Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Onlinebibel | NYA VÄRLDENS ÖVERSÄTTNING AV DEN HELIGA SKRIFT

Daniel 11:1–45

11  Och jag för min del trädde upp under medern Darịus*+ första år som ett starkt stöd och som en fästning för honom.  Och nu skall jag berätta sanningen för dig:+ Se! Det skall framträda ytterligare tre kungar i Persien,+ och en fjärde+ skall hopa större rikedom än alla de andra.+ Och så snart han har blivit stark genom sin rikedom kommer han att sätta allt i rörelse mot Greklands*+ kungarike.  Och en väldig* kung skall träda fram och härska med stor makt*+ och göra vad han vill.*+  Och när han har framträtt+ skall hans kungarike brytas sönder och delas efter himlens fyra vindar,*+ men det skall inte tillfalla hans efterkommande+ och inte vara som det herravälde han själv utövade; hans kungarike kommer nämligen att ryckas upp och tillfalla andra än dessa.  Och Söderns kung* skall bli stark, ja en av hans furstar; och en* skall få övertaget över honom och härska med stor makt, större än dennes härskarmakt.  Och sedan det har gått några år allierar de sig med varandra, och dottern till Söderns kung kommer till Nordens kung* för att träffa en överenskommelse. Men hon behåller inte sin arms kraft;+ och han kan inte hålla stånd, inte heller hans arm; och hon blir övergiven, hon själv, och de som förde henne dit och han som gav upphov till hennes födelse och den som gjorde henne stark i de tiderna.  Men ett skott+ från hennes rötter skall träda fram i hans ställe, och han skall komma till militärstyrkan och gå emot Nordens kungs fästning, och han skall gå till handling mot dem och få övertaget.  Och även med deras gudar,*+ med deras gjutna bilder, med deras dyrbara föremål av silver och av guld och med fångar skall han komma till Egypten. Och under några år skall han hålla sig på avstånd från Nordens kung.  Och denne kommer att tränga in i Söderns kungs rike, men vänder sedan tillbaka till sin egen jord. 10  Och hans söner* rustar sig* och samlar en hop av stora militärstyrkor. Och han skall rycka fram och svämma över och tränga igenom. Men han vänder tillbaka, och han* rustar sig och drar fram ända till sin* fästning. 11  Och Söderns kung uppfylls av bitter vrede och drar ut och strider mot honom, det vill säga mot Nordens kung; och denne ställer upp en stor hop, men den hopen blir given i den andres hand.+ 12  Och hopen förs bort. Hans hjärta upphöjer sig,+ och han får tiotusenden att falla; men han utnyttjar inte sin starka ställning. 13  Och Nordens kung skall återvända och ställa upp en hop större än den första; och efter några tiders, några års, förlopp rycker han fram med en stor militärstyrka+ och med en stor mängd egendom.+ 14  Och i de tiderna skall det vara många som sätter sig upp mot Söderns kung. Och rövarsönerna i ditt folk skall ryckas med i ett försök att få en syn att bli verklighet;+ men de kommer att snava.+ 15  Och Nordens kung skall komma och kasta upp* en belägringsvall,+ och han skall inta en välbefäst stad. Och Söderns armar kan inte hålla stånd, inte heller hans utvalda krigsfolk; och det finns ingen kraft till att hålla stånd. 16  Och den som kommer emot honom gör vad han vill, och ingen kan hålla stånd inför honom. Och han skall stå i Prydnadens+ land, och det är utrotning* i hans hand.+ 17  Och han skall föresätta+ sig* att komma med hela sitt kungarikes kraftfullhet, och en överenskommelse+ träffas med honom; och han handlar verkningsfullt.+ Och vad kvinnornas dotter angår, skall det vara honom givet att fördärva henne. Och hon kan inte hålla stånd, och hon kommer inte att tillhöra honom i fortsättningen.+ 18  Och han skall vända sitt ansikte till kustländerna*+ och inta många. Men en befälhavare skall göra slut på smädelserna från honom, så att smädelserna från honom inte är mer. Han skall låta dem vända tillbaka över honom själv. 19  Och han skall vända sitt ansikte till sitt eget lands fästningar, och han skall snava och falla och inte mer finnas till.+ 20  Och i hans ställe skall det träda fram en+ som låter en indrivare*+ dra fram genom det praktfulla kungariket,* men inom loppet av några få dagar* skall han krossas, dock inte i vrede eller i krig. 21  Och i hans ställe skall det träda fram en som skall föraktas,+ och de skall inte lägga kungarikets värdighet på honom; men han skall komma under en tid av frihet från bekymmer+ och bemäktiga sig kungariket genom halhet.*+ 22  Och översvämningens armar+ skall svämmas över på grund av honom, och de skall krossas;+ så också+ förbundets+ Ledare.+ 23  Och på grund av att de allierar sig med honom, kommer han att bedriva svek och dra upp och bli mäktig genom en liten nation.*+ 24  Under en tid av frihet från bekymmer+ kommer han att dra in i provinsens fetaste trakter och göra vad hans fäder och hans fäders fäder inte har gjort. Plundringsgods och byte och egendom skall han sprida bland dem; och han skall smida planer+ mot befästa platser, men bara till en tid. 25  Och han skall väcka upp sin kraft och sitt hjärta mot Söderns kung med en stor militärstyrka; och Söderns kung skall rusta sig* till kriget med en oerhört stor och mäktig militärstyrka. Och han kan inte hålla stånd, eftersom de kommer att smida planer mot honom. 26  Och de som äter hans fina mat* skall krossa honom. Och hans militärstyrka skall sköljas bort,* och många skall falla som slagna. 27  Och dessa båda kungar är i sitt hjärta beslutna att göra det som är ont, och de talar lögn+ vid samma bord.+ Men ingenting kommer att ha framgång,+ ty slutet dröjer ännu intill den fastställda tiden.+ 28  Och han skall vända tillbaka till sitt land med en stor mängd egendom, och hans hjärta kommer att vara emot det heliga förbundet.+ Och han handlar verkningsfullt+ och vänder tillbaka till sitt land. 29  Vid den fastställda tiden*+ vänder han tillbaka och drar mot Södern;*+ men denna senare gång blir inte som den förra. 30  Och skepp från Kittim*+ skall komma emot honom, och han blir missmodig. Och han vänder tillbaka och utslungar fördömelser+ mot det heliga förbundet+ och handlar verkningsfullt; och han måste vända tillbaka, och han skall ägna uppmärksamhet åt dem som överger det heliga förbundet. 31  Och trupper* som utgår från honom skall träda fram; och de skall vanhelga helgedomen,*+ fästningen,* och avlägsna det ständiga kännetecknet.*+ Och de skall ställa upp* vämjeligheten+ som vållar ödeläggelse.*+ 32  Och de som handlar ondskefullt mot förbundet,+ dem skall han förleda till avfall+ genom hala ord.+ Men det folk som känner sin Gud*+ skall segra*+ och handla verkningsfullt. 33  Och de av folket som har insikt+ skall ge förstånd åt de många.+ Och de skall bringas att snava genom svärd och genom eldslåga, genom fångenskap och genom plundring,+ under några dagar.* 34  Men när de bringas att snava blir de hjälpta med en liten hjälp;+ och många skall sluta sig till dem genom halhet.*+ 35  Och några av dem som har insikt skall bringas att snava,+ så att det kan ske en luttring på grund av dem och så att några kan renas och göras vita,+ intill ändens tid;+ ty den kommer först vid den fastställda tiden.*+ 36  Och kungen gör vad han vill,* och han upphöjer sig och gör sig större än* varje gud;*+ och mot gudarnas Gud*+ skall han tala förunderliga ting. Och han skall visa sig framgångsrik tills fördömelsen har nått ett slut;+ ty det som är beslutat måste göras. 37  Och åt sina fäders Gud* ägnar han inte uppmärksamhet; inte heller åt kvinnors åstundan* eller åt någon som helst annan gud ägnar han uppmärksamhet, utan han gör sig större än alla.+ 38  Men fästningarnas gud* skall han i stället ära; och en gud som hans fäder inte kände skall han ära med guld och silver och ädelstenar och dyrbarheter. 39  Och han kommer att handla verkningsfullt mot de starkast befästa fästningarna, tillsammans med en utländsk gud. De som ger honom sitt erkännande, dem skall han visa stor ära, och han skall låta dem härska över många; och marken skall han dela ut till ett pris. 40  Och i ändens tid skall Söderns kung*+ inlåta sig i sammanstötningar med honom, och Nordens kung* skall storma fram mot honom med vagnar och med ryttare och med många skepp; och han skall tränga in i länderna och svämma över och dra fram genom dem. 41  Han skall också tränga in+ i Prydnadens+ land,* och många länder* kommer att bringas att snava.+ Men dessa skall slippa undan hans hand: Edom och Moab+ och huvuddelen* av Ammons söner. 42  Och han skall fortsätta att sträcka ut sin hand mot länderna; och Egyptens+ land skall inte slippa undan. 43  Och han kommer att härska över dolda skatter av guld och silver och över alla Egyptens dyrbarheter. Och libyer* och etiopier* kommer att följa i hans steg. 44  Men rapporter* från soluppgången+ och från norr skall göra honom bestört,+ och han skall dra ut i stort raseri för att förinta och viga många åt tillintetgörelse.+ 45  Och han skall slå upp sina palatstält mellan det stora havet* och Prydnadens+ heliga berg;* men han går oundvikligen mot sitt slut,+ och det finns ingen som hjälper honom.+

Fotnoter

”Darius”, MSyVg; LXX: ”Cyrus”. Se not till 5:31, ”Darius”.
”Greklands”. Lat.: Graeciae; LXX: ”grekernas”; hebr.: Jawạn, ”Javans”.
El.: ”mäktig”, ”stark”. Hebr.: gibbọ̄r.
El.: ”och utöva sitt herravälde med stor makt”.
”vad han vill”. El.: ”som det behagar honom”. Hebr.: kirtsōnọ̄, ”efter (enligt) sitt behag”.
El.: ”väderstreck”, ”riktningar”. Hebr.: ruchọ̄th; grek.: anẹmous; lat.: vẹntos.
Söderns kung”. Hebr.: melekh-hanNẹghev.
El.: ”han”.
Nordens kung”. Hebr.: mẹlekh hatsTsafọ̄n.
”deras gudar”. Hebr.: ’elohēhẹm, plur.; grek.: tous theous autọ̄n; lat.: dẹos eọrum.
”söner”, MmarginalLXXBagsterVg; MLXX: ”son”.
Ordagr.: ”hetsar upp sig”, dvs. till strid.
”han”, MmarginalLXXVg och många hebr. hss; MSy: ”de”.
El.: ”hans”, mask. sing. i hebr.
Ordagr.: ”hälla (gjuta) ut”.
”det är utrotning”, M; genom en ändring av vokalisationen: ”det hela är (skall vara)”.
Ordagr.: ”skall rikta sitt ansikte mot”.
El.: ”öarna”.
”en indrivare”, möjligen en skatteindrivare. El.: ”en arbetspådrivare”. Hebr.: nōghẹs. Jfr 2Ku 23:35.
”det praktfulla kungariket”. Ordagr.: ”ett kungarikes prakt”.
”inom loppet av några få dagar”, MVg; en hebr. hs: ”i senare (efterföljande) dagar”; LXX: ”i de sista (mest avlägsna) dagarna”.
El.: ”smicker”, ”smickrande ord (handlingar)”.
Ordagr.: ”en nations fåtalighet”.
Se not till v. 10, ”rustar sig”.
”hans fina mat”. El.: ”vid hans bord”.
”sköljas (svämmas) bort”. MLXX: ”svämma över”; LXXBagster: ”svepa bort [härar]”; Sy: ”skingras”; Vg: ”bli kuvad”.
”Vid den fastställda tiden”. Hebr.: lammō‛ẹdh.
”mot Södern”. Hebr.: vanNẹghev.
”skepp från Kittim”, M; LXX: ”romare”; Vg: ”trierer (triremer) och romare”.
Ordagr.: ”armar”, dvs. människoarmar; uttrycket används här i bildlig bemärkelse.
helgedomen”. Hebr.: hammiqdạsh; LXXBagster(grek.): to hagịasma; lat.: sanctuạrium.
El.: ”fästet”. Hebr.: hamma‛ọ̄z.
El.: ”det ständiga (regelbundna) offret”. Ordagr.: ”det ständiga”. Hebr.: hattamịdh; Vg: ”det ständiga offret”; LXX: ”offret”. Se not till 8:11.
”ställa upp”. Ordagr.: ”ge”.
El.: ”som väcker häpnad (orsakar skräck)”. Hebr.: meshōmẹm. Jfr not till 9:27, ”den som ligger öde”.
”sin Gud”. Hebr.: ’Elohạw.
El.: ”visa sig starkt”.
”under många dagar”, många hebr. hss och tryckta utgåvor.
El.: ”smicker”, ”smickrande ord (handlingar)”.
”vid den fastställda tiden”. Hebr.: lammō‛ẹdh.
”vad han vill”. El.: ”som det behagar honom”. Hebr.: khirtsōnọ̄, ”efter sitt behag”.
El.: ”och skryter (spelar stor) inför”.
”gud”. Hebr.: ’el; grek.: theọn; lat.: dẹum.
”gudarnas Gud”. Hebr.: ’El ’elịm; lat.: Dẹum deọrum.
El.: ”gudar”.
”åstundan”. El.: ”högt värderade gud”.
”Men fästningarnas (fästenas) gud”. Hebr.: wele’elọah ma‛uzzịm; lat.: dẹum autem Mạozim.
Se not till v. 5, ”Söderns kung”.
Se not till v. 6.
El.: ”i Härlighetens land”, ”i det härliga (sköna) landet”. Hebr.: be’ẹrets hatsTsevị.
”många länder”. Ordagr.: ”många”, fem. i hebr., syftar uppenbarligen på ”länder”, som också är fem. i hebr.
Ordagr.: ”början”.
”Och libyer”, M(hebr.: weluvịm)LXX; lat.: Lỵbias.
”och etiopier”. Hebr.: wekhushịm; grek.: kai Aithịopes; lat.: et Aethịopas.
El.: ”underrättelser”, ”rykten”. Ordagr.: ”det som hörts”, plur. i hebr.
”det stora havet”. Ordagr.: ”haven”, MLXXVg; Sy: ”havet”.
El.: ”och den heliga Prydnadens berg”. Hebr.: lehar-Tsevi-qọdhesh.