Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 Avsnitt 11

Verklig tro i våra dagar

Verklig tro i våra dagar

MÅNGA människor i våra dagar säger att de har tro. Men Jesus lärde att det inte var många som skulle ha verklig tro. Han sade: ”Bred och rymlig är den väg som leder till tillintetgörelse, och många är de som går in på den; men trång är den port och smal den väg som leder till liv, och få är de som finner den.” (Matteus 7:13, 14)

Hur visar människor i våra dagar att de har verklig tro? ”Av deras frukter skall ni känna igen dem”, sade Jesus. ”Varje gott träd [frambringar] fin frukt, men varje dåligt träd frambringar värdelös frukt.” (Matteus 7:16, 17) Verklig tro frambringar alltså ”fin frukt”. Den får människor att visa goda egenskaper. Hur gör de det?

Använder sin makt på rätt sätt

Människor som har verklig tro använder sin makt och myndighet till ära för Gud och till nytta för andra. Jesus lärde: ”Vemhelst som vill bli stor bland er, han skall vara er tjänare.” (Markus 10:43) Män som har verklig tro är därför inga tyranner, vare sig i eller utanför hemmet. De älskar sin hustru och visar henne ära och omtanke. Skriften säger: ”Ni män, fortsätt att älska era hustrur, och var inte bittra och hårda mot dem.” (Kolosserna 3:19) ”Ni män skall på samma sätt leva tillsammans med dem enligt kunskap, i det ni visar dem ära som ett svagare kärl, det kvinnliga, då ni ju också är arvingar tillsammans med dem till livets oförtjänta gåva, för att era böner inte skall hindras.” (1 Petrus 3:7)

En hustru som har verklig tro bör ”ha djup respekt för sin man”. (Efesierna 5:33) Hustrur bör ”älska sina män” och ”älska sina barn”. (Titus 2:4) Föräldrar som har verklig tro är tillsammans med sina barn och lär dem Guds lagar och principer. I hemmet, på arbetsplatsen och på andra ställen behandlar de människor värdigt och med respekt. De följer Skriftens råd: ”Ta ledningen i att bevisa varandra ära.” (Romarna 12:10)

Guds tjänare lyder Skriftens befallning: ”Du skall inte ta mutor.” (2 Moseboken 23:8) De missbrukar inte sin ställning för att få egna fördelar. De är i stället vakna för tillfällen att hjälpa andra, särskilt dem som har det svårt. De följer rådet: ”Glöm inte att göra gott och att dela med er åt andra, ty Gud finner välbehag i sådana offer.” (Hebréerna 13:16) De får därför uppleva sanningen i Jesu ord: ”Det är lyckligare att ge än att få.” (Apostlagärningarna 20:35)

Följer Guds normer för rättvisa

Människor som har verklig tro lyder villigt Guds lagar, och för dem är ”hans bud ... inte betungande”. (1 Johannes 5:3) De vet att ”Jehovas lag är fullkomlig”, att ”Jehovas befallningar är rättrådiga, får hjärtat att glädja sig”, och  att ”Jehovas bud är rent, får ögonen att lysa”. (Psalm 19:7, 8)

Verklig tro får också människor att göra sig av med alla slags fördomar. De upphöjer inte någon folkgrupp, nation eller socialgrupp över någon annan. De efterliknar i stället Gud som ”inte är partisk” utan som ”tar emot den som fruktar honom och som gör det som är rättfärdigt, vilken nation han än tillhör”. (Apostlagärningarna 10:34, 35)

Verklig tro får människor att ”uppföra ... [sig] ärligt i allting”. (Hebréerna 13:18) Den som har sådan tro undviker skadligt skvaller och förtal. Så här beskrev psalmisten David den människa som Gud godkänner: ”Han baktalar inte med sin tunga. Mot sin nästa gör han inte något ont.” (Psalm 15:3)

Återspeglar Guds vishet

De som har verklig tro grundar sina trosuppfattningar helt och hållet på Den heliga skrift. De är övertygade om att ”hela Skriften är inspirerad av Gud och nyttig till undervisning, till tillrättavisning, till korrigering, till tuktan i rättfärdighet”. (2 Timoteus 3:16) I sitt förhållande till andra återspeglar de ”visheten från ovan” som är ”ren, därefter fridsam, resonlig, redo att lyda, full av barmhärtighet och goda frukter”. (Jakob 3:17) De håller inte fast vid sådana traditioner som Gud fördömer, utövar inte spiritism och är på sin ”vakt mot avgudarna”. (1 Johannes 5:21)

Visar sann kärlek

Profeten Mose sade: ”Du skall älska Jehova, din Gud, av hela ditt hjärta och hela din själ och hela din handlingskraft.” (5 Moseboken 6:5) Människor som har verklig tro visar sådan kärlek till Gud. De respekterar Guds namn, Jehova. De ”tackar Jehova” och ”anropar hans namn” i tro. (Psalm 105:1) Guds tjänare lyder hans befallning: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (3 Moseboken 19:18) De tar avstånd från våld och strävar efter att hålla ”fred med alla människor”. (Romarna 12:18) Bildligt talat smider de ”sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar”. (Jesaja 2:4) Följden blir att de ”har kärlek inbördes” och kan glädja sig åt att ha bröder och systrar över hela världen. (Johannes 13:35) Var finner man sådana människor i våra dagar?