• Vad innebär återlösningen?

  • Hur ordnade Jehova med en lösen?

  • Vad kan återlösningen innebära för dig?

  • Hur kan du visa att du är tacksam för den här gåvan?

1, 2. a) När har en gåva stort värde för dig personligen? b) Varför kan det sägas att återlösningen är den värdefullaste gåva du någonsin kan få?

VILKEN är den bästa gåva du någonsin fått? En gåva behöver inte vara dyr för att vara betydelsefull. En gåvas verkliga värde mäts inte nödvändigtvis i pengar. Nej, när en gåva gör dig lycklig eller fyller ett verkligt behov i ditt liv, är den mycket värdefull för dig personligen.

2 Av alla gåvor du skulle kunna önska dig finns det en som är mer värdefull än alla andra. Det är en gåva från Jehova Gud till människorna. Han har gett oss mycket, men hans största gåva till oss är hans Sons, Jesu Kristi, lösenoffer, dvs. att han lät Jesus Kristus ge sitt liv som en lösen. (Matteus 20:28) Som vi skall se i det här kapitlet är återlösningen den värdefullaste gåva du över huvud taget kan få, eftersom den kan ge dig oändlig lycka och kan fylla dina viktigaste behov. Återlösningen är verkligen det största uttrycket för Jehovas kärlek till dig.

 VAD INNEBÄR ÅTERLÖSNINGEN?

3. Vad innebär återlösningen, och vad måste vi inse för att kunna förstå varför den här gåvan är så värdefull?

3 Enkelt uttryckt innebär återlösningen att Jehova har betalat en lösen för att befria, eller rädda, människorna från synd och död. (Efesierna 1:7) För att kunna förstå vad Bibelns lära om återlösningen går ut på måste vi tänka på det som hände i Edens trädgård. Det är bara om vi inser vad Adam förlorade när han syndade som vi kan förstå varför återlösningen är en så värdefull gåva för oss.

4. Vad innebar det för Adam att han hade fått liv som en fullkomlig människa?

4 När Jehova skapade Adam gav han honom något som verkligen var dyrbart – liv som en fullkomlig människa. Tänk efter vad det innebar för Adam. Han hade en fullkomlig kropp och ett fullkomligt sinne och skulle därför aldrig bli sjuk, åldras eller dö. Som en fullkomlig människa stod han i ett särskilt förhållande till Jehova. Bibeln säger att Adam var ”son till Gud”. (Lukas 3:38) Adam hade alltså ett nära förhållande till Jehova Gud, precis som en son har till en kärleksfull far. Jehova talade med sin jordiske son, gav honom meningsfulla arbetsuppgifter och lät honom få veta vad som förväntades av honom. (1 Moseboken 1:28–30; 2:16, 17)

5. Vad menar Bibeln när den säger att Adam skapades ”till Guds avbild”?

5 Adam skapades ”till Guds avbild”. (1 Moseboken 1:27) Det innebar inte att Adam liknade Gud till utseendet. Som vi fick veta i kapitel 1 är Jehova en osynlig ande. (Johannes 4:24) Jehova har alltså inte en kropp av kött och blod. Att Adam skapades till Guds avbild innebar att han skapades med egenskaper som liknade Guds egenskaper, däribland kärlek, vishet, rättvisa och kraft. Adam var lik sin Fader också i ett annat viktigt avseende. Han hade en fri vilja. Adam var inte lik en maskin som bara kan göra  det som den är konstruerad för eller programmerad att göra. Nej, han kunde fatta egna beslut och välja mellan rätt och orätt. Om han hade valt att lyda Gud, skulle han ha fått leva för evigt på en paradisisk jord.

6. Vad förlorade Adam när han var olydig mot Gud, och hur påverkades hans avkomlingar?

6 Det är helt klart att Adam betalade ett mycket högt pris när han var olydig mot Gud och dömdes till döden. Hans synd kostade honom hans fullkomliga människoliv med allt vad det innebar. (1 Moseboken 3:17–19) Sorgligt nog förlorade Adam detta dyrbara liv inte bara för sig själv utan också för sina framtida avkomlingar. Guds ord säger: ”Synden kom in i världen genom en enda människa [Adam], och döden genom synden, och döden [spred sig] på så sätt ... till alla människor därför att de alla hade syndat.” (Romarna 5:12) Ja, vi har alla ärvt synden från Adam. Därför säger Bibeln att han ”sålde” sig och sina avkomlingar till slaveri under synd och död. (Romarna 7:14) För Adam och Eva fanns det inget hopp, eftersom de avsiktligt valde att vara olydiga mot Gud. Men hur var det med deras avkomlingar, däribland oss?

7, 8. Vilka två saker avses med ordet ”lösen” som det används i Bibeln?

7 Jehova kom till människornas hjälp genom att ordna med en lösen. Vad är en lösen? Ordet ”lösen” som det används i Bibeln avser i stort sett två saker. För det första är en lösen det pris man betalar för att få någon frigiven eller för att köpa tillbaka något. Den kan jämföras med det pris som betalas för frigivning av krigsfångar. För det andra är en lösen det pris som täcker, eller ersätter, kostnaden för något. Det påminner om det pris som man betalar för att ersätta en skada som uppstått i samband med en olycka. Om någon orsakar en olycka får han betala ett belopp som täcker kostnaden för skadan.

 8 Hur skulle det vara möjligt att täcka den enorma förlust som Adam orsakade oss alla och friköpa oss från slaveriet under synd och död? Vi skall se på den lösen som Jehova ordnade med och vad den kan betyda för dig.

HUR JEHOVA ORDNADE MED EN LÖSEN

9. Vad slags lösen krävdes?

9 Eftersom det var ett fullkomligt människoliv som hade gått förlorat, kunde det aldrig någonsin köpas tillbaka med ett ofullkomligt människoliv. (Psalm 49:7, 8) Det som behövdes var en lösen som hade samma värde som det som förlorats. Det är i enlighet med den bibliska principen om fullkomlig rättvisa: ”Själ för själ.” (5 Moseboken 19:21) Vad var det då som motsvarade värdet på den fullkomliga människosjäl, det fullkomliga människoliv, som Adam förlorade? Ett annat fullkomligt människoliv var den ”motsvarande lösen” som krävdes. (1 Timoteus 2:6)

10. Hur ordnade Jehova med en lösen?

10 Hur ordnade Jehova med en lösen? Han sände en av sina fullkomliga andesöner till jorden. Men han sände inte vem som helst. Han sände sin allra käraste Son, sin enfödde Son. (1 Johannes 4:9, 10) Denne Son lämnade villigt sitt hem i himlen. (Filipperna 2:7) Som vi fick veta i förra kapitlet utförde Jehova ett underverk när han överförde denne Sons liv till Marias moderliv. Genom Guds heliga ande föddes Jesus som en fullkomlig människa och var inte underställd straffet för synd. (Lukas 1:35)

Jehova gav sin enfödde Son som en lösen för oss

11. Hur kunde en enda människa vara en lösen för miljoner människor?

11 Hur kunde en enda människa vara en lösen för många, ja, för miljoner människor? Det kan vi förstå om vi tänker på vad det var som gjorde att människorna, som  nu uppgår till många miljoner, blev syndare. När Adam syndade förlorade han sitt dyrbara, fullkomliga människoliv. Han kunde därför inte föra fullkomligt liv vidare till sina avkomlingar. Han kunde bara föra ofullkomligt liv vidare och därmed synd och död. Jesus, som Bibeln kallar ”den siste Adam”, hade ett fullkomligt människoliv, och han syndade aldrig. (1 Korinthierna 15:45) Man skulle kunna säga att Jesus intog Adams plats för att rädda oss. Genom att Jesus var fullständigt lydig mot Gud och genom att han offrade, eller avstod från, sitt fullkomliga människoliv betalade han priset för Adams synd. Jesus gav på så sätt Adams avkomlingar ett hopp. (Romarna 5:19; 1 Korinthierna 15:21, 22)

12. Vad bevisades genom att Jesus var trogen trots allt sitt lidande?

12 Bibeln beskriver i detalj det lidande som Jesus fick utstå innan han dog. Han blev svårt pryglad, grymt fastspikad på en tortyrpåle och led en långsam, smärtsam död. (Johannes 19:1, 16–18, 30; artikeln ”Bör de kristna använda korset i sin tillbedjan?” i tillägget) Varför var det nödvändigt att Jesus fick lida så mycket? I ett kapitel längre fram får vi veta att Satan har påstått att ingen av Jehovas tjänare på jorden kommer att förbli trogen under prövning. Genom att Jesus var trogen trots allt sitt lidande motbevisade han Satans påstående på ett avgörande sätt. Jesus bevisade att en fullkomlig människa som har fri vilja kan vara fullständigt lojal mot Gud vad Djävulen än gör. Jehova måste ha glatt sig mycket över att se sin älskade Sons trohet! (Ordspråksboken 27:11)

13. Hur gav Jesus sitt liv som en lösen?

13 Hur gav Jesus sitt liv som en lösen? På våren år 33, på den 14:e dagen i den judiska månaden nisan, tillät Gud att hans fullkomlige och syndfrie Son avrättades. Jesus offrade på så sätt sitt fullkomliga människoliv ”en gång  för alla”. (Hebréerna 10:10) På tredje dagen efter Jesu död uppväckte Jehova honom till liv igen, som en andevarelse. I himlen trädde Jesus fram inför Gud med värdet av sitt fullkomliga människoliv som en lösen i utbyte mot Adams avkomlingar. (Hebréerna 9:24) Jehova godtog värdet av Jesu offer som den lösen som behövdes för att befria människorna från slaveriet under synd och död. (Romarna 3:23, 24)

VAD ÅTERLÖSNINGEN KAN INNEBÄRA FÖR DIG

14, 15. Vad måste vi göra för att få förlåtelse för våra synder?

14 Trots att vi är syndfulla kan vi få ovärderliga välsignelser tack vare återlösningen. Vi skall se på några av de välsignelser som vi kan få nu och i framtiden genom denna den största gåvan från Gud.

15 Förlåtelse för synder. På grund av vår nedärvda ofullkomlighet är det en verklig kamp för oss att göra det som är rätt. Vi syndar alla, både i ord och i handling, men genom Jesu lösenoffer kan vi få förlåtelse för våra synder. (Kolosserna 1:13, 14) Men för att få förlåtelse måste vi ångra oss uppriktigt. Vi måste också vända oss till Jehova och ödmjukt be honom förlåta oss på grundval av vår tro på hans Sons lösenoffer. (1 Johannes 1:8, 9)

16. Vad är det som gör att vi kan tillbe Gud med ett rent samvete, och varför är ett rent samvete så värdefullt?

16 Ett rent samvete inför Gud. Ett skuldtyngt samvete kan lätt få oss att känna oss missmodiga och värdelösa. Men genom att Jehova förlåter oss tack vare återlösningen kan vi tillbe honom med ett rent samvete, trots att vi är ofullkomliga. (Hebréerna 9:13, 14) Det gör att vi kan vända oss till honom ”med ett fritt och öppet tal”. Vi behöver alltså inte dra oss för att be till Jehova. (Hebréerna 4:14–16) Att vi bevarar vårt samvete rent ger oss sinnesfrid, ökar vår självaktning och bidrar till vår lycka.

17. Vilka välsignelser blir möjliga tack vare att Jesus dog för oss?

 17 Hopp om evigt liv på en paradisisk jord. ”Den lön synden betalar ut är död”, sägs det i Romarna 6:23. Samma vers tillägger: ”Men den gåva Gud ger är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” I kapitel 3 i den här boken nämndes några av de välsignelser som det kommande jordiska paradiset skall föra med sig. (Uppenbarelseboken 21:3, 4) Alla dessa framtida välsignelser, bland annat evigt liv i fullkomlig hälsa, blir möjliga tack vare att Jesus dog för oss. För att få del av de här välsignelserna måste vi visa att vi är tacksamma för den gåva som återlösningen utgör.

HUR KAN DU VISA DIN TACKSAMHET?

18. Varför bör vi vara tacksamma mot Jehova för återlösningen?

18 Varför bör vi vara innerligt tacksamma mot Jehova för återlösningen? En gåva är särskilt värdefull när givaren har offrat något – tid, kraft eller pengar – för att kunna ge gåvan. Vi blir rörda när vi märker att en gåva är ett uttryck för givarens äkta kärlek till oss. Återlösningen är den värdefullaste av alla gåvor, eftersom Gud gjorde det största offret någonsin för att ge oss den. ”Gud älskade  världen så mycket att han gav sin enfödde Son”, sägs det i Johannes 3:16. Återlösningen är det tydligaste beviset på Jehovas kärlek till oss. Den är också ett bevis på Jesu kärlek, eftersom han villigt gav sitt liv för vår skull. (Johannes 15:13) Återlösningen är därför en gåva som bör övertyga oss om att Jehova och hans Son älskar oss som individer. (Galaterna 2:20)

Du kan visa att du är tacksam för återlösningen bland annat genom att lära dig mer om Jehova

19, 20. På vilka sätt kan du visa att du är tacksam för den gåva som återlösningen utgör?

19 Hur kan du då visa att du är tacksam för den här gåvan? Först och främst bör du lära dig mer om den store givaren, Jehova. (Johannes 17:3) Att du studerar Bibeln med hjälp av den här boken kommer att hjälpa dig att göra det. Allteftersom du lär känna Jehova bättre, kommer din kärlek till honom att fördjupas. Det i sin tur kommer att leda till att du vill behaga honom. (1 Johannes 5:3)

20 Utöva tro på Jesu lösenoffer. Jesus själv sade: ”Den som utövar tro på Sonen har evigt liv.” (Johannes 3:36) Hur kan vi utöva tro på Jesus? En sådan tro visar vi inte bara genom ord. ”Tron utan gärningar [är] död”, sägs det i Jakob 2:26. Sann tro visar vi genom ”gärningar”, dvs. genom det vi gör. Ett sätt som vi kan visa vår tro på är att vi anstränger oss så gott vi kan för att efterlikna Jesus, inte bara i det vi säger utan också i det vi gör. (Johannes 13:15)

21, 22. a) Varför bör vi vara med vid det årliga firandet av Herrens kvällsmåltid? b) Vad förklaras i kapitel 6 och 7?

21 Var med vid det årliga firandet av Herrens kvällsmåltid. På kvällen den 14 nisan år 33 införde Jesus en speciell högtid som Bibeln kallar ”Herrens kvällsmåltid”. (1 Korinthierna 11:20; Matteus 26:26–28) Den här högtiden kallas också åminnelsen av Kristi död. Jesus införde  den för att hjälpa sina apostlar och alla sanna kristna efter dem att komma ihåg att han genom sin död som en fullkomlig människa gav sin själ, sitt liv, som en lösen. Angående firandet av den här högtiden befallde Jesus: ”Fortsätt att göra detta till minne av mig.” (Lukas 22:19) När vi är med vid Åminnelsen blir vi påminda om den stora kärlek som både Jehova och Jesus visat i förbindelse med återlösningen. Vi kan visa vår tacksamhet för återlösningen genom att vara med varje år när minnet av Jesu död högtidlighålls. *

22 Återlösningen är verkligen en ovärderlig gåva. (2 Korinthierna 9:14, 15) Denna dyrbara gåva kan till och med de som har dött få nytta av. Kapitel 6 och 7 förklarar hur de kan få det.

^ § 21 Fler upplysningar om innebörden i Herrens kvällsmåltid hittar du i artikeln Herrens kvällsmåltid – en högtid som ger ära åt Gud” i tillägget.