Levitstad där sådana som oavsiktligt hade dödat någon kunde söka skydd undan blodshämnaren. Det fanns sex sådana städer i det utlovade landet, och det var Mose och senare Josua som valde ut dem under Jehovas ledning. Den som flydde till en sådan stad skulle lägga fram sin sak för de äldste i stadsporten, och de skulle ta emot honom och visa gästfrihet. Han skulle ställas inför rätta och bevisa sin oskuld i den stad där dödsfallet hade ägt rum. Detta förhindrade att mördare som avsiktligt dödat någon kunde utnyttja denna anordning. Om han blev frikänd fördes han tillbaka till asylstaden. Där var han tvungen att stanna kvar resten av sitt liv eller fram till översteprästens död. (4Mo 35:6, 11–15, 22–29; Jos 20:2–8)