Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

1 Petrus 1:1–25

 Petrus,* en Jesu Kristi apostel,+ till de tillfälliga inbyggare+ som är kringspridda*+ i Pontos, Galatien, Kappadokien,+ Ạsia och Bithynien, till dem som är utvalda+  enligt Guds, Faderns, förutvetande,+ med helgelse genom anden,+ för att de skall vara lydiga och bestänkta+ med Jesu Kristi blod:+ Må oförtjänt omtanke och frid förökas åt er.+  Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader;+ i överensstämmelse med sin stora barmhärtighet har han nämligen gett oss en ny födelse*+ till ett levande hopp+ genom Jesu Kristi uppståndelse+ från de döda,  till ett oförgängligt och obefläckat och aldrig förbleknande* arv.+ Det är förvarat* i himlarna åt er,+  som beskyddas* av Guds kraft genom tron+ för en räddning+ som finns beredd att uppenbaras+ i den sista tidsperioden.+  Över detta fröjdar ni er mycket, fastän ni just nu för en liten tid, om så måste vara, har blivit bedrövade genom olika prövningar,+  för att den prövade äktheten* hos er tro,+ som är av mycket större värde än guld som förgår trots att det prövas genom eld,+ skall befinnas vara orsak till pris och härlighet och ära vid Jesu Kristi uppenbarelse.*+  Fastän ni aldrig har sett honom, älskar ni honom.+ Fastän ni inte ser honom just nu, utövar ni ändå tro på honom och fröjdar er mycket med en outsäglig och förhärligad glädje,  när ni når fram till* slutmålet* för er tro, era själars räddning.+ 10  Med avseende på just denna räddning har profeterna flitigt forskat och noggrant rannsakat,+ de som profeterade+ om den oförtjänta omtanke som var ämnad för er.+ 11  De sökte ständigt utröna* vilken särskild tid+ eller vad för slags tid anden+ i dem hänvisade till beträffande Kristus,*+ när den på förhand vittnade om lidandena avsedda för Kristus+ och om de härligheter+ som skulle följa på dessa. 12  Det blev uppenbarat för dem att det inte var sig själva+ utan er som de tjänade med det som nu har kungjorts+ för er genom dem som har förkunnat de goda nyheterna för er med helig ande+ utsänd från himlen. Just detta längtar änglar efter att få blicka* in i.+ 13  Gör därför ert sinne berett till arbete,*+ bevara fullständigt er besinning;*+ sätt ert hopp* till den oförtjänta omtanke+ som skall ges er vid Jesu Kristi uppenbarelse.+ 14  Som lydiga barn* skall ni inte längre låta er formas+ efter de begär ni förut hyste i er okunnighet, 15  utan i överensstämmelse med den Helige som har kallat er skall också ni själva bli heliga i allt ert uppförande,+ 16  eftersom det står skrivet: ”Ni skall vara heliga, ty jag är helig.”+ 17  Och om ni anropar Fadern, som dömer opartiskt*+ efter vars och ens gärning, så uppträd med fruktan+ under den tid ni är bofasta främlingar.+ 18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting,+ med silver eller guld, som ni blev befriade*+ från er meningslösa form av uppförande som ni på traditionens väg fått från era förfäder, 19  utan det var med dyrbart blod,+ som med blodet av ett oklanderligt och fläckfritt lamm,+ ja Kristi blod.+ 20  Visst var han förutkänd före världens grundläggning,*+ men han gjordes uppenbar vid tidernas slut för er skull,+ 21  som genom honom har tro på Gud,+ den som uppväckte honom från de döda+ och gav honom härlighet,+ så att er tro och ert hopp kan vara riktade mot Gud.+ 22  Eftersom ni nu har renat+ era själar* genom lydnad för sanningen, med broderlig tillgivenhet fri från hyckleri+ som följd, så älska varandra intensivt* av hjärtat.+ 23  Ni har nämligen fått en ny födelse,+ inte genom förgänglig+ säd,* utan genom oförgänglig,+ genom den levande och bestående+ Gudens ord.+ 24  Ty ”allt kött är som gräset, och all dess härlighet är som blommorna i gräset;+ gräset vissnar, och blommorna faller av,+ 25  men Jehovas* ord består för evigt”.+ Och detta är ”ordet”,+ detta som har blivit förkunnat+ för er som goda nyheter.

Fotnoter

”Petrus”. Grek.: Pẹtros, som betyder ”ett klippstycke”, ”en del av en klippa”.
Ordagr.: ”[till] förskingringens (diasporans) bofasta främlingar (utlänningar)”. Se Jak 1:1.
Ordagr.: ”har ... avlat (fött) oss på nytt”. Grek.: anagennẹ̄sas hēmạs; lat.: regenerạvit nos.
El.: ”vissnande”.
Ordagr.: ”arv, havande blivit bevarat”.
Ordagr.: ”bevakas”, ”hålls under uppsikt”.
”den prövade äktheten”. Ordagr.: ”det (be)prövade”.
Ordagr.: ”avtäckande (avslöjande)”. Grek.: apokalỵpsei; lat.: revelatiọne.
El.: ”när ni som lön (pris) vinner (det som är)”.
El.: ”det fullbordade (definitiva) slutet”. Grek.: to tẹlos.
Ordagr.: ”Ständigt undersökande”.
El.: ”vad för slags tid Kristi ande som var i dem syftade på”.
Ordagr.: ”att böja (buga, luta) sig ner bredvid”.
Ordagr.: ”Bind därför upp (med en gördel) om ert sinnes (er tankeförmågas, er uppfattningsförmågas) höfter”.
”bevara ... er besinning”. El.: ”var ... balanserade (nyktra)”.
El.: ”bevara er besinning och sätt fullständigt ert hopp”.
El.: ”lydiga personer”. Ordagr.: ”lydnadens barn”.
Ordagr.: ”utan att ta emot ansikten”.
Ordagr.: ”frigivna mot lösepenning”.
Ordagr.: ”nedkastande (nedläggande) [av säd]”. Grek.: katabolẹ̄s.
El.: ”ert liv [plur. i grek.]”. Se Tillägg 4A.
Ordagr.: ”utsträckt”, ”utspänt”, ”uttänjt”.
”säd”. Grek.: sporạs; lat.: sẹmine.
”Jehovas”, J7,8,13,14,16-18,20,22,23; אAB(grek.): Kyrịou; Syp: ”vår Guds”. Se Tillägg 1D.