Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

 KAPITEL 4

”Jehova är ... väldig i kraft”

”Jehova är ... väldig i kraft”

1, 2. Vilka häpnadsväckande saker hade Elia sett i sitt liv, men vilka spektakulära händelser fick han bevittna från grottan på berget Horeb?

ELIA hade sett häpnadsväckande saker tidigare. Han hade sett korpar komma med mat till honom två gånger om dagen när han höll sig gömd. Han hade sett hur en änka och hennes son under en lång hungersnöd försågs med mjöl och olja ur två kärl som aldrig blev tomma. Han hade till och med sett eld komma ner från himlen som svar på hans bön. (1 Kungaboken, kapitel 17, 18) Men Elia hade aldrig sett någonting som liknade det som han nu fick se.

2 Medan han satt och kurade vid en grottöppning på berget Horeb fick han bevittna en rad spektakulära händelser. Först kom en vind. Den måste ha gett ifrån sig ett tjutande, öronbedövande ljud, eftersom den var så kraftig att den klöv berg och krossade branta klippor. Sedan inträffade en jordbävning som frigjorde enorma krafter som hållits instängda i jordskorpan. Därefter kom en eld. När den svepte fram över området kunde Elia förmodligen känna den brännande hettan. (1 Kungaboken 19:8–12)

”Se, Jehova gick förbi”

3. Vilken av Guds egenskaper fick Elia se bevis på, och var kan vi se bevis på denna egenskap?

3 Alla dessa olika händelser som Elia såg hade en sak gemensam – de var demonstrationer av Jehova Guds stora kraft. Vi behöver naturligtvis inte bevittna ett underverk för att inse att Gud har den här egenskapen. Den är mycket påtaglig. Bibeln säger att skapelsen är ett bevis på Jehovas ”eviga makt och gudomlighet”. (Romarna 1:20) Tänk bara på de bländande blixtarna och de mullrande åsksmällarna under ett oväder, de skimrande vattenkaskaderna från ett mäktigt vattenfall eller den stjärnbeströdda himlens  omätliga rymd. Ser du inte Guds kraft i allt detta? Det är dock få människor i dagens värld som urskiljer Guds kraft och ännu färre som har en rätt syn på den. Att vi förstår vad denna Guds egenskap innebär ger oss många skäl att dra oss ännu närmare Jehova. I den här första delen av boken skall vi i detalj studera Jehovas ojämförliga kraft.

En viktig egenskap hos Jehova

4, 5. a) Vilket samband finns det mellan Jehovas namn och hans makt eller kraft? b) Varför är det lämpligt att Jehova använder tjuren som en bild på sin kraft?

4 Jehova är unik när det gäller kraft. I Jeremia 10:6 sägs det: ”Ingen finns som i något avseende är som du, Jehova. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.” Lägg märke till att makt, eller kraft, förbinds med Jehovas namn. Kom ihåg att detta namn av allt att döma betyder ”han orsakar att någon (något) blir”. Hur kan Jehova skapa vad han vill och bli vad han än väljer? Bland annat genom sin kraft. Ja, Jehovas förmåga att handla, att genomföra sin vilja, är obegränsad. Denna kraft är en av hans viktigaste egenskaper.

5 Eftersom vi aldrig skulle kunna fatta hur omfattande Jehovas kraft är, använder han illustrationer för att hjälpa oss. Som vi har sett använder han tjuren som en bild på sin kraft. (Hesekiel 1:4–10) Det är ett mycket lämpligt val, för även den tama tjuren är ett stort och kraftfullt djur. Människor i Palestina på Bibelns tid kom sällan eller aldrig i kontakt med något som var starkare. De kände dock till en mer skräckinjagande art oxdjur, nämligen vildoxen, eller uroxen, som nu är utdöd. (Job 39:9–12) Den romerske kejsaren Julius Caesar sade en gång att de här tjurarna nästan var lika stora som elefanter. ”Stor är deras styrka, och stor  är deras fart”, skrev han. Tänk så liten och svag du skulle känna dig om du stod bredvid ett sådant djur.

6. Varför kallas bara Jehova ”den Allsmäktige”?

6 På liknande sätt är människan ynklig och kraftlös i jämförelse med Jehova, kraftens eller maktens Gud. För honom är till och med mäktiga nationer som ett tunt lager stoft i en vågskål. (Jesaja 40:15) Till skillnad från sina skapelser har Jehova obegränsad kraft. Det är bara han som kallas ”den Allsmäktige”. * (Uppenbarelseboken 15:3) Jehova har ”väldig kraft” och ett ”överflöd på dynamisk energi”. (Jesaja 40:26) Han är den outtömliga kraftkällan. Han är inte beroende av någon annan energikälla, eftersom ”styrka tillhör Gud”. (Psalm 62:11) Men hur utövar Jehova sin makt?

Hur Jehova utövar sin makt

7. Vad är Jehovas heliga ande, och vad avser grundtextens ord som används i Bibeln?

7 Helig ande utgår från Jehova utan begränsning. Denna heliga ande är Guds kraft i verksamhet. Första Moseboken 1:2 kallas den Guds ”verksamma kraft”. De hebreiska och grekiska ord i grundtexten som återges med ”ande” kan i andra sammanhang översättas med ”vind”, ”andedräkt” och ”vindstöt”. Enligt lexikografer avser grundtextens ord en osynlig kraft i verksamhet. Guds ande är precis som vinden osynlig för oss, men vi kan urskilja dess verkningar.

8. Hur beskriver Bibeln Guds ande, och varför är dessa jämförelser passande?

8 Jehovas heliga ande är oändligt mångsidig. Han kan använda den till att genomföra vad han än har föresatt sig. Det är därför passande att Bibeln beskriver Guds ande som hans ”finger”, hans ”starka hand” och hans ”uträckta  arm”. (Lukas 11:20; 5 Moseboken 5:15; Psalm 8:3) Alldeles som en människa kan använda sina händer för att utföra en mängd olika sysslor som kräver olika grad av styrka eller precision, kan Gud använda sin ande för att utföra vilken som helst uppgift – som att skapa den oändligt lilla atomen, dela Röda havet eller göra så att de kristna under det första århundradet kunde tala främmande språk.

9. Hur stor är Jehovas härskarmakt?

9 Som universums Suverän utövar Jehova makt. Kan du föreställa dig att du har miljontals intelligenta, kunniga tjänare under dig som är ivriga att få utföra dina befallningar? Så omfattande är Jehovas härskarmakt. Han har också mänskliga tjänare, som i Bibeln ofta liknas vid en här. (Psalm 68:11; 110:3) En människa är dock svag jämfört med en ängel. När den assyriska hären gick till angrepp mot Guds folk, dödade en enda ängel 185 000 soldater under en natt! (2 Kungaboken 19:35) Ja, Guds änglar är ”väldiga i kraft”. (Psalm 103:19, 20)

10. a) Varför kallas den Allsmäktige härarnas Jehova? b) Vem är den mäktigaste av alla Jehovas skapelser?

10 Hur många änglar finns det då? Profeten Daniel fick i en syn skåda in i himlen och såg då mer än 100 miljoner andevarelser som stod inför Jehovas tron. Det finns dock inget som säger att de änglar Daniel såg var Jehovas samtliga änglar. (Daniel 7:10) Det kan alltså finnas hundratals miljoner änglar. Gud kallas därför härarnas Jehova – en titel som beskriver hans mäktiga ställning som härförare över en väldig, organiserad här av mäktiga änglar. Och över alla dessa andevarelser har han satt sin egen älskade Son, ”den förstfödde av all skapelse”. (Kolosserna 1:15) Som ärkeängeln – den som står över alla änglar, serafer och keruber – är Jesus den mäktigaste av alla Jehovas skapelser.

11, 12. a) Hur utvecklar Guds ord kraft? b) Vad sade Jesus om Jehovas krafts omfattning?

11 Jehovas kraft kommer till uttryck även på andra sätt.  Hebréerna 4:12 sägs det: ”Guds ord är levande och utvecklar kraft.” Har du lagt märke till den enastående kraft som finns i Guds ord, dvs. i det budskap som nu finns bevarat i Bibeln och som blivit inspirerat av Guds ande? Det kan styrka oss, bygga upp vår tro och hjälpa oss att göra genomgripande förändringar i vårt liv. Aposteln Paulus varnade medtroende för människor som levde omoraliskt och tillade sedan: ”Likväl är detta vad några av er har varit.” (1 Korinthierna 6:9–11) Ja, ”Guds ord” hade utvecklat sin kraft i deras liv och hjälpt dem att förändra sig.

12 Jehovas kraft är så oerhört stor och det sätt varpå han utövar den så effektivt att ingenting är omöjligt för honom. Jesus sade: ”För Gud är allting möjligt.” (Matteus 19:26) Vad använder Jehova då sin kraft till?

Han utövar sin kraft i ett bestämt syfte

13, 14. a) Varför kan vi säga att Jehova inte är någon opersonlig kraftkälla? b) Hur använder Jehova sin kraft?

13 Jehovas ande är långt mer storslagen än någon fysisk kraft. Jehova är ingen opersonlig kraft, han är inte bara en kraftkälla. Han är en personlig Gud med full kontroll över sin egen kraft. Vad får honom då att använda den?

14 Som vi skall se använder Gud sin kraft för att skapa, förinta, beskydda och återställa – kort sagt för att göra allt som stämmer överens med hans vilja. (Jesaja 46:10) I vissa fall använder Jehova sin kraft för att uppenbara sina normer och viktiga sidor av sin personlighet. Framför allt använder han sin kraft för att genomföra sin vilja – att hävda sin suveränitet och helga sitt namn genom det messianska kungariket. Ingen eller inget kan förhindra att så sker.

15. I vilket syfte använder Jehova sin kraft i samband med sina tjänare, och hur blev detta belyst i Elias fall?

15 Jehova använder också sin kraft till nytta för oss var och en. Lägg märke till vad som sägs i 2 Krönikeboken 16:9: ”Vad Jehova angår, sveper hans ögon runt över hela  jorden, för att han skall visa sin styrka till förmån för dem vars hjärta är odelat gentemot honom.” Det profeten Elia upplevde, som nämndes i början av kapitlet, är ett exempel på detta. Varför demonstrerade Jehova sin kraft på detta vördnadsbjudande sätt? Den onda drottning Isebel hade svurit att hon skulle låta avrätta Elia. Profeten flydde för sitt liv. Han kände sig ensam, rädd och modfälld. Det var som om allt hans hårda arbete hade varit förgäves. För att trösta den betryckte Elia gav Jehova honom en livfull påminnelse om sin kraft. Vinden, jordbävningen och elden visade Elia att den mäktigaste personen i hela universum fanns där hos honom. Vad hade han att frukta från Isebel, när den allsmäktige Guden fanns vid hans sida? (1 Kungaboken 19:1–12) *

16. Varför är det till tröst att meditera över Jehovas stora kraft?

16 Även om Jehova inte utför underverk i vår tid, har han inte förändrats sedan Elias dagar. (1 Korinthierna 13:8) Han är lika angelägen i dag att få använda sin kraft för att hjälpa dem som älskar honom. Det är sant att han lever i en upphöjd andevärld, men han är inte långt borta från oss. Eftersom hans kraft är obegränsad, är avstånd inget hinder. I stället är ”Jehova ... nära alla som anropar honom”. (Psalm 145:18) När profeten Daniel en gång bad Jehova om hjälp, kom en ängel medan han ännu bad! (Daniel 9:20–23) Ingenting kan hindra Jehova från att hjälpa och styrka dem han älskar. (Psalm 118:6)

Gör Guds kraft honom otillgänglig?

17. Varför kan vi säga att Guds kraft ger oss orsak att frukta honom, men vilket slags fruktan bör den inte få oss att känna?

17 Bör Guds kraft få oss att frukta honom? Både ja och  nej. Ja, för att denna egenskap ger oss många skäl att känna gudsfruktan, den djupa vördnad och respekt vi helt kort behandlade i förra kapitlet. Enligt Bibeln är sådan fruktan ”början till vishet”. (Psalm 111:10) Nej, för att Guds kraft inte ger oss någon orsak att känna sjuklig skräck för honom eller att dra oss undan från honom.

18. a) Varför har många svårt att lita på mäktiga människor? b) Hur vet vi att Jehova inte kan korrumperas av sin makt?

18 ”Makt verkar korrumperande, och absolut makt korrumperar absolut.” Så skrev den engelske historikern lord Acton 1887. Hans uttalande har upprepats många gånger, kanske för att så många ser det som ett obestridligt faktum. Ofullkomliga människor missbrukar ofta makt, vilket historien gång på gång har visat. (Predikaren 4:1; 8:9) Av det skälet har många svårt att lita på de mäktiga och vill inte ha något med dem att göra. Har då Jehovas absoluta makt korrumperat honom på något sätt? Absolut inte! Som vi har sett är han helig och på inget sätt korrumperad. Jehova är inte alls som den här korrumperade världens ofullkomliga människor med makt. Han har aldrig missbrukat sin makt eller kraft, och han kommer aldrig att göra det.

19, 20. a) Vilka andra egenskaper är alltid i balans med Jehovas kraft, och varför är det lugnande? b) Hur kan man illustrera Jehovas självbehärskning, och varför tilltalas du av den egenskapen?

19 Kom också ihåg att kraft eller makt inte är Jehovas enda egenskap. Vi har ännu inte behandlat hans rättvisa, vishet och kärlek, och vi skall inte tro att Jehovas egenskaper kommer till uttryck på ett stelt, mekaniskt sätt, som om han visade bara en egenskap i taget. I de följande kapitlen kommer vi i stället att se att Jehova alltid utövar sin makt så att den är i balans med hans rättvisa, vishet och kärlek. Jehova har dessutom en egenskap som den här världens styresmän sällan har – självbehärskning.

 20 Föreställ dig att du möter en man som är så stor och mäktig att du blir rädd. Men du märker ganska snart att han faktiskt verkar snäll. Han är alltid redo och villig att använda sin kraft för att hjälpa och skydda människor, i synnerhet de försvarslösa och utsatta. Han missbrukar aldrig sin styrka. Trots att folk helt obefogat talar illa om honom är han ändå lugn och värdig, ja, till och med vänlig. Du undrar för dig själv om du skulle klara av att vara lika vänlig och behärskad, särskilt om du var lika mäktig! Visst skulle du känna dig mer och mer dragen till en sådan person ju mer du lär känna honom. Vi har långt större orsak att närma oss den allsmäktige Jehova. Tänk på hela meningen som ligger till grund för rubriken till det här kapitlet: ”Jehova är sen till vrede och väldig i kraft.” (Nahum 1:3) Jehova använder inte sin kraft mot människor så fort han får tillfälle, inte ens mot onda människor. Han är saktmodig och god. Han har visat sig vara ”sen till vrede” trots många provokationer. (Psalm 78:37–41)

21. Varför tvingar inte Jehova människor att göra hans vilja, och vad lär detta oss om honom?

21 Betrakta Jehovas självbehärskning ur en annan  synvinkel. Om du hade obegränsad makt, tror du då att du ibland skulle frestas att tvinga andra att göra saker och ting på ditt sätt? Jehova med all sin makt tvingar inte någon av oss att tjäna honom, trots att det är det enda sättet för oss att få evigt liv. I stället hedrar han i sin godhet varje individ med friheten att välja. Han varnar för följderna av dåliga val och upplyser om vilka belöningar goda val leder till. Men själva valet överlåter han åt oss. (5 Moseboken 30:19, 20) Jehova vill inte att någon skall tjäna honom på grund av tvång eller av sjuklig skräck för hans väldiga makt. Han söker efter sådana som kommer att tjäna honom villigt – av kärlek. (2 Korinthierna 9:7)

22, 23. a) Vad visar att Jehova tycker om att ge andra kraft och en viss makt? b) Vad skall behandlas i nästa kapitel?

22 Vi skall titta på ett sista skäl till att vi inte behöver vara rädda för den allsmäktige Guden. Mäktiga människor är ofta rädda för att dela med sig av sin makt åt andra. Jehova däremot tycker om att ge sina lojala tillbedjare en viss makt. Han delegerar avsevärd myndighet till andra, bland annat till sin Son. (Matteus 28:18) Jehova ger också sina tjänare kraft på ett annat sätt. Bibeln förklarar: ”Dig, o Jehova, tillhör storheten och väldigheten och skönheten och högheten och värdigheten; ty allt i himlarna och på jorden är ditt. ... I din hand är kraft och väldighet, och i din hand är förmåga att göra stor och att ge styrka åt alla.” (1 Krönikeboken 29:11, 12)

23 Ja, Jehova tycker om att få ge dig styrka. Han ger till och med av ”den kraft som är över det normala” åt dem som vill tjäna honom. (2 Korinthierna 4:7) Dras du inte till denne dynamiske Gud, som låter sig ledas av godhet och höga principer när han använder sin kraft eller makt? I nästa kapitel skall vi behandla hur Jehova använder sin kraft till att skapa.

^ § 6 Det grekiska ord som återgetts med ”Allsmäktige” betyder ordagrant ”allhärskare; den som har all makt”.

^ § 15 Bibeln säger att ”Jehova var inte i vinden”, ”inte i jordbävningen” och ”inte i elden”. Till skillnad från dem som tillber mytiska naturgudar söker inte Jehovas tjänare sin Gud i naturkrafterna. Han är alldeles för stor för att kunna rymmas i något som han har skapat. (1 Kungaboken 8:27)