Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Svenska

Närma dig Jehova

 KAPITEL 12

”Finns det orättvisa hos Gud?”

”Finns det orättvisa hos Gud?”

1. Hur kan vi påverkas av orättvisor?

EN ÄLDRE änka blir avlurad alla sina besparingar. Ett hjälplöst spädbarn blir övergivet av sina känslokalla föräldrar. En man blir dömd till fängelse för ett brott som han inte begått. Hur reagerar du för sådana situationer? Du blir antagligen upprörd över sådana orättvisor, och det är inte så konstigt, eftersom vi människor har en stark känsla för rätt och orätt. Vi vill att offret skall få gottgörelse och att den skyldige skall straffas. Om det inte blir så undrar vi kanske: ”Ser Gud egentligen vad som sker, och varför ingriper han inte?”

2. Hur reagerade Habackuk för orättvisa, och varför kritiserade inte Jehova honom för det?

2 Liknande frågor har trogna Jehovas tjänare ställt i alla tider. Så till exempel bad profeten Habackuk till Gud: ”Varför låter du mig se en sådan fruktansvärd orättvisa? Varför tillåter du att våld, laglöshet, brottslighet och grymhet sprider sig överallt?” (Habackuk 1:3, Contemporary English Version) Då det ju är Jehova som har gett människan hennes känsla för rättvisa riktade han ingen kritik mot Habackuk för att han ställde dessa frågor. Ja, Jehova har utrustat oss med ett visst mått av hans starka känsla för rättvisa.

Jehova hatar orättvisa

3. Varför kan det sägas att Jehova är mer medveten om orättvisa än vad vi är?

3 Jehova är inte blind för orättvisa. Han ser vad som händer. Så här säger Bibeln om Noas dagar: ”Jehova [såg] att människans uselhet var mycket stor på jorden och att varje benägenhet hos hennes hjärtas tankar bara var usel hela  tiden.” (1 Moseboken 6:5) Tänk på vad de orden innebär. Vår uppfattning om orättvisa grundar sig ofta på några få händelser, som vi antingen har hört talas om eller själva upplevt. Jehova däremot är medveten om orättvisa i världsomfattande skala. Han ser all orättvisa! Och han kan se benägenheten hos människans hjärta, det fördärvade tänkesättet bakom orätta handlingar. (Jeremia 17:10)

4, 5. a) Hur visar Bibeln att Jehova bryr sig om dem som har blivit orättvist behandlade? b) Hur har Jehova själv blivit berörd av orättvisa?

4 Men Jehova lägger inte bara märke till orättvisa. Han bryr sig också om dem som drabbas av den. När hans folk blev grymt behandlat av fiendenationer, blev han bedrövad då de ”stönade över sina förtryckare och dem som trängde dem hit och dit”. (Domarna 2:18) Som du kanske har lagt märke till blir vissa människor mer och mer okänsliga för orättvisa ju mer de ser av den. Men så är det inte med Jehova! Han har sett orättvisa i omkring 6 000 år, och hans hat för den är fortsatt starkt. Bibeln försäkrar oss om att sådant som ”en falsk tunga, händer som utgjuter oskyldigt blod” och ”ett falskt vittne som slungar ut lögner” är något avskyvärt för honom. (Ordspråken 6:16–19)

5 Tänk också på den hårda kritik Jehova riktade mot de orättfärdiga ledarna i Israel. ”Tillkommer det inte er att känna rättvisan?” inspirerade han sin profet att fråga dem. Efter att ha gett en målande beskrivning av dessa fördärvade mäns maktmissbruk förutsade Jehova hur det skulle gå för dem: ”De [skall] ropa till Jehova om hjälp, men han skall inte svara dem. Och han skall dölja sitt ansikte för dem på den tiden, eftersom de har bedrivit ondska genom sina gärningar.” (Mika 3:1–4) Jehova avskyr verkligen orättvisa! Han har faktiskt själv blivit utsatt för orättvisa. I tusentals år har han blivit smädad av Satan. (Ordspråken 27:11) Och den orättvisa behandling som hans Son,  som inte hade begått någon synd, utsattes för när han avrättades som en brottsling berörde honom djupt. (1 Petrus 2:22; Jesaja 53:9) Det är helt klart att Jehova varken är blind eller likgiltig för deras situation som drabbas av orättvisa.

6. Hur kan vi reagera när vi möter orättvisa, och varför det?

6 Det är bara naturligt att vi reagerar starkt när vi ser orättvisor eller själva blir utsatta för dem. Vi är skapade till Guds avbild, och orättvisa är raka motsatsen till allt det som Jehova står för. (1 Moseboken 1:27) Men varför tillåter han då orättvisa?

Stridsfrågan som berör Guds suveränitet

7. Beskriv hur Jehovas rätt att styra ifrågasattes.

7 Svaret på den här frågan har att göra med den stridsfråga som berör Guds suveränitet. Skaparen har, som vi har sett, rätt att styra över jorden och alla som bor på den. (Psalm 24:1; Uppenbarelseboken 4:11) Men tidigt i människans historia blev Jehovas rätt att styra ifrågasatt. Hur gick det till? Jehova hade gett den första människan, Adam, befallningen att inte äta av ett visst träd i den paradisiska trädgård som var hans hem. Och Gud hade sagt till honom att om han var olydig och åt, skulle han ”med visshet” dö. (1 Moseboken 2:17) Guds befallning skapade inga problem för Adam och hans hustru, Eva. Men Satan övertygade Eva om att Gud var onödigt restriktiv. Vad skulle hända om hon åt av trädet? Satan sade rakt ut till Eva: ”Ni kommer med visshet inte att dö. För Gud vet att just på den dag då ni äter av det kommer era ögon helt visst att öppnas och kommer ni helt visst att vara som Gud, vetande vad som är gott och ont.” (1 Moseboken 3:1–5)

8. a) Vad antydde Satan i sitt uttalande till Eva? b) Vad ifrågasatte Satan när det gällde Guds suveränitet?

8 I sitt påstående antydde Satan inte bara att Jehova hade  undanhållit Eva viktig information, utan också att han hade ljugit för henne. Satan var noga med att inte ifrågasätta det faktum att Gud är den suveräne härskaren. Han ifrågasatte i stället det rättmätiga, förtjänta och rättfärdiga i detta. Han hävdade med andra ord att Jehova inte utövade sitt suveräna styre på ett rättfärdigt sätt och till sina undersåtars bästa.

9. a) Vad blev följden av Adams och Evas olydnad, och vilka viktiga frågor väckte detta? b) Varför förintade inte Jehova bara dessa upprorsmakare?

9 När sedan både Adam och Eva var olydiga mot Jehova och åt av den förbjudna frukten, blev de straffade med döden, precis som Gud hade sagt. Men Satans lögn hade väckt några viktiga frågor: Har Jehova verkligen rätt att styra över mänskligheten, eller bör människan styra över sig själv? Utövar Jehova sitt suveräna styre på bästa möjliga sätt? Jehova skulle ha kunnat använda sin stora makt till att omedelbart förinta dessa upprorsmakare. Men de stridsfrågor som hade väckts gällde Guds styre och inte hans makt. Att avlägsna Adam, Eva och Satan skulle inte ha bevisat att Guds styre var rättmätigt, förtjänt och rättfärdigt. Det skulle i stället ha kunnat väcka ännu fler frågor om hans styre. Det enda sättet att avgöra om människan med framgång kunde styra sig själv oberoende av Gud var därför att låta henne få tid att pröva på detta.

10. Vad visar historien om mänskligt styre?

10 Vad har tiden uppenbarat? Människor har under årtusendenas gång experimenterat med många olika styrelseformer, till exempel demokratiska, socialistiska, kommunistiska samt envälden. Men följande rättframma ord i Bibeln stämmer på dem alla: ”Människa har haft makt över människa till hennes skada.” (Predikaren 8:9) Profeten Jeremia kunde av goda skäl konstatera: ”Jag vet mycket väl, Jehova, att jordemänniskans väg inte tillkommer  henne. Det tillkommer inte mannen som vandrar att ens styra sina steg.” (Jeremia 10:23)

11. Varför lät Jehova mänskligheten utsättas för lidande?

11 Jehova visste från början att människans oberoende, eller självstyre, skulle medföra stort lidande. Var det då orätt av honom att bara låta saken ha sin gång? Inte alls! För att belysa det hela: Tänk dig att du har ett barn som har en livshotande sjukdom och behöver opereras. Du inser att operationen kommer att vålla ditt barn ett visst lidande, och du är ledsen över detta. Men du vet samtidigt att barnets hälsa kommer att förbättras genom operationen. På liknande sätt visste Gud – och förutsade också – att detta att människan fick styra sig själv skulle medföra sorg och lidande. (1 Moseboken 3:16–19) Men han visste också att det endast var genom att låta människorna få uppleva de dåliga följderna av sitt uppror som en bestående och meningsfull befrielse skulle bli möjlig. På det sättet skulle stridsfrågan om Guds suveränitet kunna avgöras en gång för alla, för all evighet.

Stridsfrågan om människans ostrafflighet

12. Vilken anklagelse har Satan riktat mot människor, som fallet med Job belyser?

12 Det finns också en annan sida av saken. När Satan ifrågasatte det rättmätiga och rättfärdiga i Jehovas styre, riktade han inte bara sina anklagelser mot Jehovas suveränitet, utan också mot hans tjänares ostrafflighet. Lägg märke till vad Satan sade till Jehova om den rättfärdige mannen Job: ”Har inte du satt en häck kring honom och kring hans hus och kring allt vad han har runt om? Hans händers verk har du välsignat, och hans boskap har utbrett  sig på jorden. Men sträck som omväxling ut din hand, det ber jag dig, och rör vid allt vad han har och se om han inte kommer att förbanna dig rakt i ansiktet.” (Job 1:10, 11)

13. Vad antydde Satan genom sina anklagelser angående Job, och hur inbegriper detta alla människor?

13 Satan påstod att Jehova köpte Jobs hängivenhet genom att han beskyddade honom. Detta innebar i sin tur att Jobs ostrafflighet inte var äkta, att han bara tillbad Gud för vad han kunde få i gengäld. Satan försäkrade att om Gud inte längre välsignade Job, skulle även en sådan man som han förbanna sin Skapare. Satan visste att det som Jehova hade sagt om Job var sant: ”Det finns ingen på jorden som han, en klanderfri och rättrådig man, som fruktar Gud och viker av från det onda.” * Så om Satan kunde få Job att bryta sin ostrafflighet, vad skulle det då antyda om resten av mänskligheten? Satan ifrågasatte på så sätt lojaliteten hos alla som önskade tjäna Gud. Satan utvidgade faktiskt stridsfrågan, när han sade till Jehova: ”En människa [inte bara Job] ger allt vad hon har för sin själ.” (Job 1:8; 2:4)

14. Vad har historien visat angående Satans anklagelse mot människor?

14 Historien har visat att många – tvärtemot Satans påstående – precis som Job har förblivit lojala mot Jehova trots prövningar. De har glatt Jehovas hjärta genom att vara trogna mot honom, och de har gett Jehova ett svar på Satans skrytsamma smädelse att människor kommer att upphöra att tjäna Gud när de får utstå svårigheter. (Hebréerna 11:4–38) Ja, rättsinniga människor har vägrat att vända Gud ryggen. Och när de har ställts inför mycket svåra situationer, har de än mer förtröstat på Jehova och på  att han skall ge dem styrka att uthärda. (2 Korinthierna 4:7–10)

15. Vilken fråga kan uppstå om Guds domar i det flydda och i framtiden?

15 Men det är inte bara i samband med stridsfrågorna som berör Jehovas suveränitet och människans ostrafflighet som Jehovas rättvisa kommer till uttryck. I Bibeln kan vi läsa om hur Jehova har dömt enskilda individer och hela nationer. Där finns också profetior om domar som han skall avkunna i framtiden. Varför kan vi lita på att Jehova har dömt och kommer att döma rättvist?

Hur Guds rättvisa är överlägsen

Jehova kommer aldrig att ”rycka bort den rättfärdige med den ondskefulle”

16, 17. Nämn exempel som visar att människor har ett begränsat perspektiv när det gäller rättvisa.

16 Det kan med rätta sägas om Jehova: ”Alla hans vägar är rättvisans vägar.” (5 Moseboken 32:4) Detta kan ingen av oss påstå om sig själv, eftersom vi med vårt begränsade perspektiv inte alltid klart kan se vad som är rätt. Tänk till exempel på Abraham. Trots att ondskan i Sodom var mycket stor vädjade han till Jehova angående tillintetgörandet av den staden. Han frågade Jehova: ”Kommer du verkligen att rycka bort den rättfärdige med den ondskefulle?” (1 Moseboken 18:23–33) Svaret var naturligtvis nej. Det var inte förrän den rättfärdige Lot och hans båda döttrar var i säkerhet i staden Soar som Jehova lät ”det regna svavel och eld” över Sodom. (1 Moseboken 19:22–24) Jona däremot ”upptändes av vrede”, när Gud visade barmhärtighet mot människorna i Nineve. Jona hade tillkännagett att de skulle tillintetgöras, och han hade därför gärna sett att det blev så – trots att de uppriktigt hade ångrat sig. (Jona 3:10–4:1)

17 Jehova försäkrade Abraham om att hans rättvisa inte bara kommer till uttryck genom att han tillintetgör de  onda, utan också genom att han räddar de rättfärdiga. Jona däremot behövde lära sig att Jehova är barmhärtig. Om de onda ändrar sitt handlingssätt, så är han ”redo att förlåta”. (Psalm 86:5) Till skillnad från vissa osäkra människor verkställer inte Jehova en ogynnsam dom bara för att visa sin makt, och inte heller låter han bli att visa barmhärtighet av fruktan för att betraktas som svag. Han visar barmhärtighet närhelst det finns orsak till det. (Jesaja 55:7; Hesekiel 18:23)

18. Visa från Bibeln att Jehova inte blint låter sig ledas av känslor.

18 Men Jehova låter sig inte blint ledas av känslor. När hans folk började dyrka avgudar förklarade han bestämt: ”Jag skall döma dig efter dina vägar och låta alla dina avskyvärdheter komma över dig. Och mitt öga skall inte bedrövas över dig, och jag skall inte känna medömkan, ty jag skall låta dina egna vägar komma över dig.” (Hesekiel 7:3, 4) När människor är förhärdade i sin ondska, dömer Jehova dem därefter. Men hans dom grundar sig på fakta. När ett högt ”klagoskri” över Sodom och Gomorra nådde hans öron, förklarade han: ”Jag är fast besluten att bege mig ner för att jag må se om de handlar helt enligt det skri över den som har kommit till mig.” (1 Moseboken 18:20, 21) Vi kan verkligen vara tacksamma över att Jehova inte är som många människor, som utan att ha hört alla fakta drar förhastade slutsatser! Ja, Jehova är verkligen som Bibeln beskriver honom – ”en trofasthetens Gud, hos vilken ingen orättvisa finns”. (5 Moseboken 32:4)

Lita på Jehovas rättvisa

19. Vad kan vi göra om vi undrar över hur Jehova skall döma?

19 Bibeln tar inte upp varje fråga om hur Jehova handlade i det flydda, och inte heller visar den i detalj hur han kommer att döma enskilda individer och grupper i framtiden. När det uppstår frågor i vårt sinne om olika detaljer  i berättelser eller profetior i Bibeln, kan vi visa samma lojalitet som profeten Mika som skrev: ”Jag skall vänta på min räddnings Gud.” (Mika 7:7)

20, 21. Varför kan vi lita på att Jehova alltid kommer att göra det som är rätt?

20 Vi kan lita på att Jehova i varje situation kommer att göra det som är rätt. Också om människor verkar ignorera orättvisor, så lovar Jehova: ”Min är hämnden; jag skall vedergälla.” (Romarna 12:19) Om vi väntar på Jehova, kan vi instämma i aposteln Paulus ord, när han med övertygelse skrev: ”Finns det orättvisa hos Gud? Aldrig må det bli så!” (Romarna 9:14)

21 Vi lever nu i ”kritiska tider som är svåra att komma till rätta med”. (2 Timoteus 3:1) Orättvisa och ”handlingar av förtryck” har lett till mycket grymheter. (Predikaren 4:1) Men Jehova har inte förändrats. Han hatar fortfarande orättvisa, och han bryr sig verkligen om dem som drabbas av den. Om vi förblir lojala mot Jehova i hans suveräna ställning, kommer han att ge oss styrka att hålla ut till dess han rättar till alla orättvisor under sitt kungarikes styre. (1 Petrus 5:6, 7)

^ § 13 Jehova sade angående Job: ”Det finns ingen på jorden som han.” (Job 1:8) Job levde därför antagligen efter Josefs död och innan Mose blev förordnad som Israels ledare. Vid den tiden kunde det därför sägas att ingen var lika ostrafflig som Job.

Ta reda på mer

VAKTTORNET

Guds domar – Var de grymma?

Få svar på den frågan genom att läsa om två av Guds domar – syndafloden på Noas tid och utrotningen av kanaanéerna.

VAKTTORNET

Väljer du att lita på Gud?

Upptäck att du kan lita på Gud som en nära vän, om du bara lär känna honom.