Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 14

Jehova sörjer för ”en lösen i utbyte mot många”

Jehova sörjer för ”en lösen i utbyte mot många”

1, 2. Hur beskriver Bibeln mänsklighetens tillstånd, och endast hur kan vi komma ur det?

”HELA skapelsen fortsätter att sucka tillsammans och lida smärta tillsammans.” (Romarna 8:22) Så beskriver aposteln Paulus det beklagansvärda tillstånd som vi människor befinner oss i. Ur mänsklig synvinkel verkar det inte finnas något sätt att undgå sådant som lidande, synd och död. Men Jehova, rättvisans Gud, som inte har mänskliga begränsningar, har genom det som kallas lösen sett till att vi skall kunna komma ur vårt trångmål. (4 Moseboken 23:19)

2 Lösen är Jehovas största gåva till mänskligheten. Genom den kan vi bli befriade från synd och död. (Efesierna 1:7) Den är grunden för hoppet om evigt liv, antingen i himlen eller i ett paradis på jorden. (Lukas 23:43; Johannes 3:16; 1 Petrus 1:4) Men vad är egentligen lösen? Vad lär den oss om Jehovas överlägsna rättvisa?

Hur behovet av en lösen uppstod

3. a) Varför blev det nödvändigt med en lösen? b) Varför kunde Gud inte bara ändra dödsdomen över Adams avkomlingar?

3 Det var Adams synd som gjorde det nödvändigt med en lösen. Genom att vara olydig mot Gud gav Adam sina avkomlingar sjukdom, sorg, lidande och död i arv. (1 Moseboken 2:17; Romarna 8:20) Och Gud kunde inte ge efter för känslostämningar och bara ändra dödsdomen. Det skulle vara detsamma som att han struntade i sin egen lag: ”Den lön synden betalar ut är död.” (Romarna 6:23) Och om Jehova ogiltigförklarade sina egna normer för rättvisa, så skulle det leda till alltomfattande kaos och laglöshet!

4, 5. a) Vilka anklagelser riktade Satan mot Jehova Gud, och varför var Jehova tvungen att besvara dem? b) Vilken anklagelse riktade Satan mot Jehovas lojala tjänare?

 4 Som vi såg i kapitel 12 hade upproret i Eden väckt stora stridsfrågor. Satan hade kastat en mörk skugga över Guds namn. Han hade faktiskt anklagat Jehova för att vara en lögnare och en grym diktator, som förvägrade sina skapelser frihet. (1 Moseboken 3:1–5) Genom att till synes omintetgöra Guds uppsåt att uppfylla jorden med rättfärdiga människor fick Satan det också att verka som om Gud hade misslyckats. (1 Moseboken 1:28; Jesaja 55:10, 11) Om Jehova inte hade besvarat dessa stridsfrågor, skulle många av hans intelligenta skapelsers förtroende för hans styre ha kunnat skadas.

5 Satan hade också anklagat Jehovas lojala tjänare och påstått att de tjänade Jehova endast av själviska motiv och att ingen av dem skulle förbli trogen mot Gud om de utsattes för press. (Job 1:9–11) Dessa stridsfrågor var mycket viktigare än människans svåra situation. Jehova kände sig med rätta skyldig att besvara Satans ärekränkande anklagelser. Men hur skulle Gud kunna avgöra dessa stridsfrågor och samtidigt rädda mänskligheten?

Lösen – ett motsvarande värde

6. Bland annat vilka uttryck används i Bibeln för att beskriva hur Gud skall rädda mänskligheten?

6 Jehovas lösning var både mycket barmhärtig och mycket rättvis – en lösning som ingen människa någonsin hade kunnat tänka ut. Och ändå var den så otroligt enkel. Den omtalas omväxlande som ett köp, en försoning och ett friköpande. (Psalm 49:8; Daniel 9:24; Galaterna 3:13; Kolosserna 1:20; Hebréerna 2:17) Men det uttryck som kanske bäst beskriver det hela är det som Jesus själv använde, när han sade: ”Människosonen ... har [inte] kommit för att bli betjänad utan för att betjäna och ge sin själ till  en lösen [grekiska: lỵtron] i utbyte mot många.” (Matteus 20:28)

7, 8. a) Vad betyder uttrycket ”lösen” i Bibeln? b) Hur inbegriper en lösen ett motsvarande värde?

7 Vad är en lösen? Det grekiska ord som här används kommer från ett verb som betyder ”släppa lös, lösa, frige”. Detta uttryck användes för att beskriva de pengar som betalades i utbyte mot frigivningen av krigsfångar. En lösen kan därför definieras som något som betalas för att köpa något tillbaka. I de hebreiska skrifterna kommer ordet för ”lösen” (kọfer) från ett verb som betyder ”att övertäcka”. Gud sade exempelvis till Noa att han skulle ”bestryka” (en form av samma ord) arken med tjära. (1 Moseboken 6:14) Detta hjälper oss att förstå att detta att återlösa något också betyder att övertäcka synder. (Psalm 65:3)

8 Det är värt att lägga märke till att det i ett uppslagsverk (Theological Dictionary of the New Testament) sägs att detta ord (kọfer) ”alltid betecknar ett motsvarande värde”. Locket som täckte förbundsarken hade således en form som motsvarade själva arken. (Ordet ”lock” i 2 Moseboken 25:17–22 är översatt från ett ord som är besläktat med kọfer.) För att återlösa eller övertäcka synd måste på liknande sätt ett pris betalas som helt motsvarar eller helt övertäcker den skada som synden vållat. I Guds lag till Israel hette det därför: ”Själ för själ, öga för öga, tand för tand, hand för hand, fot för fot.” (5 Moseboken 19:21)

9. Varför frambar män med tro djuroffer, och hur betraktade Jehova sådana offer?

9 Från Abels tid och framåt frambar män med tro djuroffer till Gud, och de visade därigenom att de var medvetna om synden och behovet av ett friköpande och att de trodde på Guds utlovade befrielse genom sin ”säd”. (1 Moseboken 3:15; 4:1–4; 3 Moseboken 17:11; Hebréerna  11:4) Jehova såg på sådana offer med gillande och gav sina tillbedjare en god ställning. Men eftersom ett djur inte är likvärdigt med en människa, skulle ett djuroffer aldrig kunna täcka över en människas synd, utan tjänade i bästa fall bara som en påminnelse om detta behov. (Psalm 8:4–8) Därför säger Bibeln: ”Det är omöjligt för tjurars och bockars blod att ta bort synder.” (Hebréerna 10:1–4) Sådana offer var bara bilder av eller symboler för det sanna lösenoffer som skulle komma.

”En motsvarande lösen”

10. a) Vem måste återlösaren motsvara, och varför det? b) Varför behövde endast en människa offras?

10 ”Alla dör i Adam”, skrev aposteln Paulus. (1 Korinthierna 15:22) Lösen krävde därför att en fullkomlig människa, en exakt motsvarighet till Adam, måste dö. (Romarna 5:14) Ingen annan skapelse skulle kunna få rättvisans vågskålar att väga jämnt. Endast en fullkomlig människa, någon som inte var under Adams dödsdom, skulle kunna erbjuda ”en motsvarande lösen”, en som fullkomligt motsvarade Adam. (1 Timoteus 2:6) Otaliga miljoner människor skulle inte behöva offras för att motsvara varje avkomling av Adam. Aposteln Paulus förklarade: ”Synden kom in i världen genom en enda människa [Adam].” (Romarna 5:12) Och ”eftersom döden har kommit genom en människa”, såg Gud till att mänskligheten blev friköpt ”genom en människa”. (1 Korinthierna 15:21) Hur då?

”En motsvarande lösen för alla”

11. a) Hur skulle återlösaren ”smaka döden för varje människa”? b) Varför kunde Adam och Eva inte få nytta av lösen? (Se fotnoten.)

11 Jehova ombesörjde att en fullkomlig människa frivilligt offrade sitt liv. Enligt Romarna 6:23 är ”den lön synden betalar ut ... död”. Genom att offra sitt liv skulle återlösaren ”smaka döden för varje människa”. Han skulle med andra ord betala lönen för Adams synd. (Hebréerna 2:9; 2 Korinthierna 5:21; 1 Petrus 2:24) Detta skulle få  långtgående juridiska konsekvenser. Genom att upphäva dödsdomen över Adams avkomlingar skulle lösen avlägsna syndens fördärvbringande kraft redan där den hade sitt upphov. * (Romarna 5:16)

12. Belys hur många människor kan få nytta av att en enda skuld betalas.

12 För att ta ett exempel: Tänk dig att du bor i en stad där flertalet är anställda i en stor fabrik. Du och dina arbetskamrater tjänar bra och har ett bra liv, dvs. tills fabriken läggs ner. Varför läggs den ner? Jo, därför att chefen har blivit korrumperad och fått företaget att gå i konkurs. Nu, när du och dina arbetskamrater plötsligt har blivit arbetslösa, kan ni inte längre betala era räkningar. Era äktenskapspartner, barn och fordringsägare drabbas på grund av denne ende mans korruption. Finns det då någon lösning? Ja! En rik välgörare beslutar sig för att ingripa. Eftersom han inser företagets värde och känner för alla dess anställda och deras familjer, är han villig att betala företagets skuld och öppna fabriken på nytt. Avlägsnandet av denna enda skuld skänker lättnad åt de anställda och deras familjer och fordringsägarna. På liknande sätt blir avlägsnandet av Adams skuld till nytta för otaliga miljoner.

Vem sörjer för lösen?

13, 14. a) Hur sörjde Jehova för en lösen för mänskligheten? b) Till vem betalas lösen, och varför är en sådan betalning nödvändig?

13 Det ”Lamm som tar bort världens synd” kunde inte komma från någon annan än Jehova. (Johannes 1:29) Men det var inte vilken ängel som helst som Gud sände  till att rädda mänskligheten. Han sände i stället den som skulle kunna ge ett slutgiltigt svar på Satans anklagelse mot Jehovas tjänare. Ja, Jehova offrade det allra bästa genom att sända sin enfödde Son, ”den som han höll särskilt kär”. (Ordspråken 8:30) Villigt ”utblottade” Guds Son sig själv på sin himmelska natur. (Filipperna 2:7) Och genom ett underverk överförde Jehova sin förstfödde himmelske Sons liv och personlighetsmönster till moderlivet på en judisk jungfru, som hette Maria. (Lukas 1:27, 35) Som människa skulle han kallas Jesus. Men i juridisk bemärkelse kunde han kallas den andre Adam, eftersom han fullkomligt motsvarade Adam. (1 Korinthierna 15:45, 47) Jesus kunde således offra sig själv som en lösen för den syndiga mänskligheten.

14 Till vem skulle den lösen betalas? Psalm 49:7 säger uttryckligen att lösen betalas till ”Gud”. Men är det inte Jehova som har ombesörjt lösen? Jo, men detta gör inte lösen till en meningslös, mekanisk värdeöverföring, som om man skulle ta pengar ur en ficka och stoppa dem i en annan. Man måste inse att lösen är en juridisk transaktion och inte en bokstavlig värdeöverföring. Genom att till stor kostnad för sig själv sörja för utbetalningen av lösen bekräftade Jehova att han orubbligt håller fast vid sin egen fullkomliga rättvisa. (1 Moseboken 22:7, 8, 11–13; Hebréerna 11:17; Jakob 1:17)

15. Varför måste Jesus lida och dö?

15 Våren år 33 v.t. underkastade sig Jesus Kristus villigt det eldprov som ledde till betalningen av lösen genom att låta sig gripas på falska anklagelser, dömas skyldig och naglas fast vid en avrättningspåle. Var det verkligen nödvändigt att Jesus fick utstå allt detta lidande? Ja, därför att stridsfrågan om Guds tjänares ostrafflighet måste avgöras. Det är viktigt att lägga märke till att Gud inte tillät att Jesus dödades av Herodes, när han var bara ett spädbarn utan  insikt om stridsfrågorna. (Matteus 2:13–18) När Jesus var vuxen kunde han däremot motstå Satans angrepp med full insikt om dessa stridsfrågor. * Genom att Jesus, trots en fasansfull behandling, förblev ”lojal, sveklös, obesudlad, skild från syndarna”, bevisade han på ett avgörande sätt att Jehova har tjänare som förblir trogna, då de blir prövade. (Hebréerna 7:26) Det är därför inte underligt att Jesus ögonblicket före sin död triumferande utropade: ”Det har fullbordats!” (Johannes 19:30)

Jesus avslutar sitt friköpande verk

16, 17. a) Hur fortsatte Jesus sitt friköpande verk? b) Varför måste Jesus träda fram ”inför Guds person för oss”?

16 Jesus hade ännu inte fullbordat sitt friköpande verk. På tredje dagen efter Jesu död uppväckte Jehova honom från de döda. (Apostlagärningarna 3:15; 10:40) Genom denna betydelsefulla handling belönade Jehova inte bara sin Son för hans trogna tjänst, utan han gav honom också tillfälle att avsluta sitt friköpande verk som Guds överstepräst. (Romarna 1:4; 1 Korinthierna 15:3–8) Aposteln Paulus förklarar: ”När Kristus kom som överstepräst ... gick [han] in, nej, inte med bockars och ungtjurars blod, utan med sitt eget blod, en gång för alla till den heliga platsen och vann en evig befrielse för oss. Ty Kristus gick inte in till en helig plats som är gjord med händer och som är en efterbildning av verkligheten, utan in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds person för oss.” (Hebréerna 9:11, 12, 24)

 17 Kristus kunde inte ta sitt bokstavliga blod till himlen. (1 Korinthierna 15:50) Han tog i stället det som blodet representerade: det juridiska värdet av hans offrade liv som en fullkomlig människa. Inför Guds person överlämnade han så formellt värdet av det livet som en lösen i utbyte mot den syndiga mänskligheten. Tog Jehova emot det offret? Ja, det gjorde han, något som blev uppenbart vid pingsten år 33 v.t., då helig ande utgöts över omkring 120 lärjungar i Jerusalem. (Apostlagärningarna 2:1–4) Även om detta var något hänförande, var det ändå bara början av vad lösen skulle åstadkomma.

Nyttan av lösen

18, 19. a) Vilka två grupper av människor får nytta av den försoning som gjorts möjlig genom Kristi blod? b) Nämn något om den nytta som de som tillhör ”den stora skaran” får av lösen nu och i framtiden.

18 I sitt brev till kolosserna förklarar Paulus att Gud fann för gott att genom Kristus försona allt annat med sig genom att stifta fred med hjälp av Jesu blod som utgöts på tortyrpålen. Paulus förklarar också att denna försoning gäller två skilda grupper av människor, nämligen ”det som är i himlarna” och ”det som är på jorden”. (Kolosserna 1:19, 20; Efesierna 1:10) Denna första grupp består av 144 000 kristna som har fått hoppet att tjäna som präster i himlen och härska som kungar över jorden tillsammans med Kristus Jesus. (Uppenbarelseboken 5:9, 10; 7:4; 14:1–3) Under en period av tusen år kommer de att se till att lydiga människor undan för undan får nytta av lösen. (1 Korinthierna 15:24–26; Uppenbarelseboken 20:6; 21:3, 4)

19 ”Det som är på jorden” är de människor som skall få fullkomligt liv i ett paradis på jorden. I Uppenbarelseboken 7:9–17 beskrivs de som ”en stor skara” som skall överleva den kommande ”stora vedermödan”. Men eftersom de redan har ”tvättat sina långa dräkter och gjort  dem vita i Lammets blod” genom att utöva tro på lösen, kan de redan nu få nytta av den i andligt avseende. De har förklarats rättfärdiga som Guds vänner! (Jakob 2:23) På grund av Jesu offer kan de ”med ett fritt och öppet tal gå fram till den oförtjänta omtankens tron”. (Hebréerna 4:14–16) Och om de syndar får de förlåtelse. (Efesierna 1:7) De har trots sin ofullkomlighet ett renat samvete. (Hebréerna 9:9; 10:22; 1 Petrus 3:21) Att de blir försonade med Gud är därför redan nu en verklighet och inte något som de hoppas på för framtiden! (2 Korinthierna 5:19, 20) Under tusenårsriket kommer de att undan för undan ”göras fria från slaveriet under förgängelsen” och slutligen ”uppnå Guds barns härliga frihet”. (Romarna 8:21)

20. Hur påverkas vi av att meditera över lösen?

20 ”Gud vare tack genom Jesus Kristus” för lösen! (Romarna 7:25) Även om lösen i princip är enkel, är den ändå tillräckligt förunderlig för att fylla oss med vördnad. (Romarna 11:33) Och genom att vi med uppskattning mediterar över lösen, så rörs vi i våra hjärtan till att alltmer närma oss rättvisans Gud. Likt psalmisten har vi all orsak att lovprisa Jehova som en som ”älskar rättfärdighet och rättvisa”. (Psalm 33:5)

^ § 11 Adam och Eva kunde inte få nytta av lösen. Den mosaiska lagen innehöll följande princip angående en uppsåtlig mördare: ”Ni skall inte ta emot någon lösen för en mördares själ som förtjänar att dö.” (4 Moseboken 35:31) Det är uppenbart att Adam och Eva förtjänade att dö på grund av att de av fri vilja och avsiktligt varit olydiga mot Gud. De förlorade därigenom möjligheten till evigt liv.

^ § 15 För att motverka Adams synd måste Jesus dö som en fullkomlig vuxen människa och inte som ett fullkomligt barn. Kom ihåg att Adams synd var uppsåtlig och gjordes med full vetskap om dess allvar och konsekvenser. För att bli ”den siste Adam” och övertäcka Adams synd måste Jesus följaktligen göra ett moget och medvetet val att förbli trogen mot Jehova. (1 Korinthierna 15:45, 47) Hela Jesu trogna liv, inbegripet hans offerdöd, tjänade således som ”ett enda rättfärdiggörelseverk”. (Romarna 5:18, 19)