LÅNGT innan Jehova Gud skapade jorden, skapade han änglar i himlen. Men så småningom ville en ängel få den tillbedjan som bara Gud har rätt till. Genom att handla enligt sin önskan gjorde han sig till Satan, som betyder ”motståndare”, dvs. en som motstår Gud. Hur motstod Satan Gud?

Satan använde en orm för att vilseleda Eva.

Satan lurade Eva att vara olydig mot Gud. Han talade till henne genom en orm och antydde listigt att Jehova Gud undanhöll människorna något gott genom att förbjuda dem att äta frukten av ett visst träd. Han kallade helt fräckt Gud en lögnare och menade att Eva borde förkasta Guds vägledning. Han sade: ”Gud vet att den dag ni äter av den kommer era ögon att öppnas, och ni kommer att bli som Gud med kunskap om gott och ont.” (1 Moseboken 3:5) Eva trodde dåraktigt nog på Satans lögner. Hon bröt mot Guds lag och fick Adam att göra likadant. Ända sedan dess har Satan varit en fiende till alla som har verklig tro. Och han bedrar fortfarande människor. Hur då?

Felaktiga trosuppfattningar sprider sig

Satan har använt avgudadyrkan och mänskliga traditioner för att vilseleda människor.

Satan använde avgudadyrkan och mänskliga traditioner för att fördärva Israels barn. Jesus, Messias, sade till deras religiösa ledare att deras tillbedjan var värdelös, eftersom de lärde ut ”människobud”. (Matteus 15:9) När den nationen förkastade Messias, förkastade Gud den. Jesus sade till dem: ”Guds kungarike skall tas ifrån er och ges åt en nation som frambringar dess frukter.” (Matteus 21:43) Jesu efterföljare blev sedan Guds gynnade folk.

Satan försökte därefter fördärva Jesu efterföljare. Lyckades han med det? I en profetisk liknelse förutsade Jesus vad som skulle hända. I liknelsen sådde en man utmärkt vete i sin åker. Senare sådde en fiende ogräs bland vetet. Både vetet och ogräset fick växa tillsammans ända till skörden. Då skildes ogräset från vetet och förstördes. Men vetet samlades in i ägarens sädesmagasin.

Jesus förklarade för sina lärjungar vad liknelsen betydde. Han själv är såningsmannen. Jesus sade: ”Vad den utmärkta säden beträffar, så är det kungarikets söner; men ogräset är den ondes söner, och fienden som sådde det är Djävulen. Skörden är en avslutning på en tingens ordning, och skördefolket är änglar.” (Matteus 13:38, 39) Jesus liknade sina sanna lärjungar vid vete. Men Satan sådde falska lärjungar, som var som ogräs, bland Jesu sanna efterföljare. Som Jesus själv förutsade framträdde alltså falska lärjungar under århundradena efter hans död. De förde fram avfälliga läror, till exempel treenighetsläran – tanken att det är tre personer i en enda Gud. De falska lärjungarna började också dyrka avgudar och blanda sig i politik. Endast ett fåtal höll fast vid Jesu läror.

 Verklig tro triumferar

Men som Jesus förklarade skulle det till slut bli en förändring. De som inte hade verklig tro skulle Guds änglar avskilja för att de skulle tillintetgöras. Det skulle då bli lättare att känna igen dem som hade verklig tro. Till slut skulle Satan, Djävulen, trons ursprunglige fiende, också tillintetgöras. Ja, verklig tro skulle triumfera!

Men hur kan man känna igen dem som har verklig tro i vår tid? Den frågan ska vi nu behandla.

Guds änglar söker efter människor som önskar få verklig tro.