Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL ELVA

Varför tillåter Gud lidandet?

Varför tillåter Gud lidandet?
  • Är Gud orsak till lidandet i världen?

  • Vilken stridsfråga väcktes i Edens trädgård?

  • Hur skall Gud utplåna följderna av allt det onda som hänt?

1, 2. Hur får människor lida i vår tid, och vilka frågor ställer många?

EFTER en våldsam strid i ett krigshärjat land blev tusentals civila offer – mest kvinnor och barn – begravda i en massgrav. Runt graven placerades små kors, och på korsen stod det: Varför? Det är en fråga som människor ofta ställer i sin förtvivlan när något tragiskt inträffar, som när krig, katastrofer, sjukdomar och våld kräver kära familjemedlemmars liv, när de får sina hem förstörda eller drabbas av outsägligt lidande av andra orsaker. De vill veta varför sådana här tragiska saker händer dem.

2 Varför tillåter Gud lidandet? Om Jehova Gud är allsmäktig, kärleksfull, vis och rättvis, varför är då världen så full av hat och orättvisor? Har du själv funderat över det någon gång?

3, 4. a) Vad visar att det inte är fel att fråga varför Gud tillåter lidandet? b) Hur ser Jehova på ondskan och lidandet?

3 Är det fel att fråga varför Gud tillåter lidandet? En del är rädda att de kanske visar brist på respekt för Gud om de ställer den frågan eller att det kan tolkas som att de inte har tillräckligt stark tro. Men när du läser Bibeln kommer du att upptäcka att trogna, gudfruktiga människor i forna tider ställde liknande frågor. Profeten Habackuk, till exempel, frågade Jehova: ”Varför låter du mig se ondskan, och varför fortsätter du att betrakta detta elände? Och  varför är skövling och våld inför mig, och varför uppstår gräl, och varför uppkommer strid?” (Habackuk 1:3)

Jehova kommer att göra slut på allt lidande

4 Förebrådde Jehova den trogne profeten Habackuk för att han ställde sådana här direkta frågor? Nej, inte alls. Han lät tvärtom Habackuks ord komma med i den bibliska redogörelsen. Han hjälpte honom också att förstå saken bättre och att få större tro. Jehova vill göra samma sak för dig. Kom ihåg att Bibeln säger att han ”bryr sig om” dig. (1 Petrus 5:7) Gud hatar ondskan och lidandet mycket mer än någon människa gör. (Jesaja 55:8, 9) Varför finns det då så mycket lidande i världen?

VARFÖR SÅ MYCKET LIDANDE?

5. Vad säger man ibland när man skall förklara varför människor lider, men vad lär Bibeln?

5 Medlemmar av olika trossamfund har vänt sig till sina religiösa ledare och lärare och frågat varför det finns så mycket lidande. De har ofta fått svaret att det är Guds vilja och att Gud för länge sedan bestämde allt som skulle inträffa, också tragiska händelser. Många får höra att Guds vägar är outgrundliga eller att han låter människor dö – till och med barn – för att han vill ha dem hos sig  i himlen. Men som du har fått veta är Jehova Gud aldrig orsak till det som är ont. Bibeln säger: ”Det vare fjärran från den sanne Guden att handla ondskefullt och från den Allsmäktige att handla orätt!” (Job 34:10)

6. Varför gör många misstaget att klandra Gud för lidandet i världen?

6 Vet du varför många gör misstaget att ge Gud skulden för allt lidande i världen? Ofta beror det på att de tror att det är den allsmäktige Guden som är den här världens härskare. De känner inte till en enkel men viktig sanning som Bibeln lär. Du lärde dig den sanningen i kapitel 3: Det är Satan, Djävulen, som är den här världens härskare.

7, 8. a) Hur återspeglar världen de egenskaper som kännetecknar dess härskare? b) Hur har människans ofullkomlighet och ”tid och oförutsedd händelse” resulterat i lidande?

7 Bibeln säger klart och tydligt: ”Hela världen ligger i den ondes våld.” (1 Johannes 5:19) Låter inte det förnuftigt, om du tänker efter? Den här världen återspeglar de egenskaper som kännetecknar den osynliga andevarelse som ”vilseleder hela den bebodda jorden”. (Uppenbarelseboken 12:9) Satan är hatisk, svekfull och grym. Och världen under hans inflytande är full av hat, svek och grymhet. Det är en av orsakerna till att det finns så mycket lidande.

8 En annan orsak som nämndes i kapitel 3 är att människorna har varit ofullkomliga och syndiga ända sedan upproret i Edens trädgård. Syndiga människor kämpar ofta för att skaffa sig makt, och det leder till krig, förtryck och lidande. (Predikaren 4:1; 8:9) En tredje orsak till lidandet är ”tid och oförutsedd händelse”. (Predikaren 9:11) I en värld som inte har Jehova som beskyddande härskare får människor lida därför att de råkar vara på fel plats vid fel tidpunkt.

9. Varför kan vi vara säkra på att Jehova har goda skäl att tillåta att lidandet fortsätter?

9 Det är en stor tröst för oss att veta att Gud inte är orsak  till lidandet. Han bär inte ansvaret för krigen, våldet, förtrycket och inte heller för naturkatastroferna. Men vi behöver ändå få veta varför Jehova tillåter allt lidande. Om han är den Allsmäktige, har han ju makt att sätta stopp för det. Varför gör han då inte det? Den kärleksfulle Gud som vi har lärt känna måste ha goda skäl. (1 Johannes 4:8)

EN VIKTIG STRIDSFRÅGA VÄCKS

10. Vad ifrågasatte Satan, och hur gjorde han det?

10 För att få reda på varför Gud tillåter lidandet måste vi gå tillbaka till den tid då lidandet började. När Satan fick Adam och Eva att vara olydiga mot Jehova, väcktes en viktig fråga. Satan ifrågasatte inte Jehovas makt. Till och med Satan vet att Jehovas makt är obegränsad. Nej, Satan ifrågasatte Jehovas rätt att styra. Genom att kalla Gud en lögnare som undanhåller sina undersåtar sådant som de skulle kunna ha glädje av beskyllde Satan Jehova för att vara en dålig härskare. (1 Moseboken 3:2–5) Satan påstod att människorna skulle ha det bättre utan Guds styre. Det här var ett angrepp på Jehovas suveränitet, hans rätt att styra.

11. Varför tillintetgjorde inte Jehova helt enkelt upprorsmakarna i Eden?

11 Adam och Eva gjorde uppror mot Jehova. De sade i själva verket: ”Vi behöver inte Jehova som härskare. Vi kan själva bestämma vad som är rätt och fel.” Hur skulle Jehova kunna avgöra den här stridsfrågan? Hur skulle han kunna lära alla skapelser med tankeförmåga att upprorsmakarna hade fel och att hans sätt att sköta saker och ting är bäst? Några kanske tycker att Gud helt enkelt borde ha tillintetgjort dem som gjort uppror och börjat om på nytt. Men Jehova hade förklarat att det var hans avsikt att uppfylla jorden med Adams och Evas avkomlingar, och han ville att de skulle leva i ett jordiskt paradis. (1 Moseboken  1:28) Jehova genomför alltid sina avsikter. (Jesaja 55:10, 11) Om han hade gjort sig av med upprorsmakarna i Eden, skulle det inte heller ha besvarat den fråga som hade väckts när det gäller hans rätt att styra.

12, 13. Belys varför Jehova har låtit Satan bli den här världens härskare och varför han har låtit människorna styra sig själva.

12 Vi kan ta en illustration. Tänk dig att en lärare talar om för sina elever hur de skall lösa ett svårt matematiskt problem. En begåvad men upprorisk elev påstår att lärarens sätt att lösa problemet på är fel. Han antyder att läraren inte kan sin sak och hävdar att han har en mycket bättre lösning. En del elever tror att han har rätt och blir också upproriska. Vad skall läraren göra? Om han avlägsnar upprorsmakarna från klassen, vad får det för verkan på de andra eleverna? Kommer de inte att tro att deras klasskamrat och de som tog hans parti har rätt? Alla de andra eleverna i klassen kan förlora respekten för läraren och tro att han är rädd att bli överbevisad om att han har fel. Men anta att läraren låter den upproriske eleven visa klassen hur han skulle lösa problemet.

Är eleven bättre kvalificerad än läraren?

 13 Jehova har gjort ungefär som läraren. Kom ihåg att upprorsmakarna i Eden inte var de enda som berördes. Miljoner änglar såg det som hände. (Job 38:7; Daniel 7:10) Hur Jehova tog itu med upproret skulle i hög grad påverka alla dessa änglar och till slut alla skapelser med tankeförmåga. Så vad har Jehova gjort? Han har låtit Satan visa hur han skulle styra över människorna. Gud har också låtit människorna styra sig själva under Satans ledning.

14. Vilken nytta kommer det att föra med sig att Jehova har låtit människorna styra sig själva?

14 Läraren i vår illustration vet att upprorsmakaren och de elever som tagit hans parti har fel. Men han vet också att det kommer att vara till nytta för hela klassen att han låter upprorsmakarna få tillfälle att försöka bevisa sin sak. När de misslyckas kommer alla ärliga elever att se att läraren är den ende som är kvalificerad att leda klassen. På samma sätt vet Jehova att alla ärliga människor och änglar kommer att ha nytta av att se att Satan och hans medbrottslingar har misslyckats och att människorna inte kan styra sig själva. Som Jeremia i forna tider kommer de att lära sig den här viktiga sanningen: ”Jag vet, Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer henne. Det tillkommer inte den man som vandrar att själv styra sina steg.” (Jeremia 10:23)

VARFÖR SÅ LÄNGE?

15, 16. a) Varför har Jehova låtit lidandet fortsätta så länge? b) Varför har Jehova inte förhindrat till exempel fruktansvärda brott?

15 Men varför har Jehova låtit lidandet fortsätta så länge? Och varför hindrar han inte att katastrofer och annat ont inträffar? Tänk på läraren i vår illustration. Det är två saker som han inte skulle göra. För det första skulle han inte hindra den upproriske eleven att presentera sin  lösning. För det andra skulle han inte hjälpa honom att försöka bevisa sin sak. På liknande sätt är det två saker som Jehova har beslutat att inte göra. För det första har han inte hindrat Satan och dem som står på hans sida att försöka bevisa att de har rätt. Det har därför varit nödvändigt att låta en viss tid gå. Människan har under sin flera tusen år långa historia kunnat pröva alla former av självstyre. En hel del vetenskapliga och tekniska framsteg har gjorts, men orättvisorna, fattigdomen och brottsligheten har förvärrats, och krigen har ökat och blivit grymmare. Det har nu bevisats att människans styre är ett misslyckande.

16 För det andra har Jehova inte hjälpt Satan att styra den här världen. Om Gud till exempel skulle förhindra fruktansvärda brott, skulle han då inte i själva verket stödja upprorsmakarnas sak? Skulle Gud då inte få det att se ut som om människorna kanske kan styra sig själva utan att det får katastrofala följder? Om Jehova gjorde det, skulle han bli delaktig i en lögn. Men ”det är omöjligt för Gud att ljuga”. (Hebréerna 6:18)

17, 18. Vad kommer Jehova att göra åt all den skada som har blivit följden av människans styre och Satans inflytande?

17 Men hur blir det med all den skada som upproret mot Gud har fört med sig under den långa tid som gått? Vi måste komma ihåg att Jehova är allsmäktig. Han kan därför utplåna följderna av allt det onda som hänt, och han kommer också att göra det. Som vi redan har fått veta kommer den skada som blivit följden av att människor har fördärvat vår planet att repareras genom att jorden förvandlas till ett paradis. Syndens verkningar kommer att avlägsnas tack vare att människor visar tro på Jesu lösenoffer, och dödens verkningar kommer att upphävas genom att människor får uppstå. Gud kommer att använda  Jesus till att ”göra slut på Djävulens gärningar”. (1 Johannes 3:8) Jehova kommer att ingripa vid exakt rätt tidpunkt. Vi kan vara glada för att han inte har gjort det tidigare, eftersom hans tålamod har gett oss tillfälle att lära känna sanningen och tjäna honom. (2 Petrus 3:9, 10) Under tiden har Gud aktivt sökt efter uppriktiga tillbedjare och hjälpt dem att uthärda det lidande de drabbats av i den här bekymmersamma världen. (Johannes 4:23; 1 Korinthierna 10:13)

18 En del kanske undrar: Skulle allt det här lidandet ha kunnat förhindras om Gud hade skapat Adam och Eva på ett sådant sätt att de inte kunde göra uppror? För att få svar på den frågan måste vi tänka på en dyrbar gåva som Jehova har gett oss.

HUR KOMMER DU ATT ANVÄNDA GÅVAN FRÅN GUD?

Gud kommer att hjälpa dig att härda ut när du får lida

19. Vilken dyrbar gåva har Jehova gett oss, och varför bör vi sätta värde på den?

19 Som nämndes i kapitel 5 skapades människorna med en fri vilja. Inser du vilken dyrbar gåva det är? Gud har skapat en mängd olika djur, och de drivs huvudsakligen av instinkt. (Ordspråksboken 30:24) Människan har tillverkat robotar som kan programmeras att följa varje kommando. Skulle vi vara glada och lyckliga om Gud hade gjort oss sådana? Nej, vi är glada att vi har frihet att välja vilket slags person vi vill bli, vilken kurs vi skall följa i livet, vilka vänner vi skall ha osv.  Vi tycker om att ha en viss frihet, och det är vad Gud vill att vi skall ha.

20, 21. Hur kan vi använda vår fria vilja på bästa tänkbara sätt, och varför bör vi önska göra det?

20 Jehova vill inte att vi skall tjäna honom av tvång. (2 Korinthierna 9:7) Vi kan ta en illustration: Vad skulle en förälder uppskatta mest – att barnen spontant sade ”jag älskar dig”, eller att de sade det därför att de uppmanats att säga det? Frågan är alltså: Hur kommer du att använda den fria vilja som Jehova har gett dig? Satan, Adam och Eva använde sin fria vilja på sämsta tänkbara sätt. De förkastade Jehova Gud. Vad kommer du att göra?

21 Du har möjlighet att använda den här fantastiska gåvan, din fria vilja, på bästa tänkbara sätt. Du kan ställa dig på Jehovas sida precis som miljoner andra människor har gjort. De gläder Guds hjärta genom att aktivt ta del i att bevisa att Satan är en lögnare och att han har misslyckats totalt som härskare. (Ordspråksboken 27:11) Det kan du också göra genom att välja rätt kurs i livet. Vad det innebär kommer nästa kapitel att handla om.