1, 2. Vad är det för en ”helig hemlighet” som bör intressera oss, och varför det?

HEMLIGHETER! De väcker nyfikenhet, fascinerar och förbryllar, och därför har människor ofta haft svårt att hålla dem hemliga. Men i Bibeln står det: ”Det är Guds ära att hålla en sak hemlig.” (Ordspråken 25:2) Ja, som den suveräne härskaren och Skaparen håller Jehova med all rätt vissa saker hemliga för mänskligheten tills hans rätta tid är inne att uppenbara dem.

2 Men det finns en fascinerande och fängslande hemlighet som Jehova har uppenbarat i sitt ord. Den kallas Guds ”viljas heliga hemlighet”. (Efesierna 1:9) Att få kunskap om den innebär mer än att bara stilla sin nyfikenhet. Kunskap om denna hemlighet kan leda till räddning och kan ge en glimt av Jehovas oändligt stora vishet.

Uppenbaras steg för steg

3, 4. Hur gav profetian i 1 Moseboken 3:15 ett hopp, och vilket mysterium, vilken ”helig hemlighet”, innehöll den?

3 När Adam och Eva syndade kan det ha verkat som om Jehovas uppsåt med ett jordiskt paradis befolkat av fullkomliga människor hade omintetgjorts. Men Gud tog genast itu med problemet. Han sade: ”Jag kommer att sätta fiendskap mellan dig [ormen] och kvinnan och mellan din säd och hennes säd. Han kommer att krossa huvudet på dig, och du kommer att krossa hälen på honom.” (1 Moseboken 3:15)

4 Det här lät förbryllande och kryptiskt. Vem var den här kvinnan? Vem var ormen? Och vem var denna ”säd” som skulle krossa ormens huvud? Adam och Eva kunde bara  gissa. Men Guds ord gav ett hopp för alla trogna avkomlingar av detta otrogna par. Rättfärdigheten skulle segra. Jehovas uppsåt skulle förverkligas. Men hur då? Ja, det var ett mysterium! Bibeln kallar det ”Guds vishet i en helig hemlighet, den fördolda visheten”. (1 Korinthierna 2:7)

5. Illustrera varför Jehova har uppenbarat sin hemlighet steg för steg.

5 Jehova är en ”uppenbarare av hemligheter”, och han skulle så småningom uppenbara viktiga detaljer som gällde denna hemlighet. (Daniel 2:28) Men han skulle göra det successivt, steg för steg. Vi kan illustrera det genom att tänka på hur en kärleksfull far svarar när hans lille pojke frågar: ”Pappa, var kommer jag ifrån?” En vis far ger inte mer upplysningar än den lille pojken kan förstå. Allteftersom pojken blir äldre berättar pappan mer. På liknande sätt är det Jehova som avgör när hans folk är redo för uppenbarandet av hans vilja och uppsåt. (Ordspråken 4:18; Daniel 12:4)

6. a) Vilket syfte tjänar ett förbund eller avtal? b) Varför är det anmärkningsvärt att Jehova har tagit initiativet att sluta förbund med människor?

6 Hur uppenbarade då Jehova sin vilja och sitt uppsåt? Han uppenbarade mycket genom en rad förbund, eller avtal. Du har antagligen skrivit på ett kontrakt någon gång – kanske i samband med ett husköp eller ett lån. Ett sådant kontrakt ger en laglig garanti för att de villkor som parterna kommit överens om skall uppfyllas. Men varför behövde Jehova ingå förbund, eller avtal, med människor? Hans ord är en tillräcklig garanti för att hans löften skall uppfyllas. Det är sant, men ändå har Gud, vid flera tillfällen, omtänksamt befäst sitt ord med hjälp av juridiskt bindande avtal. Dessa orubbliga överenskommelser ger oss ofullkomliga människor en ännu solidare grund för vår tro på Jehovas löften. (Hebréerna 6:16–18)

 Förbundet med Abraham

7, 8. a) Vilket förbund slöt Jehova med Abraham, och vad uppenbarades därigenom om den heliga hemligheten? b) Hur specificerade Jehova steg för steg släktlinjen fram till den utlovade Säden?

7 Mer än två tusen år efter det att människan drevs ut ur paradiset sade Jehova till sin trogne tjänare Abraham: ”Jag [kommer] verkligen att föröka din säd så att den blir lik himlarnas stjärnor. ... Och genom din säd kommer sannerligen alla nationer på jorden att välsigna sig tack vare detta att du har lyssnat till min röst.” (1 Moseboken 22:17, 18) Det här var mer än bara ett löfte. Jehova gav det i form av ett juridiskt avtal, eller förbund, och bestyrkte det med sin obrytbara ed. (1 Moseboken 17:1, 2; Hebréerna 6:13–15) Är det inte fantastiskt att den suveräne Herren har förbundit sig att välsigna mänskligheten?

”Jag [kommer] ... att föröka din säd så att den blir lik himlarnas stjärnor”

8 Det abrahamitiska förbundet uppenbarade att den utlovade Säden skulle komma som en människa. Han skulle nämligen vara en avkomling av Abraham. Men vem skulle det bli? Med tiden uppenbarade Jehova att av Abrahams söner var det Isak som skulle bli förfader till Säden. Av Isaks två söner utvaldes Jakob. (1 Moseboken 21:12; 28:13, 14) Längre fram uttalade Jakob de här profetiska orden om en av sina 12 söner: ”Spiran kommer inte att vika från Juda, inte heller befälhavarstaven från platsen mellan hans fötter, tills Silo [”han vilkens det (den) är”, ”han som det (den) tillhör”] kommer; och honom kommer folkens lydnad att tillhöra.” (1 Moseboken 49:10) Nu visste man att Säden skulle vara en kung, som härstammade från Juda!

Förbundet med Israel

9, 10. a) Vilket förbund slöt Jehova med Israels nation, och vilket skydd gav detta förbund? b) Hur visade lagen att mänskligheten är i behov av en lösen?

9 År 1513 f.v.t. gjorde Jehova en anordning för att kunna uppenbara ytterligare detaljer om den heliga hemligheten. Han slöt ett förbund med Abrahams avkomlingar,  dvs. Israels nation. Även om detta mosaiska lagförbund inte längre är i kraft, var det en viktig del av Jehovas uppsåt när det gällde att frambringa den utlovade Säden. Varför är det så? Det finns tre skäl. För det första var lagen som en skyddsmur. (Efesierna 2:14) Dess rättfärdiga bud och stadgar fungerade som en skiljemur mellan judar och icke-judar. Lagen hjälpte alltså till att bevara den utlovade Sädens släktlinje. Det var i hög grad tack vare detta skydd som nationen fortfarande existerade, när Guds rätta tid för Messias att födas i Judas stam var inne.

10 För det andra framhöll lagen mycket tydligt mänsklighetens behov av en lösen. Eftersom lagen var fullkomlig, visade den att det är omöjligt för syndfulla människor att följa den helt och fullt. Den tjänade således till ”att göra överträdelserna påtagliga, tills säden skulle komma, åt vilken löftet var givet”. (Galaterna 3:19) Genom djuroffer gav lagen tillfällig försoning för synder. Men eftersom det enligt Paulus ”är omöjligt för tjurars och bockars blod att ta bort synder”, var dessa offer bara en förebild av Kristi lösenoffer. (Hebréerna 10:1–4) För judar som var trogna blev detta förbund således en ”uppfostrare som leder ... till Kristus”. (Galaterna 3:24)

11. Vilken underbar framtidsutsikt fick Israel genom lagförbundet, men varför förlorade nationen som helhet den?

11 För det tredje gav detta förbund Israels nation en underbar framtidsutsikt. Jehova sade att om de var trogna mot förbundet, skulle de bli ”ett kungarike av präster och en helig nation”. (2 Moseboken 19:5, 6) Så småningom frambringade det köttsliga Israel de första medlemmarna av ett himmelskt kungarike av präster. Men som nation gjorde Israel uppror mot lagförbundet, förkastade den messianska Säden och förlorade denna framtidsutsikt. Hur skulle då kungariket av präster bli fulltaligt? Och vilket samband skulle denna välsignade nation ha med den utlovade Säden? Dessa sidor av den heliga hemligheten skulle uppenbaras i Guds rätta tid.

 Förbundet om det davidiska kungadömet

12. Vilket förbund slöt Jehova med David, och hur spred detta ljus över Guds heliga hemlighet?

12 På 1000-talet f.v.t. spred Jehova ytterligare ljus över den heliga hemligheten genom att sluta ännu ett förbund. Han lovade den trogne kung David: ”Jag [skall] uppresa din avkomma efter dig, ... och jag skall befästa hans kungadöme. ... Jag skall befästa hans kungadömes tron till oöverskådlig tid.” (2 Samuelsboken 7:12, 13; Psalm 89:3) Nu hade den utlovade Sädens släktlinje begränsats till Davids hus. Men skulle en vanlig människa kunna styra ”till oöverskådlig tid”? (Psalm 89:20, 29, 34–36) Och skulle en sådan mänsklig kung kunna rädda mänskligheten från synd och död?

13, 14. a) Vilket löfte gav Jehova sin förordnade kung enligt Psalm 110? b) Vad uppenbarade Jehovas profeter ytterligare om den kommande Säden?

13 Under inspiration skrev David: ”Jehovas uttalande till min Herre lyder: ’Sätt dig på min högra sida, tills jag lägger dina fiender som en pall för dina fötter.’ Jehova har svurit (och han kommer inte att känna ånger): ’Du är präst till oöverskådlig tid efter Melkisedeks sätt!’” (Psalm 110:1, 4) Davids ord var direkt tillämpliga på den utlovade Säden, eller Messias. (Apostlagärningarna 2:35, 36) Denne kung skulle styra, inte från Jerusalem, utan från himlen, på Jehovas ”högra sida”. Det skulle ge honom myndighet, inte bara över Israels land, utan över hela jorden. (Psalm 2:6–8) Någonting mer uppenbarades här. Lägg märke till att Jehova svor en högtidlig ed att Messias skulle vara ”präst ... efter Melkisedeks sätt”. Precis som Melkisedek, som tjänade som kung och präst på Abrahams tid, skulle den kommande Säden tjäna som kung och präst, förordnad direkt av Gud! (1 Moseboken 14:17–20)

14 Under åren som följde använde Jehova sina profeter till att uppenbara ytterligare detaljer om sin heliga hemlighet. Så till exempel visade Jesaja att Säden skulle dö en offerdöd. (Jesaja 53:3–12) Mika förutsade var Messias skulle  födas. (Mika 5:2) Daniel förutsade till och med den exakta tidpunkten för när Säden skulle framträda och dö. (Daniel 9:24–27)

Den heliga hemligheten uppenbarad!

15, 16. a) Hur blev Jehovas Son ”född av en kvinna”? b) Vad fick Jesus ärva av sina mänskliga föräldrar, och när framträdde han som löftets säd?

15 Hur dessa profetior skulle uppfyllas förblev ett mysterium ända tills Säden framträdde. I Galaterna 4:4 står det: ”När tiden var fullbordad, sände Gud ut sin Son, född av en kvinna.” År 2 f.v.t. sade en ängel till en judisk jungfru som hette Maria: ”Se, du skall bli med barn i ditt moderliv och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Denne skall vara stor och skall kallas den Högstes Son; och Jehova Gud skall ge honom hans fader Davids tron. ... Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall överskugga dig. Därför skall också det som föds kallas heligt, Guds Son.” (Lukas 1:31, 32, 35)

16 Längre fram överförde Jehova sin Sons liv från himlen till Marias moderliv, så att han blev född av en kvinna. Maria var ofullkomlig. Men Jesus ärvde inte ofullkomlighet av henne, eftersom han var ”Guds Son”. Samtidigt blev Jesus genom sina mänskliga föräldrar, som var avkomlingar av David, arvinge till David i både biologisk och juridisk bemärkelse. (Apostlagärningarna 13:22, 23) Vid Jesu dop år 29 v.t. smorde Jehova honom med helig ande och sade: ”Denne är min Son, den älskade.” (Matteus 3:16, 17) Äntligen hade Säden kommit! (Galaterna 3:16) Tiden var inne att uppenbara mer om den heliga hemligheten. (2 Timoteus 1:10)

17. Hur ökade ljuset över det som står i 1 Moseboken 3:15?

17 Under sin tjänst identifierade Jesus den orm som omtalas i 1 Moseboken 3:15 som Satan och ormens säd som Satans efterföljare. (Matteus 23:33; Johannes 8:44) Längre fram uppenbarades det hur alla dessa skulle krossas för evigt. (Uppenbarelseboken 20:1–3, 10, 15) Och kvinnan  identifierades som ”Jerusalem där ovan”, dvs. Jehovas himmelska, hustrulika organisation av andevarelser. * (Galaterna 4:26; Uppenbarelseboken 12:1–6)

Det nya förbundet

18. Vad är syftet med ”det nya förbundet”?

18 Kanske det mest dramatiska uppenbarandet av alla kom kvällen före Jesu död när han berättade om ”det nya förbundet” för sina trogna lärjungar. (Lukas 22:20) Det här förbundet skulle, i likhet med det mosaiska lagförbundet, frambringa ”ett kungarike av präster”. (2 Moseboken 19:6; 1 Petrus 2:9) Men det var inte en köttslig nation som det nya förbundet skulle utgöra grunden till, utan en andlig, ”Guds Israel”, och den bestod enbart av Kristi trogna smorda efterföljare. (Galaterna 6:16) Dessa skulle tillsammans med Jesus få välsigna hela människosläktet!

19. a) Hur kan det nya förbundet frambringa ”ett kungarike av präster”? b) Varför kallas smorda kristna ”en ny skapelse”, och hur många kommer att tjäna tillsammans med Kristus i himlen?

19 Men hur kan det nya förbundet frambringa ”ett kungarike av präster” till välsignelse för mänskligheten? I stället för att Kristi lärjungar fördöms som syndare, ger förbundet dem möjlighet att få sina synder förlåtna genom hans offer. (Jeremia 31:31–34) När de väl har fått en ren ställning inför Jehova, adopterar han dem i sin himmelska familj och smörjer dem med helig ande. (Romarna 8:15–17; 2 Korinthierna 1:21) Det de upplever är alltså ”en ny födelse till ett levande hopp ... förvarat i himlarna”. (1 Petrus 1:3, 4) Eftersom en sådan upphöjd ställning är helt ny för människor, kallas smorda kristna som är av anden pånyttfödda ”en ny skapelse”. (2 Korinthierna 5:17) Bibeln visar  att det till slut är 144 000 som kommer att få vara med och styra från himlen över den friköpta mänskligheten. (Uppenbarelseboken 5:9, 10; 14:1–4)

20. a) Vad uppenbarades om den heliga hemligheten år 36 v.t.? b) Vilka kommer att få del av de välsignelser som Abraham fick löfte om?

20 Tillsammans med Jesus utgör dessa smorda Abrahams säd. * (Galaterna 3:29) De första som utvaldes var köttsliga judar, men år 36 v.t. uppenbarades ytterligare en sida av den heliga hemligheten: Även icke-judar skulle kunna få del i det himmelska hoppet. (Romarna 9:6–8; 11:25, 26; Efesierna 3:5, 6) Skulle smorda kristna vara de enda som fick del av de välsignelser som Abraham fått löfte om? Nej, för Jesu offer gällde för hela världen. (1 Johannes 2:2) Med tiden uppenbarade Jehova att en oräknelig ”stor skara” skulle få överleva slutet på Satans tingens ordning. (Uppenbarelseboken 7:9, 14) Dessutom skulle ett stort antal människor uppväckas med möjlighet att få leva för evigt i paradiset! (Lukas 23:43; Johannes 5:28, 29; Uppenbarelseboken 20:11–15; 21:3, 4)

Guds vishet och den heliga hemligheten

21, 22. Hur kommer Jehovas vishet till uttryck i samband med hans heliga hemlighet?

21 Den heliga hemligheten är ett fantastiskt uttryck för ”Guds mångskiftande vishet”. (Efesierna 3:8–10) Vilken vishet Jehova visade när han formulerade den här hemligheten och sedan uppenbarade den steg för steg! Han tog i sin vishet hänsyn till människors begränsningar och lät dem visa vad de hade i sitt hjärta. (Psalm 103:14)

22 Ett annat exempel på Jehovas enastående vishet var att han utvalde Jesus som kung. Jehovas Son är mer pålitlig  än någon annan skapelse i universum. När Jesus levde här på jorden som människa av kött och blod, fick han uppleva många olika motgångar och svårigheter. Han kan verkligen sätta sig in i människors problem. (Hebréerna 5:7–9) Hur är det då med Jesu medregenter? Under århundradenas lopp har både män och kvinnor blivit smorda – människor utvalda ur alla folkslag, ur alla språkgrupper och med olika slags bakgrund. Det finns inget problem som de som grupp inte har upplevt och övervunnit. (Efesierna 4:22–24) Så underbart att få styras av så barmhärtiga kungar och präster!

23. Vilket privilegium har de kristna i samband med Jehovas heliga hemlighet?

23 Aposteln Paulus skrev: ”Den heliga hemlighet som har varit fördold från tingens ordningar i det förgångna och från generationerna i det förgångna ... har ... gjorts uppenbar för hans heliga.” (Kolosserna 1:26) Ja, de heliga som Jehova har smort har fått stor insikt i fråga om den heliga hemligheten, och de har förmedlat denna kunskap till miljoner människor. Vilket privilegium vi alla har! Jehova har gjort ”sin viljas heliga hemlighet känd för oss”. (Efesierna 1:9) Låt oss förmedla denna underbara hemlighet till andra och hjälpa dem att också få inblick i Jehova Guds oändligt stora vishet!

^ § 17 ”Gudhängivenhetens heliga hemlighet” blev också uppenbarad i Jesus. (1 Timoteus 3:16) Frågan om någon fullständigt skulle kunna bevara ostraffligheten mot Jehova hade länge varit en hemlighet, ett mysterium. Jesus gav svaret. Han bevarade sin ostrafflighet under varje prövning som Satan utsatte honom för. (Matteus 4:1–11; 27:26–50)

^ § 20 Jesus slöt också ”ett förbund ... om ett kungarike” med denna grupp. (Lukas 22:29, 30) Jesus slöt alltså ett avtal med den här ”lilla hjorden” om att få styra tillsammans med honom i himlen som en andrahandsdel av Abrahams säd. (Lukas 12:32)