Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Vad lär Bibeln?

 KAPITEL TRETTON

Guds syn på livet

Guds syn på livet
  • Hur ser Gud på livet?

  • Hur ser Gud på abort?

  • Hur visar vi respekt för livet?

1. Vem har skapat allt liv?

”JEHOVA är i sanning Gud”, sade profeten Jeremia. ”Han är den levande Guden.” (Jeremia 10:10) Jehova Gud är också den som har skapat allt liv. Himmelska skapelser sade till honom: ”Du har skapat allt, och på grund av din vilja var det till och blev skapat.” (Uppenbarelseboken 4:11) I en lovsång till Gud sade kung David: ”Hos dig är livets källa.” (Psalm 36:9) Livet är alltså en gåva från Gud.

2. Vad gör Gud för att uppehålla vårt liv?

2 Jehova uppehåller också vårt liv. (Apostlagärningarna 17:28) Han har skapat jorden vi bor på, och han ger oss maten vi äter, vattnet vi dricker och luften vi andas. (Apostlagärningarna 14:15–17) Jehova sörjer för oss på ett sätt som gör att vi kan njuta av livet, men för att vi skall kunna njuta av det helt och fullt måste vi lära känna Guds lagar och lyda dem. (Jesaja 48:17, 18)

VISA RESPEKT FÖR LIVET

3. Hur betraktade Gud mordet på Abel?

3 Gud vill att vi skall ha respekt för livet – både vårt eget och andras. Vid ett tillfälle blev Adams och Evas äldste son, Kain, mycket arg på sin bror Abel. Jehova varnade Kain och sade till honom att hans vrede skulle kunna få honom att begå en allvarlig synd. Men Kain brydde sig  inte om varningen, utan ”överföll sin bror Abel och dräpte honom”. (1 Moseboken 4:3–8) Jehova straffade Kain för att han hade mördat sin bror. (1 Moseboken 4:9–11)

4. Hur visade Gud i den mosaiska lagen den rätta synen på livet?

4 Över 2 000 år senare gav Jehova israeliterna lagar för att hjälpa dem att tjäna honom på rätt sätt. De här lagarna gavs genom profeten Mose, och därför kallas de ibland den mosaiska lagen. I den mosaiska lagen sades det bland annat: ”Du skall inte mörda.” (5 Moseboken 5:17) Detta visade israeliterna att Gud värderar en människas liv högt och att människor måste värdera varandras liv högt.

5. Hur bör vi se på abort?

5 Hur var det då med ett ofött barns liv? Om någon blev orsak till att ett barn dog i moderlivet, begick han ett brott enligt den mosaiska lagen. Ja, också ett ofött barns liv är dyrbart för Jehova. (2 Moseboken 21:22, 23; Psalm 127:3) Det innebär att det är orätt att göra abort.

6. Varför får vi inte hata våra medmänniskor?

6 Vi visar respekt för livet också genom att ha en rätt syn på våra medmänniskor. Bibeln säger: ”Var och en som hatar sin broder är en människomördare, och ni vet att ingen människomördare har evigt liv bestående i sig.” (1 Johannes 3:15) Om vi vill få evigt liv måste vi utrota allt hat till våra medmänniskor ur vårt hjärta, eftersom hat är den grundläggande orsaken till så gott som allt våld. (1 Johannes 3:11, 12) Det är viktigt att vi lär oss att älska varandra.

7. Nämn några vanor som vittnar om brist på respekt för livet.

7 Hur är det då när det gäller att visa respekt för vårt eget liv? Människor vill under normala förhållanden inte dö, men somliga riskerar livet för njutningens skull. Många använder tobak och droger, något som är skadligt för kroppen och ofta leder till döden. Den som har för vana att använda tobak och droger betraktar inte livet som heligt. Sådana vanor är orena i Guds ögon. (Romarna 6:19;  12:1; 2 Korinthierna 7:1) För att kunna tjäna Gud på ett sätt som han godkänner måste man sluta upp med sådana vanor. Det kan vara mycket svårt att göra det, men Jehova kan ge den hjälp som behövs. Och han sätter stort värde på de ansträngningar vi gör när det gäller att behandla livet som en dyrbar gåva från honom.

8. Varför är det viktigt att vi är säkerhetsmedvetna?

8 Om vi har respekt för livet inser vi att det är viktigt att vi är säkerhetsmedvetna. Vi är inte oförsiktiga och tar inte några risker för njutningens eller spänningens skull. Vi kör inte vårdslöst och ägnar oss inte åt våldsinriktade eller farliga sporter. (Psalm 11:5) Guds lag till det forntida Israel föreskrev: ”Om du bygger ett nytt hus [med platt tak], skall du också sätta ett räcke kring taket, för att du inte skall dra blodskuld över huset, eftersom någon skulle kunna falla ner från det.” (5 Moseboken 22:8) I enlighet med principen i den här lagen bör du se till att trappor och liknande är i gott skick i ditt hem, så att ingen snubblar och faller och skadar sig svårt. Om du har bil bör du se till att den är trafiksäker. Låt varken ditt hem eller din bil utgöra en fara för dig själv och andra.

9. Hur behandlar vi djur om vi har respekt för livet?

9 Hur bör vi då se på ett djurs liv? Det är också heligt för Skaparen. Gud tillåter att vi dödar djur för att få mat och kläder eller för att skydda människor mot fara. (1 Moseboken 3:21; 9:3; 2 Moseboken 21:28) Men att vara grym mot djur eller att döda djur bara för nöjes skull är orätt och vittnar om stor ringaktning för livets helgd. (Ordspråksboken 12:10)

VISA RESPEKT FÖR BLODET

10. Hur har Jehova visat att det finns ett samband mellan livet och blodet?

10 Sedan Kain hade dödat sin bror Abel, sade Jehova till  Kain: ”Din brors blod ropar högt till mig från marken.” (1 Moseboken 4:10) När Gud talade om Abels blod, talade han om Abels liv. Kain hade tagit Abels liv, och nu måste Kain bli straffad. Det var som om Abels blod, hans liv, ropade till Jehova om rättvisa. Sambandet mellan livet och blodet poängterades återigen efter den stora översvämningen på Noas tid. Före översvämningen åt människorna bara frukt, grönsaker, spannmål och nötter. Efter översvämningen sade Jehova till Noa och hans söner: ”Allt som rör sig och lever skall tjäna som föda åt er. Så som jag gav er de gröna växterna ger jag er nu allt detta.” Men Gud gjorde ett förbehåll: ”Bara kött med sin själ [sitt liv] – sitt blod – får ni inte äta.” (1 Moseboken 1:29; 9:3, 4) Det är tydligt att Jehova direkt förknippar en skapelses liv med dess blod.

11. Vilket förbud mot att använda blod gav Gud på Noas tid och i lagen till israeliterna?

11 Vi visar respekt för blodet genom att inte äta det. I den lag som Jehova gav israeliterna befallde han: ”Om en man ... under jakt fångar ett vilt djur eller en fågel som får ätas, skall han låta dess blod rinna ut och täcka över det med stoft. ... Därför har jag sagt till Israels söner: ’Ni skall inte äta blodet av något som helst kött.’” (3 Moseboken 17:13, 14) Det förbud mot att äta djurblod som Gud först hade gett till Noa omkring 800 år tidigare gällde fortfarande. Jehovas ståndpunkt var klar: Hans tjänare kunde äta köttet av djur, men inte blodet. De skulle låta blodet rinna ut på marken – i själva verket återlämna djurets liv till Gud.

12. Vilken befallning angående blodet som gavs genom helig ande under det första århundradet gäller fortfarande?

12 En liknande befallning har getts åt de kristna. Apostlarna och de andra männen som hade ledningen bland Jesu efterföljare under det första århundradet träffades vid ett tillfälle för att avgöra vilka bud som alla i den kristna  församlingen måste följa. De kom till den här slutsatsen: ”Den heliga anden och vi själva har nämligen beslutat att inte lägga någon ytterligare börda på er utöver detta nödvändiga: att ni avhåller er från det som är offrat åt avgudar och från blod och från köttet av kvävda djur [som har blodet kvar] och från otukt.” (Apostlagärningarna 15:28, 29; 21:25) Vi måste alltså ”avhålla” oss från blod. I Guds ögon är det lika viktigt att vi gör det som att vi avhåller oss från avgudadyrkan och sexuell omoral.

Om en läkare sade att du måste avhålla dig från alkohol, skulle du då låta föra in alkohol direkt i ådrorna?

13. Nämn ett exempel som belyser varför befallningen om att vi skall avhålla oss från blod också gäller blodtransfusioner.

13 Gäller befallningen om att de kristna skall avhålla sig från blod också blodtransfusioner? Ja. Vi kan belysa det med ett exempel: Anta att en läkare sade åt dig att du måste avhålla dig från alkohol. Skulle det bara betyda att du inte fick dricka alkohol, men att du kunde låta föra in alkohol direkt i ådrorna? Naturligtvis inte! Att vi skall avhålla oss från blod innebär på liknande sätt att vi inte skall föra in det i kroppen över huvud taget. Befallningen om att vi skall avhålla oss från blod gäller alltså också blodtransfusioner.

14, 15. Hur skulle en kristen reagera om läkarna sade att han måste få en blodtransfusion, och varför skulle han reagera så?

14 Men tänk om en kristen blir allvarligt skadad eller behöver genomgå en större operation? Anta att läkarna säger att han kommer att dö om han inte får en blodtransfusion. Den kristne vill naturligtvis inte dö. För att försöka bevara den dyrbara gåva som livet är kan han godta andra former av behandling, som inte inbegriper missbruk av blod. Han söker därför sådan läkarhjälp och godtar olika alternativ till blod.

15 Skulle en kristen bryta mot Guds lag bara för att få leva ett tag till i den här världsordningen? Jesus sade: ”Vemhelst som vill rädda sin själ [sitt liv], han skall  mista den; men vemhelst som mister sin själ för min skull, han skall finna den.” (Matteus 16:25) Vi vill inte dö. Men om vi skulle försöka rädda vårt nuvarande liv genom att bryta mot Guds lag, skulle vi riskera att förlora det eviga livet. Vi är därför förståndiga om vi litar på att Guds lag är rättfärdig och förtröstar på att vår Livgivare kommer att minnas oss i uppståndelsen och ge oss livet tillbaka om vi skulle dö av en eller annan orsak. (Johannes 5:28, 29; Hebréerna 11:6)

16. Vad är Guds tjänare fast beslutna att göra när det gäller blodet?

16 Guds trogna tjänare i vår tid är fast beslutna att följa hans anvisningar om blodet. De äter inte blod i någon som helst form. Inte heller tar de emot blod av medicinska skäl. * De är övertygade om att Gud som har skapat blodet vet vad som är bäst för dem. Är du också övertygad om det?

DEN ENDA ANVÄNDNINGEN AV BLOD SOM GUD GODKÄNNER

17. Vad var den enda användningen av blod som Jehova Gud godkände i det forntida Israel?

17 Den mosaiska lagen visade vad som är den enda användningen av blod som Gud godkänner. Jehova gav de forntida israeliterna följande befallning när det gällde deras tillbedjan: ”Köttets själ [liv] är i blodet, och jag har själv gett er det på altaret  till att bringa försoning för era själar, eftersom det är blodet som bringar försoning.” (3 Moseboken 17:11) När israeliterna syndade kunde de få förlåtelse genom att offra ett djur och låta något av blodet strykas på altaret vid tältboningen eller senare vid Guds tempel. Det var bara i samband med sådana offer som blod fick användas.

18. Vilka välsignelser kan vi få tack vare Jesu utgjutna blod?

18 De sanna kristna står inte under den mosaiska lagen och frambär därför inte djuroffer och stryker inte djurblod på ett altare. (Hebréerna 10:1) Men att blod användes på altaret i det forntida Israel pekade fram emot det största offret – Guds Sons, Jesu Kristi, offer. Som vi fick veta i kapitel 5 gav Jesus sitt människoliv för oss genom att låta sitt blod utgjutas som ett offer. Han for sedan upp till himlen och trädde fram inför Gud med  värdet av sitt utgjutna blod en gång för alla. (Hebréerna 9:11, 12) Det lade grunden till att vi kan få förlåtelse för våra synder och få evigt liv. (Matteus 20:28; Johannes 3:16) Att blod användes på det sättet har verkligen visat sig vara oerhört värdefullt! (1 Petrus 1:18, 19) Det är bara genom att vi tror på värdet av Jesu utgjutna blod som vi kan få räddning.

Hur kan du visa respekt för livet och blodet?

19. Vad måste vi göra för att vara ”rena från allas blod”?

19 Vi kan verkligen vara tacksamma mot Jehova Gud för den dyrbara gåva som livet utgör! Och bör det inte motivera oss att berätta för andra att de kan få evigt liv om de tror på Jesu offer? Vi kommer att vara ivriga att få göra det om vi har samma omtanke om människors liv som Jehova har. (Hesekiel 3:17–21) Om vi gör allt vi kan för att fullgöra vårt ansvar, kommer vi att kunna säga som aposteln Paulus: ”Jag är ren från allas blod; jag har ju inte undandragit mig att berätta för er om allt vad Gud har beslutat.” (Apostlagärningarna 20:26, 27) Att vi berättar för andra om Gud och hans avsikter är ett utmärkt sätt att visa att vi har den största respekt för livet och blodet.

^ § 16 Upplysningar om medicinska alternativ till blodtransfusion hittar du på sidorna 13–17 i broschyren Hur kan blod rädda ditt liv?, utgiven av Jehovas vittnen.