och den lojala kärleken”. Hebr.: wehachẹsedh.
Se not till Hes 7:27.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
”vi män av Juda”. El.: ”var och en i Juda”. Hebr.: le’ịsh [sing., men i kollektiv betydelse] Jehudhạh.
”Jehova”, L.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
”vår Gud”. Hebr.: ’Elohẹ̄nu, plur.
El.: ”lyssnat till”.
”Honom”, MLXXSyVg; många hebr. hss: ”dig”.
Se not till v. 9, ”vår Gud”.
El.: ”lyssnat till”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
Se not till v. 9, ”vår Gud”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
Ordagr.: ”som ditt namn har nämnts (utropats) över”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
Se not till v. 3, ”Jehova”.
”då ... mannen”. Hebr.: weha’ịsh; grek.: kai idou ho anẹ̄r, ”och se, mannen”; lat.: ẹcce vir, ”se, mannen”.
Se not till 8:16, ”Gabriel”.
”utmattad av trötthet”, enl. M; LXX: ”snabbt förd i väg”; Vg: ”i flygande hast”; i LXX och Vg syftar orden på Gabriel.
”Sjuttio veckor”. Hebr.: shavu‛ịm shiv‛ịm; dvs. 70 årsveckor, sammanlagt 490 år. Uttrycket ”årsveckor” används i den judiska Mishna i Baba Metzia 9,x och i Sanhedrin 5,i. Se H. Danbys engelska övers. av Mishna, 1950 års uppl., sid. 363, 388. Jfr noter till 3Mo 25:8.
El.: ”har blivit beslutade (fastställda)”. Ordagr.: ”har blivit (av)skurna”. Hebr.: nechtạkh.
”och bringa försoning för”. El.: ”och sona”. Ordagr.: ”och för att täcka över”. Hebr.: ulekhappẹr.
El.: ”och bekräfta (stadfästa)”. Ordagr.: ”och besegla”. Hebr.: welachtọm.
”profet”, dvs. profetian.
El.: ”det högheliga”. Hebr.: qọdhesh qodhashịm, heligheters helighet”. Jfr 4Mo 18:10; 1Ku 6:16; 7:50; 8:6.
El.: ”den Smorde”. Hebr.: Mashịach; LXXBagster(grek.): Khristou; syr.: Meshicha’, Messias”, med bestämd artikel; lat.: chrịstum.
Ordagr.: ”Hon”.
Se not till v. 25, ”Messias”.
El.: ”utrotas”. Ordagr.: ”avskäras”.
El.: ”någon”.
El.: ”hans”, mask. i hebr.; syftar inte på ”staden”, som är fem. i hebr.
Ordagr.: ”Och han skall göra ett förbund starkt (mäktigt)”.
El.: ”för de stora”. Hebr.: larabbịm; LXXBagster(grek.): pollois; lat.: mụltis.
El.: ”kant”, ”yttersta del”. Hebr.: kenạf.
”den som vållar ödeläggelse”. Hebr.: meshomẹm, participform i pọ‛el.
El.: ”utgjuta sig”.
”den som ligger öde”. Hebr.: shomẹm. Möjligen: ”den som vållar ödeläggelse”, om detta particip uppfattas som en parallellform till pọ‛el-participet meshomẹm, ”den som vållar ödeläggelse”, vilket förekommer tidigare i denna vers. Se not till 8:13.